( Neaktuální )
Platné 7. 11. 2022 – 15. 10. 2023, Účinné od 15. 11. 2022
Lenka Šablová
KÚJ – asistentka starosty, VRJ a Náčelnictva
lenka.sablova@skaut.cz
Jan Chmelař
KÚJ – asistent organizačního zpravodaje
jan.chmelar@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina (Jerry)

Předpis: Směrnice k registraci pro rok 2023

POZOR: Toto je stará, neaktuální verze

1. Úvodní ustanovení

(1) Směrnice upravuje termíny, výši členských příspěvků a podrobnosti k registraci členů i jednotek spolku Junák – český skaut pro rok 2023 v návaznosti na obecná pravidla stanovená Směrnicí k evidenci údajů ve skautISu.

(2) Aktuální informace o průběhu registrace (novinky, očekávané odstávky systému aj.) a další odkazy na nápovědu jsou k dispozici na www.skaut.cz/​registrace .

(3) Mezi související vnitřní předpisy patří zejména:

(4) Všechny jednotky zpracovávají svou registraci prostřednictvím on-line informačního systému skautIS (https://is.skaut.cz/ ).

(5) Při zpracování registrace je nutné se řídit touto směrnicí a také Směrnicí k evidenci údajů ve skautISu, která především v kapitole 5 určuje základní pravidla pro registraci osob a jednotek.

2. Termíny odevzdání registrace

(6) Pro předání zpracované registrace 2023 byly stanoveny následující termíny:

 1. střediska předají registraci okresům (nebo krajům v případě středisek registrovaných přímo pod krajem) nejpozději 31. 1. 2023,
 2. ZvOJ předají registraci do KÚJ nejpozději do 31. 1. 2023,
 3. okresy předají registraci krajům nejpozději 14. 2. 2023 a
 4. kraje předají registraci do KÚJ nejpozději 28. 2. 2023.

(7) Skautské okresy a kraje nemohou stanovit podřízeným střediskům pozdější termín odevzdání registrace.

(8) Součástí registračních dat jsou i hospodářský výkaz za rok 2022 (v podvojném nebo jednoduchém formátu) a účetní závěrka nebo její část za rok 2022, které všechny OJ vyplní přímo ve skautISu v období mezi 1. 1. a 10. 5. 2023; pro jednotky využívající odkladu pro podání daňového přiznání je stanoven dodatečný termín 10. 7. 2023, tato skutečnost však musí být při založení hospodářského výkazu ve skautISu označena nejpozději do 10. 5. 2023.

(9) Zvláštní organizační jednotky předají e-mailem do KÚJ

 1. rozpočet a plán činnosti na rok 2023 nejpozději do 10. 5. 2023 (doporučuje se předložit už v termínu registrace, tedy do 31. 1. 2023),
 2. výroční zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření za rok 2022 nejpozději do 30. 6. 2023 (pro ZvOJ využívající odkladu pro podání daňového přiznání je stanoven dodatečný termín nejpozději do 10. 7. 2023).

3. Termíny zaplacení členských příspěvků

(10) Pro zaplacení členských příspěvků za členy byly stanoveny následující termíny, odlišné od termínů odevzdání registrace:

 1. střediska zaplatí členské příspěvky nadřízeným okresům (nebo krajům v případě středisek registrovaných přímo pod krajem) nejpozději 28. 2. 2023,
 2. ZvOJ zaplatí členské příspěvky do KÚJ nejpozději 28. 2. 2023,
 3. okresy zaplatí členské příspěvky krajům nejpozději 14. 3. 2023 a
 4. kraje zaplatí členské příspěvky do KÚJ nejpozději 28. 3. 2023.

Doporučuje se, při dodržení výše uvedených termínů, finanční prostředky posílat nadřízené úrovni až po převzetí registrace ve skautISu.

(11) Členské příspěvky zašlou kraje a ZvOJ na účet číslo 2100437022/​2010 u Fio banka, a. s., jako variabilní symbol použijí číslo jednotky, jako konstantní symbol pak 0558.

4. Členské příspěvky

(12) Náčelnictvo stanovilo svým usnesením členský příspěvek na rok 2023 v této výši:

 1. 335,- Kč na člena (295,- Kč v případě, že dotyčný odmítne odběr časopisu),
 2. dále 200,- Kč za každé telefonní číslo zapojené v STS (členský příspěvek na IT řešení a Skautskou telefonní síť) a 
 3. dále 25,- Kč za členskou kartu nově v registraci objednanou (s platností karty až tři roky).

(13) Rada každé organizační jednotky schvaluje svůj vlastní členský příspěvek pro členy daného střediska či VOJ a ten musí být zaznamenán v zápise; člen pak OJ platí členský příspěvek daný součtem členského příspěvku střediska, nadřízených VOJ a odpovídajícího členského příspěvku Junáka – českého skauta (tedy včetně všech jeho relevantních částí).

5. Termíny spojené se zpracováním registrace ve skautISu

(14) Do registrace jsou zaznamenány údaje odpovídající stavu zadanému ve skautISu  v okamžiku odevzdání registrace jednotkou. Pro vyhodnocení věku členů a některých dalších skutečností souvisejících s registrací roku 2023 je používán rozhodný den stanovený na 31. 1. 2023.

(15) Pro založení registrace i registračních kategorií registrace 2023 a zpřístupnění uživatelských účtů včetně přiřazení rolí příslušným uživatelům, byly stanoveny následující termíny:

 1. KÚJ ověří existenci účtů oprávněných činovníků krajů a ZvOJ a založí registraci roku 2023 i ústřední registrační kategorie nejpozději do 2. 12. 2022,
 2. kraje zpřístupní účty oprávněných činovníků okresů a sobě přímo podřízených středisek a založí registraci roku 2023 a krajské registrační kategorie nejpozději do 9. 12. 2022,
 3. okresy zpřístupní účty oprávněných činovníků středisek a založí registraci roku 2023 a okresní registrační kategorie nejpozději do 16. 12. 2022,
 4. střediska založí registraci roku 2023 a střediskové registrační kategorie nejpozději do 1. 1. 2023.

(16) Odevzdávat zpracovanou registraci jednotky lze až v roce 2023. Do té doby je možné zpracovávat potřebná registrační data a provádět předběžnou kontrolu registrace jednotky.

(17) Nadřízená jednotka musí založit registraci roku 2023 a nastavit registrační kategorie, které stanovují výši členských příspěvků pro různá členství i v závislosti na odběru časopisů pro podřízené jednotky tohoto roku, a to v termínech uvedených v čl. (15). Jednotka je povinna převzít následující kategorie od své nadřízené, pokud je sama či její podřízené jednotky mohou potřebovat:

 1. kategorie pro řádné členy (s nárokem na časopis),
 2. kategorie pro řádné členy (bez nároku na časopis),
 3. kategorie pro čestné členy (s nárokem na časopis) a
 4. kategorie pro hostující členy (bez nároku na časopis).

6. Závěrečná a přechodná ustanovení

(18) Výjimku z ustanovení této směrnice může povolit VRJ (typicky přímo organizační zpravodaj).

(19) Ke dni účinnosti se zrušuje Směrnice k registraci pro rok 2022 ze dne 20. 10. 2021.

(20) Směrnice byla vydána dne 7. 11. 2022 a nabývá účinnosti dne 15. 11. 2022.

 

Ing. Ondřej Peřina
organizační zpravodaj VRJ

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.