( Neaktuální )
Platné 9. 3. 2002 – 31. 12. 2021, Účinné od 9. 3. 2002
Lenka Šablová
KÚJ – asistentka starosty, VRJ a Náčelnictva
lenka.sablova@skaut.cz
Jan Chmelař
KÚJ – asistent organizačního zpravodaje
jan.chmelar@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina (Jerry)

Předpis: Řád rozhodčí a smírčí rady Junáka

POZOR: Toto je stará, neaktuální verze

1. Obecná ustanovení

(1) Rozhodčí a smírčí rada Junáka (dále jen RSRJ)

 1. řeší závažné spory uvnitř organizace,
 2. kontroluje zda orgány Junáka ve svých rozhodnutích postupovaly v souladu s právním řádem ČR, stanovami a závaznými rozhodnutí orgánů WOSM, WAGGGS, ISGF a dalšími mezinárodními závazky Junáka, Stanovami Junáka, jeho vnitřními předpisy a rozhodnutími,
 3. rozhoduje v době mezi Valnými sněmy Junáka o výkladu Stanov Junáka a usnesení Valného sněmu Junáka,
 4. přezkoumává každé rozhodnutí o vyloučení dospělého člena Junáka.

(2) RSRJ nepřísluší rozhodovat ve věcech, které jsou ve výlučné kompetenci státních orgánů.

(3) RSRJ dbá, aby účastníci řízení a další orgány a činovníci Junáka postupovali v souladu se závaznými předpisy a v duchu skautského slibu a zákona.

(4) Vymezení některých pojmů

(5) Pro účely tohoto řádu se:

 1. nálezem rozumí rozhodnutí RSRJ, které řeší předloženou otázku ve věci samé,
 2. usnesením rozumí rozhodnutí RSRJ, které není nálezem,
 3. předsedajícím rozumí osoba řídící jednání RSRJ podle čl. 2.9.

2. 2. Organizace RSRJ

(6) RSRJ má pět členů.

(7) Členové RSRJ jsou voleni Valným sněmem Junáka.

(8) Zanikne-li mandát některého člena RSRJ, přebírá jeho mandát náhradník, který obdržel nejvíce hlasů, s převzetím funkce souhlasí a nepřestal splňovat podmínky pro její výkon.

(9) Pokud žádný náhradník splňující podmínky podle čl. 5 není, nebo byl počet kandidátů nižší než pět, může RSRJ kooptovat další členy z řad členů Junáka až na plný počet členů. Tato kooptace nabývá platnosti potvrzujícím usnesením Náčelnictva Junáka.

(10) Kooptovaní členové mají stejná práva jako členové volení přímo Valným sněmem Junáka.

(11) Členové RSRJ nemohou vykonávat žádnou jinou funkci v ústředních orgánech Junáka. Členové RSRJ nesmí být v zaměstnaneckém nebo jiném obdobném poměru vůči Junáku nebo vůči kterékoliv jeho organizační jednotce. Náčelnictvo Junáka může udělit členu výjimku podle čl. 91 Stanov Junáka.

(12) Členství v RSRJ zaniká:

 1. zřeknutím se funkce do rukou předsedy RSRJ; předseda RSRJ se vzdává funkce do rukou náčelníka chlapeckého kmene nebo náčelní dívčího kmene,
 2. odvoláním Valným sněmem Junáka,
 3. zvolením nové RSRJ Valným sněmem Junáka,
 4. ukončením členství v Junáku.

(13) Členové RSRJ volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Místopředseda zastupuje předsedu vnepřítomnosti, nebo pokud ho tím předseda pověří.

(14) Předseda řídí jednání RSRJ. Předseda RSRJ může řízením pověřit jiného člena RSRJ.

(15) Nedohodne-li se RSRJ jinak, do doby, než je předseda RSRJ zvolen, řídí její jednání člen, který získal nejvyšší počet hlasů, je-li jich více, pak nejstarší z nich.

