( Aktuální )
Zveřejněno 9. 11. 2022
Markéta Musilová (Blecha)
KÚJ – koordinátorka programových projektů
marketa.musilova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Barbora Tichavová (Rozárka)

Učení se zkušeností

Stanovy o tomto prvku říkají: “skautská výchovná metoda se opírá o vlastní aktivitu a činnost; vychází z přesvědčení, že člověk se nejlépe něco naučí tím, že to dělá; že znalosti, dovednosti i postoje si osvojí nejlépe za pomoci vlastních prožitků a zkušeností. Z této zásady není vyjmuta ani výchova mravní; skauting neusiluje jen o to, aby člověk nebyl špatný; usiluje o to, aby dobro činil. Proto je součástí skautské sebevýchovy i zásada vykonat každý den alespoň jeden dobrý skutek. Rovněž výchova k odpovědnosti vůči druhým vychází z činů: ze skutečné služby společnosti a bližním.”

Skautská výchovná metoda se opírá o vlastní aktivitu a činnost; vychází z přesvědčení, že člověk se nejlépe něco naučí tím, že to dělá; že znalosti, dovednosti (tvrdé i měkké) i postoje si osvojí nejlépe za pomoci vlastních prožitků a zkušeností a jejich reflexe. 

Ze své podstaty má být skauting zábavný a aktuální. Učení se zkušeností odkazuje k osobnímu seberozvoji, který je výsledkem zkušenosti prožité na vlastní kůži, oproti pouhému teoretickému návodu. Skautská metoda je založena na učení pomocí zážitků z každodenního života s ohledem na konkrétní zájmy jednotlivce. Tyto příležitosti nejsou zaměřené jen na to, aby skauti uspěli, protože někdy právě chyby a neúspěch poskytnout lepší příležitost k učení se a rozvoji. Je to tudíž efektivní způsob, jak pomoci mladým lidem přirozeně se rozvíjet a uvědomovat si své silné a slabé stránky. 

Učení se zkušeností je neustálý proces a je důležité, aby si skautky a skauti byli vědomi, že se to děje. Tento prvek metody umožňuje prožít kompletní programový cyklus –⁠ od plánování svých aktivit (ve spolupráci s dospělými), jejich provedení až po příležitost zhodnotit různé výstupy a zkušenosti, které tyto aktivity přinesly.

Učení se zkušeností je také prostředkem, jak zajistit, že jsou příležitosti k učení ve skautingu zábavné a odpovídající době. Podporuje to touhu mládeže prožít toho více a více se toho naučit. Již Baden-Powell si všímal toho, že „způsob vzdělávání ve skautingu vytváří v chlapci touhu učit se sám pro sebe“. V dnešním kontextu je samozřejmě záměrem povzbudit mladé lidi v zamyšlení nad jejich zkušenostmi a ve stavění na nich během cesty za vlastním sebevzděláváním.

Co mi pomůže při práci v oddíle

… benjamínky

Benjamínci rozvíjejí své nové dovednosti aktivní účastí při činnostech  a výzvách, které probíhají ve vysoce podporujícím prostředí. Dospělí je povzbuzují, aby zkoušeli nové věci.

… vlčata a světlušky

Vlčata a světlušky už jsou vystavena většímu množství aktivit a příležitostí, učí se dělat chyby a riskovat.

… skauty a skautky

Skauti přebírají vůdčí roli v řízení sebe samých, svých aktivit a ve svém učení. Díky větším příležitostem k vedení přebírají více iniciativy a jsou více zodpovědní při podstupování rizik.

… rovery a rangers

Mladší roveři jsou hybateli svého vlastního učení a svého programu. Jsou povzbuzováni k tomu, aby se nebáli přijmout větší zodpovědnost a vystoupit ze své komfortní zóny.

Starší roveři rozvíjejí nové dovednosti pomocí naprosté odpovědnosti za svůj program a věkovou kategorii, rozvíjejí své schopnosti v oblasti řešení problémů, vymýšlení kreativních řešení a rozšiřování obzorů. Roveři mají větší příležitosti k učení a větší nezávislost. Dále průběžně revidují svou práci v souladu s postupem „naplánuj – udělej – vyhodnoť“.

Se členy oddílové rady reflektuj používání metody ve vašem programu, zjišťuj také, jak to mají ostatní členové a členky oddílu:

 • Přečti formulaci metody pro vaši věkovou skupinu: viz výše u “Vědět kam vedu”
 • Proberte jednu nebo více následujících otázek:

  • U oddílu mladších členů (benjamínci, vlčata a světlušky):

   • Jaké nové věci jste se naučili díky skautingu v poslední době? Jak jste se po tom cítili? Co byste mohli příště udělat jinak?
   • Jak jste podporovali někoho jiného, aby se něco naučil „děláním‘?
   • Jak se můžeme „učit zkušeností“?
   • Co se dá dělat, když se něco pokazí?
   • Jak ti ostatní pomohli naučit se nové dovednosti?
   • Jak pomáhá postup „naplánuj – udělej – vyhodnoť” vašemu učení?
   • Co byste se chtěli ve skautu naučit dál?

    … Vymyslete si vlastní otázky týkající se vašeho programu.

  • U oddílu starších členů (skaut a skautky, roveři a rangers):

   • Jaké jsou příklady praktických příležitostí učení se, které byly zahrnuty do vašeho oddílového programu? Jak můžete zajistit, aby učení bylo vždy praktické a poutavé?
   • Měli členové vašeho oddílu možnost zamyslet se nad vlastními zkušenostmi s tím, co se naučili? Jak se tyto zkušenosti liší od způsobu, jakým se můžete učit ve škole?
   • Kdy věci nešly podle plánu? Jak byli mladší členové, kteří tyto aktivity vedou, podporováni, aby uspěli?
   • Jak váš oddíl poskytuje mladším členům nové zkušenosti a prostředí pro učení se?

    … Vymyslete si vlastní otázky týkající se vašeho programu.

Články o Učení se zkušeností:

Svobodná hra  od Justiny a Petra Danišových 

Video z Perplexu: Tomáš Řeháka-Špalek: Zamyšlení o hravosti ve skautingu

Video o efektu, když kluci a holky dostanou moc do svých rukou


Text vznikl s využitím Stanov Junáka-českého skauta Programových tezí náčelnictva . Dále za pomoci příručky Základní charakteristiky skautingu a příručky O skautské metodě od WOSM (2019) a “The adventure begins ” pomůcek od skautů z Austrálie.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.