( Aktuální )
Zveřejněno 4. 4. 2024
Petra Bašová (Fidla)
KÚJ – koordinátorka personalistických projektů
petra.basova@skaut.cz
Ondřej Peřina (Jerry)
VRJ – zpravodaj pro ICT a organizaci
ondrej.perina@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Jana Jirasová (Prcek)

Týden placeného pracovního volna na tábory

Zaměstnanci, kteří působí jako vedoucí na táborech a akcích pro děti a mládež, mohou od počátku roku 2021 čerpat týden pracovního volna s náhradou mzdy či platu za kalendářní rok. Jak na to? Bližší informace přinášíme dále, a to včetně vzoru žádosti a potvrzení pro zaměstnavatele.

O poskytnutí volna žádá zaměstnanec svého zaměstnavatele, zaměstnavateli pak vyplacenou náhradu mzdy refunduje příslušná Okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ). Podmínkou poskytnutí tohoto volna je mj. skutečnost, že zaměstnanec nejméně po dobu 1 roku před uvolněním pracoval soustavně a bezplatně s dětmi nebo s mládeží a že tomu nebrání vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele.

Definice pojmu děti a mládež byla zpočátku nejasná. Právní úprava od r. 2024 definuje pojem děti a mládež jako fyzické osoby mladší než 26 let.

Až tři týdny neplaceného volna

Zaměstnanci v pracovním poměru, kteří působí jako vedoucí na táborech pro děti a mládež, mají možnost využít až 3 týdnů neplaceného volna v kalendářním roce podle § 203a zákoníku práce. Podmínkami poskytnutí tohoto volna je, že zaměstnanec nejméně po dobu 1 roku před uvolněním pracoval soustavně a bezplatně s dětmi nebo s mládeží a že poskytnutí volna nebrání vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele. Tato úprava je v zákoníku práce již dlouho a platí i nadále.

Výše zmíněná právní úprava se nevztahuje na zaměstnance vykonávající práce na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, neboť dle § 77 odst. 2 písm. e) a odst. 3 zákoníku práce nelze úpravu překážek v práci v obecném zájmu na tyto zaměstnance aplikovat.

Podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. b) zákona č. 234/​2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, přísluší státnímu zaměstnanci za dobu překážky ve službě plat, pokud jde o překážku, která se řídí ustanovením § 203 odst. 2 a § 203a zákoníku práce a je podle tohoto pracovněprávního předpisu placená.

Týden placeného volna pro zaměstnance v pracovním poměru

Zákoník práce s platností od 1. ledna 2021 navíc přinesl novinky:

 • Za 1 týden (tj. obvykle 5 a maximálně 7 pracovních dní) ze zmíněného max. třítýdenního pracovního volna v kalendářním roce může zaměstnanec získat náhradu mzdy od státu (náhradu mzdy/​platu vyplácí zaměstnavatel, o refundaci pak následně zaměstnavatel žádá u OSSZ) - viz. § 203a zákoníku práce.
 • Možnost až 3 týdnů volna (z toho 1 týden s náhradou mzdy) v kalendářním roce lze nově uplatnit také pro vedoucí sportovních soustředění dětí a mládeže - viz. §203a zákoníku práce.

Kdo má na placené volno nárok?

Nárok je definován v §203a zákoníku práce takto:

"(1) Pracovní volno pro jiný úkon v obecném zájmu přísluší zaměstnanci
a) k činnosti vedoucích táborů pro děti a mládež a jejich zástupců pro věci hospodářské a zdravotní,
b) k činnosti oddílových vedoucích, vychovatelů, instruktorů a středních zdravotnických pracovníků v táborech pro děti a mládež a
c) k obdobným činnostem na sportovních soustředěních dětí a mládeže,
a to v nezbytně nutném rozsahu, nejvýše však 3 týdny v kalendářním roce.

(2) Pracovní volno zaměstnanci přísluší,
a) nebrání-li tomu vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele a
b) zaměstnanec nejméně po dobu 1 roku bezprostředně před uvolněním pracoval soustavně a bezplatně s dětmi nebo s mládeží; tato podmínka se nevyžaduje, jde-li o tábory nebo sportovní soustředění pro zdravotně postižené děti a mládež.