(16) RSRJ je schopná se usnášet pokud jsou přítomni alespoň tři její členové. Pokud je počet členů RSRJ nižší než tři, je RSRJ schopná se usnášet pouze o kooptaci nových členů.

(17) K přijetí nálezu je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů RSRJ. K nálezu mohou členové RSRJ, kteří hlasovali proti jeho přijetí, nebo nesouhlasí s odůvodněním, připojit odůvodněné nesouhlasné stanovisko.

(18) Nerozhoduje-li RSRJ předsedou, nebo jím pověřeným členem, je k přijetí usnesení třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedajícího.

(19) RSRJ se usnáší v neveřejném zasedání bez přítomnosti účastníků, nestanoví-li předsedající jinak. RSRJ se vždy usnáší na neveřejném zasedání bez přítomnosti účastníků o nálezech.

(20) RSRJ může na svá jednání přizvat odborníky ke konzultacím. Přizvaní odborníci nesmí být přítomni hlasování RSRJ, nerozhodne-li předsedající jinak. Přizvaní odborníci nesmí být přítomni hlasování o nálezech.

(21) Pro určité otázky může RSRJ ustavit odborné pracovní skupiny. V čele této skupiny je pověřený člen RSRJ. Pro jednání skupin se přiměřeně použijí ustanovení Řádu RSRJ.

3. Řízení před RSRJ

3.1. Zahájení řízení

(22) Návrh na zahájení řízení může podat ten, komu takové právo Stanovy Junáka, tento nebo jiné řády přiznávají. Řízení je zahájeno dnem doručení návrhu RSRJ nebo usnesením RSRJ o zahájení řízení, pokud jde o řízení, které není vázáno na návrh.

(23) U majetkových sporů se mohou strany, které jsou organizačními jednotkami podle Stanov, dohodnout, že členové RSRJ budou rozhodovat tento spor jako rozhodci podle zákona č. 216/​1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění. Členové RSRJ mohou své ustanovení rozhodcem odmítnout. Zahájení řízení a další průběh řízení se poté řídí zákonem o rozhodčím řízen a o výkonu rozhodčích nálezů. Strany se vyzývají, aby pověřili rozhodce též rozhodováním podle zásad spravedlnosti ve smyslu § 25 odst. 3 citovaného zákona. Nález ve věci má poté účinky jako pravomocné soudní rozhodnutí.

(24) Pokud bylo řízení zahájeno, postupuje RSRJ i bez návrhů tak, aby věc byla vyřízena.

(25) Není-li v Řádu RSRJ stanoveno jinak, navrhovatel nemůže vzít svůj návrh zpět.

3.2. Podklad k rozhodnutí

(26) RSRJ rozhoduje na základě zjištění skutkového stavuprokázaného v řízení, o němž nejsou důvodné pochybnosti.

3.3. Účastníci řízení

(27) Účastníkem je ten, komu takové postavení tento řád v části čtvrté nebo jiné řády přiznávají. Vzniknou-li pochybnosti o tom zda je někdo účastníkem, rozhodne o tom RSRJ.

(28) Účastníci řízení se mohou nechat v řízení před RSRJ zastoupit na základě plné moci. To nevylučuje jejich práva účastníka.

(29) Jménem orgánů Junáka jednají jejich vedoucí, neurčí-li příslušný orgán pro řízení před RSRJ jinou osobu. Jménem organizačních jednotek jednají jejich statutární orgány.

(30) Každý z účastníků musí mít spravedlivou možnost obhájit před RSRJ své stanovisko.

(31) Účastníci mají právo nahlížet do spisů a činit si z nich výpisky, navrhovat důkazy, zúčastnit se projednávání věci, vznášet námitky proti podjatosti člena RSRJ, vyjadřovat se k provedeným důkazům.

