( Aktuální )
Zveřejněno 29. 4. 2024
Michal Peroutka (Pérák)
KÚJ – koordinátor vzdělávání
michal.peroutka@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Filip Hlavinka (Mukóki)

Specifika pořádání jednotlivých typů vzdělávacích akcí

Zde se dozvíte specifika pořádání jednotlivých typů vzdělávacích akcí. Tato stránka doplňuje stránku "Obecný postup pro pořádání vzdělávací akce" (viz sloupec "Související").

OD 1. ČERVENCE 2024 DOCHÁZÍ KE ZMĚNÁM VE SKAUTSKÉM VZDĚLÁVÁNÍ - VIZ ZDE . OBSAH KRIŽOVATKY S OHLEDEM NA TYTO ZMĚNY BUDE UPRAVEN BĚHEM LETNÍCH PRÁZDNIN.

Typy vzdělávacích akcí

Rádcovské kurzy (a obdobné akce kromě VOR - viz dále) nejsou akcí vzdělávání činovníků, protože rádci nejsou činovníky – z toho důvodu také nespadají pod sekci Vzdělávání kanceláře ústředí Junáka – českého skauta, který je neschvaluje a ani s nimi nijak dále nepracuje.

Rádcovské kurzy je i přesto možné zadávat (a doporučujeme to) do Databáze vzdělávacích akcí .

O dotační podporu na rádcovské kurzy můžete požádat váš (vašeho pořadatele) skautský kraj, a to dle jím stanovených podmínek (obvykle stanovených formou vyhlášky, která vychází z aktuální Směrnice k dotacím organizačních jednotek).

V případě dotazů se obracejte na Skautský odbor (skabor@skaut.cz ).

Někdy bývá problém v tom, že pořadatelský tým si není úplně jistý, jaký typ vzdělávací akce vlastně pořádá.

K tomu lze využít jednoduché vodítko – nespadá-li akce do ostatních „kodifikovaných“ typů vzdělávacích akcí (čehož byste si byli určitě vědomi), může jít o:

 • Metodický seminář – vzdělávací akce, jejímž cílem je nabídnout činovníkům pracujícím v oddílech, popř. jiným, nové podněty, umožnit jim získávání nových a prohloubení stávajících znalostí a dovedností. Nezbytnou součástí metodického semináře je praktická výuka, procvičování předávaného obsahu, trénování, případně formát workshopu.

 • Regionální výměnu zkušeností – vzdělávací akce, jejímž cílem je umožnit setkání a výměnu zkušeností a osvědčených programů mezi činovníky. Nezbytnou součástí regionální výměny zkušeností jsou vzdělávací a rozvojové programy.

 • Další vzdělávací akci, jestliže tato akce směřuje k naplnění poslání a obecných cílů výchovy a vzdělávání činovníků (jak je v Preambuli stanovuje Řád pro vzdělávání činovnic a činovníků ( Neúčinné ) ) zpravidla navazuje na základní činovnické vzdělávání (tj. na čekatelskou zkoušku) nebo některý vyšší kvalifikační stupeň a byla schválena zpravodajem VRJ pro vzdělávání (viz dále).

Proto je potřeba akci v projektu (pokud ho podáváte – viz dále) dobře popsat (vč. programu!), aby bylo zřejmé, že zvolený typ vzdělávací akce a formát/​obsah vaší akce jsou v souladu.

Konečné slovo při schvalování má zpravodaj VRJ pro vzdělávání, který může rozhodnout, že akci jako metodický seminář/regionální výměnu zkušeností či vůbec jako vzdělávací akci neschválí a zpravidla navrhne pořadatelskému týmu buďto úpravu projektu (akce) nebo změnu typu akce.

Aby byla akce uznána jako vzdělávací, musí z jejího celkového programu tvořit minimálně 70% vzdělávání přímo se vztahující k cílové skupině účastníků (zpravidla ve věku 15 let a výše).

Projekt (ve skautISové hlášence) podává pouze metodický seminář/regionální výměna zkušeností či další vzdělávací akce, která žádá o dotaci, a to nejpozději měsíc před zahájením akce (doporučujeme to udělat dříve).

Obsah projektu má odpovídat doporučené osnově relevantního typu vzdělávací akce. Pro inspiraci je k dispozici i vzorový projekt. V případě potřeby je možná konzultace na emailu vzdelavani@skaut.cz  .

Dotační částku pro konkrétní typ akce a další upřesňující pravidla pro čerpání a vyúčtování dotace najdete vždy ve Směrnici k dotacím organizačních jednotek pro rok 2023.

Je-li akci přiznána dotace, má také povinnost do 3 měsíců od ukončení podat (ve skautISové hlášence) závěrečnou zprávu nebo-li vyhodnocení projektu – ideálním formátem je graficky jasně oddělené vyhodnocování a komentáře v rámci původního projektu.

Víkend oddílových rad (VOR) je vzdělávací akce (jeden víkend k vůdcovskému kurzu nebo několik víkendů samostatně), které se účastní celé oddílové rady – vedoucí včetně rádců. Ti mohou zažívat jak přímo vzdělávací program (část společně, část diferencovaně), tak společné diskuse směřující k plánování oddílových aktivit nebo řešení oddílových problémů. Vzdělavatelé zde mohou působit jako zprostředkovatelé komunikace. Účast celé oddílové rady podporuje dopad tohoto vzdělávacího působení do reality oddílů.

Pořádání VOR konzultujte s koordinátorkou VOR Kateřinou Zavřelovou - Káťou na emailu katerina.zavrelova@skaut.cz . Poradí vám a pomůže s realizací.

Další informace k VOR a jeho pořádání najdete v metodickém pokynu.

Následující text platí jak pro samostatnou čekatelskou zkoušku (dále ČZ), tak pro čekatelský kurz (dále ČK). Pokud pořádáte čekatelský lesní kurz (dále ČLK), je pro vás relevantní i bod „Lesní akce“, který je bodu "Čekatelský kurz a zkouška" nadřazen (jsou-li pokyny v tomto a druhém bodu rozdílné, platí pokyny z bodu o lesních akcích).


Pořádání samostatné ČZ (bez kurzu)

Čekatelská zkouška bez kurzu není podporovaná varianta (ani dotačně). Podstatnou součástí čekatelského vzdělávání je inspirace a sdílení ve společenství. Čekatelé se mají nejen setkat, ale také získat zkušenosti s novými lidmi – jinými čekateli a instruktory. Takové setkání nelze nahradit pouhým přezkoušením. Proto je preferováno pořádání čekatelské zkoušky vždy v rámci alespoň krátkého kurzu. Chce-li pořádat samostatnou čekatelskou zkoušku, doporučujeme váš záměr dopředu konzultovat na emailu vzdelavani@skaut.cz .


Vstupní podmínky pro uchazeče

 • Věk alespoň 15 let,
 • Souhlas vedoucího střediska a vyjádření vůdce výchovné jednotky (oddílu), kde je uchazeč registrován,
 • Vyjádření lékaře o zdravotní způsobilosti pro práci s dětmi (ne starší než 24 měsíců) – nejde-li o pedagogického pracovníka, což je nutné doložit (nejlépe platnou pracovní smlouvou),
 • Čestné prohlášení o bezúhonnosti (čistý trestní rejstřík),
 • Znalosti skautské stezky přiměřené věku (svým vyjádřením v přihlášce potvrzuje vůdce výchovné jednotky (oddílu), kde je uchazeč registrován).

Akce si může stanovit i další vstupní podmínky nad rámec těch výše uvedených. Z výše uvedených vstupních podmínek může udělit výjimku pouze zpravodaj VRJ pro vzdělávání po odůvodněné emailové žádosti na vzdelavani@skaut.cz .


Obsah ČZ

ČŽ je základním stupněm činovnického vzdělávání a je zpravidla vstupním bodem kvalifikačního systému.

Uchazeči, kteří dosáhli věku nejméně 21 let a u kterých lze na základě jejich praxe ve skautském oddíle předpokládat, že jsou vhodnými uchazeči, mohou být přijati rovnou k vůdcovské zkoušce, přičemž zkušební komise ověří pouze vybraná kritéria čekatelské zkoušky a podmínku přípravy vícedenní akce. Tento postup není vhodný pro dospělé nováčky, kteří jsou členy oddílu jen krátce, ale je naopak žádoucí u starších a zkušených členů organizace.

