( Aktuální )
Platné 28. 5. 2024 – Neomezeno, Účinné od 1. 6. 2024
Jan Chmelař
KÚJ – asistent organizačního zpravodaje
jan.chmelar@skaut.cz
Ondřej Peřina (Jerry)
VRJ – zpravodaj pro ICT a organizaci
ondrej.perina@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina (Jerry)

Předpis: Směrnice k táborům

1. Úvodní ustanovení

(1) Směrnice upravuje pořádání táborů jednotkami Junáka – českého skauta. Obsahuje zejména:

 1. přehled základních podmínek, které je nutné pro pořádání tábora splnit (většinou vycházejí z podmínek příslušných zákonů a vyhlášek),
 2. postup schvalování táborů střediskovou radou,
 3. náležitosti komunikace mezi střediskem, okresem, krajem a ústředím,
 4. metodická doporučení (💡 ta jsou uvedena pro odlišení kurzívou).

(2) Mezi související předpisy patří zejména:

 1. Vyhláška č. 106/​2001 Sb. , o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška),
 2. Zákon č. 258/​2000 Sb. , o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů (vybrané paragrafy, dále jen zákon o ochraně veřejného zdraví),
 3. Zákon č. 289/​1995 Sb. , o lesích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen lesní zákon) a 
 4. Zákon č. 254/​2001 Sb. , o vodách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon).

(3) Táborem se pro účely této směrnice rozumí akce, která splňuje následující podmínky:

 1. doba trvání je 7 a více dní (včetně dne příjezdu a odjezdu),
 2. pořadatelem tábora je organizační jednotka,
 3. tábora se účastní děti a mladiství do 18 let věku.

💡 Typicky jde o stálé či putovní letní tábory oddílů mladších členů, tábory konané na tábořištích, vodě i v budovách, obvykle realizované na území České republiky, občas i v zahraničí.

(4) Z pohledu zákona o ochraně veřejného zdraví se tábory dělí na zotavovací akce (organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší než 5 dnů) a jiné podobné akce pro děti (při počtu dětí do 15 let menším jak 30 nebo na dobu maximálně 5 dnů). Tábor nemusí být nutně zotavovací akcí, záleží na počtu dětí ve věku do 15 let. Podle tohoto rozdělení se liší legislativní požadavky na tábor (viz kapitola 2 a 4).
💡Příměstské tábory jsou obvykle považovány za jiné podobné akce pro děti bez ohledu na počet dětí a dobu trvání. Za děti se dle zákona o ochraně veřejného zdraví považují osoby do 15 let vč. těch, které dovrší 15 let v roce konání tábora.

(5) 💡 Kapitoly 2 až 6 jsou určeny zejména pro osoby pořádající tábory, kapitoly 7 až 10 jsou určeny zejména pro vedení středisek a vyšší organizační jednotky.

(6) 💡 V přípravě tábora a zejména pak při jeho zpětné vazbě je doporučeno využít nástrojů sebehodnocení (Semafor a Hodnocení kvality). Více na www.skaut.cz/​kvalita .

2. Účastníci a vedení tábora

(7) Každý účastník tábora mladší 18 let odevzdá přihlášku na tábor, která obsahuje údaje o táboře (místo, termín, účastnický poplatek), údaje o pořadateli tábora (název střediska, IČO, adresa sídla), údaje o účastnící se osobě (jméno, adresa, rodné číslo), údaje o rodičích (jméno, adresa, kontakt) a souhlas rodičů (zákonných zástupců) s účastí osoby na táboře. Přihláška nemusí být papírová, lze ji řešit zcela elektronicky, ideálně pomocí funkce táborových e-přihlášek ve skautISu. 💡 Doporučuje se, aby v přihlášce na tábor bylo uvedeno, co se stane s účastnickým poplatkem v případě odhlášení se nebo předčasného odjezdu z tábora.

