Organizační řád

Řád upravuje v návaznosti na Stanovy podmínky a náležitosti členství v Junáku - českém skautu, podmínky a náležitosti výkonu činovnických funkcí, vznik, zánik, postavení, úkoly a povinnosti orgánů a organizačních jednotek a jejich pozici a vztahy v rámci organizační struktury Junáka - českého skauta. V řádu najdete pravidla pro konání sněmů středisek i vyšších organizačních jednotek, informace a pravidla ohledně orgánů jednotek a obsazování činovnických funkcí.

Novinky v řádu od ledna 2024:

Novela přináší několik změn a vylepšení v následujích oblastech:

 • pro zástupce vedoucího oddílu je dostatečnou kvalifikací nově i jen čekatelská zkouška, nadále se však doporučuje vůdcovská zkouška; u vedoucích oddílů k žádné změně v základní požadované kvalifikace nedochází,
 • kapitánská zkouška je vyžadována pouze pro vedoucí vodních oddílů mladších členů a roverských kmenů a ne ostatní typy oddílů,
 • napříč řádem (především v kapitole 3) došlo k lepšímu rozčlenění textu předpisu do podkapitol pro snazší orientaci a také k drobným technickým opravám a úpravám formulací některých článků předpisu (nemá zásadní vliv na věcný obsah)
 • ze všech částí řádu byly odebrány odkazy na organizační a hospodářskou zkouška, které se již nedají získat a stávají se pouze historickou kvalifikací

Novinky v řádu od června 2023:

Novela přináší několik změn a vylepšení v následujích oblastech:

 • je vyžadována kvalifikace střediskové minimum nejen pro vedoucího střediska (všechny vedoucí OJ), ale nově i zástupce vedoucího střediska (všechny zástupce vedoucího OJ); pro zástupce je nastaveno přechodné období do 1. ledna 2025, do kdy je dostatečná i původní kvalifikace (viz příloha OŘJ),
 • v řádu přibyl popis základních pravidel pro osobní, distanční či kombinování střediskové rady (rad OJ); již není nutné vytvářet vlastní předpis jednotky, ale lze se řídit přímo pravidly z OŘJ (viz čl. 151),
 • s využitím základních pravidel uvedených v řádu lze hlasovat i mimo zasedání střediskových rady (rad OJ) pomocí prostředků komunikace na dálku ("elektronicky"); to umožňuje OŘJ už zdřívějších novelizací (viz čl. 152),
 • s ohledem na zastupování podřízených jednotek se upřesňuje složení střediskových rad a rad vyšších organizačních jednotek; to přesněji vyjasňuje situace ohledně zastupování a hlasování, když jeden činovník zastává více funkcí (viz čl. 143, 148 a 153, příp. 196),
 • v popisu funkcí přibyl zpravodaj pro personalistiku (viz příloha OŘJ).

Novinky v řádu od října 2022:

V návaznosti na nové Stanovy, přijalo s účinností od 1. října 2022 Náčelnictvo novelu Organizačního řádu, která upravuje minimální počet členů revizních komisí organizačních jednotek:

 • pro revizní komise střediska je nově dostatečné mít jen 2 osoby (vč. předsedy),
 • ale na VOJ (okresy a kraje) je nutné i mít nadále minimálně 3 členy (vč. předsedy).

Předpokládáme, že většina organizačních jednotek využije aktuální mimořádnou možnost odložení sněmů (prodloužení volebního) a své řádné sněmy bude konat až v průběhu roku 2023, kde pak střediska snadno mohou využít sníženého počtu členů revizních komisí.

Novinky v řádu z února 2022:

Součástí přechodných ustanovení je i nový čl. (325), který všem organizačním jednotkám, které by standardně měly mít svůj řádný sněm v roce 2022 či 2023, umožňuje sněm volící vedení a revizní komisi OJ, svolat v posunutém termínu až 50 měsíců od konání posledního řádného sněmu OJ. Tím lze snadno dosáhnout srovnání termínu sněmu OJ až do období před budoucím Valným sněmem 2024 a zbytečně tak nesvolávat více sněmů jednotky krátkou dobu po sobě. Více v článku k tématu ve Zpravodajství.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.