( Aktuální )
Zveřejněno 10. 11. 2023
Michal Peroutka (Pérák)
KÚJ – koordinátor vzdělávání
michal.peroutka@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Filip Hlavinka (Mukóki)

Instruktorská lesní škola

Pokud pořádáte instruktorskou školu (IŠ) – tedy nikoliv instruktorskou lesní školu (dále ILŠ) – je pro vás relevantní tento dokument.

Záměr pořádat ILŠ doporučujeme dopředu konzultovat na emailu vzdelavani@skaut.cz .


Obsah ILŠ

Posláním ILŠ je připravit instruktory pro další výchovu a vzdělávání činovníků. Instruktorská lesní škola je nejvhodnější formou přípravy (a příležitostí) k získání instruktorské kvalifikace (dále IK).

IK je určeno činovníkům, kteří zajišťují skautské vzdělávání – instruktorům, členům a předsedům zkušebních komisí. Držitel IK je považován za vzdělavatele, který je způsobilý pro nastavování celkového rámce a dramaturgie vzdělávací akce, včetně ovlivňování atmosféry akce a celkové podpory výchovného a vzdělávacího rozměru akce i zkoušky samotné. IK má prokázat, že uchazeč je na tyto role připraven jak po stránce pedagogické, tak i po stránce osobnostní.

Obsah IK (a tedy do velké míry i obsah I(L)Š) tvoří vybraná kritéria, jež odpovídají úrovni instruktora uvedené ve Skautském kompetenčním modelu (viz příloha Řádu pro vzdělávání činovnic a činovníků ( Neúčinné )).


Minimální délka akce

ILŠ trvá nejméně 14 dnů, z toho alespoň týden vcelku. Je vhodné, aby před hlavní částí ILŠ proběhlo aspoň jedno společné setkání účastníků a instruktorů.


Vstupní podmínky pro uchazeče

  • věk minimálně 21 let před zahájením hlavní části ILŠ (výjimku z tohoto požadavku může udělit vůdce ILŠ),
  • absolvence lesního kurzu nebo lesní školy,
  • alespoň 1 rok aktivní činovnické praxe po složení vůdcovské zkoušky,
  • vyjádření střediska

Akce si může stanovit i další vstupní podmínky nad rámec těch výše uvedených. Z výše uvedených vstupních podmínek může udělit výjimku (není-li napsáno jinak) pouze zpravodaj VRJ pro vzdělávání po odůvodněné žádosti na emailu vzdelavani@skaut.cz .


Absolventské podmínky pro uchazeče

  • aktivní účast na všech akcích ILŠ (výjimky může udělit vůdce ILŠ),
  • samostatný vypracovaný úkol,
  • prokázání znalostí, dovedností a postojů, které jsou součástí instruktorské kvalifikace,
  • další podmínky dle rozhodnutí vůdce ILŠ (součástí podmínek zpravidla bývá i získání instruktorské kvalifikace).

 
Instruktorský sbor

Instruktorský sbor musí mít kromě vůdce alespoň 3 další (doporučuje se však větší počet) stálé instruktory s IK, z nichž jeden (či více z nich) je zástupcem vůdce.


Zkušební komise IK

Zkušební komisí IK je instruktorský sbor ILŠ, předsedou zkušební komise IK je vůdce ILŠ.

Zkušební komise se nahlašuje prostřednictvím skautISové hlášenky min. 1 měsíc před zahájením poslední části ILŠ (doporučujeme to ale udělat zároveň s hlášením akce).

Způsoby ověření jednotlivých požadavků jsou plně v pravomoci zkušební komise. Svým rozhodnutím o udělení IK zkušební komise potvrzuje, že absolvent splňuje všechny předepsané požadavky.

Pokud uchazeč jakoukoliv část IK nesloží, může ji opakovat do 18 měsíců od zahájení ověřování k IK. Komise je povinna umožnit každému uchazeči vykonat alespoň jeden opravný pokus v každé části IK, ve které neprospěl.

Výjimečně může být celkové hodnocení „Neprospěl“ i v případě, že účastník splní všechny požadavky IK. Takové hodnocení může zkušební komise udělit, pokud účastník i přes splnění dílčích požadavků není v danou chvíli způsobilý vykonávat funkci, ke které ho daná kvalifikace opravňuje. Na hodnocení se musí shodnout většina členů komise, která své rozhodnutí uchazeči zdůvodní. Za této situace komise opakování opravný pokus zajišťovat nemusí a je to čistě na jejím uvážení, respektive na rozhodnutí předsedy zkušební komise. Doporučujeme celý proces popsat (bez uvedení jména účastníka) i do závěrečné zprávy.


Instruktorské dekrety a kvalifikace

Instruktorské dekrety pro uchazeče vystavuje ústředí, podepisuje je náčelník s náčelní, zpravodaj VRJ pro vzdělávání a předseda dané zkušební komise, tedy vůdce ILŠ (kterému jsou – ostatními podepsané – zaslány poštou na korespondenční adresu). Dekrety (a absolventské listy ILŠ) úspěšným uchazečům zpravidla předává také on. Dekret lze vydat jen členovi Junáka – českého skauta se složeným skautským slibem. V ostatních případech komise sama vystavuje zvláštní potvrzení o absolvování instruktorské lesní školy ve formátu, který uzná za vhodný, ale který nebude s instruktorským dekretem nebo absolventským listem instruktorské lesní školy zaměnitelný.

Žádost o vystavení instruktorských dekretů se podává prostřednictvím skautISové hlášenky (preferujeme jednu žádost o všechny dekrety). To je možné udělat dopředu (před faktickým získáním kvalifikace účastníka) i zpětně, akce však musí vzít na vědomí lhůtu nutnou k vyřízení žádosti (1-2 měsíce). Pokud je o dekrety zažádáno dopředu, je na ně nutné ručně doplnit datum vydání (získání IK). Dekrety jsou standardně zasílány poštou na korespondenční adresu tajemníka akce (je-li zadán - pokud není, tak na korespondenční adresu vedoucího akce). Jiné řešení (například předání v Kanceláři ústředí v Praze na Senovážnén náměstí) je možné domluvit svedoucí pro administrativu a organizaci Janou Hrnčířovou – Jančou (jana.hrncirova@skaut.cz ).

Nejpozději do 1 měsíce od ukončení zkoušek (ale nejlépe obratem) je také nutné ve skautISové hlášence označit všechny vydané dekrety (a poté to dělat průběžně podle případných opravných zkoušek). Tím je úspěšným uchazečům automaticky zaevidována získaná IK. Nevydané dekrety akce po uplynutí 18měsíční lhůty skartuje.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.