(8) Účastníci tábora, který je zotavovací akcí, musí doložit následující dokumenty (💡 viz doporučené vzory v užitečných odkazech):

 1. posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě (vyplňuje praktický lékař, má platnost 24 měsíců, 💡 je majetkem zákonných zástupců a zákon nařizuje pořadateli posudek po táboře vrátit; dítětem se rozumí osoby ve věku do 15 let, vč. těch, kteří v roce konání tábora 15 let dovrší);
 2. prohlášení o bezinfekčnosti (má stanovený obsah dle zákona, vyplňuje se max. jeden den před odjezdem).

(9) 💡 Doporučujeme vybrat od účastníků tábora kopii kartičky zdravotní pojišťovny a očkovací průkaz a vyžadovat dokumenty uvedené výše v čl. (8) i u účastníků tábora, který není zotavovací akcí, tedy s méně jak 30 dětmi do 15 let či délkou maximálně 5 dní (nejedná se ovšem o povinnost). S ohledem na povinnost o potřebě běžného očkování pro účastníky zotavovacích akcí, která je dána zákonem o ochraně veřejného zdraví, je pro vedoucího tábora očkovací průkaz a posudek o zdravotní způsobilosti účastníků dobrým dokladem o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, případně, že je proti nákaze imunní či že se očkování nemůže podrobit pro trvalou kontraindikaci – vedoucí tábora se tak zbytečně nevystavuje riziku případných pokut.

(10) 💡 Podle § 33, odst. 5, zákona č. 372/​2011 Sb., o zdravotních službách, je zdravotnický pracovník povinen poskytnout nezbytné informace osobám, které s pacientem přišly do styku, je-li to nezbytné pro ochranu jejich zdraví (např. pokud je pacient nakažen infekční chorobou). Podle § 31, odst. 6, stejného zákona může zdravotnický pracovník poskytnout další informace o zdravotním stavu pacienta osobám, které budou o pacienta pečovat (typicky zdravotníkovi a vedení tábora), pokud to tento stav nebo onemocnění pacienta vyžadují kvůli zajištění péče nebo pro ochranu zdraví pečujících osob. Přesto dle některých zkušeností zdravotničtí pracovníci mohou někdy odmítat bez souhlasu zákonných zástupců poskytnout vedoucím tábora informace o zdravotním stavu dítěte. Proto doporučujeme mít od rodičů neplnoletých účastníků „Souhlas zákonných zástupců s poskytováním informací o zdravotním stavu dítěte“.

(11) Vedení tábora v níže uvedeném složení schvaluje středisková rada (v závorce je uvedena min. kvalifikace). Obsazení vedení tábora musí být úplné, přičemž je možné připustit obsazení více funkcí jedním činovníkem (kromě vedoucího tábora a jeho zástupce), byť to není doporučeno:

 1. vedoucí tábora (plnoletý, vůdcovská zkouška),
 2. zástupce vedoucího tábora (plnoletý, min. čekatelská zkouška, doporučuje se vůdcovská zkouška),
 3. zdravotník (plnoletý, příslušné vzdělání nebo Osvědčení o absolvenci zdravotnického kurzu, či jinak nazvaný dokument, dokládající absolvenci kurzu ZZA, a Oprávnění k výkonu funkce zdravotníka),
 4. hospodář (starší 15 let dle zvážení střediska, zkušenosti s vedením pokladny akce).

💡 Z uvedených kvalifikačních požadavků nemůže středisko ani nadřízená VOJ udělit výjimku.

(12) Osoby podílející se na vedení tábora musí doložit splnění požadavků, které vyžaduje jejich pozice na táboře, následujícími dokumenty:

 1. posudek o zdravotní způsobilosti pro práci s dětmi (tzv. „papír na hlavu“) musí mít všechny osoby starší 15 let pracující na táboře samostatně s dětmi (vystavuje jej registrující všeobecný praktický lékař, potvrzení má platnost dva roky, 💡 posudek je majetek daných osob a pořadatel zotavovací akce jim jej musí po táboře vrátit);
 2. vůdcovský dekret musí mít vedoucí tábora (k prokázání absolvování vůdcovské zkoušky stačí záznam ve skautISu);
 3. Osvědčení o absolvenci zdravotnického kurzu dokládající absolvování zdravotnického kurzu (v rozsahu dle vyhlášky, nutné mít papírově na táboře) a platné Oprávnění k výkonu funkce zdravotníka, příp. doklad o jiném vzdělání opravňujícím k provádění zdravotníka zotavovacích akcí (lékař, zubní lékař, všeobecná sestra, porodní asistentka, zdravotní záchranář, zdravotní asistent nebo student lékařství po ukončení třetího ročníku), musí mít zdravotník tábora. 💡 Problematiku zdravotnické kvalifikace řeší Směrnice ke zdravotnickému zabezpečení zotavovacích akcí.

