( Aktuální )
Zveřejněno 28. 5. 2024
Jan Chmelař
KÚJ – asistent organizačního zpravodaje
jan.chmelar@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina (Jerry)

Základní informace o středisku

Středisko je nejnižší, a tudíž základní organizační jednotkou Junáka – českého skauta. Každé středisko funguje jako samostatná právnická osob, může tak například vlastnit majetek či uzavírat smlouvy.

Všechna střediska jsou takzvané pobočné spolky, podřízené hlavnímu spolku, tedy samotnému Junáku – českému skautu a řídí se jedněmi společnými Stanovami. Pokud by ten zanikl, automaticky by zanikla také všechna střediska i ostatní skautské jednotky. Nad střediskem jsou skautské okresy (na mnoha místech neexistují) a nad nimi kraje (v místech bez okresů jsou přímo nadřízené střediskům). Synonymem pro středisko u vodních skautů je přístav.

Střediska sdružují oddíly, což jsou výchovné jednotky.

Podrobnosti o organizační struktuře, postavení a fungování střediska upravuje Organizační řád (OŘJ).

Název a evidence střediska

Název každého střediska se skládá z částí, které pomáhají jednotku jednoznačně identifikovat. Začíná názvem organizace, následuje označení „středisko“ nebo „přístav“, a pak může být uveden vlastní název jednotky, který není povinný. Po něm následuje místo působení, čárkazkratka z. s. neboli zapsaný spolek.

Každé středisko má státem přidělené IČO a také existující adresu sídla. Tyto údaje jsou pro identifikaci střediska také důležité. (Pozor! Evidenční číslo střediska slouží pouze pro vnitřní potřeby Junáka - českého skauta a není tedy součástí fakturačních údajů.) 

Příklad názvu:

Junák – český skaut, středisko Radobýl Litoměřice, z. s.

Příklad úplných fakturačních údajů:
(v takové podobě je najdete např. na "hospodářském" razítku)

Junák - český skaut, středisko Radobýl Litoměřice, z. s.
Osvobození 23 
412 01 Litoměřice
IČO: 00525341

Údaje všech jednotek jsou dohledatelné ve skautISu nebo ve veřejném spolkovém rejstříku .

Podmínky nutné pro existenci střediska

Středisko tvoří  minimálně tři oddíly, z toho alespoň dva mladších členů (do 18 let).

  • Střediskům v obcích do 10 tisíc obyvatel stačí oddíly dva s nejméně 24 mladšími členy a 4 činovníky s vůdcovskou zkouškou.

Minimální počty členů při registraci oddílů:

  • 12 mladších členů (do 18 let) u oddílu mladších členů
  • 8 členů u kmene roverů a rangers
  • 4 dospělí členi klubu rodinného skautingu
  • 5 dospělých členů klubu Kmene dospělých

Vedoucí střediska i jeho zástupce musí mít pro svou funkci kvalifikaci, tzv. střediskové minimum. Tu stačí získat nejpozději do jednoho roku od nástupu do funkce.

Víš, kde získat správnou kvalifikaci pro vedení střediska? Podívej se do sekce Vzdělávání.

Vedení střediska

Celé středisko má na povel vedoucí střediska spolu se svým zástupcem. V případě potřeby je možné mít zástupce dva. Významným pomocníkem i povinnou součástí každého střediska je zároveň i revizní komise. 

Vedoucí a jeho zástupce, členové revizní komise jsou voleni na sněmu (obvykle jednou za 3 roky). 

Vedení střediska je velmi zodpovědná funkce, na kterou však vedoucí není sám. Orgánem vedení střediska je středisková rada, jejímiž členy jsou vedoucí oddílů (z titulu své funkce), případně další sněmem volené členky a členové.

Vedoucí vede, rada se radí a rozhoduje, ale někdo také musí konat. Od toho jsou ve středisku zpravodajové, fungují jako „ministři“ odpovídající za svůj resort. Zpravodaj může být výchovný, hospodářský, mediální atd. Zpravodaje jmenuje vedoucí střediska se souhlasem rady; v případě nutntosti jej odvolat může samostatně.

Více informací ohledně vedení střediska najdeš v části Vedení střediska.

Informace o náležitostech velkého množství možných funkcí uvádí Příloha Organizačního řádu.

Základní úkoly střediska 

Posláním  střediska je:

  • řídit a zajišťovat skautskou výchovu dětí a mládeže a garantovat její úroveň a kvalitu,
  • poskytovat materiální a technické zázemí pro činnost v jednotlivých oddílech/​družinách a podporovat jejich vedení,
  • sdružovat a organizovat členy, kteří v daném místě působí.

Středisko dále musí:

  • plnit povinnosti vyplývající ze zákonů ČR,
  • řídit se vnitřními předpisy Junáka - českého skauta a dalších nadřízených jednotek (předpisy skautských okresů a krajů), závěry sněmu a vnitřními vyhláškami střediska.  
Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.