( Aktuální )
Platné 4. 10. 2023 – Neomezeno, Účinné od 15. 10. 2023
Lenka Šablová
KÚJ – asistentka starosty, VRJ a Náčelnictva
lenka.sablova@skaut.cz
Jan Chmelař
KÚJ – asistent organizačního zpravodaje
jan.chmelar@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina (Jerry)

Předpis: Směrnice k registraci pro rok 2024

1. Úvodní ustanovení

(1) Směrnice upravuje termíny, výši členských příspěvků a podrobnosti k registraci členů i jednotek spolku Junák – český skaut pro rok 2024 v návaznosti na obecná pravidla stanovená Směrnicí k evidenci údajů ve skautISu.

(2) Aktuální informace o průběhu registrace (novinky, očekávané odstávky systému aj.) a další odkazy na nápovědu jsou k dispozici na www.skaut.cz/​registrace .

(3) Mezi související vnitřní předpisy patří zejména:

(4) Všechny jednotky zpracovávají svou registraci prostřednictvím on-line informačního systému skautIS (https://is.skaut.cz/ ).

(5) Při zpracování registrace je nutné se řídit touto směrnicí a také Směrnicí k evidenci údajů ve skautISu, která především v kapitole 5 určuje základní pravidla pro registraci osob a jednotek.

2. Termíny odevzdání registrace

(6) Pro předání zpracované registrace 2024 byly stanoveny následující termíny:

 1. střediska předají registraci okresům (nebo krajům v případě středisek registrovaných přímo pod krajem) nejpozději 31. 1. 2024,
 2. ZvOJ předají registraci do KÚJ nejpozději do 31. 1. 2024,
 3. okresy předají registraci krajům nejpozději 14. 2. 2024 a
 4. kraje předají registraci do KÚJ nejpozději 28. 2. 2024.

(7) Skautské okresy a kraje nemohou stanovit podřízeným střediskům pozdější termín odevzdání registrace.

(8) Součástí registračních dat jsou i hospodářský výkaz za rok 2023 (v podvojném nebo jednoduchém formátu) a účetní závěrka nebo její část za rok 2023, které všechny OJ vyplní přímo ve skautISu v období mezi 1. 1. a 10. 5. 2024; pro jednotky využívající odkladu pro podání daňového přiznání je stanoven dodatečný termín 10. 7. 2024, tato skutečnost však musí být při založení hospodářského výkazu ve skautISu označena nejpozději do 10. 5. 2024.

(9) Zvláštní organizační jednotky předají e-mailem do KÚJ

 1. rozpočet a plán činnosti na rok 2024 nejpozději do 10. 5. 2024 (doporučuje se předložit už v termínu registrace, tedy do 31. 1. 2024),
 2. výroční zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření za rok 2023 nejpozději do 30. 6. 2024 (pro ZvOJ využívající odkladu pro podání daňového přiznání je stanoven dodatečný termín nejpozději do 10. 7. 2024).

3. Termíny zaplacení členských příspěvků

(10) Pro zaplacení členských příspěvků za členy byly stanoveny následující termíny, odlišné od termínů odevzdání registrace:

 1. střediska zaplatí členské příspěvky nadřízeným okresům (nebo krajům v případě středisek registrovaných přímo pod krajem) nejpozději 28. 2. 2024,
 2. ZvOJ zaplatí členské příspěvky do KÚJ nejpozději 28. 2. 2024,
 3. okresy zaplatí členské příspěvky krajům nejpozději 14. 3. 2024 a
 4. kraje zaplatí členské příspěvky do KÚJ nejpozději 28. 3. 2024.

Doporučuje se, při dodržení výše uvedených termínů, finanční prostředky posílat nadřízené úrovni až po převzetí registrace ve skautISu.

(11) Členské příspěvky zašlou kraje a ZvOJ na účet číslo 2100437022/​2010 u Fio banka, a. s., jako variabilní symbol použijí číslo jednotky, jako konstantní symbol pak 0558.

4. Členské příspěvky

(12) Náčelnictvo stanovilo svým usnesením pro hlavní spolek členský příspěvek na rok 2024 ve výši 400,-Kč na člena.

(13) Rada každé organizační jednotky schvaluje svůj vlastní členský příspěvek pro členy daného střediska či VOJ a ten musí být zaznamenán v zápise; člen pak OJ platí členský příspěvek daný součtem členského příspěvku střediska, nadřízených VOJ a členského příspěvku Junáka – českého skauta (tedy včetně všech jeho relevantních částí).

5. Termíny spojené se zpracováním registrace ve skautISu

(14) Do registrace jsou zaznamenány údaje odpovídající stavu zadanému ve skautISu  v okamžiku odevzdání registrace jednotkou. Pro vyhodnocení věku členů a některých dalších skutečností souvisejících s registrací roku 2024 je používán rozhodný den stanovený na 31. 1. 2024.

(15) Pro založení registrace i registračních kategorií registrace 2024 a zpřístupnění uživatelských účtů včetně přiřazení rolí příslušným uživatelům, byly stanoveny následující termíny:

 1. KÚJ ověří existenci účtů oprávněných činovníků krajů a ZvOJ a založí registraci roku 2024 i ústřední registrační kategorie nejpozději do 1. 12. 2023,
 2. kraje zpřístupní účty oprávněných činovníků okresů a sobě přímo podřízených středisek a založí registraci roku 2024 a krajské registrační kategorie nejpozději do 8. 12. 2023,
 3. okresy zpřístupní účty oprávněných činovníků středisek a založí registraci roku 2024 a okresní registrační kategorie nejpozději do 15. 12. 2023,
 4. střediska založí registraci roku 2024 a střediskové registrační kategorie nejpozději do 1. 1. 2024.

(16) Odevzdávat zpracovanou registraci jednotky lze až v roce 2024. Do té doby je možné zpracovávat potřebná registrační data a provádět předběžnou kontrolu registrace jednotky.

(17) Nadřízená jednotka musí založit registraci roku 2024 a nastavit registrační kategorie, které stanovují výši členských příspěvků pro různá členství pro podřízené jednotky tohoto roku, a to v termínech uvedených v čl. (15). Jednotka je povinna převzít následující kategorie od své nadřízené, pokud je sama či její podřízené jednotky mohou potřebovat:

 1. kategorie pro řádné členy,
 2. kategorie pro čestné členy a
 3. kategorie pro hostující členy (bez nároku na papírový časopis).

6. Závěrečná a přechodná ustanovení

(18) Výjimku z ustanovení této směrnice může povolit VRJ (typicky přímo organizační zpravodaj).

(19) Ke dni účinnosti se zrušuje Směrnice k registraci pro rok 2023 ze dne 7. 11. 2022.

(20) Směrnice byla vydána dne 4. 10. 2023 a nabývá účinnosti dne 15. 10. 2023.

  

Ing. Ondřej Peřina
organizační zpravodaj VRJ

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.