💡 Od novely zákona o ochraně veřejného zdraví v roce 2023 již neexistují potravinářské průkazy a pro práci v kuchyni nejsou potřeba, je však nutné i nadále zajišťovat hygienicky nezávadnou přípravu jídla.

(13) 💡 Zaměstnanci, kteří působí jako vedoucí na táborech a akcích pro děti a mládež, mohou čerpat týden pracovního volna s náhradou mzdy či platu za kalendářní rok. O poskytnutí volna žádá zaměstnanec svého zaměstnavatele, zaměstnavateli pak vyplacenou náhradu mzdy refunduje příslušná Okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ). Podmínkou poskytnutí tohoto propláceného volna je mj. skutečnost, že zaměstnanec nejméně po dobu 1 roku před uvolněním pracoval soustavně a bezplatně s dětmi nebo s mládeží a že tomu nebrání vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele. Kromě toho mohou vedoucí, kteří nemají dostatek dovolené pro účast na táboře, žádat svého zaměstnavatele až o 3 týdny neplaceného volna za kalendářní rok. Obě uvedené možnosti jsou ošetřeny v Zákoníku práce (zákon č. 262/​2006 Sb.). Více informací naleznete na www.skaut.cz/​tabory .

3. Povolení a ohlašování tábora

(14) Pro konání tábora je nutné získat následující povolení:

 1. povolení majitele tábořiště (doklad opravňující k využití pozemku, např. nájemní smlouva apod.) v případě, že tábořiště není v majetku pořadatele tábora. 💡 Pro možnost pravidelného pořádání tábora je jednotkám důrazně doporučeno získat táborovou louku do vlastnictví jednotky (pozemek koupit či směnit ). Jednotka tak předejde každoročnímu uzavírání smluv a může se vyhnout riziku neprodloužení smlouvy s vlastníkem pozemku.;
 2. povolení orgánu ochrany přírody, pokud táboříte v nějakém chráněném území (národní park, CHKO, případně rezervace nebo její ochranné pásmo). Pokud půjde o národní park nebo CHKO, obracejte se na jejich správy, jinak na odbor/​oddělení životního prostředí na krajském úřadě (s dostatečným předstihem, lhůta pro vyřízení povolení může být až 3 měsíce);
 3. povolení (souhlas) vlastníka lesa, pokud se bude v lese přiléhajícím k táboru rozdělávat oheň, tábořit (stavět trvalé nebo dočasné stavby), vjíždět a parkovat motorovými vozidly či lesem k táboru projíždět, nebo kácet stromy (i suché) – viz § 20 lesního zákona. Jde-li o státní les, nutno kontaktovat nejbližší pracoviště Lesů ČR, jinak vlastníka lesa. V případě CHKO a NP je nutné získat povolení i pro ostatní pozemky mimo silnice (tedy nejen lesní pozemky). 💡 Při jednání s Lesy ČR může jednotkám pomoci uzavřené memorandum mezi Junákem – českým skautem a Lesy ČR (viz článek ve Zpravodajství );
 4. schválení tábora pořadatelem (viz kapitola 8).

💡 Od novely zákona o ochraně veřejného zdraví v roce 2015 již není povinností mít zajištěnou péči praktického lékaře dostupného v místě konání zotavovací akce.