Cílem ČZ je prověřit zralost uchazeče a zjistit, zda je schopen svojí činností přispět ke zdárnému rozvoji dětí a v maximální míře zajistit jejich bezpečnost. Součástí zkoušky jsou základy skautské výchovné metody a metodika běžných činností družiny a oddílu, základy psychologie i pedagogiky a hospodářské i právní minimum.

Obsah ČZ (a tedy do velké míry i obsah Č(L)K) tvoří vybraná kritéria, jež odpovídají úrovni čekatele uvedené ve Skautském kompetenčním modelu (viz příloha Řádu pro vzdělávání činovnic a činovníků ( Neúčinné )).

Přesný obsah ČZ (kompetenční profil čekatele) najdete v příloze č. 1 Směrnice k obsahu vybraných činovnických kvalifikací.

Pro práci s obsahem kvalifikace ČZ nabízíme také odkaz na google tabulku.

Do velké míry „zpracovaný obsah ČZ“ najdete i v příručce „Čekatelská zkouška “.


Absolventská podmínka pro uchazeče

Pod vedením vůdce oddílu připraví a zrealizuje vícedenní akci.

 • Akce trvá alespoň 24 hodin a její součástí je přenocování. Ideální formát akce je víkendová výprava.
 • Akce je připravována pro více než jednu družinu.
 • Minimální kvalita (úroveň) přípravy akce odpovídá náročnosti a obsahu kompetencí čekatelské zkoušky. Přípravou a realizací je možné některé z nich ověřit.
 • Čekatel by měl být vedoucím přípravy i realizace akce za dozoru vůdce oddílu. V přípravě by měli být zapojeni ještě alespoň další dva lidé a čekatel by měl připravovat alespoň třetinu programů akce.
 • Smyslem podmínky je získat zkušenost s realizací akce na základě doporučeného postupu, proto je vhodné přípravu akce provádět pod vedením zkušební komise a instruktorů.

 
Projekt a závěrečná zpráva

Akce obsahující ČZ (i ČZ samostatně pořádaná) je povinna odevzdat ke schválení projekt - nejde-li o tzv. „stálou vzdělávací akci“ (viz stejnojmenná kapitola Směrnice ke vzdělávacím akcím).

Projekt se odevzdává v rámci skautISové hlášenky minimálně 1 měsíc před zahájením akce (doporučujeme to udělat dříve), v případě nové akce nejpozději 3 měsíce před zahájením akce.

Obsah projektu má odpovídat doporučené osnově relevantního typu vzdělávací akce. Pro inspiraci je k dispozici i vzorový projekt. V případě potřeby je možná konzultace na emailu vzdelavani@skaut.cz .

Závěrečná zpráva se odevzdává do skautISové hlášenky nejpozději do 3 měsíců od skončení celé akce – ideálním formátem je graficky jasně oddělené vyhodnocování a komentáře v rámci původního projektu. Stálá vzdělávací akce podává prostřednictvím skautISové hlášenky stručnou závěrečnou zprávu, v rámci níž zhodnotí odchylky od podaného tříletého projektu.

 
Tým a zkušební komise

Pro pořádání ČZ/ČK není stanoven minimální počet členů instruktorského týmu, v týmu však musí být zastoupen alespoň jeden lektor s instruktorskou kvalifikací (dále IK).

Tým akce se může (ale nemusí) se zkušební komisí ČZ zcela překrývat – ověřování kvalifikace může být o to jednodušší, plynulejší a vzdělávací proces ucelený. Při rozdílném složení týmu a zkušební komise je důležité, aby spolu obě skupiny komunikovaly a jejich vztah byl srozumitelný účastníkům.

ČZ jako takovou ověřuje zkušební komise, která má svého předsedu (držitele IK, ve výjimečných případech držitele vůdcovské zkoušky a odborné činovnické kvalifikace – dále OČK) a min. 3 další členy – zkoušející. Zkoušející musí být držiteli IK nebo OČK (v případě nečlenů organizace držiteli zvláštního oprávnění pro členy zkušební komise ČZ – viz dále).

Ve zkušební komisi ČZ musí být zastoupen – pro každou skupinu uvedenou níže – zkoušející, který je držitelem alespoň jedné z kvalifikací v ní obsažených:

 1. OČK hospodaření (alespoň nižšího stupně), OČK organizace (alespoň nižšího stupně), OČK právo (alespoň nižšího stupně) nebo IK;
 2. OČK metodika, OČK myšlenkové základy a historie skautingu, OČK vedení oddílu nebo IK;
 3. OČK pedagogika, OČK psychologie, OČK vedení oddílu nebo IK;
 4. OČK táboření a bezpečnost, OČK vedení oddílu, OČK metodika nebo IK;
 5. OČK zdravověda (alespoň nižšího stupně), OČK táboření a bezpečnost nebo IK.

Doporučuje se zastoupení všech oborů OČK. Bez ohledu na konkrétní zastoupení jednotlivých OČK ve zkušební komisi má tato komise povinnost zodpovědně ověřit ČZ v celém rozsahu.

Zkušební komise se nahlašuje prostřednictvím skautISové hlášenky min. 1 měsíc před zahájením zkoušek (ověřování), ale doporučujeme to udělat dříve.

 
Žádost o zvláštní oprávnění pro členy zkušební komise ČZ (u nečlenů organizace)

Toto oprávnění vydává nečlenům zpravodaj VRJ pro vzdělávání na základě žádosti splňující podmínky dané Směrnicí k oprávnění vzdělavatelů ke zkoušení. Žadatel doručí emailovou žádost na vzdelavani@skaut.cz alespoň 2 měsíce před zahájením zkoušek (ověřování). Zpravodaj rozhodne o (ne)udělení do 1 měsíce od obdržení kompletní žádosti a udělené oprávnění je vystaveno jak fyzicky (bude zasláno poštou na uvedenou korespondenční adresu), tak je zaneseno i do žadatelova skautISového profilu. Oprávnění je platné maximálně 4 roky.

 
Fungování zkušební komise

Zkušební komise může uspořádat a rozčlenit obsah ČZ podle svého uvážení a potřeby. Pro získání kvalifikace je nutné ověřit všechna uvedená kritéria v kompetenčním profilu čekatele. Rozhodne-li se ověřovat i další kritéria nad rámec povinných a podmínit jimi udělení ČZ, musí jejich seznam přiložit do projektu akce a vhodným způsobem je předem zpřístupnit i pro zájemce o přihlášení na ČZ (nikoliv až pro přijaté uchazeče).

Uchazeči s civilní nebo skautskou kvalifikací, která je předmětem čekatelské zkoušky, tuto příslušnou část zkoušky nevykonávají. Civilní kvalifikací se rozumí zejména dosažené vzdělání nebo profesní praxe. Skautskou kvalifikací se rozumí například OČK. Podmínky uznání civilní či skautské kvalifikace stanoví předseda komise ve shodě se zkoušejícím, a to s ohledem na ustanovení ve Směrnici k uznávání kvalifikací ( Neúčinné ).

Každá část zkoušky může být ověřována jinou formou (za formu ověřování se považuje rovněž sledování aktivit uchazeče v průběhu příslušné vzdělávací akce), přičemž během celé ČZ musí být použity nejméně dvě různé formy, z toho alespoň jedna ústní.

Předseda zkušební komise rozhodne, který člen zkušební komise bude ověřovat jaký projev kompetencí a se zkoušejícími se dohodne, jakým způsobem to bude realizováno. Každé kritérium přitom může být v rámci ČZ ověřováno pouze osobou, která je k tomu přiměřeně kvalifikovaná (a to i v případech, kdy se nejedná o povinně ověřované kritérium) - rozhodnutí tohoto člena zkušební komise o (ne)způsobilosti uchazeče v daném kritériu je konečné a nemůže být změněno jinou osobou, tedy ani předsedou zkušební komise, pořadatelem zkoušek či jiným orgánem. Zkoušející rovněž sdělí uchazeči, do jaké míry požadavkům zkoušky (ne)vyhověl.

Pokud uchazeč jakoukoliv část ČZ nesloží, může ji opakovat do 18 měsíců od zahájení celé zkoušky (ověřování ČZ). Komise je povinna umožnit každému uchazeči vykonat alespoň jeden opravný pokus v každé části ČZ, ve které neprospěl.

