( Aktuální )
Zveřejněno 6. 12. 2022
Šárka Pavlásková
KÚJ – koordinátorka projektů zakládání nových oddílů
sarka.pavlaskova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina (Jerry)

Kdo nám může pomoci

Být na vše sám je těžké. Při zakládání oddílu se nezapomeň obrátitit na své okolí, ve kterém můžeš nalézt cenné spojence.

Organizace

Proto právní, majetkové a finanční věci řeš vždy s vedením střediska, protože oddíl nic sám v těchto oblastech rozhodovat nemůže. Ve fungujícím středisku se oddíly mohou plně věnovat své hlavní činnosti - výchově a rozvoji kluků a holek - a nemusí se sami starat o povinnosti, které vyplývají například z právních předpisů. Třeba vedení účetnictví pomůže vyřešit právě středisko. Nastavení spolupráce se střediskem prober ještě před samotným založením oddílu.

Středisko oddílu dává metodické zázemí a podporuje kvalitu skautské činnosti oddílu. Tuto pomoc na střediscích zpravidla poskytují výchovní zpravodajové nebo činovníci k tomu určení. Střediska mohou zajistit prostředky pro nákup metodických příruček, stezek či dalších výchovných pomůcek a podporovat členy vedení oddílů v jejich skautském vzdělání a růstu.

Oddíly by měly usilovat o to stát se plnohodnotnou součástí střediska a spolupracovat mezi sebou na různých projektech a akcích a spoluvytvářet tak identitu střediska. Žádné středisko příliš nestojí o oddíl, který bude uzavřený a fungující jen sám pro sebe. Není potřeba, aby měl každý oddíl jak svoje světlušky, tak svoje skautky, každý oddíl se může zaměřit na jinou výchovnou kategorii. Proto se před založením nového oddílu seznám s tím, jaké oddíly už ve středisku fungují a jak jsou na tom nejen s kapacitami, ale i s personalistickým výhledem do budoucna - např. jestli se jim daří výchova nástupců.

Jako vedoucí je dobré mít rozhled a vidět dále, jak za hranice střediska. Vždyť i na okresní a krajské radě či ústřední úrovni existují různé formy podpory či pomoci, a to většinou metodické či výchovně vzdělávací. Středisko ti opět může být nápomocné. Navíc je dobré sledovat skautské informační kanály. K tomu je dobrý web Křižovatky , který umožňuje zasílání newsletteru dle tvých preferencí či facebooková stránka SkautInfo a diskuzní stránka SkautFórum .

V případě, kdy jste všichni nebo většina vedoucích oddílu úplně nová a neprošli jste nikdy skautskou výchovou, doporučujeme si najít svého mentora (rádce/​konzultanta/​inspirátora) nebo patrona (průvodce skautským světem, zkušený vedoucí, který dovede navázat osobní vztah, má dostatek času se nováčkovi věnovat a dobře zná skauting i středisko). Ten vám bude k dispozici a dle domluvy se na něj budeš kdykoliv obracet. Více k tomu, jak takový "vztah" mezi mentorem a vedoucím oddílu může vypadat a kde hledat i mimo své středisko, se dočteš na stránce o mentoringu.

Spolupracovníci

Není bezdůvodnou podmínkou, aby vedení oddílu bylo minimálně dvojčlenné – vedoucí a zástupce, viz kapitola Vedení oddílu. Činnost oddílu zajišťují jeho odrostlí členové, kteří tvoří oddílovou radu, ale nový oddíl takovou možnost nemá.

Možná jsi nyní na vedení sám a potřebuješ sehnat další parťáky. Lidé ti mohou pomáhat třeba i nárazově. Dát dohromady alespoň zárodek týmu, to je vlastně ta první věc, co je třeba udělat, než se vůbec do zakládání oddílu pustíš. Je potřeba se domluvit se schopnými lidmi a rozmyslet jejich roli, kterou v oddíle budou mít. Vyjasni si s nimi jejich časové možnosti, schopnosti a dovednosti. Udržuj se všemi přátelský vztah. Nejlépe je si držet kolem oddílu komunitu, se kterou budete pravidelně v kontaktu. S přehledem, co se v oddíle děje, se jim snáze bude do aktivit zapojovat a tak se z jednorázové výpomoci se stěhováním materiálu může vyvinout spolupráce při vedení družinových schůzek.