(15) Konání tábora je nutné ohlásit:

 1. orgánu státní správy lesů, pokud se tábořiště nachází na lesním pozemku nebo je okolní les při konání tábora výrazně využíván (odst. 5 § 20 lesního zákona) – podává se min. 30 dní předem, zpravidla to bude obecní (městský) úřad obce s rozšířenou působností;
 2. krajské hygienické stanici v případě tábora, který je zotavovací akcí – oznamuje se termín a místo konání tábora, počet dětí na akci, způsob zabezpečení akce pitnou vodou, způsob zajištění stravování účastníků a rozbor vody, který není starší tří měsíců, pokud není tábor zásobován z veřejného zdroje pitné vody (odst. 3 a 4 § 8 zákona o ochraně veřejného zdraví),
 3. obecnímu úřadu zejména kvůli kontaktu pro případné živelné pohromy (povodeň, požár apod.), příp. kvůli domluvě likvidace odpadů (záleží na konkrétní obci), z důvodu živelních pohrom je vhodné oznámit konání tábora i místně příslušnému oddělení Policie ČR a Hasičského záchranného sboru (💡 toto není nutné, pokud je již tábor nahlášen na krajské hygienické stanici – Policie ČR a Hasičský záchranný sbor čerpá z databáze nahlášených táborů);
 4. vodoprávnímu orgánu, bude-li docházet k odběru povrchové (užitkové) vody z toku či nádrže za pomoci technického zařízení (např. čerpadlo, rozvod vody do kohoutů v polní umývárně apod.) – oznamuje se na odbor životního prostředí místně příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností;
 5. orgánu ochrany přírody pro vyloučení kolize s významnými krajinnými prvky nebo v okolí vyskytujícími se chráněnými druhy rostlin a živočichů (💡 doporučuje se zejména z „preventivních“ důvodů, nicméně při zohlednění místních poměrů), tímto orgánem je odbor životního prostředí místně příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v oznámení popsat přesné umístění tábora, druh táborových staveb, počet účastníků a vyžádat si vyjádření, zda nemohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny).

(16) 💡 Pro pořádání táborů a řešení s tím souvisejících nejasných či specifických případů je možné využít následujících výkladů ze strany státní správy:

 1. odpadní vody – vodní zákon mj. definuje pojem odpadních vod a stanovuje povinnosti související s nakládání s nimi. Podle výkladu Ministerstva životního prostředí se běžných skautských táborů (tj. táborů s pouze dočasnými stavbami) povinnost mít povolení k nakládání s odpadními vodami netýká. Více informací na www.skaut.cz/​tabory .
 2. pozemky se zemědělskými dotacemi – podle vyjádření Ministerstva zemědělství je možné konat letní stanové tábory na pozemcích, jejichž vlastník na ně žádá zemědělské dotace. Čerpání dotací není pro vlastníka nijak ohroženo, pokud dodržuje podmínky pro poskytnutí dotace. Detailní znění stanoviska naleznete na www.skaut.cz/​tabory

(17) 💡 V souvislosti s postupným rozšiřováním tzv. záplavových zón u povodí vodních toků doporučujeme, aby si tábory, kterých by se umístění na některé z těchto zón mohlo týkat, tuto skutečnost dopředu ověřily (viz mapa záplavových území ). Po novele vodního zákona je dle § 67, odst. 2, písm. d) možné v záplavových územích zřizovat stanové tábory, pokud na tomto území probíhaly ještě před stanovením / rozšířením záplavové zóny. Podmínkou je, že takový tábor lze v případě povodňového nebezpečí neprodleně odstranit. V takovém případě je pro tento účel nezbytné mít vypracovaný evakuační plán (jakým způsobem proběhne evakuace osob z tábořiště, kdo ji povede, který materiál a věci budou evakuovány a kam, …).

4. Hygienické podmínky

(18) Při pořádání tábora, který není zotavovací akcí (tedy méně jak 30 dětí do 15 let) musí pořadatel minimálně zajistit:

 1. hygienicky nezávadný stav zařízení,
 2. zásobování akce pitnou vodou,
 3. účast způsobilých osob (potvrzení o zdravotní způsobilosti pro vedoucí pracující s dětmi, viz kapitola 2).

