( Aktuální )
Zveřejněno 11. 5. 2023
Lucie Borešová (Korunka)
KÚJ – koordinátorka
lucie.boresova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Lucie Borešová (Korunka)

Interní vs. externí kontrola

Kontrola je nezbytnou součástí každého řízení a i Junák – český skaut musí v rámci své činnost věnovat pozornost vnitřním kontrolním procesům. Systém kontroly vede k odhalení neúmyslných chyb, nepořádků a nehospodárností a je v zájmu nás všech se podobným nedostatkům vyhnout, případně je začít včas napravovat a řešit.

Interní (vnitřní) kontrola

Jsme zvyklí, že kontrola probíhá v oblasti hospodaření – nakládání s majetkem, dodržování rozpočtu, nakládání s dotacemi a dary a vedení účetní evidence. Zároveň by však kontrola neměla opomíjet soulad s obecnými právními předpisy, vnitřními předpisy Junáka – českého skauta nebo rozhodnutími orgánů dané jednotky. Odpovědnost za provádění řádné kontroly má především vedení dané organizační jednotky, tedy vedoucí, hospodář a členové rady.

Junák – český skaut má i další důležitý kontrolní mechanismus, a to revizní komisi.

Externí kontrola

Organizační jednotky mohou být kontrolovány také externě – územními finančními orgány (např. finančními úřady) a také orgány poskytovatelů dotací (ministerstvy, odbory interní kontroly krajů či obcí).

Tyto kontroly se zaměřují zejména na soulad využití poskytnutých dotací a grantů se zákony, pravidly poskytovatele a předloženým projektem či žádostí. Podle typu kontroly mohou kontrolní orgány postupovat buď podle daňového řádu (Zákon č. 280/​2009 Sb. ), nebo zákona o finanční kontrole ve veřejné správě (Zákon č. 320/​2001 Sb. ).

Dopady externí kontroly mohou být velmi zásadní. Doporučujeme, aby organizační jednotka, která je kontrolována, o prováděné kontrole informovala svou nadřízenou jednotku a Kancelář ústředí Junáka - českého skauta, které mohou případně poskytnout radu nebo pomoc.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.