( Aktuální )
Zveřejněno 11. 5. 2023
Lucie Borešová (Korunka)
KÚJ – koordinátorka
lucie.boresova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Lucie Borešová (Korunka)

Kalendář revizní komise

Nastavení kalendáře RK je do jisté míry podmíněné činností OJ, kterou kontroluje.

Na začátku svého působení v revizní komisi je důležité se s jednotkou seznámit. Věnujte svůj čas tomu, abyste poznali, jak to v OJ chodí po organizační stránce, jaká má středisko nastavená pravidla, jak má rozdělené funkce, jaký má majetek atd. Některé věci nemusíte detailně kontrolovat každý rok, přece jen OJ nemění svoje pravidla, smlouvy či bankovní účty každý rok.

RK v rámci své činnosti provádí ročně minimálně: kontrolu vyúčtování smluvně vázaných prostředků příslušné OJ, kontrolu správnosti a úplnosti roční účetní závěrky OJ a dále případně kontroly vyplývající z dodržování obecně platných předpisů.

úroveň - středisko

Na ústředí probíhá centrální kontrola vyúčtování dotací MŠMT. Může se stát, že ÚRKJ bude chtít nějaká vysvětlení – primárně se obrátí na hospodáře či vedoucího jednotky, ale neškodí, budete-li ve střehu i vy (revizní komise). Může se stát, že se objeví nějaká chyba a bude třeba promptně opravit vyúčtování a připojit potřebná stanoviska RK.

OJ v tomto čase může vyúčtovávat i další dotace (od obce/​kraje). Termíny se liší regionálně.

Podívejte se na plán OJ. Zjistíte:

 • jaké dotační projekty podávala/​bude podávat
 • kdy bude vědět, jestli byly úspěšné (následně jaké jsou termíny a forma vyúčtování)
 • jaké velké akce, kromě táborů, má v plánu (například vzdělávací akce), …

By měla proběhnout kontrola správnosti a úplnosti roční účetní závěrky (ročního hospodaření) OJ.

Dohodněte včas s vedoucím střediska (a hospodářem) termín kontroly, ať vaše podněty může OJ případně zapracovat před konečným uzavřením roku (a případným podáním daňového přiznání).

Termíny pro OJ:

Letní měsíce - červenec/​srpen se střediska věnují pořádání táborů (velké akce). Pro řadu hospodářů to může být jejich první velká akce.

V kooperaci s hospodářem OJ se můžete zaměřit na poučení nových hospodářů táborů. Následně pak na kontrolu hospodaření těchto akcí, tak aby OJ včas a v pořádku stihla termín 15. 11. pro skutečnosti táborů ve skautISu (nápověda ).

Provozní dotace MŠMT se týkají většiny OJ. Dohodněte včas s vedoucím střediska (a hospodářem) termín kontroly, ať vaše podněty může OJ případně zapracovat před odesláním na VOJ.

Termíny pro vyúčtování se mohou liší regionálně.

Pamatujte, že každou započatou kontrolu musíte dokončit. Ke každé kontrole také pořizujete písemnou revizní zprávu, kterou předáváte vedoucímu OJ. Případně zjištěné nedostatky raději řešte hned a na místě, případně stanovte reálné termíny na opravu.

Zvýšenou pozornost věnujte a podrobněji kontrolujte, pokud jednotka bude svoji činnost rozšiřovat o další aktivity nebo zásadně měnit stávající nastavení.

Pokud jste revizní komise u VOJ (okresu/​kraje) přidejte si do kalendáře následující položky:

úroveň - okres/kraj

Před začátkem roku sestavujete roční revizní plán, kterým se bude RK v nadcházejícím roce řídit.

RK zvolená v průběhu roku musí revizní plán sestavit do měsíce od svého zvolení.

Ve zprávě o činnosti hodnotíte, jak se podařilo naplnit revizní plán na předchozí rok - analyzujete nedostatky a doporučujete opatření k nápravě pro OJ; hodnotíte, jak kontrolované OJ spolupracovaly a napravovaly zjištěné nedostatky.

Zprávu o činnosti předkládáte předsedovi ORJ (KRJ) do 30. 4.

Nezapomeňte jedno vyhotovení zprávy poslat také nadřízené revizní komisi.

Kromě vlastní jednotky (okresu/​kraje) jste povoláni provádět i kontroly jednotek podřízených.

Jak vybírat podřízené OJ ke kontrole?

 • Možností je náhodný výběr.
 • Ale vhodnější a účelnější je vytipovat si jednotky na základě konkrétních poznatků např. z vyúčtování dotací.
 • Prioritně vybírejte jednotky, o kterých víte, že nemají příliš fungující vlastní revizní komisi.
 • Další možností je sestavení „kolečka“, abyste za funkční období zkontrolovali postupně všechny podřízené jednotky.

Může se také stát, že obdržíte podnět k provedení kontroly nebo žádost nadřízené revizní komise, a bude potřeba provést kontrolu i mimo plán. Počítejte s tím a nechte si v revizním plánu určitou rezervu.

Pokud jste zkušenější RK, může část vaší práce být i pomoc nebo metodické vedení revizní komise u podřízených OJ ve vašem regionu.

Začínající RK u středisek mohou ocenit, vaši pomoc při jejich první revizi, nebo je můžete pozvat na tu vaši.

PÁR TIPŮ NAKONEC

 • Nejste na to sami! Když si s něčím nevíte rady nebo někde něco hoří, a vy na to nemáte čas, nebojte se požádat o pomoc revizku okresu nebo kraje (klidně i ÚRKJ), která vám určitě vyjde vstříc a nenechá vás v tom!
 • Chcete si rozšířit obzory? Sledujte nabídky vzdělávacích akcí . Můžete také kontaktovat revizku okresu, kraje nebo ÚRKJ, že byste chtěli být přizváni k některé z jejich revizí.
 • Revizní řád dává široké pole působnosti, jakými formami kontrolu provádět. Nebojte se využít všech jeho nástrojů!
 • Vzory všech dokumentů potřebných k revizím naleznete zde.
Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.