(19) Pořadatel tábora, který je zotavovací akcí (tedy pro 30 a více dětí do 15 let) musí zajistit všechny podmínky pro zotavovací akci vyplývající ze zákona o ochraně veřejného zdraví a vyhlášky. Jedná se zejména o:

 1. účast zdravotně způsobilých dětí a ostatních pracovníků (dozor, osoby činné při stravování, dokládá se písemným potvrzením, viz kapitola 2);
 2. zásobování akce pitnou vodou (doloženo rozborem vody ne starším než 3 měsíce, není nutné pro veřejné zdroje pitné vody, např. obecní vodovod);
 3. kuchyně:

  1. označení pracovních ploch pro práci s tepelně opracovaným a tepelně neopracovaným pokrmem,
  2. mytí kuchyňského a jídelního nádobí musí být odděleno a prováděno v pitné vodě,
  3. zastřešený prostor jídelny, kuchyně, umývárny nádobí a skladu potravin,
  4. skladování potravin za podmínek daných výrobcem (pozor na maso, uzeniny, vejce, …),
  5. nepoužívání potravin, které mohou být zdravotně závadné (viz příloha č. 1 vyhlášky),
  6. odpady se skladují mimo prostory, kde se manipuluje s potravinami; pevné odpady musejí být ukládány do jednorázových plastových obalů nebo do uzavíratelných dezinfikovatelných nádob;
 4. umývárny:

  1. na 5 dětí jeden výtokový kohout s odvodem použité vody,
  2. možnost koupání nebo osprchování v teplé vodě alespoň jednou za týden,
  3. na 30 dětí nejméně jedna sprchová růžice, sprchy oddělené podle pohlaví, nutné zajistit intimitu;
 5. záchody:

  1. oddělené podle pohlaví,
  2. jeden záchod na každých 15 dětí,
  3. možnost mytí rukou v tekoucí vodě,
  4. zajištěná intimita záchodů,
  5. děti nesmějí provádět úklid záchodů;
 6. ošetřovna a izolace:

  1. ošetřovna a izolace odděleně ve vyčleněných stanech, na 30 dětí jedno lůžko,
  2. umístění léků a zdravotnické dokumentace tak, aby k nim neměly volný přístup děti ani jiné nepovolané osoby,
  3. možnost mytí v tekoucí vodě,
  4. vybavení lékárničky (min. rozsah dle přílohy 4 vyhlášky, neprošlé datum použitelnosti),
  5. vedení zdravotnického deníku, seznamu účastníků a zdravotní dokumentace,
  6. ubytování zdravotníka v bezprostřední blízkosti ošetřovny s izolací;
 7. ubytování a spánek:

  1. stany s nepromokavou stanovou plachtou,
  2. ubytování dětí odděleně podle pohlaví,
  3. nutno provádět denní úklid všech prostor,
  4. min. 9 hodin spánku pro děti do 10 let včetně a 8 hodin pro děti starší;
 8. stravování:

  1. denně musí být zajištěno min. 5 jídel, jedno z hlavních jídel musí být teplé, teplý nápoj ke snídani; lze sloučit výdej snídaně s přesnídávkou a oběda se svačinou,
  2. na sestavování jídelního lístku se podílí zdravotník,
  3. nápoje musí být k dispozici po celý den uchovávané v krytých nádobách s výpustným kohoutem,
  4. na táborech do 50 účastníků se mohou děti pod dozorem podílet na přípravě celé stravy a na jejím výdeji, při vyšším počtu osob se mohou podílet jen na přípravě stravy před tepelným opracováním a na pomocných pracích.

5. Bezpečnost na táboře

(20) Vedoucí tábora je povinen v době konání tábora zajistit bezpečnost dětí na táboře. Zvýšenou pozornost je nutné věnovat nebezpečným aktivitám jako je koupání, bojové a noční hry, lanové aktivity, jízda na lodích, střelecké aktivity a další. U některých aktivit je nutné dodržet odbornou kvalifikaci dozoru (zejména v případě jízdy na lodích a horolezeckých či větších lanových aktivit). 💡 Pravidla pro zajištění a vedení akcí na vodě (týká se vodáckých i suchozemských oddílů), včetně vodáckých táborů a vodáckých aktivit, upravuje Směrnice pro akce na vodě. Metodický článek k pořádání úspěšné a bezpečné výpravy na vodě najdete na Zpravodajství . Souhrn bezpečnostních pravidel můžete nalézt v publikaci Bezpečnostní pravidla činností s dětmi a mládeží vydané Českou radou dětí a mládeže (v minulosti zdarma distribuované na střediska).

