( Neaktuální )
Platné 23. 2. 2022 – 1. 4. 2023, Účinné od 1. 3. 2022
Lenka Šablová
KÚJ – asistentka starosty, VRJ a Náčelnictva
lenka.sablova@skaut.cz
Jan Chmelař
KÚJ – asistent organizačního zpravodaje
jan.chmelar@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina (Jerry)

Předpis: Směrnice k mimořádnému XVI. valnému sněmu a sněmům organizačních jednotek v roce 2022

POZOR: Toto je stará, neaktuální verze

1. Úvodní ustanovení

(1) S ohledem na  mimořádný XVI. valný sněm (dále mVSJ) směrnice upravuje náležitosti příprav organizač­ních jednotek (dále OJ) a jejich sněmů, stejně tak stanovuje způsob předávání informací o delegátech včetně souvisejících termínů.

(2) Mezi související vnitřní předpisy patří zejména:

  1. Stanovy a Přechodný dodatek č. 1 Stanov,
  2. Organizační řád (dále OŘJ),
  3. Řád Valného sněmu (dále ŘVSJ) a 
  4. Směrnice k evidenci údajů ve skautISu.

2. Konání mimořádného Valného sněmu

(3) Mimořádný XVI. valný sněm proběhne v sobotu 18. června 2022 v Rudolfinu v Praze (v souladu s Přechodným dodatkem č. 1 Stanov nebudou na mVSJ probíhat volby ústředních orgánů, neboť již proběhly elektronicky na podzim 2020; mimořádný Valný sněm bude projednávat návrhy usnesení původně předložené na zrušený řádný Valný sněm 2020).

3. Delegáti mimořádného Valného sněmu

(4) V souladu s čl. 111 Stanov zůstávají delegáty mVSJ za OJ automaticky původní delegáti, kteří byli zvoleni sněmem OJ k zastupování dané jednotky na zrušeném řádném Valném sněmu 2020. V případě nutnosti může sněm OJ zvolit delegáty nové ve stejném počtu. Kvóta pro určení počtu delegátů stanovená Výkonnou radou (dále VRJ) zůstává zachována tak, že jeden delegát mVSJ bude reprezentovat každých dovršených 130 řádně registrovaných členů OJ dle stavu registrace 2019. Počty delegátů pro mVSJ z jednotlivých OJ jsou uvedeny v Příloze.

(5) Pokud se OJ rozhodne svolat svůj sněm, na kterém bude volit nové delegáty na mVSJ, pak s delegáty zvolí sněm OJ i přiměřený počet náhradníků, kteří mohou v případě nutnosti delegáty na mVSJ zastupovat. Při volbě musí být zřejmé pořadí, ve kterém budou zvolení náhradníci obsazovat uvolněná místa delegátů.

(6) Dále jsou delegáty mVSJ členové Náčelnictva (a to jak členové zvolení v elektronických volbách v roce 2020, tak zástupci krajů, Kmene dospělých a vodních skautů), Ústřední revizní komise, Rozhodčí a smírčí rady a Výkonné rady. Pokud by tito byli rovněž delegováni některou OJ, budou mít při rozhodování stále pouze jeden hlas.

4. Sněmy organizačních jednotek a jejich delegáti

(7) V souvislosti s letošním mVSJ není nutné, aby základní ani vyšší OJ svolávaly nové sněmy svých jednotek.

(8) Každá OJ je povinna vést o průběhu svého sněmu zápis a uchovat jej pro případnou kontrolu. U volebních sněmů je OJ povinna uschovat i odevzdané volební lístky, a to minimálně do dalšího řádného sněmu OJ. Výsledky voleb musí OJ řádně zadat k příslušnému sněmu do skautISu a tento sněm řádně uzavřít.

(9) S ohledem na letošní konání mVSJ a předpokladu uspořádání dalšího řádného Valného sněmu až v roce 2024, je dle čl. 325 Organizačního řádu všem OJ, které by svůj řádný sněm měly běžně svolat v roce 2022 či 2023, mimořádně umožněno jeho odložení a svolání až v pozdějším termínu, a to ve lhůtě do 50 měsíců od posledního uskutečněného řádného sněmu organizační jednotky.