3.4. Součinnost při řízení

(32) Všichni členové Junáka jsou povinni se na požádání dostavit na jednání RSRJ. Všichni členové Junáka a orgány Junáka jsou povinni podávat RSRJ informace a vysvětlení nezbytná pro řízení a rozhodnutí ve lhůtě stanovené RSRJ.

3.5. Vyloučení členů RSRJ z projednávání a rozhodování:

(33) Člen RSRJ je vyloučen z projednání a rozhodování věci, jestliže se zřetelem na jeho poměr k věci, účastníkům nebo jejich zástupcům lze mít důvodné pochybnosti o jeho nepodjatosti.

(34) Čl. 33 se nepoužije pokud by se RSRJ po vyloučení členů, u nichž lze mít důvodné pochybnosti o nepodjatosti, nebyla schopna usnést na nálezu.

(35) Návrh na vyloučení člena z projednávání a rozhodování může podat účastník sporu nebo sám člen.

(36) O vyloučení člena rozhoduje RSRJ. Člen, o němž se rozhoduje se pro tento účel považuje za nepřítomného.

3.6. Přípravné řízení

(37) Před ústním jednáním činí předseda RSRJ, nebo jím pověřený člen, úkony související s přípravou jednání a s předběžným zjišťováním skutkového stavu.

(38) Obdobně může předseda RSRJ, nebo jím pověřený člen, postupovat i při přípravě jiných rozhodnutí RSRJ.

(39) Během přípravného řízení může předseda RSRJ, nebo jim pověřený člen, vyžadovat součinnost ve smyslu čl. 33.

3.7. Ústní jednání

(40) V řízení se vždy koná ústní jednání. RSRJ může se souhlasem účastníků od ústního jednání upustit, nelze-li od tohoto jednání očekávat další objasnění věci.

(41) Nedostaví-li se účastník, který byl řádně pozván k jednání, bez dostatečné předchozí omluvy, může RSRJ po uplynutí třiceti minut jednat a rozhodnout i v jeho nepřítomnosti.

(42) Jednání RSRJ je neveřejné a účastní se jej účastníci řízení, nestanoví-li tento řád jinak. Každý účastník řízení má právo přizvat si dva důvěrníky, kteří mají právo být přítomni při jednání. RSRJ.

(43) Tvrdí-li někdo, že může být rozhodnutím dotčen, může mu RSRJ umožnit účast na jednání a popřípadě iudělit slovo.

(44) Předseda RSRJ oznámí písemně nejméně dva týdny předem místo, den a hodinu jednání všem účastníkům průkazným způsobem. Se souhlasem účastníků lze dvoutýdenní lhůtu zkrátit.

(45) Místo jednání určí předseda RSRJ zpravidla podle zásady nejmenších nákladů. Zejména se bude jednat o místo, odkud je nejvíce účastníků, s přihlédnutím k dalším okolnostem (tělesné postižení, nemoc, věk účastníků).

(46) Jednání RSRJ řídí předsedající tak, aby plnilo zároveň výchovný účel.

(47) Nesouhlasí-li některý účastník řízení s opatřením předsedajícího ohledně průběhu jednání, rozhodne o otázcena jeho návrhRSRJ.

(48) Jednání může být odročeno jen ze závažných důvodů, které musí být všem účastníkům sděleny.

(49) Účastníkovi,jehož se rozhodnutí ve věci týká, musí být při ústním jednání umožněno vyjádřit se osobně ještě před vydáním rozhodnutí nejen ve věci samé, ale i k průběhu řízení. Pokud je těchto osob více, určí pořadí jejich řečí předsedající.

(50) Předsedající má po napomenutí právo vyloučit účastníka, jeho zástupce nebo důvěrníka z jednání pro nevhodné chování. V jednání může být pokračováno i v jeho nepřítomnosti. I pokud byl účastník vyloučen, musí mu být umožněno vyjádřit se podle čl. 49.

3.8. Dokazování

(51) Za důkaz mohou posloužit všechny prostředky, jimiž lze zjistit skutkový stav.