(21) Pro řešení krizových situací, které nelze předem zabezpečit a jsou velmi specifické (požár, úraz, záplavy…), doporučujeme, aby během tábora visela na viditelném místě důležitá telefonní čísla (hasiči, záchranka, táborový lékař, obecní úřad, pořadatel tábora, …). Naléhavé případy a vážné úrazy hlaste co nejdříve na skautskou krizovou linku (telefon: 737 205 520). 💡 Je vhodné, aby vedoucí tábora měl k dispozici krizový lístek pro vedoucí oddílů s pokyny, jak postupovat při řešení kritických situací a aby si uvedené kontakty ještě před začátkem tábora uložil do adresáře telefonu. Bližší informace o řešení krizových situací je možné nalézt na www.skaut.cz/​krize .

(22) Všichni účastníci tábora (včetně nečlenů) jsou pojištěni smlouvou na úrazové pojištění mezi Českou radou dětí a mládeže a pojišťovnou. Středisko v případě úrazu nahlásí pojistnou událost na příslušném formuláři dle metodického postupu k úrazové pojistce. Všichni vedoucí táborů mají navíc (automaticky z titulu své funkce) pojištění odpovědnosti. 💡 Podrobné informace k pojištění je možné nalézt přímo na www.skaut.cz/​pojisteni .

(23) Při neohlášeném přepadu tábora doporučujeme neprodleně kontaktovat Policii ČR a snažit se účastníky tábora uchovat v bezpečí (pokud možno bez fyzického kontaktu s přepadajícími). Chystáte-li se v rámci táborového programu přepadnout tábor, je nezbytně nutné ohlásit se vedení daného tábora předem a přepad podniknout jen s jeho předchozím souhlasem, po předání kontaktů pro případ krizové situace a po domluvě na pravidlech hry.

6. Výchovné cíle tábora

(24) Každý tábor by měl vést k naplňování výchovných cílů Junáka – českého skauta a daného oddílu. Výchovným cílem se zde rozumí cíl vedoucí k rozvoji členů nebo oddílu jako celku. Tábor je vynikající příležitostí k osobnímu rozvoji jednotlivých členů, používání skautské metody a k podpoře oddílové atmosféry a vztahů.

(25) Za stanovení výchovných cílů je zodpovědný vedoucí tábora, na jejich vzniku by se měla podílet celá táborová (oddílová) rada. Středisko prostřednictvím výchovného zpravodaje nebo vedoucí střediska poskytuje vedení tábora v této oblasti metodickou a zkušenostní podporu.

(26) 💡 Výchovné cíle jsou vázány na typ akce (např. rozvoj fyzické zdatnosti na zimním táboře), na aktuální potřeby oddílů (např. zavedení stezky do činnosti oddílu) nebo na aktuální stav oddílu (např. zlepšení komunikace mezi jednotlivými členy oddílu). Mnoho podnětů k nastavení výchovných cílů tábora může vyplynout z hodnocení kvality předcházejícího ročníku tábora (tzv. doporučené akce ke zlepšení).

7. Hospodaření tábora

(27) Rozpočet tábora předkládá vedení tábora střediskové radě ke schválení.

(28) 💡 Podle vnitřních pravidel organizace není možné čerpat na tábory dotace od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Počet děťodnů na táborech se používá jako jedno z kritérií pro výpočet nadstavby dotace pro skautské kraje.

(29) Za děťoden je považován pobytový den účastníka tábora. Účastníkem se rozumí osoba do 18 let věku, přičemž rozhodující je dosažení věku v kalendářním roce (pokud je v daném kalendářním roce účastníkovi 18 let, mohou být děťodny zahrnuty).