(3) Za dobu čerpání pracovního volna přísluší zaměstnanci ... náhrada mzdy nebo platu, pokud se jedná o akci pořádanou právnickou osobou,
a) zapsanou ve veřejném rejstříku právnických a fyzických osob po dobu nejméně 5 let a
b) práce s dětmi a mládeží tvoří podstatnou část její hlavní činnosti.
Tuto skutečnost je zaměstnanec povinen zaměstnavateli prokázat."

Jak o pracovní volno s náhradou mzdy požádat?

Žádost nemá předepsanou formu, lze vyjít z následujícího vzoru obsahujícího všechny potřebné náležitosti:

Formulace v přiloženém vzoru žádosti přímo odkazují na textaci zákona, tak aby poskytly jasný důkaz zaměstnavateli a OSSZ, že žadatel (skautský vedoucí) a pořadatel (skautské středisko) splňují všechny zákonné požadavky pro žádost o pracovní volno na tábor. Textace vzoru žádosti je zároveň prodiskutována s Českou radou dětí a mládeže, která ji šíří mezi další členské organizace ČRDM. Cílem je usnadnit práci jak zaměstnavatelům, tak i pracovníkům OSSZ při zavádění této nové úpravy. Z tohoto důvodu doporučujeme tuto textaci v žádosti ponechat a najít si v ní své místo (např. hospodář = “zástupce vedoucího tábora/​soustředění pro věci hospodářské”, oddílová rádkyně = “vychovatel na táboře/​soustředění” atd.). Dále lze volitelně k žádosti přiložit vytisknutý záznam z veřejného rejstříku potvrzující skutečnosti o právnické osobě pořadatele tábora.

V žádosti musí být patrné následující skutečnosti:

 • jednoznačná identifikace žadatele (tj. zaměstnance, skautského vedoucího)
 • období, na které žádá o pracovní volno (tj. termín tábora)

  Pozn.: Období lze i rozdělit, např. 3 pracovní dny na jarní tábor a pak 4 pracovní dny na letní tábor apod. Vždy ale se počítá týden jako 7 po sobě jdoucích dnů od počátku přerušení práce z důvodu pracovního volna v obecném zájmu. Detailní vysvětlení a příklady viz. výklad ČSSZ  .

 • v jakém rozsahu z toho žádá o pracovní volno s náhradou mzdy či platu

  Pozn.: Týden ve smyslu této zákonné úpravy může začít kterýmkoliv dnem, ne jen pondělkem. První den volna v obecném zájmu ale musí být shodný s prvním dnem týdne, na který je požadována refundace mzdy. Detailní vysvětlení a příklady viz. výklad ČSSZ  .

 • potvrzení o splnění zákonných podmínek žádosti:

  • potvrzení, že pořadatelem tábora je ve veřejném rejstříku zapsaná právnická osoba (tj. skautské středisko), jejíž hlavní činností je práce s dětmi a mládeží a jež existuje nejméně 5 let
  • potvrzení statutárního zástupce skautského střediska o tom, že žadatel/​ka pracuje dobrovolnicky celoročně minimálně 1 rok před konáním daného tábora v rámci činnosti střediska s dětmi a mládeží

   Pozn.: Středisko (organizace), v němž žadatel soustavně bezplatně pracuje s dětmi a mládeží, nemusí být nutně totožné se střediskem (organizací), jež pořádá tábor, na nějž žadatel žádá volno.

 • datum podání žádosti, podpis žadatele

Podle podmínek zaměstnavatele tuto žádost zaměstnanec předá na personálním nebo mzdovém oddělení zaměstnavatele, popř. svému nadřízenému.

Pokud má žadatel více zaměstnavatelů a v rámci týdne tábora podle pracovního rozvrhu pracuje pro každého z těchto zaměstnavatelů část dní, je třeba podat žádost o placené volno u každého zaměstnavatele zvlášť.