Výjimečně může být celkové hodnocení vůdcovské zkoušky „Neprospěl“ i v případě, že účastník splní všechny části zkoušky. Takové hodnocení může zkušební komise udělit, pokud účastník i přes splnění dílčích požadavků není v danou chvíli způsobilý vykonávat funkci, ke které ho daná kvalifikace opravňuje (například nesplňuje tzv. nezbytné projevy kompetencí - viz kompetenční profil čekatele). Na hodnocení se musí shodnout většina členů komise, která své rozhodnutí uchazeči zdůvodní. Za této situace komise opakování zkoušky zajišťovat nemusí a je to čistě na jejím uvážení, respektive na rozhodnutí předsedy zkušební komise. Doporučujeme celý proces popsat (bez uvedení jména účastníka) i do závěrečné zprávy.

 
Čekatelské dekrety, odznaky a kvalifikace

Čekatelské dekrety pro uchazeče si akce sama generuje ze skautISové hlášenky a tiskne je na blankety zakoupené přes TDC . Dekrety podepisuje statutární orgán pořadatele a předseda dané zkušební komise. Jsou-li vystaveny před zkouškou, je na ně nutné ručně doplnit datum vydání (získání ČZ). Evidenci udělených dekretů musí udržovat pořádající jednotka (je dostupná ve skautISu), která je v případě žádosti povinna vystavit i duplikát konkrétního dekretu.

Dekrety úspěšným uchazečům zpravidla předává předseda zkušební komise či vůdce vzdělávací akce. Členovi Junáka – českého skauta se dekret vydává pouze v případě, že má složený skautský slib. V ostatních případech komise sama vystavuje zvláštní potvrzení o absolvování čekatelské zkoušky ve formátu, který uzná za vhodný, ale který nebude s čekatelským dekretem zaměnitelný. Úspěšný uchazeč má také právo na čekatelský odznak.

Nejpozději do 1 měsíce od ukončení zkoušek (ale nejlépe obratem) je také nutné ve skautISové hlášence označit všechny vydané dekrety (a poté to dělat průběžně podle případných opravných zkoušek). Tím je úspěšným uchazečům automaticky zaevidována získaná ČZ. Nevydané dekrety akce po uplynutí 18měsíční lhůty skartuje.

Následující text platí jak pro samostatnou vůdcovskou zkoušku (dále VZ), tak pro vůdcovský kurz (dále VK). Pokud pořádáte vůdcovský lesní kurz (dále VLK), je pro vás relevantní i bod „Lesní akce“, který je bodu "Vůdcovský kurz a zkouška" nadřazen (jsou-li pokyny v tomto a druhém bodu rozdílné, platí pokyny z bodu o lesních akcích).


Vstupní podmínky pro uchazeče

 • Věk alespoň 18 let (před dnem zakončení zkoušky),
 • Souhlas vedoucího střediska a vyjádření vůdce výchovné jednotky (oddílu), kde je uchazeč registrován,
 • Vyjádření lékaře o zdravotní způsobilosti pro práci s dětmi (ne starší než 24 měsíců) – nejde-li o pedagogického pracovníka, což je nutné doložit (nejlépe platnou pracovní smlouvou),
 • Čestné prohlášení o bezúhonnosti (čistý trestní rejstřík),
 • Absolvování čekatelské zkoušky*,
 • praxe 1 rok ve vedení oddílu nebo střediska po složení čekatelské zkoušky (potvrzuje vedoucí střediska, v ojedinělých případech může být udělena výjimka)*.

*U kterékoliv zkušební komise VZ mohou (v souladu s čl. 83 ŘVČČJ ) skládat VZ i uchazeči bez předtím získané ČZ, pokud dovršili nejméně 21 let věku a u nichž lze na základě dosavadního výchovného působení v organizaci předpokládat úspěšné naplnění cílů a požadavků vůdcovské zkoušky (viz čl. 79 ŘVČČJ ) i úspěšné samostatné působení ve funkci vedoucího oddílu. V takovém případě se na uchazeče o VZ neuplatní požadavky související s čekatelskou zkouškou (čl. 82 písm. e) a f) ŘVČČJ ) a zkušební komise ověřuje pouze kritéria vůdcovské zkoušky (VRJ určila, že pro získání VZ není nutné navíc ověřovat žádná další vybraná kritéria z čekatelské zkoušky).

Akce si může stanovit i další vstupní podmínky nad rámec těch výše uvedených. Z výše uvedených vstupních podmínek může udělit výjimku (není-li napsáno jinak) pouze zpravodaj VRJ pro vzdělávání po odůvodněné žádosti na emailu vzdelavani@skaut.cz .

 
Obsah VZ

Obsah VZ (a tedy do velké míry i obsah V(L)K) tvoří vybraná kritéria, jež odpovídají úrovni vedoucího oddílu uvedené ve Skautském kompetenčním modelu (viz příloha Řádu pro vzdělávání činovnic a činovníků ( Neúčinné )) a která jsou předpokladem pro výchovu mládeže a samostatné a úspěšné vedení oddílu v duchu skautských ideálů. Jde o ověření znalostí a dovedností v oblastech jako je skautská metodika, myšlenkové základy a historie skautingu, pedagogika, psychologie, právo atd., ale také o ověření osobnostních předpokladů uchazeče.

Přesný obsah VZ (kompetenční profil vedoucího oddílu) najdete v příloze č. 2 Směrnice k obsahu vybraných činovnických kvalifikací.

Pro práci s obsahem kvalifikace VZ nabízíme také odkaz na google tabulku.

Do velké míry „zpracovaný obsah VZ“ najdete i v dostupných příručkách .

 
Absolventská podmínka pro uchazeče

Pro získání VZ (nikoliv pro přihlášení k VZ) je nutné absolvovat 40 hodinový kurz Zdravotníka zotavovacích akcí (ZZA) – skautský nebo jakýkoliv jiný, ale v tom případě akreditovaný státem  –  přičemž automaticky splňují tuto podmínku ti, kteří jsou dle zákona zdravotnickými pracovníky se způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře, všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotnického záchranáře nebo zdravotnického asistenta, případně jsou studenty oboru všeobecného lékařství nebo zubního lékařství po úspěšném ukončení třetího ročníku. Tuto skutečnost musí uchazeč zkušební komisi přiměřeným způsobem doložit (v osobním skautISovém profilu uchazeče se neeviduje, respektive eviduje se pouze lékařský titul, který však není verifikován). Zkušební komise následně podklady archivuje a zapíše splnění podmínky do sloupce „Poznámka“ u příslušného účastníka ve skautISové hlášence akce na záložce „Účastníci“. Uchazeč nemusí mít platné Oprávnění k výkonu funkce zdravotníka (stačí, že někdy v minulosti kurz ZZA absolvoval).

 
Projekt a závěrečná zpráva

Akce obsahující VZ (i VZ samostatně pořádaná) je povinna odevzdat ke schválení projekt - nejde-li o „stálou vzdělávací akci“ (viz stejnojmenná kapitola Směrnice ke vzdělávacím akcím).

Projekt se odevzdává v rámci skautISové hlášenky minimálně 1 měsíc před zahájením akce (doporučujeme to udělat dříve), v případě nové akce nejpozději 3 měsíce před zahájením akce.

Obsah projektu má odpovídat doporučené osnově relevantního typu vzdělávací akce. Pro inspiraci je k dispozici i vzorový projekt. V případě potřeby je možná konzultace na emailu vzdelavani@skaut.cz .

Závěrečná zpráva se odevzdává do skautISové hlášenky nejpozději do 3 měsíců od skončení celé akce – ideálním formátem je graficky jasně oddělené vyhodnocování a komentáře v rámci původního projektu. Stálá vzdělávací akce podává prostřednictvím skautISové hlášenky stručnou závěrečnou zprávu, v rámci níž zhodnotí odchylky od podaného tříletého projektu.

 
Tým a zkušební komise

Pro pořádání VK není stanoven minimální počet členů instruktorského týmu, v týmu však musí být zastoupen alespoň jeden lektor s instruktorskou kvalifikací (dále IK).

Tým akce se může (ale nemusí) se zkušební komisí VZ zcela překrývat – ověřování kvalifikace může být o to jednodušší, plynulejší a vzdělávací proces ucelený. Při rozdílném složení týmu a zkušební komise je důležité, aby spolu obě skupiny komunikovaly a jejich vztah byl srozumitelný účastníkům.