(30) 💡 Někteří zaměstnavatelé poskytují rodičům dětí příspěvek na tábor (nejčastěji z fondu FKSP). Rodiče dětí příspěvek dostanou na základě pořadatelem vyplněného „Potvrzení pro zaměstnavatele“. Faktury pro zaměstnavatele rodičů doporučujeme vydávat na základě písemné objednávky zaměstnavatele s uvedením jeho názvu, sídla a IČ, neboť tyto údaje musí faktura obsahovat. Příspěvky na letní tábory poskytují občas i některé zdravotní pojišťovny (doporučujeme upozornit rodiče dětí na tuto možnost, aby se informovali u své pojišťovny).

(31) Vyúčtování jednotlivých táborů probíhá podle pravidel střediska a podle pravidel účtování akcí. 💡 Vzhledem k významnému objemu finančních prostředků doporučujeme zaměřit na tyto velké akce pozornost revizních komisí.

8. Schválení tábora a jeho kontrola

(32) Pořádání tábora, jeho rozpočet a vedení schvaluje středisková rada (vždy se jedná o velkou akci dle Hospodářského řádu). 💡 Pro zajištění přípravy tábora v dostatečném předstihu doporučujeme pověřit příslušné činovníky vedením tábora již při zahájení přípravy tábora (ne až v pokročilém stádiu příprav při schvalování celé akce).

(33) Středisková rada:

 1. zkontroluje splnění nebo reálnost splnění všech podmínek pro konání tábora daných zákonem a touto směrnicí (zajištění tábořiště a vybavení, povolení a ohlášení konání tábora, zajištění hygienických podmínek, personální zabezpečení, …),
 2. zkontroluje dostatečnou kvalifikaci vedoucího tábora, jeho zástupce a táborového zdravotníka,
 3. posoudí rozpočet připravený vedením tábora a projednaný s hospodářem střediska,
 4. zkontroluje formální a věcnou správnost vyplněných hlášení, zejména pak katastrální území a přesné GPS souřadnice tábořiště.

(34) Podle výsledků výše uvedených bodů středisková rada schvaluje pořádání tábora, jeho rozpočet a jmenuje vedoucího tábora.

(35) Pořadatel tábora a členové nadřízeného orgánu (okresní nebo krajská rada), příp. jimi pověření činovníci, jsou oprávněni provádět kontroly během konání tábora. 💡 Je vhodné tyto kontroly vybavit písemným pověřením k této činnosti. Kontrolu je vhodné využít jako zpětnou vazbu pro jednotlivé oddíly, resp. střediska. V případě vážného porušení hygienických nebo bezpečnostních opatření může vedoucí pořádající OJ nařídit ukončení tábora.

9. Komunikace středisko – (okres) – kraj – ústředí

(36) Základní informace o táboře (místo, termín, vedení, rozpočet atd.) jsou uvedeny v hlášence tábora, která se zadává prostřednictvím informačního systému skautIS (https://is.skaut.cz/ ). 💡 Pro komunikaci mezi oddílem a střediskem, příp. pro export dat ze systému skautIS je možné použít verzi hlášenky ve formátu Excel (lze vygenerovat tlačítkem u tábora ve skautISu).

(37) Hlášenka slouží jako doporučený podklad pro schválení tábora na úrovni střediska. Údaje, které jsou povinné, jsou v systému skautIS označeny.

(38) Ustanovení směrnice (vč. evidence ve skautISu) platí pro všechny tábory během celého roku, termíny v následujících článcích se nicméně vztahují jen na tábory zasahující do letních prázdnin.

(39) Oddíly vyplní svoje tábory ve skautISu do termínu stanoveného střediskem, nejpozději však do 31. 5. daného roku. Pokud nemohou vyplnit tábor přímo ve skautISu a středisko to umožní, předají hlášenky středisku na elektronickém nebo vytištěném formuláři.