Žádost o poskytnutí pracovního volna

V případě, že zaměstnavatel shledá žádost zaměstnance jako opodstatněnou dle Zákoníku práce a že zaměstnavateli nebrání v přidělení pracovního volna vážné provozní důvody, potvrdí zaměstnanci plán pracovního volna.

Jedeš na tábor a pracovní volno ve smluvené době a rozsahu čerpáš. Organizační jednotka pořadatele tábora ti potvrdí, že ses tábora skutečně v souladu s dřívější Žádostí o poskytnutí placeného volna jako vedoucí zúčastnil/​a. K tomuto potvrzení není stanovená ze strany ČSSZ závazná forma, můžeš tedy použít následující vzor Potvrzení střediska o využití pracovního volna:

Potvrzení střediska o využití pracovního volna

Podle výkladu ČSSZ  při určení výše náhrady mzdy nebo platu platí, že náhrada přísluší ve výši průměrného hodinového výdělku, nejvýše však ve výši jedné stočtyřiasedmdesátiny průměrné mzdy v národním hospodářství na přepočtené počty zaměstnanců zveřejněné Českým statistickým úřadem za první až třetí kalendářní čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku. Pro rok 2024 činí výše jedné stočtyřiasedmdesátiny průměrné mzdy částku 243,90 Kč, tj. při čtyřicetihodinové týdenní pracovní době může náhrada mzdy (platu) v roce 2024 činit nejvýše 9.756 Kč. (Z této částky jsou zaměstnanci strženy standardní odvody jako daně, zdravotní a sociální pojištění.)

Pozn.: V předchozích letech se částka takto nepřepočítávala a bylo tedy možné získat vyšší refundaci. Od r. 2024 se částka přepočítává a maximální možná refundace je výrazně nižší.

Zaměstnavatel se může rozhodnout i pro poskytnutí náhrady mzdy přesahující tento zákonný nárok - tato nenároková část náhrady však zaměstnavateli nebude refundována ze strany OSSZ.

OSSZ automaticky počítá s proplacením prvních 7 kalendářních dnů (tedy zpravidla 5 pracovních dnů) od počátku pracovního volna. Je tedy výhodné pro první červencový týden, v němž jsou dva státní svátky, využít dovolenou apod. a pracovní volno s náhradou mzdy čerpat v jiném týdnu.

Přiloží při tom doklad o vyplacení náhrady mzdy zaměstnanci a o splnění zákonných požadavků ze strany zaměstnance (toto potvrzuje původní žádost zaměstnance).

Je nutné doložit i potvrzení o tom, že se zaměstnanec tábora skutečně zúčastnil. Je možné využít toto potvzení.

Zaměstnavatel může OSSZ žádat o refundaci nejpozději do 6 měsíců od vyplacení náhrady mzdy zaměstnanci.

Další podrobnosti o tom, kde a jak žádat o refundaci, najdou zaměstnavatelé ve sdělení ČSSZ: www.cssz.cz/​web/​cz/​refundace-nahrady-mzdy

Pokud je zřejmé a doložené splnění podmínek nároku na úhradu náhrady mzdy nebo platu, OSSZ zašle na účet zaměstnavatele v ČR požadované plnění.

Pokud po posouzení žádosti zaměstnavatele a souvisejících podkladů OSSZ dospěje k závěru, že poskytnutou náhradu mzdy nebo platu nelze zaměstnavateli uhradit, obdrží zaměstnavatel o této skutečnosti písemné oznámení.  V tom případě může zaměstnavatel do 30 dnů ode dne doručení uvedeného oznámení podat příslušné OSSZ písemnou žádost o vydání rozhodnutí.

Jakékoliv dotazy k problematice zodpovíme na lide@skaut.cz.

 

Děkujeme bratru Janu Farskému - Bagymu za jeho zásadní přínos pro uvedení této novely zákoníku práce do života. Rovněž děkujeme i všem dalším, kteří se na vzniku novely podíleli, či podpořili její schválení. Tuto novou úpravu vnímáme jako gesto ocenění významu dobrovolné práce pro společnost a věříme, že bude vítanou podporou pro část skautských vedoucích.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.