VZ jako takovou ověřuje zkušební komise, která má svého předsedu (držitele IK s platným oprávněním předsedy zkušební komise VZ – viz dále) a min. 5 dalších členů s odbornou činovnickou kvalifikací (dále OČK) nebo zvláštním oprávněním pro zkoušení u VZ pro nečleny (viz dále). Přitom musí být v komisi zastoupena všechna tato OČK:

 • OČK hospodaření,
 • OČK metodika,
 • OČK myšlenkové základy a historie skautingu,
 • OČK organizace,
 • OČK pedagogika,
 • OČK právo,
 • OČK psychologie,
 • OČK táboření a bezpečnost,
 • OČK vedení oddílu.

Zkušební komise se nahlašuje prostřednictvím skautISové hlášenky min. 1 měsíc před zahájením zkoušek (ověřování), ale doporučujeme to udělat dříve. Schválená zkušební komise VZ je oprávněna zkoušet i ČZ (do hlášenky stačí zadat a nahlásit stejnou zkušební komisi coby komisi čekatelských zkoušek).

 
Žádost o zvláštní oprávnění pro zkoušení u VZ pro nečleny

Toto oprávnění vydává nečlenům zpravodaj VRJ pro vzdělávání na základě žádosti splňující podmínky dané Směrnicí k oprávnění vzdělavatelů ke zkoušení.

Žadatel doručí zdůvodněnou emailovou žádost na vzdelavani@skaut.cz alespoň 2 měsíce před zahájením zkoušek (ověřování). Zpravodaj rozhodne o (ne)udělení do 1 měsíce od obdržení kompletní žádosti a udělené oprávnění je vystaveno jak fyzicky (bude zasláno poštou na uvedenou korespondenční adresu), tak je zaneseno i do žadatelova skautISového profilu. Oprávnění je platné maximálně 4 roky.


Žádost o oprávnění předsedy zkušební komise VZ

O oprávnění pro předsedu zkušební komise VZ se žádá zpravodaj VRJ pro vzdělávání prostřednictvím projektu akce nebo emailovou žádostí na vzdelavani@skaut.cz , a to alespoň 2 měsíce před začátkem zkoušky (ověřování).

Žadatel musí splňovat tyto podmínky (v případě, že už mu bylo oprávnění v minulosti uděleno, tak pouze podmínku číslo 3):

 1. Držitel IK (dokládá se záznamem o kvalifikaci ve skautISu);

 2. Splňuje alespoň jednu z těchto podmínek:

  a) má civilní pedagogickou praxi nebo vzdělání (dokládá se v rámci žádosti),

  b) má praxi jako člen zkušební komise VZ po dobu nejméně 3 let (konkrétní údaje se uvádí v žádosti),

  c) k žádosti přiloží alespoň dvě doporučení, a to z možností: domovské středisko, domovský okres nebo kraje, výkonná rada, vůdce absolvované lesní školy (případně instruktorské nebo instruktorské lesní školy);

 3. Žadatel dále předloží projekt, který obsahuje představu o organizaci a průběhu VZ pod jeho vedením a jenž bude zpravodajem VRJ pro vzdělávání schválen (vzor tohoto projektu z logiky věci neexistuje).

Zpravodaj rozhodne o (ne)udělení do 1 měsíce od obdržení kompletní žádosti a udělené oprávnění je vystaveno jak fyzicky (bude zasláno poštou na uvedenou korespondenční adresu), tak je zaneseno i do žadatelova skautISového profilu. Oprávnění je platné do konce kalendářního roku, ve kterém bylo vydáno, a dále celé tři následující kalendářní roky.


Fungování zkušební komise

Zkušební komise může uspořádat a rozčlenit obsah VZ podle svého uvážení a potřeby. Pro získání kvalifikace je nutné, aby ověřila minimálně všechna povinně ověřovaná kritéria (ta jsou v obsahu VZ označena). Rozhodne-li se ověřovat i další kritéria nad rámec povinných a podmínit jimi udělení VZ, musí jejich seznam přiložit do projektu akce a vhodným způsobem je předem zpřístupnit i pro zájemce o přihlášení na VZ (nikoliv až pro přijaté uchazeče).

Uchazeči s civilní nebo skautskou kvalifikací, která je předmětem vůdcovské zkoušky, tuto příslušnou část zkoušky nevykonávají. Civilní kvalifikací se rozumí zejména dosažené vzdělání nebo profesní praxe. Skautskou kvalifikací se rozumí například OČK. Podmínky uznání civilní či skautské kvalifikace stanoví předseda komise ve shodě se zkoušejícím, a to s ohledem na ustanovení ve Směrnici k uznávání kvalifikací ( Neúčinné ).

Každá část zkoušky může být ověřována jinou formou (za formu ověřování se považuje rovněž sledování aktivit uchazeče v průběhu příslušné vzdělávací akce), přičemž během celé VZ musí být použity nejméně dvě různé formy, z toho alespoň jedna ústní.

Předseda zkušební komise rozhodne, který člen zkušební komise bude ověřovat jaký projev kompetencí a se zkoušejícími se dohodne, jakým způsobem to bude realizováno. Každé kritérium přitom může být v rámci VZ ověřováno pouze osobou, která je k tomu přiměřeně kvalifikovaná (a to i v případech, kdy se nejedná o povinně ověřované kritérium) - rozhodnutí tohoto člena zkušební komise o (ne)způsobilosti uchazeče v daném kritériu je konečné a nemůže být změněno jinou osobou, tedy ani předsedou zkušební komise, pořadatelem zkoušek či jiným orgánem. Zkoušející rovněž sdělí uchazeči, do jaké míry požadavkům zkoušky (ne)vyhověl.

Pokud uchazeč jakoukoliv část VZ nesloží, může ji opakovat do 18 měsíců od zahájení celé zkoušky (ověřování VZ). Komise je povinna umožnit každému uchazeči vykonat alespoň jeden opravný pokus v každé části VZ, ve které neprospěl.

Výjimečně může být celkové hodnocení vůdcovské zkoušky „Neprospěl“ i v případě, že účastník splní všechny části zkoušky. Takové hodnocení může zkušební komise udělit, pokud účastník i přes splnění dílčích požadavků není v danou chvíli způsobilý vykonávat funkci, ke které ho daná kvalifikace opravňuje (například nesplňuje tzv. nezbytné projevy kompetencí - viz kompetenční profil vůdce). Na hodnocení se musí shodnout většina členů komise, která své rozhodnutí uchazeči zdůvodní. Za této situace komise opakování zkoušky zajišťovat nemusí a je to čistě na jejím uvážení, respektive na rozhodnutí předsedy zkušební komise. Doporučujeme celý proces popsat (bez uvedení jména účastníka) i do závěrečné zprávy.

Řádně ustavená komise pro VZ je oprávněna zkoušet i ČZ s tím, že obor „Zdravověda a bezpečnost“ zkouší člen zkušební komise s OČK táboření a bezpečnost nebo OČK zdravověda (alespoň nižšího stupně).

 
Vůdcovské dekrety, odznaky a kvalifikace

Vůdcovské dekrety pro uchazeče vystavuje ústředí, podepisuje je náčelník s náčelní, zpravodaj VRJ pro vzdělávání a předseda dané zkušební komise (kterému jsou – ostatními podepsané – zaslány poštou na korespondenční adresu). Dekrety úspěšným uchazečům zpravidla předává předseda zkušební komise či vůdce vzdělávací akce. Členovi Junáka – českého skauta se dekret vydává pouze v případě, že má složený skautský slib. V ostatních případech komise sama vystavuje zvláštní potvrzení o absolvování vůdcovské zkoušky ve formátu, který uzná za vhodný, ale který nebude s vůdcovským dekretem zaměnitelný. Úspěšný uchazeč má také právo na vůdcovský odznak.

Žádost o vystavení vůdcovských dekretů se podává prostřednictvím skautISové hlášenky (preferujeme jednu žádost o všechny dekrety). To je možné udělat před zkouškami (faktickým získáním kvalifikace účastníka) i po nich, akce však musí vzít na vědomí lhůtu nutnou k vyřízení žádosti (1-2 měsíce). Pokud je o dekrety zažádáno dopředu, je na ně nutné ručně doplnit datum vydání (získání VZ). Dekrety jsou standardně zasílány poštou na korespondenční adresu tajemníka akce (je-li zadán - pokud není, tak na korespondenční adresu vedoucího akce). Jiné řešení (například předání v Kanceláři ústředí v Praze na Senovážnén náměstí) je možné domluvit svedoucí pro administrativu a organizaci Janou Hrnčířovou – Jančou (jana.hrncirova@skaut.cz  ).