(40) Středisko schválí svoje tábory nejpozději 5. 6. daného roku. Pokud některý oddíl dodal hlášenku na elektronickém či vytištěném formuláři a není schopen ji do skautISu zadat sám, středisko zajistí její vložení do skautISu. Po vložení všech táborů středisko označí tuto skutečnost ve skautISu, aby byla informována nadřízená jednotka.

(41) Nadřízená VOJ střediska (okres nebo kraj) zajistí, aby všechna střediska zadala všechny svoje tábory, a to nejpozději do 10. 6. daného roku.

(42) Tábory jsou viditelné pro všechny nadřízené jednotky pro účely přehledu a příp. návštěv či kontrol. Přehled táborů na ústředí je zejména z důvodu řešení případné krizové situace a pro účely vyúčtování dotací vůči MŠMT. Z těchto důvodů musí být údaje aktuální, a proto je potřeba v případě změn (např. v obsazení vedení, místě konání, …) provést tuto změnu i ve skautISu (kromě informování samotného střediska).

(43) Po skončení táborů, nejpozději však do 15. 11. daného roku, vyplní jejich vedení ve skautISu minimálně skutečné náklady a počty dětí a osob. Vyplnění skutečnosti za všechny tábory potvrdí střediska obdobným způsobem jako při hlášení táborů (informace o zadání všech táborů). Nadřízená VOJ střediska (okres nebo kraj) zajistí, aby všechna střediska zadala skutečnost svých táborů, a to nejpozději do 30. 11. daného roku.

(44) 💡 Po skončení táborů (ideálně během srpna) se doporučuje střediskům, příp. i nadřízeným jednotkám, připomenout možnost zapojení se do sebehodnocení kvality táborů, které může poskytnout užitečnou zpětnou vazbu tábora.

(45) 💡 Pro případ dotazů týkajících se táborů, se kterými si není možno poradit na místní úrovni, je možno použít ústřední e-mailovou podporu na adrese: podpora@skaut.cz .

10. Přehled termínů a formulářů

(46) Důležité termíny související s pořádáním, hlášením a hodnocením kvality táborů:

NázevKdo Termín Forma
Vyplnění hlášenky tábora oddíly 31. 5. skautIS
(nebo formulář)
Schválení hlášenky táborastředisko5. 6.skautIS
Nahlášení všech táborůstředisko5. 6.skautIS
Ověření nahlášení všech táborů okres (kraj)10. 6.skautIS
Připomenutí zapojení se do sebehodnocení kvality táborůstředisko + VOJ srpen dle zvyklostí
Nahlášení skutečnosti táborů středisko15. 11.skautIS
Ověření nahlášení skutečnosti všech táborů okres (kraj) 30. 11. skautIS

11. Závěrečná a přechodná ustanovení

(47) Výjimku z ustanovení této směrnice může povolit VRJ (typicky přímo organizační zpravodaj).

(48) Ke dni účinnosti se zrušuje Směrnice k táborům vydaná 26. 2. 2019.

(49) Směrnice byla vydána 28. 5. 2024 a nabývá účinnosti dne 1. 6. 2024.

 

💡 Užitečné odkazy:

 • www.skaut.cz/​tabory  – sekce Skautské křižovatky věnující se problematice táborů, obsahuje vzory užitečných dokumentů a aktuální informace k přípravám táborů
 • www.skaut.cz/​spisovna  – spisovna skautských předpisů, kde se dají stáhnout předpisy i formuláře a dokumenty související s touto směrnicí
 • is.skaut.cz  – skautský informační systém skautIS (mj. pro zadávání hlášenek táborů a práci s táborovými e-přihláškami)
 • napoveda.skaut.cz  – podrobné návody k vyplnění táborové hlášenky a používání táborových e-přihlášek ve skautISu
 • www.skaut.cz/​krize  – bližší informace o řešení krizových situací
 • www.skaut.cz/​pojisteni  – bližší informace k pojištění
 • tabory.ymca.cz  – kvalitní web poskytující podporu pro pořadatele letních táborů
 • poradna.crdm.cz/​tabory  – ČRDM poradna k táborům

  

Ing. Ondřej Peřina
organizační zpravodaj VRJ

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.