( Aktuální )
Zveřejněno 16. 6. 2021
Jana Godarová - Ellie
KÚJ - koordinátorka agendy revizních komisí
jana.godarova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Jana Godarová - Ellie

Činnost revizní komise

Revizní komise vykonávají vnitřní kontrolu v našich organizačních jednotkách. I když tito činovníci nepracují přímo s dětmi, jejich činnost je také důležitá pro hladký a bezvadný provoz jednotky. Revizní komise může totiž být velkým pomocníkem i u středisek a rozhodně to není jen o kontrolování podpisů!

RK dohlížejí, jsou-li záležitosti Junáka řádně vedeny a vykonává-li Junák činnost v souladu se Stanovami a právními předpisy, zejména kontrolují veškeré hospodaření Junáka. 

Často je revizní komise spojována s jen kontrolou účetnictví, to však je jen část její kontrolní činnosti.

RK kontrolují zejména:

 1. dodržování právních předpisů a vnitřních předpisů Junáka,
 2. hospodaření se jměním kontrolované jednotky,
 3. plnění usnesení a rozhodnutí orgánů kontrolované jednotky,
 4. rozhodnutí vedoucího OJ a dalších činovníků,
 5. plnění rozpočtu kontrolované jednotky,
 6. hospodaření kontrolované jednotky se smluvně vázanými prostředky,
 7. obsah, formální náležitosti a plnění uzavřených smluv a jiných právních dokumentů,
 8. evidenci a způsob uložení dokumentace.

RK v rámci své činnosti provádění ročně minimálně: kontrolu vyúčtování smluvně vázaných prostředků příslušné OJ, kontrolu správnosti a úplnosti roční účetní závěrky OJ a dále případně kontroly vyplývající z dodržování obecně platných předpisů.

Rozdíl mezi interní (vnitřní) a externí kontrolou

Revizní komise a její jednotka

V běžných situacích je úkolem RK ve spolupráci s vedením jednotky, pracovat na zlepšení úrovně hospodaření, administrativních a procesních věcí; v krizových situacích pak má povinnost upozornit na zásadní pochybení vedení jednotky i nadřízené organizační úrovně (Revizní řád, 3.1 (18)) .

Členové revizní komise mají právo účastnit se zasedání rady jednotky a mají také právo na její zápisy. Členové revizní komise však nejsou členy rady, mají pouze poradní hlas.

Revizní komise středisek a přístavů kontrolují svoje jednotky. Okresní revizní komise kontroluje okres, ale má právo (a je to často žádoucí), aby do svého plánu kontrol zahrnula také kontroly podřízených základních jednotek, tedy středisek a přístavů. Krajská revizní komise kontroluje kraj, ale má právo (a je to často žádoucí), aby do svého plánu kontrol zahrnula také kontroly podřízených okresů a základních jednotek. ÚRKJ může kontrolovat všechno a všechny :-)

Dokumenty revizní komise

Okresní, krajské RK a ÚRKJ mají povinnost sestavit revizní plán na každý kalendářní rok a schválit jej do 1. ledna daného roku na svém zasedání.

Inspirovat se můžeš vzorem plánu RK.

Střediskové komise mají revizní plány dobrovolné.

Každou zahájenou kontrolu musí RK dokončit a sestavit z ní revizní zprávu (náležitosti uvádí Revizní řád, 4.4 (42)).

Provést tě její strukturou může komentovaná revizní zpráva.

Oproti soukromé sféře nebo prostředí veřejné správy nemusíme být však vždy tak striktní, a to jak ve formátech dokumentů, tak i ve formách komunikace.

Důležité je ve zprávách objektivně, srozumitelně a věcně popsat výsledky provedené kontroly. Při jejím psaní je třeba myslet na to, pro koho je vaše zpráva určena!

Je dobré si také uvědomit, že RK nemusí v revizních zprávách uvádět pouze případná pochybení a upozorňovat na to, co je potřeba zlepšit. Může i chválit.

Okresní, krajské RK a ÚRKJ mají povinnost za každý kalendářní rok vypracovat roční zprávu o činnosti a předložit ji radě jednotky nejpozději do 30. dubna následujícího kalendářního roku.

Inspirovat se můžeš vzorem zprávy o činnosti RK.

Střediskové komise mají zprávy o činnosti dobrovolné.

Na konci svého funkčního období má každá RK povinnost předložit souhrnnou zprávu o činnosti sněmu jednotky (náležitosti uvádí Revizní řád, 3 (15)).

Inspirovat se můžeš vzorem souhrnné zprávy o činnosti RK.

Tato zpráva je také velmi důležitá pro nástupce ve funkci, aby věděli, co předchozí RK ve svém funkčním období dělala a měli na co navázat.

RK a skautIS

I jako činovník ve funkci revizní komise ti skautIS může pomáhat, v roli revizní komise:

 • máš přístup k základním informacím o kontrolované jednotce
 • potvrzuješ vyúčtování některých dotací MŠMT (postup pro kontrolu dotací na vzdělávací akce)
 • můžeš vyhledávat kontakty na členy jiných RK
 • záložka „Revizní komise“ u OJ umožňuje evidenci provedených kontrol v jednotlivých letech

  • podrobnější návod zde
  • pro RK VOJ tato evidence může být vodítkem, jak a s čím metodicky pomáhat revizorům u středisek

Přehlednou a úplnou online evidenci jistě využije nejen RK ale i vedení OJ.

Využívání tohoto modulu ve skautISu je pro OJ a jejich RK dobrovolné a záleží na nastavení u vás na středisku, okrese či kraji.

Potřebuješ poradit?

Zkus oslovit nějakého zkušenějšího revizora (například z revizní komise u nadřízené jednotky).

Dotazy z oblasti vnitřní kontroly můžeš psát na revize@skaut.cz .

A i ty, jako člen RK, můžeš využívat nabídku vzdělávacích akcí, najdeš ji v databázi vzdělávacích akcí .

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.