Nejpozději do 1 měsíce od ukončení zkoušek (ale nejlépe obratem) je také nutné ve skautISové hlášence označit všechny vydané dekrety (a poté to dělat průběžně podle případných opravných zkoušek). Tím je úspěšným uchazečům automaticky zaevidována získaná VZ. Nevydané dekrety akce po uplynutí 18měsíční lhůty skartuje.

Lesní akce v sobě zahrnují akce kvalifikační – čekatelské a vůdcovské lesní kurzy, instruktorskou lesní školu, a pak také nekvalifikační lesní kurzy a školy. Některé podmínky se proto pro jednotlivé typy lesních akcí liší a budou níže podrobněji popsány.

Posláním lesních akcí je především příprava pro roli skautského činovníka a celkový rozvoj osobnosti – v oblasti znalostí, vědomostí, dovedností, postojů a návyků. Dále upevňují vědomí sounáležitosti, služby hnutí, závazku. Nabízí prožitek skautského společenství, motivaci k další službě. Jsou místem pro výměnu zkušeností, hledání nových metod, přístupů, programů; místem prohlubování duchovního rozměru skautingu; příležitostí pro upevnění morálních a charakterových vlastností.

Většina lesních akcí má ještě další specifické poslání, kupříkladu přípravu na čekatelskou zkoušku, vůdcovskou zkoušku atd. Tyto lesní akce jsou zpravidla spojeny s konáním dané zkoušky.

Lesní akce patří k důležitým pilířům skautského vzdělávání a výchovy, a proto jsou na ně kladeny přísnější nároky – z hlediska složení instruktorského sboru, délky, forem a obsahu vzdělávání atd.

 
Projekt a závěrečná zpráva

Jakákoliv lesní akce je povinna odevzdat ke schválení projekt - nejde-li o tzv. „stálou vzdělávací akci“ (viz stejnojmenná kapitola Směrnice ke vzdělávacím akcím).

Projekt se odevzdává v rámci skautISové hlášenky minimálně 3 měsíce před zahájením akce (doporučujeme to udělat dříve), v případě nové akce doporučujeme podat projekt už 4 měsíce před zahájením akce.

Obsah projektu má odpovídat doporučené osnově relevantního typu vzdělávací akce. V případě potřeby je možná konzultace na emailu vzdelavani@skaut.cz .

Závěrečná zpráva se odevzdává do skautISové hlášenky nejpozději do 3 měsíců od skončení celé akce – ideálním formátem je graficky jasně oddělené vyhodnocování a komentáře v rámci původního projektu. Stálá vzdělávací akce podává prostřednictvím skautISové hlášenky stručnou závěrečnou zprávu, v rámci níž zhodnotí odchylky od podaného tříletého projektu.

 
Vůdce a zástupce vůdce

Vůdce lesní akce je na návrh pořadatele jmenován náčelníkem a náčelní vždy na jeden ročník dané akce (po schválení projektu obdrží fyzické jmenování, kterému mu bude zasláno poštou na korespondenční adresu).

Vůdce lesní akce musí mít:

 • Instruktorskou kvalifikaci (dále IK),
 • praxi jako stálý instruktor (tedy už s IK) – viz níže – na stejném nebo obdobném typu akce.

 
Každá lesní akce dále musí mít minimálně jednoho zástupce vůdce z řad stálých instruktorů (tedy s IK) – viz dále, kterého si vůdce sám zvolí a jmenuje.

Vůdce a zástupci vůdce lesních a instruktorských lesních škol (nikoliv kurzů) obdrží spolu se jmenováním i zapůjčený „obsidiánový hrot“ (vůdce stříbrný, zástupci vůdce bronzový), který se nosí na skautském šátku a jenž je odznakem jejich funkce. Hroty se v rámci jednotlivých ročníků předávají novému vedení, pakliže si je ústředí nevyžádá zpět. Výjimkou je situace, kdy vůdce úspěšně odvede 3 ročníky – pak je mu ústředím stříbrný obsidiánový hrot věnován.


Instruktorský sbor

Instruktorský sbor lesní akce tvoří:

 • vůdce akce,
 • stálí instruktoři (s IK), kteří se účastní celé akce a společně s vůdcem odpovídají za její průběh a výsledky, z nichž alespoň jednoho musí vůdce jmenovat svým zástupcem,
 • instruktoři – elévové (s vůdcovskou zkouškou nebo střediskovým minimem), kteří se rovněž účastní celé akce, podílejí se na přípravě a zajištění programu pod vedením vůdce a stálých instruktorů a připravují se na roli stálého instruktora,
 • další činovníci s instruktorskou kvalifikací, kteří se zúčastní celé akce.

 
Samozřejmě se na lesní akci mohou podílet i další (i „nekvalifikovaní“) lektoři, členové servis týmu, kuchaři, externisté a hosté, ale ti se nepočítají do instruktorského sboru.

Výkon funkce vůdce, zástupce vůdce nebo stálého instruktora lesní akce se považuje za výkon činovnické funkce ve smyslu Stanov a vnitřního práva.

Činovník nemůže zastávat funkci vůdce, zástupce vůdce nebo stálého instruktora pro dvě současně běžící lesní akce. Výjimku tvoří případ souběžného pořádání několika škol nebo kurzů v rámci jedné akce (hlášenky).

Minimální počet stálých instruktorů, případně i nejmenší celkový počet členů instruktorského sboru popisují pro jednotlivé typy lesních škol a kurzů příslušné části tohoto dokumentu.

Při souběžném pořádání několika kurzů či škol v rámci jedné akce (hlášenky) platí následující ustanovení:

 • je-li vůdce společný pro obě nebo více souběžných škol/​kurzů, musí být pro každou z nich ustaven samostatný zástupce vůdce;
 • má-li naopak dílčí škola/​kurz svého samostatného vůdce, pak se požadovaný počet stálých instruktorů na této škole/​kurzu snižuje o jednoho;
 • stálí instruktoři jedné školy/​kurzu nemohou být považováni za stálé instruktory akce druhé, mohou však být považováni za členy jejího instruktorského sboru.


Minimální počet účastníků

Minimální počet účastníků lesních akcí je 12 osob. Současně platí tato pravidla:

 • počet se vztahuje na účastníky, kteří odevzdali závaznou přihlášku. Pokud klesne počet účastníků akce pod 12 osob, musí toto vůdce neprodleně oznámit na emailu vzdelavani@skaut.cz ;
 • pokud se v rámci jedné akce koná více kurzů/škol (např. instruktorská lesní škola a vůdcovský lesní kurz), musí ustanovení o minimálním počtu účastníků splnit všechny tyto kurzy/školy. Tedy např. instruktorská lesní škola musí mít minimálně 12 účastníků, i když je pořádána zároveň s vůdcovským lesním kurzem;
 • zpravodaj VRJ pro vzdělávání může výjimečně povolit konání lesní akce, která má méně než 12 účastníků, a to jen v případě, jde-li o úzce specializovanou akci a nízký počet účastníků je součástí výchovného záměru akce.

 
I lesních akcí se mohou zúčastnit nečleni, vždy však musí být více než polovina účastníků členem Junáka – českého skauta. Účast nečlenů je vůdce akce povinen předem oznámit na vzdelavani@skaut.cz a dále je povinen je jmenovitě uvést v závěrečné zprávě spolu s názvem jejich vysílající organizace.


Absolventské listy a absolvence

Všechny podmínky absolvence musí účastníci lesní akce splnit nejpozději do 18 měsíců od jejího ukončení, později jim již absolvence nemůže být přiznána.

Absolventské listy pro uchazeče si akce sama generuje ze skautISové hlášenky a tiskne je na blankety zakoupené přes TDC . Absolventské listy podepisuje vůdce akce. Jsou-li vystaveny před koncem akce, je na ně nutné ručně doplnit datum vydání (získání absolvence). Evidenci udělených absolventských listů musí udržovat pořadatelská jednotka (je dostupná ve skautISu), která je v případě žádosti povinna vystavit i duplikát absolventského listu.