(10) Výkonná rada všem OJ významně doporučuje své budoucí řádné sněmy, v souladu s předchozím čl. (9), posunout a realizovat je až před plánovaným řádným VSJ 2024, a to následovně:

  1. řádné střediskové sněmy přibližně v období od června do října 2023,
  2. řádné okresní sněmy přibližně v období od října do listopadu 2023 a 
  3. řádné krajské sněmy přibližně v období od prosince 2023 do ledna 2024.

Konání dalšího řádného Valného sněmu je předpokládáno přibližně na březen 2024.

5. Návrhy na kandidáty do voleb na Valném sněmu

(11) Na mVSJ nebudou voleny žádné ústřední orgány, žádné návrhy na kandidáty do ústředních orgánů se tedy nepodávají.

6. Evidence delegátů Valného sněmu

(12) OJ, na jejichž sněmech jsou delegáti a náhradníci na mVSJ nově zvoleni, je zadají do skautISu do 10 dnů po konání sněmu (včetně nahrání zápisu ze sněmu).

(13) OJ odpovídá za to, že uvedení činovníci jsou skutečně řádně zvoleni sněmem OJ. KÚJ je v případě pochybností oprávněna toto ověřit.

(14) V souladu s čl. 104 písm. b) Stanov budou dále delegáty mVSJ členové ústředních orgánů, jejich zadání do skautISu zajistí KÚJ.

(15) Za počet oprávněných delegátů dle čl. 93 Stanov je považován počet delegátů evidovaných ve skautISu k 14. 6. 2022. Pokud po tomto termínu, i v průběhu mVSJ, bude prokázán mandát dosud neevidovaného delegáta mVSJ, dojde k navýšení počtu oprávněných delegátů s účinností od okamžiku prokázání.

(16) Delegáti mVSJ si nejpozději do 15. května 2022 zvolí ve skautISu svou preferovanou variantu stravování a dalšího programu. Pozdější změny může provádět KÚJ, přičemž s ohledem na okolnosti nemusí být požadovaným změnám preferencí jednotlivých delegátů vyhověno.

(17) Účastnický poplatek pro delegáty mVSJ je nulový. Delegáti, kteří si však zvolí nadstandardní či jiné příplatkové služby, budou tyto poplatky hradit způsobem a v termínech stanových Výkonnou radou.

7. Návrhy usnesení Valného sněmu

(18) Na mVSJ budou automaticky předloženy návrhy usnesení původně předložené na zrušený řádný Valný sněm 2020 (viz čl. I písm. d) Přechodného dodatku č. 1 Stanov). Předkládání dalších nových návrhů usnesení k projednání mVSJ se obvykle nepředpokládá.

(19) Návrhy usnesení mVSJ smí podávat orgány zmocněné k tomu Stanovami v čl. 100.

(20) Návrhy předložené podle čl. 100 písm. c) až h) Stanov musí být doručeny VRJ nejpozději 45 dní před zahájením mVSJ, tedy do 4. května 2022. Doručení je možné i elektronicky do KÚJ, VRJ si následně vyžádá případná doplnění.

8. Závěrečná a přechodná ustanovení

(21) VRJ žádá delegáty mVSJ, aby v období předcházejícím konání mVSJ věnovali pozornost připomenutí si návrhů usnesení, které byly původně předloženy na zrušený řádný Valný sněm 2020 a jejich (případně aktualizované) podobě, ve které se na mVSJ budou projednávat. Všechny potřebné materiály budou včas zveřejněny a připomenuty běžnými skautskými komunikačními kanály a také budou dostupné na webu valnysnem.skaut.cz . Potřebné materiály pro delegáty zašle KÚJ před konáním mVSJ delegátům na jejich e-mailové adresy.

(22) Výjimku z ustanovení této směrnice může povolit VRJ (typicky přímo organizační zpravodaj).

(23) Ke dni účinnosti směrnice se zrušuje Směrnice k XVI. valnému sněmu a sněmům organizačních jednotek v roce 2019/​2020 ze dne 27. 3. 2020.

(24) Směrnice byla vydána dne 23. 2. 2022 a nabývá účinnosti dne 1. 3. 2022.

 

Přílohy směrnice:

Příloha – Počet registrovaných členů OJ v roce 2019 a související počet delegátů pro mVSJ

Ing. Ondřej Peřina
organizační zpravodaj

 

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.