Přirozený vývoj nového oddílu je začít s několika málo vedoucími a málo kluky a holkami, není problém, když prvním rokem nedosáhnete minimálního počtu 12 dětských členů, středisko má pro takovou situaci možnost udělit příslušnou výjimku v rámci roční registrace. S rozvojem oddílu je žádoucí postupně nabírat další děti i dospělé - dle potřeby a možností. V případě skautské kategorie, až se ti časem v oddíle podaří rozjet funkční družinový systém, vzniknou personální rezervy pro potřebný oddech, nábory mladších kategorií, i další růst kvality oddílu.

Koho tedy oslovit?

  • Členy střediska První kroky ke shánění spolupracovníků by měly vést do známých vod. Pomůže ti mít vedle sebe někoho, kdo ví, jak to ve středisku chodí. Poraď se s vedoucím střediska, může ti pomoc vytipovat vhodné kandidáty. Zkus domluvit oslovení bývalých vedoucích, kteří už svůj oddíl předali, nebo hledej mezi rovery a rangers, kteří by mohli brát nový oddíl jako skvělou příležitost seberealizace. Nápomocni mohou být i oldskauti.
  • Rodiče členů oddílu Velkou oporou mohou být právě rodiče, kteří mají na fungování oddílu osobní zájem. Zvláště na malých městech a vesnicích je to dobrá volba, když máme středisko více vzdálené a dojíždění není tak jednoduché. Rodiče někdy mají velký zájem o péči o kluky a holky, ale nerozumí skautské výchovné metodě. S tím, je potřeba počítat, protože skautská identita je pro naše oddíly podstatná. Nejde jen o to mít nějaký oddíl, ale skautovat. Je to vlastně jednoduché, ale je potřeba vědět, že to stojí na komplexní metodě, kterou rodiče většinou nebudou znát.
  • Kamarády a kamarádky Nezapomeň ani na své okolí. Možná máš v okolí kamaráda, který se k tobě rád na pár skautských akcí přidá.

💡 Tip: Dospělí nováčci

Užitečná ti také může být metodika Dospělí vítáni aneb jak zapojit dospělé nováčky do skautské činnosti .

💡 Tip: Dobrovolnická dohoda

S lidmi kolem nového oddílu a nejen kolem něho doporučujeme uzavřít dohodu. Ta pomáhá ujasnit oběma stranám náplň práce pro oddíl, domluvit se na poskytnutí podpory a rozdělení odpovědnosti. Můžeš tak předejít nedorozuměním a pomůže ti nalézt vyhovující spolupráci pro obě strany. Více o dohodě najdeš na Křižovatce pod Dobrovolnická dohoda.

Finance

Přestože při zakládání nového oddílu jsme plni nadšení, máme spoustu energie a nápadů, bez alespoň základních finančních prostředků se vznik oddílu neobejde. Před samotným založením nového oddílu tedy nezapomeň zvážit finanční možnosti, které jako nový oddíl budete mít. Podle toho si lépe můžete naplánovat další kroky. Určitě ti s tím pomůže střediskový vedoucí a hospodář. Všechny transakce je třeba provádět přes středisko. Přitom je možné mít domluvu, že některé získané prostředky půjdou přímo na využití při činnosti konkrétního oddílu. Aby se někdo nebál, že sežene sponzora, ale příspěvek se rozpustí mezi více oddílů. Může, ale nemusí.

Pomoc obce

Při získávání finančních zdrojů může být obec velmi nápomocná, téměř všude vypisují granty a dotace na podporu dětských a volnočasových aktivit. Tato oblast je však velmi individuální a bude se místo od místa lišit. Za probádání však určitě stojí! Nezapomeň však, že o jakoukoliv finanční podporu musí žádat svým jménem středisko jakožto právnická osoba, samotný oddíl jí není. Pokud vzniká oddíle ve městě, kde už středisko funguje, může tam už existovat nějaká síť finanční podpory a bude dobré aktivity nového oddílu na tomto poli koordinovat se zbytkem střediska.

Typicky menší obce pak často kromě standardní finanční pomoci dokážou nabídnout i další pomoc. Může jít o zprostředkování kontaktu a podpory s místními firmami a živnostníky, nabídnutí spolupráce na obecních akcích pro veřejnost, které mohou přilákat další zájemce o činnost či podporu nového oddílu. Je proto vhodné od samého začátku pracovat na dobrých vztazích s obcí.