Absolventské listy zpravidla předává vůdce lesní akce. Členovi Junáka – českého skauta se absolventský list vydává pouze v případě, že má složený skautský slib. V ostatních případech komise sama vystavuje zvláštní potvrzení o absolvování dané lesní akce ve formátu, který uzná za vhodný, ale který nebude s absolventským listem zaměnitelný. Absolvent má také právo na šátkovou nášivku "lesní akce" (jedno týpí) nebo "lesní škola" (tři týpí), v případě lesních (instruktorských) škol i na šedý "lesoškolský šátek" a u instruktorských lesních škol (jestliže získá instruktorskou kvalifikaci) i na instruktorský odznak.

Nejpozději do 1 měsíce od absolvence (ale nejlépe obratem) je také nutné ve skautISové hlášence označit všechny vydané absolventské listy (a poté to dělat průběžně podle dodatečných absolvencí). Tím je úspěšným uchazečům automaticky zaevidována získaná absolvence. Nevydané absolventské listy po uplynutí 18měsíční lhůty skartuje.

 
Kruhy lesních akcí

Kruhy lesních škol a kurzů jsou neformální uskupení činovníků, která jsou nositelem tradice a kontinuity příslušné lesní školy či kurzu a představují jejich přirozené zázemí. Členy kruhu jsou vždy současný vůdce a instruktorský sbor, dále zpravidla bývalí vůdci, instruktoři a absolventi. Kruh mezi sebe může přijmout i absolventy jiných lesních škol či kurzů.

Kruh je řízen vůdcem lesní školy či kurzu nebo rádcem zvoleným z řad členů kruhu.

Úkolem kruhu je zejména:

 • pomáhat své lesní škole či kurzu,
 • podílet se na výchově činovníků v regionu nebo odborné oblasti,
 • prohlubovat skautskou vzdělanost a odbornost (např. publikační činností), vzájemně se podporovat ve vzdělávání a sebevzdělávání,
 • doporučovat pořadatelům vhodné činovníky na funkce vůdce lesní školy či kurzu.

Podrobnější informace o pořádání lesního kurzu Podrobnější informace o pořádání čekatelského lesního kurzu Podrobnější informace o pořádání vůdcovského lesního kurzu Podrobnější informace o pořádání lesní školy Podrobnější informace o pořádání instruktorské lesní školy

Základním zdrojem informací pro pořádání zdravotnického kurzu (neboli kurzu Zdravotník zotavovacích akcí – dále ZZA) a doškolovacího zdravotnického kurzu (dále DZK) je Směrnice ke zdravotnickému zabezpečení zotavovacích akcí (dále směrnice). V tomto dokumentu směrnici pouze doplňujeme a uvádíme do kontextu vzdělavatelské praxe.

Cílem ZZA je rozšířit znalosti první pomoci, naučit absolventy účinně poskytnout první pomoc na táborech a různých hromadných akcích. Kurz dále seznámí účastníky s táborovou klinikou, hygienou a epidemiologií, zdravotnickou dokumentací, příslušnou legislativou a povinnostmi zdravotníka na zotavovacích akcích.

V rámci Junáka – českého skauta mohou být jeho organizačními jednotkami pořádány 3 typy ZZA:

 1. Neakreditovaný (ten přitom nemůže být odborně zajišťován dodavatelsky – jinou organizací),
 2. Akreditovaný Junákem – českým skautem,
 3. Akreditovaný dodavatelsky (akreditaci zajišťuje jiná státem akreditovaná osoba či organizace).

Cílem (přinejmenším junáckého doškolovacího kurzu – viz dále) je doplnění znalostí a dovedností o nové poznatky a obnovení znalostí a dovedností získaných na zdravotnickém kurzu.


V rámci Junáka – českého skauta mohou být jeho organizačními jednotkami pořádány 2 typy DZK:

 1. Junácký (nikdy není akreditovaný a nemůže být odborně zajišťován dodavatelsky – jinou organizací),
 2. Dodavatelský (odborně zajišťován státem akreditovanou osobou či organizací).

 
Některé podmínky se pro různé typy ZZA a DZK liší a budou níže podrobněji popsány.

 
Projekt a závěrečná zpráva

ZZA ani DZK projekt ani závěrečnou zprávu nepodává.

 
Zkušební komise

ZZA ani DZK nemá zkušební komisi, prosíme, nezadávejte ji do skautISové hlášenky.

Podrobnější informace o pořádání neakreditovaného zdravotnického kurzu Podrobnější informace o pořádání zdravotnického kurzu akreditovaného Junákem - českým skautem Podrobnější informace o pořádání zdravotnického kurzu akreditovaného dodavatelsky Podrobnější informace o pořádání junáckého doškolovacího zdravotnického kurzu Podrobnější informace o pořádání dodavatelského doškolovacího zdravotnického kurzu

Záměr pořádat zkoušku vodáckého minima (dále ZVM) je nutné dopředu konzultovat s Hlavním kapitanátem vodních skautů (dále HKVS) na emailu mustek@hkvs.cz .


Vstupní podmínky pro uchazeče

 • věk nejméně 15 let,
 • souhlas vedoucího střediska a vyjádření vedoucího výchovné jednotky (oddílu), kde je uchazeč registrován,
 • schopnost uplavat alespoň 200 m (prohlášení),
 • absolvence čekatelské zkoušky (před dnem zakončení ZVM),
 • ovládání základů vodácké teorie a praxe v rozsahu vodáckých doplňků skautské stezky (prohlášení).

Zároveň je důležité vlastní posouzení zdravotního stavu uchazečem s ohledem na vodní sporty.

Akce si může stanovit i další vstupní podmínky nad rámec těch výše uvedených. Z výše uvedených vstupních podmínek může udělit výjimku pouze zpravodaj VRJ pro vzdělávání po odůvodněné emailové žádosti na vzdelavani@skaut.cz .

Obsah ZVM

Cílem vodáckých kvalifikací obecně (na ZVM navazuje Kapitánská zkouška – dále KZ) je podpořit kandidáta ve schopnostech k samostatnému a úspěšnému zajištění bezpečné činnosti na vodě při akcích Junáka – českého skauta. Zejména pak ověřit, zda má potřebné osobnostní předpoklady, schopnosti, znalosti a fyzickou zdatnost, zda ovládá metodiku vodáckého výcviku pro předávání dovedností a znalostí svěřené mládeži, případně zda má znalosti potřebné pro vedení oddílu vodních skautů.

ZVM poskytuje kvalifikaci k samostatnému zabezpečení a vedení vodáckých akcí na vodách do stupně obtížnosti WW2 a ke spolupůsobení při vedení vodácké činnosti oddílu.

Absolventi vodáckých kurzů s realizovanou zkouškou vodáckého minima, kteří jsou v okamžiku absolvování starší 18 let, zároveň obdrží osvědčení o absolvování Kurzu vodní turistiky, který je akreditován MŠMT. Kurz vodní turistiky lze absolvovat i u jiných k tomu státem akreditovaných organizací.

Přesný obsah ZVM najdete v příloze č. 3 Směrnice k obsahu vybraných činovnických kvalifikací.

Pro práci s obsahem kvalifikace ZVM nabízíme také odkaz na google tabulku.


Projekt a závěrečná zpráva

Akce obsahující ZVM (i ZVM samostatně pořádaná) je povinna odevzdat ke schválení projekt a také odevzdat závěrečnou zprávu (vyhodnocený projekt).

Projekt se odevzdává v rámci skautISové hlášenky minimálně 1 měsíc před zahájením akce (doporučujeme to udělat dříve), v případě nové akce nejpozději 3 měsíce před zahájením akce.

Obsah projektu má odpovídat doporučené osnově  relevantního typu vzdělávací akce. Pro inspiraci je k dispozici i vzorový projekt . V případě potřeby je možná konzultace projektu na emailu mustek@hkvs.cz (vodácké parametry) nebo vzdelavani@skaut.cz (obecné dotazy k projektu).

Závěrečná zpráva se odevzdává do skautISové hlášenky nejpozději do 3 měsíců od skončení celé akce – ideálním formátem je graficky jasně oddělené vyhodnocování a komentáře v rámci původního projektu.