(52) RSRJ rozhodne kterým návrhům účastníků na dokazování vyhoví. RSRJ může provést i důkazy, které nebyly navrženy.

3.9. Náklady řízení

(53) Náklady řízení vzniklé účastníkům nesou účastníci řízení.

(54) Předvolaným osobám, které nejsou účastníky, může být náhrada nákladů přiznána předsedajícím. Tyto náklady jsou hrazeny z rozpočtu Junáka.

(55) Náklady vzniklé členům RSRJ a náklady vzniklé v průběhu řízení se hradí z rozpočtu Junáka.

3.10. Nálezy

(56) RSRJ je povinna vydat nález bez zbytečných průtahů. Koná-li se ústní jednání, RSRJ zpravidla vyhlásí nález po jeho skončení.

(57) Na vyhlášení nálezu, pokud nebyl vyhlášen již během jednání, se vždy pozvou účastníci řízení, pokud se tohoto práva nevzdali. Nález je vyhlášen, i pokud se pozvaní účastníci nedostaví. Pokud se vzdali práva být přítomni vyhlášení, považuje se za den vyhlášení den, kdy se na nálezu RSRJ usnesla.

(58) Nález obsahuje:

 1. název organizace,
 2. název RSRJ,
 3. označení, že se jedná o nález,
 4. den vyhlášení,
 5. označení věci,
 6. jména přítomných členů RSRJ,
 7. jména nebo názvy účastníků,
 8. výrok, ve kterém je obsaženo rozhodnutí RSRJ ve věci,
 9. odůvodnění, ve kterém jsou vysvětleny důvody, které vedly k výroku,
 10. případná nesouhlasná stanoviska.

(59) Nález podepisují všichni přítomní členové RSR

(60) Nález se doručuje všem účastníkům.

(61) Nálezy jsou veřejně přístupné všem členům Junáka.

(62) Nálezy jsou zveřejňovány obdobným způsobem jako řády a další vnitřní předpisy Junáka.

3.11. Platnost a účinnost

(63) Proti rozhodnutím RSRJ není odvolání. To nevylučuje podání opravného prostředku k soudu podle § 15zákona č. 83/​1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění.

(64) Rozhodnutí RSRJ nabývají platnosti a účinnosti dnem vyhlášení. RSRJ může účinnost rozhodnutí odložit.

3.12. Obnova řízení

(65) Vyjdou-li po skončení řízení najevo nové skutečnosti, které nebyly RSRJ neboněkterému z účastníků v době projednávání známé, může dát kterýkoliv účastník podnět k obnově řízení.

(66) RSRJ rozhodne, zda tyto nové skutečnosti existují a zda by mohli vést ke změně předchozího rozhodnutí.RSRJ nepovolí obnovu řízení, pokud by to bylo v rozporu s dobrými mravy.

(67) RSRJ může pozastavit po dobu obnoveného řízenívýkon rozhodnutí, které bylo vydáno v předchozím řízení.

(68) Pokud RSRJ dospěje v obnoveném řízení k rozhodnutí odlišnému od předchozího nálezu, předchozí výrok nálezu zcela, nebo zčásti zruší a nahradí novým.”

(69) V obnoveném řízení není třeba dokazovat skutečnosti již prokázané v předchozím řízení,nevzniknou-li o nich důvodné pochybnosti.

4. Jednotlivé druhy řízení před RSRJ

4.1. Řešení sporů

(70) RSRJ usiluje o to, aby každý spor byl řešen smírně.

(71) RSRJ řeší spory mezi orgány, organizačními jednotkami nebo činovníky v Junáku, u kterých se zúčastněné strany dohodly, že souhlasí s tím, aby RSRJ byla rozhodcem sporu a které RSRJ k rozhodnutí předloží Náčelnictvo Junáka, Výkonná rada Junáka nebo některá z krajských rad Junáka.

