( Aktuální )
Zveřejněno 9. 11. 2022
Markéta Musilová (Blecha)
KÚJ – koordinátorka programových projektů
marketa.musilova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Barbora Tichavová (Rozárka)

Učení se zkušeností

Stanovy o tomto prvku říkají: “skautská výchovná metoda se opírá o vlastní aktivitu a činnost; vychází z přesvědčení, že člověk se nejlépe něco naučí tím, že to dělá; že znalosti, dovednosti i postoje si osvojí nejlépe za pomoci vlastních prožitků a zkušeností. Z této zásady není vyjmuta ani výchova mravní; skauting neusiluje jen o to, aby člověk nebyl špatný; usiluje o to, aby dobro činil. Proto je součástí skautské sebevýchovy i zásada vykonat každý den alespoň jeden dobrý skutek. Rovněž výchova k odpovědnosti vůči druhým vychází z činů: ze skutečné služby společnosti a bližním.”

Skautská výchovná metoda se opírá o vlastní aktivitu a činnost; vychází z přesvědčení, že člověk se nejlépe něco naučí tím, že to dělá; že znalosti, dovednosti (tvrdé i měkké) i postoje si osvojí nejlépe za pomoci vlastních prožitků a zkušeností a jejich reflexe. 

Ze své podstaty má být skauting zábavný a aktuální. Učení se zkušeností odkazuje k osobnímu seberozvoji, který je výsledkem zkušenosti prožité na vlastní kůži, oproti pouhému teoretickému návodu. Skautská metoda je založena na učení pomocí zážitků z každodenního života s ohledem na konkrétní zájmy jednotlivce. Tyto příležitosti nejsou zaměřené jen na to, aby skauti uspěli, protože někdy právě chyby a neúspěch poskytnout lepší příležitost k učení se a rozvoji. Je to tudíž efektivní způsob, jak pomoci mladým lidem přirozeně se rozvíjet a uvědomovat si své silné a slabé stránky. 

Učení se zkušeností je neustálý proces a je důležité, aby si skautky a skauti byli vědomi, že se to děje. Tento prvek metody umožňuje prožít kompletní programový cyklus –⁠ od plánování svých aktivit (ve spolupráci s dospělými), jejich provedení až po příležitost zhodnotit různé výstupy a zkušenosti, které tyto aktivity přinesly.

Učení se zkušeností je také prostředkem, jak zajistit, že jsou příležitosti k učení ve skautingu zábavné a odpovídající době. Podporuje to touhu mládeže prožít toho více a více se toho naučit. Již Baden-Powell si všímal toho, že „způsob vzdělávání ve skautingu vytváří v chlapci touhu učit se sám pro sebe“. V dnešním kontextu je samozřejmě záměrem povzbudit mladé lidi v zamyšlení nad jejich zkušenostmi a ve stavění na nich během cesty za vlastním sebevzděláváním.

Co mi pomůže při práci v oddíle

… benjamínky

Benjamínci rozvíjejí své nové dovednosti aktivní účastí při činnostech  a výzvách, které probíhají ve vysoce podporujícím prostředí. Dospělí je povzbuzují, aby zkoušeli nové věci.

… vlčata a světlušky

Vlčata a světlušky už jsou vystavena většímu množství aktivit a příležitostí, učí se dělat chyby a riskovat.

… skauty a skautky

Skauti přebírají vůdčí roli v řízení sebe samých, svých aktivit a ve svém učení. Díky větším příležitostem k vedení přebírají více iniciativy a jsou více zodpovědní při podstupování rizik.

… rovery a rangers

Mladší roveři jsou hybateli svého vlastního učení a svého programu. Jsou povzbuzováni k tomu, aby se nebáli přijmout větší zodpovědnost a vystoupit ze své komfortní zóny.

Starší roveři rozvíjejí nové dovednosti pomocí naprosté odpovědnosti za svůj program a věkovou kategorii, rozvíjejí své schopnosti v oblasti řešení problémů, vymýšlení kreativních řešení a rozšiřování obzorů. Roveři mají větší příležitosti k učení a větší nezávislost. Dále průběžně revidují svou práci v souladu s postupem „naplánuj – udělej – vyhodnoť“.

Se členy oddílové rady reflektuj používání metody ve vašem programu, zjišťuj také, jak to mají ostatní členové a členky oddílu:

 • Přečti formulaci metody pro vaši věkovou skupinu: viz výše u “Vědět kam vedu”
 • Proberte jednu nebo více následujících otázek:

  • U oddílu mladších členů (benjamínci, vlčata a světlušky):

   • Jaké nové věci jste se naučili díky skautingu v poslední době? Jak jste se po tom cítili? Co byste mohli příště udělat jinak?
   • Jak jste podporovali někoho jiného, aby se něco naučil „děláním‘?
   • Jak se můžeme „učit zkušeností“?
   • Co se dá dělat, když se něco pokazí?
   • Jak ti ostatní pomohli naučit se nové dovednosti?
   • Jak pomáhá postup „naplánuj – udělej – vyhodnoť” vašemu učení?
   • Co byste se chtěli ve skautu naučit dál?

    … Vymyslete si vlastní otázky týkající se vašeho programu.

  • U oddílu starších členů (skaut a skautky, roveři a rangers):

   • Jaké jsou příklady praktických příležitostí učení se, které byly zahrnuty do vašeho oddílového programu? Jak můžete zajistit, aby učení bylo vždy praktické a poutavé?
   • Měli členové vašeho oddílu možnost zamyslet se nad vlastními zkušenostmi s tím, co se naučili? Jak se tyto zkušenosti liší od způsobu, jakým se můžete učit ve škole?
   • Kdy věci nešly podle plánu? Jak byli mladší členové, kteří tyto aktivity vedou, podporováni, aby uspěli?
   • Jak váš oddíl poskytuje mladším členům nové zkušenosti a prostředí pro učení se?

    … Vymyslete si vlastní otázky týkající se vašeho programu.

Články o Učení se zkušeností:

Svobodná hra  od Justiny a Petra Danišových 

Video z Perplexu: Tomáš Řeháka-Špalek: Zamyšlení o hravosti ve skautingu

Video o efektu, když kluci a holky dostanou moc do svých rukou


Text vznikl s využitím Stanov Junáka-českého skauta Programových tezí náčelnictva . Dále za pomoci příručky Základní charakteristiky skautingu a příručky O skautské metodě od WOSM (2019) a “The adventure begins ” pomůcek od skautů z Austrálie.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.