Tým a zkušební komise

Pro pořádání ZVM není stanoven minimální počet členů instruktorského týmu. Tým akce se může (ale nemusí) se zkušební komisí ZVM zcela překrývat – ověřování kvalifikace může být o to jednodušší, plynulejší a vzdělávací proces ucelený. Při rozdílném složení týmu a zkušební komise je důležité, aby spolu obě skupiny komunikovaly a jejich vztah byl srozumitelný účastníkům.

ZVM jako takovou ověřuje zkušební komise, která má svého předsedu (držitele platného oprávnění předsedy zkušební komise pro kvalifikační zkoušky pro vodáckou činnost – viz dále) a min. 3 dalších členy.

Členové zkušební komise musejí mít alespoň jednu z těchto kvalifikací:

a) KZ,
b) Instruktorská kvalifikace,
c) odpovídající civilní kvalifikace (instruktor / průvodce / cvičitel vodní turistiky apod.).

Členem zkušební komise se může stát i osoba, která není členem Junáka – českého skauta, a to za předpokladu, že jí bylo HKVS vydáno zvláštní oprávnění. Podrobněji stanoví podmínky vyhláška HKVS 7/​2014 o kvalifikacích vodních skautů .

Zkušební komise se nahlašuje prostřednictvím skautISové hlášenky min. 1 měsíc před zahájením zkoušek (ověřování), ale doporučujeme to udělat dříve.


Žádost o oprávnění předsedy zkušební komise pro kvalifikační zkoušky pro vodáckou činnost

O oprávnění pro předsedu zkušební komise pro kvalifikační zkoušky pro vodáckou činnost se žádá HKVS emailovou formou na mustek@hkvs.cz , a to alespoň 2 měsíce před začátkem zkoušky (ověřování).

Žadatel musí splňovat tyto podmínky (v případě, že už mu bylo oprávnění v minulosti uděleno, tak pouze podmínku číslo 3):

 1. Držitel instruktorské kvalifikace (dokládá se záznamem o kvalifikaci ve skautISu),
 2. Držitel KZ (dokládá se záznamem o kvalifikaci ve skautISu),
 3. Předloží projekt, který obsahuje představu o organizaci a průběhu ZVM pod jeho vedením a jenž bude HKVS schválen (vzor tohoto projektu z logiky věci neexistuje).

HKVS rozhodne o (ne)udělení do 1 měsíce od obdržení kompletní žádosti a udělené oprávnění je vystaveno jak fyzicky (bude zasláno poštou na uvedenou korespondenční adresu), tak je zaneseno i do žadatelova skautISového profilu. Oprávnění je platné do konce kalendářního roku, ve kterém bylo vydáno, a dále celé tři následující kalendářní roky.


Fungování zkušební komise

Pro získání kvalifikace je nutné ověřit všechna kritéria. Každá část zkoušky může být ověřována jinou formou (za formu ověřování se považuje rovněž sledování aktivit uchazeče v průběhu příslušné vzdělávací akce), dovednosti však pouze prakticky.

Předseda zkušební komise rozhodne, který člen zkušební komise bude ověřovat jaký projev kompetencí a se zkoušejícími se dohodne, jakým způsobem to bude realizováno. Každé kritérium přitom může být v rámci ZVM ověřováno pouze osobou, která je k tomu přiměřeně kvalifikovaná - rozhodnutí tohoto člena zkušební komise o (ne)způsobilosti uchazeče v daném kritériu je konečné a nemůže být změněno jinou osobou, tedy ani předsedou zkušební komise, pořadatelem zkoušek či jiným orgánem. Zkoušející rovněž sdělí uchazeči, do jaké míry požadavkům zkoušky (ne)vyhověl.

Uchazeči s civilní kvalifikací, která je předmětem zkoušky, příslušnou část zkoušky nevykonávají. Civilní kvalifikací se rozumí například absolvování vodáckého kurzu akreditovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále MŠMT). Podmínky uznání této kvalifikace stanoví předseda komise podle doporučení stanovených příslušnou vyhláškou HKVS 7/​2014 o kvalifikacích vodních skautů .

Pokud uchazeč jakoukoliv část ZVM nesloží, může ji opakovat do 18 měsíců od zahájení celé zkoušky (ověřování ZVM). Komise je povinna umožnit každému uchazeči vykonat alespoň jeden opravný pokus v každé části ZVM, ve které neprospěl.

Výjimečně může být celkové hodnocení vůdcovské zkoušky „Neprospěl“ i v případě, že účastník splní všechny části zkoušky. Takové hodnocení může zkušební komise udělit, pokud účastník i přes splnění dílčích požadavků není v danou chvíli způsobilý vykonávat funkci, ke které ho daná kvalifikace opravňuje. Na hodnocení se musí shodnout většina členů komise, která své rozhodnutí uchazeči zdůvodní. Za této situace komise opakování zkoušky zajišťovat nemusí a je to čistě na jejím uvážení, respektive na rozhodnutí předsedy zkušební komise. Doporučujeme celý proces popsat (bez uvedení jména účastníka) i do závěrečné zprávy.


Dekrety, odznaky a kvalifikace

Dekrety ZVM pro uchazeče si akce sama generuje ze skautISové hlášenky do PDF formátu a tento PDF soubor zašle na kancelar@skaut.cz s žádostí o vytištění dekretů. Vytištěné dekrety jsou následně zaslány poštou na adresu tajemníka akce (nebo na adresu vůdce akce, pokud tajemník není zadán), který musí zajistit podpis hlavního kapitána vodních skautů a předsedy zkušební komise. Jsou-li dekrety vystaveny před zkouškou, je na ně nutné ručně doplnit datum vydání (získání ZVM). Evidenci udělených dekretů musí udržovat pořádající jednotka, která je v případě žádosti povinna vystavit i duplikát konkrétního dekretu.

Pro absolventy vodáckých kurzů s realizovanou ZVM – v okamžiku absolvence starší 18 let – zároveň akce obdrží MŠMT akreditovaná „Osvědčení o absolvování Kurzu vodní turistiky“. Osvědčení jsou standardně zasílána poštou na korespondenční adresu tajemníka akce (je-li zadán - pokud není, tak na korespondenční adresu vedoucího akce). Jiné řešení (například předání v Kanceláři ústředí v Praze na Senovážnén náměstí) je možné domluvit svedoucí pro administrativu a organizaci Janou Hrnčířovou – Jančou (jana.hrncirova@skaut.cz ).

Dekrety (a osvědčení) úspěšným uchazečům zpravidla předává předseda zkušební komise či vůdce vzdělávací akce. Členovi Junáka – českého skauta se dekret vydává pouze v případě, že má složený skautský slib (ale akreditovaného osvědčení – viz výše – se to netýká). V ostatních případech komise sama vystavuje zvláštní potvrzení o absolvování ZVM ve formátu, který uzná za vhodný, ale který nebude s dekretem ZVM zaměnitelný. Úspěšný uchazeč má také právo na kapitánský odznak.

Nejpozději do 1 měsíce od ukončení zkoušek (ale nejlépe obratem) je také nutné ve skautISové hlášence označit všechny vydané dekrety (a poté to dělat průběžně podle případných opravných zkoušek). Tím je úspěšným uchazečům automaticky zaevidována získaná ZVM. Nevydané dekrety akce po uplynutí 18měsíční lhůty skartuje.

Záměr pořádat kapitánskou zkoušku (dále KZ) je nutné dopředu konzultovat s Hlavním kapitanátem vodních skautů (dále HKVS) na emailu mustek@hkvs.cz .

 
Vstupní podmínky pro uchazeče

 • věk nejméně 18 let (před dnem zakončení zkoušky),
 • vyjádření vedoucího střediska, kde je uchazeč registrován,
 • schopnost uplavat alespoň 200 m (prohlášení),
 • absolvence vůdcovské zkoušky (před dnem zakončení KZ),
 • ovládání základů vodácké teorie a praxe v rozsahu vodáckých doplňků skautské stezky (prohlášení),
 • praxe minimálně 1 rok ve vedení oddílu vodních skautů nebo ve skautském oddíle věnujícímu se vodním sportům (dokládá se potvrzením vedoucího střediska) – prominutí této podmínky může ve výjimečných případech povolit předseda zkušební komise.

Zároveň je důležité vlastní posouzení zdravotního stavu uchazečem s ohledem na vodní sporty.

Akce si může stanovit i další vstupní podmínky nad rámec těch výše uvedených. Z výše uvedených vstupních podmínek může udělit výjimku pouze zpravodaj VRJ pro vzdělávání po odůvodněné emailové žádosti na vzdelavani@skaut.cz .