Dary od osob a firem

Získat dar od někoho cizího může být obtížné, ale je to možnost, která pro nás může být nejvhodnější. Zpravidla je získáváme přímým oslovením těch, kteří s námi sympatizují, nebo mají podobné hodnoty. Neboj se zkusit zeptat svých známých a rodičů členů, pokud nebudou mít možnost dát nějaký dar sami, pomohou třeba zprostředkovat kontakt na někoho dalšího, kdo skautský oddíl rád podpoří. Více si přečti na stránce Jak začít s fundraisingem.

Vlastní zdroje střediska

Jako první krok je důležité pohovořit na středisku, jak je možné nový oddíl finančně podpořit. Jednou z možností, jak získat finance do začátku fungování nového oddílu, je navýšit členský příspěvek, ten nemusí navyšovat všechny oddíly. Může jít o dočasné navýšení v počátečních letech fungování oddílu, kdy se po prvotních vyšších výdajích členský příspěvek sníží. Většina rodičů jistě ráda nově vznikající oddíl touto cestou podpoří. Před stanovením ceny může pomoci také průzkum poplatků volnočasových kroužků v okolí. Členské poplatky se platí na kalendářní rok a jejich výběr je třeba začít včas, aby středisko mohlo odvést požadovanou částku vyšším jednotkám.

V rámci roční registrace je také možné nabídnout rodičům možnost uhrazení členského příspěvku se sponzorským darem, kdy si rodiče sami určí, kolik peněz nad rámec běžného poplatku jsou ochotni středisku na činnost oddílu věnovat. Je dobré rodičům navýšení i možnost dát dar vysvětlit, třeba formou dopisu.

Kromě členských příspěvků od rodičů je dobré se střediskem prodiskutovat, zda na rozjezd oddílu neposkytne i další vlastní prostředky. Například naspořené z minulých let. Vznik nového oddílu je z dlouhodobého hlediska výhodný i pro celé středisko, a tak může být užitečné, pokud na vznik oddílu přispěje i přímo.

Dotace z ústředí

I skautské ústředí nabízí finanční pomoc a to v rámci dotačního programu na podporu vzniku nových oddílů. Ten má pomoci oddílům v prvních třech letech od vzniku. Aby byl start nového oddílu jednodušší, je možné žádat o částky ve výši 8 000 - 20 000 Kč na daný rok činnosti. Středisko se bude muset alespoň 30 % podílet na spolufinancování projektu. Více informací nalezneš na stránce Dotace na podporu činnosti nových oddílů.

Klubovny

Klubovna je nezbytným zázemím. Být bez klubovny může znamenat problém v dalším posunu a dlouhodobém rozvoji činnosti, bez ní se dá dobře fungovat pouze jen krátkodobě. Proto shánění prostoru neber na lehkou váhu, na seznamu nutných úkolů k rozjezdu nového oddílu patří na přední příčky.

Nejsnazší je využívání prostor již existující klubovny vlastněné střediskem. Pokud se koná v jedné klubovně více schůzek, je třeba efektivně uspořádat termíny. Můžete také zařadit dvě schůzky hned po sobě v jeden den a využijete tak prostor na maximum. Některé oddíly tak mohou využívat klubovny, které má středisko k dispozici. Možná má vaše středisko celou budovu a není problémem, aby ji využíval i nový oddíl. Takové výhody však může využít pouze oddíl, který vznikl na místě, působení střediska. Klubovna musí být snadno dostupná všem členům oddílu.

Jedny z tvých prvních kroků by měly vést na obecní úřad. Sama obec může mít zájem o to, aby skauting fungoval i u nich. Může ti nabídnout prostory k bezplatnému užívání nebo za velmi nízké nájemné. Pro rozjezd oddílu často stačí jedna přiměřeně velká místnost, kde vám nebude v zimě chladno a kde budete moci realizovat skautský program i za nepříznivého počasí.

V mnoha případech může dobře fungovat spolupráce s farou či jinou místní organizací. Často mohou mít k dispozici prostory, které sami nevyužijí a vám jako klubovna budou několikrát za týden velmi dobře sloužit.

Možností, i když ne zcela ideální, může být přímo sdílení společného prostoru s dalšími organizacemi (např. knihovnou, školou, hasiči, sportovním klubem). Lepší nějaká klubovna, než žádná. Ber to ale spíše jako přechodný stav a pokračuj v pátrání po vlastní klubovně, která tvému oddílu poskytne soukromí.

V každém případě bude užitečné zapojit všechny - vedoucí, rádce, rodiče členů, kamarády. Je pravděpodobné, že budou mít ve svém okolí někoho, kdo o nějakém vhodném prostoru pro klubovnu bude vědět.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.