( Aktuální )
Zveřejněno 11. 5. 2023
Lucie Borešová (Korunka)
KÚJ – koordinátorka
lucie.boresova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Lucie Borešová (Korunka)

Činnost revizní komise

Revizní komise vykonávají vnitřní kontrolu v našich organizačních jednotkách. I když tito činovníci nepracují přímo s dětmi, jejich činnost je také důležitá pro hladký a bezvadný provoz jednotky. Revizní komise může totiž být velkým pomocníkem i u středisek a rozhodně to není jen o kontrolování podpisů!

RK dohlížejí, jsou-li záležitosti Junáka řádně vedeny a vykonává-li Junák činnost v souladu se Stanovami a právními předpisy, zejména kontrolují veškeré hospodaření Junáka. 

Často je revizní komise spojována s jen kontrolou účetnictví, to však je jen část její kontrolní činnosti.

RK kontrolují zejména:

 1. dodržování právních předpisů a vnitřních předpisů Junáka,
 2. hospodaření se jměním kontrolované jednotky,
 3. plnění usnesení a rozhodnutí orgánů kontrolované jednotky,
 4. rozhodnutí vedoucího OJ a dalších činovníků,
 5. plnění rozpočtu kontrolované jednotky,
 6. hospodaření kontrolované jednotky se smluvně vázanými prostředky,
 7. obsah, formální náležitosti a plnění uzavřených smluv a jiných právních dokumentů,
 8. evidenci a způsob uložení dokumentace.

RK v rámci své činnosti provádění ročně minimálně: kontrolu vyúčtování smluvně vázaných prostředků příslušné OJ, kontrolu správnosti a úplnosti roční účetní závěrky OJ a dále případně kontroly vyplývající z dodržování obecně platných předpisů.

Rozdíl mezi interní (vnitřní) a externí kontrolou

Revizní komise a její jednotka

V běžných situacích je úkolem RK ve spolupráci s vedením jednotky, pracovat na zlepšení úrovně hospodaření, administrativních a procesních věcí; v krizových situacích pak má povinnost upozornit na zásadní pochybení vedení jednotky i nadřízené organizační úrovně (Revizní řád, 3.1 (18)) .

Členové revizní komise mají právo účastnit se zasedání rady jednotky a mají také právo na její zápisy. Členové revizní komise však nejsou členy rady, mají pouze poradní hlas.

Revizní komise středisek a přístavů kontrolují svoje jednotky. Okresní revizní komise kontroluje okres, ale má právo (a je to často žádoucí), aby do svého plánu kontrol zahrnula také kontroly podřízených základních jednotek, tedy středisek a přístavů. Krajská revizní komise kontroluje kraj, ale má právo (a je to často žádoucí), aby do svého plánu kontrol zahrnula také kontroly podřízených okresů a základních jednotek. ÚRKJ může kontrolovat všechno a všechny :-)

Dokumenty revizní komise

Okresní, krajské RK a ÚRKJ mají povinnost sestavit revizní plán na každý kalendářní rok a schválit jej do 1. ledna daného roku na svém zasedání.

Inspirovat se můžeš vzorem plánu RK.

Střediskové komise mají revizní plány dobrovolné.

Každou zahájenou kontrolu musí RK dokončit a sestavit z ní revizní zprávu (náležitosti uvádí Revizní řád, 4.4 (42)).

Provést tě její strukturou může komentovaná revizní zpráva.

Pro kontrolu tábora lze použít následující návod.

Oproti soukromé sféře nebo prostředí veřejné správy nemusíme být však vždy tak striktní, a to jak ve formátech dokumentů, tak i ve formách komunikace.

Důležité je ve zprávách objektivně, srozumitelně a věcně popsat výsledky provedené kontroly. Při jejím psaní je třeba myslet na to, pro koho je vaše zpráva určena!

Je dobré si také uvědomit, že RK nemusí v revizních zprávách uvádět pouze případná pochybení a upozorňovat na to, co je potřeba zlepšit. Může i chválit.

Okresní, krajské RK a ÚRKJ mají povinnost za každý kalendářní rok vypracovat roční zprávu o činnosti a předložit ji radě jednotky nejpozději do 30. dubna následujícího kalendářního roku.

Inspirovat se můžeš vzorem zprávy o činnosti RK.

Střediskové komise mají zprávy o činnosti dobrovolné.

Na konci svého funkčního období má každá RK povinnost předložit souhrnnou zprávu o činnosti sněmu jednotky (náležitosti uvádí Revizní řád, 3 (15)).

Inspirovat se můžeš vzorem souhrnné zprávy o činnosti RK.

Tato zpráva je také velmi důležitá pro nástupce ve funkci, aby věděli, co předchozí RK ve svém funkčním období dělala a měli na co navázat.

RK a skautIS

I jako činovník ve funkci revizní komise ti skautIS může pomáhat, v roli revizní komise:

 • máš přístup k základním informacím o kontrolované jednotce
 • potvrzuješ vyúčtování některých dotací MŠMT (postup pro kontrolu dotací na vzdělávací akce)
 • můžeš vyhledávat kontakty na členy jiných RK
 • záložka „Revizní komise“ u OJ umožňuje evidenci provedených kontrol v jednotlivých letech

  • podrobnější návod zde
  • pro RK VOJ tato evidence může být vodítkem, jak a s čím metodicky pomáhat revizorům u středisek

Přehlednou a úplnou online evidenci jistě využije nejen RK ale i vedení OJ.

Využívání tohoto modulu ve skautISu je pro OJ a jejich RK dobrovolné a záleží na nastavení u vás na středisku, okrese či kraji.

Potřebuješ poradit?

Zkus oslovit nějakého zkušenějšího revizora (například z revizní komise u nadřízené jednotky).

Dotazy z oblasti vnitřní kontroly můžeš psát na revize@skaut.cz .

A i ty, jako člen RK, můžeš využívat nabídku vzdělávacích akcí, najdeš ji v databázi vzdělávacích akcí nebo si na středisko/​okres/​kraj pozvat seminář z nabídkyVzdělávání na klíč.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.