(72) Orgán nebo činovník může dát podnět předsedovi RSRJ, aby on nebo jím pověřený člen RSRJ, vedl se stranami jednání vedoucí k dohodě o předložení sporu RSRJ nebo ke smíru. Předseda RSRJ je povinen se zabývat podnětem, který předložilo Náčelnictvo Junáka, Výkonná rada Junáka, některá z krajských rad Junáka nebo orgán zřízený podle čl. 137 Stanov Junáka, prokáže-li navrhovatel,že jejich postup ve věci nevedl k vyřešení sporu. Sporné strany jsou povinny na výzvu předsedy RSRJ, nebo jím pověřeného člena RSRJ, poskytnout potřebnou spolupráci. O výsledku jednání pořizuje předseda RSRJ, nebo jím pověřený člen, zápis,ke kterému se strany vyjádří a zápis podepíší.

(73) Účastníky řízení jsou zúčastněné strany. Ten, kdo předložil spor RSRJ k rozhodnutí, má právo být přítomen jednání a poskytnout RSRJ názor předkládajícího orgánu na spor

(74) Předseda RSRJ, nebo jím pověřený člen, nejprve projedná předmět sporu s účastníky a bude usilovat o to, aby se předmět sporu vyjasnil a strany uzavřely smír, aniž by bylo nutno nařídit jednání ve věci. Tento postup není nutný, pokud se strany dohodly natom, aby RSRJ byla rozhodcem sporu na základě jednání podle čl. 72, a předseda RSRJ usoudí, že by nové jednání ve věci k uzavření smíru nevedlo.

(75) Uskuteční-li se jednání podle čl. 75 vyhotoví předseda RSRJ, nebo jím pověřený člen, zápis, ke kterému se účastníci vyjádří a zápis podepíší.

(76) Nepodaří-li se dosáhnout takto smíru, předseda RSRJ nařídí jednání.

(77) Během jednání se RSRJ snaží dosáhnout mezi účastníky smíru.

(78) Není-li smíru dosaženo, vynese RSRJ nález ve věci.

(79) Nález může být odlišný od návrhů účastníků.

(80) Smír uzavřený před předsedou RSRJ, jím pověřeným členem nebo před RSRJ má stejné účinky jako nález.

4.2. Rušení usnesení

(81) RSRJ může zrušit usnesení nebo rozhodnutí kteréhokoliv orgánu Junáka, pokud je v rozporu s nadřízeným předpisem či rozhodnutím. RSRJ nemůže zrušit usnesení Valného sněmu. Za nadřízený předpis se považují též stanovy a závazná rozhodnutí orgánů WOSM, WAGGS a ISGF, další mezinárodní závazky Junáka a právní předpisy České republiky.

(82) Při rozhodování o nesouladu s mezinárodními závazky Junáka je RSRJ povinna vycházet z jejich znění v rozhodném jazyce.

(83) Návrh na zrušení usnesení nebo rozhodnutí podává Náčelnictvo Junáka, Výkonná rada Junáka, Ústřední revizní komise Junáka nebo některá z krajských rad.

(84) Účastníky řízení jsou navrhovatel a ten, jehož usnesení nebo rozhodnutí je napadáno.

(85) Návrh musí obsahovat zda se navrhovatel domáhá zrušení celého usnesení (rozhodnutí) nebo pouze jeho části. Návrh též musí obsahovat, se kterým nadřízeným předpisem nebo rozhodnutím je shledáván rozpor, RSRJ může shledat rozpor i s jiným předpisem.

(86) Je-li obsahem usnesení schválení řádu nebo jiného normativního předpisu, může RSRJ zrušit i jednotlivá ustanovení tohoto normativního předpisu.

(87) RSRJ může ze závažných důvodů některé usnesení (rozhodnutí) zrušit se zpětným účinkem. Pokud tak učiní, rozhodne zároveň o zrušení nebo ponechání v platnosti navazujících usnesení, rozhodnutí a provedených úkonů. Dbá přitom na ochranu práv nabytých v dobré víře.

4.3. Výklad stanov a usnesení valného sněmu

(88) Každý člen Junáka může podat podnět RSRJ k výkladu Stanov Junáka nebo usnesení Valného sněmu Junáka. RSRJ může zahájit řízení i z vlastního podnětu.

(89) Účastníky řízení jsou náčelní dívčího kmene, náčelník chlapeckého kmene a starosta Junáka. Účastníkem může být také ten, kdo podal podnět, nebo i další osoby, pokud tak rozhodne RSRJ.

4.4. Přezkoumávání rozhodnutí o vyloučení dospělého člena

(90) Orgán, který rozhodl o vyloučení dospělého člena, bez zbytečného odkladu uvědomí o tomto rozhodnutí RSRJ a postoupí ji veškeré materiály, které k danému případu má.

(91) Účastníkem řízení je orgán, který člena vyloučil, a vylučovaný člen.

(92) Nález RSRJ potvrzuje nebo ruší rozhodnutí orgánu, kterým byl člen vyloučen.

(93) Rozhodnutí o vyloučení člena není platné do nabytí účinnosti nálezu, kterým bylo potvrzeno rozhodnutí o vyloučení.

5. Výkon nálezů RSRJ

(94) Všichni členové, orgány a organizační jednotky Junáka jsou povinni řídit se nálezy RSRJ.

(95) Není-li výklad některého nálezu jasný, může kterýkoliv člen nebo orgán Junáka požádat RSRJ o závazný výklad, který se stává součástí předchozího nálezu.

(96) Odmítá-li se organizační jednotka, orgán nebo člen Junáka řídit nálezem RSRJ, může RSRJ požádat kterýkoliv orgán Junáka o součinnost při vymáhání přijatého nálezu, případně podávat těmto orgánům návrhy na přijetí konkrétních opatření. Zejména může RSRJnavrhnout jakékoliv opatření podle Disciplinárního řádu, i pokud ji Disciplinární řád jako navrhovatele neuvádí.

6. Přechodná, zrušovací a závěrečná ustanovení

(97) Podle tohoto řádu se dokončí řízení, bylo-li zahájeno před Smírčí radou Junáka nebo před RSRJ podle Jednacího řádu Smírčí rady Junáka - svazu skautů a skautek České republiky před účinností tohoto řádu.

(98) Důvody pro obnovu řízení se u případů projednaných podle Jednacího řádu Smírčí rady Junáka – svazu skautů a skautek České republiky Smírčí radou Junáka posuzují i podle tohoto řádu.

(99) Zrušuje se Jednací řád Smírčí rady Junáka – svazu skautů a skautek České republiky ze dne 17. prosince 1994.

(100) Tento řád nabývá účinnosti dnem schválení Náčelnictvem Junáka

Schváleno Náčelnictvem Junáka na svém IV. řádném zasedání 2002 9. března 2002.

Náčelník ChK:

Náčelní DK:

Starosta:

Obsah

1. Obecná ustanovení

2. Organizace RSRJ

3. Řízení před RSRJ

3.1 Zahájení řízení

3.2 Podklad k rozhodnutí

3.3 Účastníci řízení

3.4. Součinnost při řízení

3.5 Vyloučení členů RSRJ z projednávání a rozhodování

3.6 Přípravné řízení

3.7 Ústní jednání

3.8 Dokazování

3.9 Náklady řízení

3.10 Nálezy

3.11 Platnost a účinnost

3.12 Obnova řízení

4. Jednotlivé druhy řízení před RSRJ

4.1 Řešení sporů

4.2 Rušení usnesení

4.3 Výklad stanov a usnesení valného sněmu

4.4 Přezkoumávání rozhodnutí o vyloučení dospělého člena

5. Výkon nálezů RSRJ

6. Přechodná, zrušovací a závěrečná ustanovení

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.