 
Obsah KZ

Cílem vodáckých kvalifikací obecně (KZ navazuje na Zkoušku vodáckého minima) je podpořit kandidáta ve schopnostech k samostatnému a úspěšnému zajištění bezpečné činnosti na vodě při akcích Junáka – českého skauta. Zejména pak ověřit, zda má potřebné osobnostní předpoklady, schopnosti, znalosti a fyzickou zdatnost, zda ovládá metodiku vodáckého výcviku pro předávání dovedností a znalostí svěřené mládeži, případně zda má znalosti potřebné pro vedení oddílu vodních skautů.

KZ poskytuje kvalifikaci k samostatnému zabezpečení a vedení vodáckých akcí (včetně jachetních), provádění výcviku na vodě a vedení oddílu vodních skautů.

Absolventi vodáckých kurzů s realizovanou KZ zároveň obdrží osvědčení o absolvování Kurzu vodní turistiky, který je akreditován MŠMT. Kurz vodní turistiky lze absolvovat i u jiných k tomu státem akreditovaných organizací.

Přesný obsah KZ najdete v příloze č. 4 Směrnice k obsahu vybraných činovnických kvalifikací.

Pro práci s obsahem kvalifikace KZ nabízíme také odkaz na google tabulku.

Zpracovaný obsah KZ najdete také v příručce Vodácká příručka ke Kapitánské zkoušce vodních skautů .

 
Projekt a závěrečná zpráva

Akce obsahující KZ (i KZ samostatně pořádaná) je povinna odevzdat ke schválení projekt a také odevzdat závěrečnou zprávu (vyhodnocený projekt).

Projekt se odevzdává v rámci skautISové hlášenky minimálně 1 měsíc před zahájením akce (doporučujeme to udělat dříve), jde-li o novou akci tak nejpozději 3 měsíce před zahájením akce.

Obsah projektu má odpovídat doporučené osnově  relevantního typu vzdělávací akce. Pro inspiraci je k dispozici i vzorový projekt. V případě potřeby je možná konzultace projektu na emailu mustek@hkvs.cz (vodácké parametry) nebo vzdelavani@skaut.cz (obecné dotazy k projektu).

Závěrečná zpráva se odevzdává do skautISové hlášenky nejpozději do 3 měsíců od skončení celé akce – ideálním formátem je graficky jasně oddělené vyhodnocování a komentáře v rámci původního projektu.

 
Tým a zkušební komise

Pro pořádání KZ není stanoven minimální počet členů instruktorského týmu. Tým akce se může (ale nemusí) se zkušební komisí KZ zcela překrývat – ověřování kvalifikace může být o to jednodušší, plynulejší a vzdělávací proces ucelený. Při rozdílném složení týmu a zkušební komise je důležité, aby spolu obě skupiny komunikovaly a jejich vztah byl srozumitelný účastníkům.

KZ jako takovou ověřuje zkušební komise, která má svého předsedu (držitele platného oprávnění předsedy zkušební komise pro kvalifikační zkoušky pro vodáckou činnost – viz dále) a min. 5 dalších členů.

Členi zkušební komise musejí mít alespoň jednu z těchto kvalifikací:

a) KZ,
b) Instruktorská kvalifikace,
c) odpovídající civilní kvalifikace (instruktor / průvodce / cvičitel vodní turistiky apod.).

Členem zkušební komise se může stát i osoba, která není členem Junáka – českého skauta, a to za předpokladu, že jí bylo HKVS vydáno zvláštní oprávnění. Podrobněji stanoví podmínky vyhláška HKVS 7/​2014 o kvalifikacích vodních skautů .

Zkušební komise se nahlašuje prostřednictvím skautISové hlášenky min. 1 měsíc před zahájením zkoušek (ověřování), ale doporučujeme to udělat dříve. Schválená zkušební komise KZ je oprávněna zkoušet i zkoušku vodáckého minima(do hlášenky stačí zadat a nahlásit stejnou zkušební komisi coby komisi zkoušky vodáckého minima).

 
Žádost o oprávnění předsedy zkušební komise pro kvalifikační zkoušky pro vodáckou činnost

O oprávnění pro předsedu zkušební komise pro kvalifikační zkoušky pro vodáckou činnost se žádá HKVS emailovou formou na mustek@hkvs.cz , a to alespoň 2 měsíce před začátkem zkoušky (ověřování).

Žadatel musí splňovat tyto podmínky (v případě, že už mu bylo oprávnění v minulosti uděleno, tak pouze podmínku číslo 3):

 1. Držitel instruktorské kvalifikace (dokládá se záznamem o kvalifikaci ve skautISu),
 2. Držitel KZ (dokládá se záznamem o kvalifikaci ve skautISu),
 3. Předloží projekt, který obsahuje představu o organizaci a průběhu KZ pod jeho vedením a jenž bude HKVS schválen (vzor tohoto projektu z logiky věci neexistuje).

HKVS rozhodne o (ne)udělení do 1 měsíce od obdržení kompletní žádosti a udělené oprávnění je vystaveno jak fyzicky (bude zasláno poštou na uvedenou korespondenční adresu), tak je zaneseno i do žadatelova skautISového profilu. Oprávnění je platné do konce kalendářního roku, ve kterém bylo vydáno, a dále celé tři následující kalendářní roky.

 
Fungování zkušební komise

Pro získání kvalifikace je nutné ověřit všechna kritéria. Každá část zkoušky může být ověřována jinou formou (za formu ověřování se považuje rovněž sledování aktivit uchazeče v průběhu příslušné vzdělávací akce), dovednosti však pouze prakticky.

Předseda zkušební komise rozhodne, který člen zkušební komise bude ověřovat jaký projev kompetencí a se zkoušejícími se dohodne, jakým způsobem to bude realizováno. Každé kritérium přitom může být v rámci KZ ověřováno pouze osobou, která je k tomu přiměřeně kvalifikovaná - rozhodnutí tohoto člena zkušební komise o (ne)způsobilosti uchazeče v daném kritériu je konečné a nemůže být změněno jinou osobou, tedy ani předsedou zkušební komise, pořadatelem zkoušek či jiným orgánem. Zkoušející rovněž sdělí uchazeči, do jaké míry požadavkům zkoušky (ne)vyhověl.

V případě, že KZ skládá držitel kvalifikace Zkouška vodáckého minima, tak se kritéria, identická v obou těchto kvalifikacích, podruhé ověřovat nemusí. O ověřování v takovém případě rozhoduje zkušební komise, která o svém rozhodnutí předem informuje uchazeče. Řádně ustanovení komise KZ může ověřovat i Zkoušku vodáckého minima.

Uchazeči s civilní kvalifikací, která je předmětem zkoušky, příslušnou část zkoušky nevykonávají. Civilní kvalifikací se rozumí například absolvování vodáckého kurzu akreditovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále MŠMT). Podmínky uznání této kvalifikace stanoví předseda komise podle doporučení stanovených příslušnou vyhláškou HKVS 7/​2014 o kvalifikacích vodních skautů .

Pokud uchazeč jakoukoliv část KZ nesloží, může ji opakovat do 18 měsíců od zahájení celé zkoušky (ověřování KZ). Komise je povinna umožnit každému uchazeči vykonat alespoň jeden opravný pokus v každé části KZ, ve které neprospěl.

Výjimečně může být celkové hodnocení kapitánské zkoušky „Neprospěl“ i v případě, že účastník splní všechny části zkoušky. Takové hodnocení může zkušební komise udělit, pokud účastník i přes splnění dílčích požadavků není v danou chvíli způsobilý vykonávat funkci, ke které ho daná kvalifikace opravňuje. Na hodnocení se musí shodnout většina členů komise, která své rozhodnutí uchazeči zdůvodní. Za této situace komise opakování zkoušky zajišťovat nemusí a je to čistě na jejím uvážení, respektive na rozhodnutí předsedy zkušební komise. Doporučujeme celý proces popsat (bez uvedení jména účastníka) i do závěrečné zprávy.

 
Dekrety a kvalifikace

Žádost o vystavení kapitánských dekretů se podává prostřednictvím skautISové hlášenky (preferujeme jednu žádost o všechny dekrety). To je možné udělat před zkouškami (faktickým získáním kvalifikace účastníka) i po nich. Dekrety jsou standardně zasílány poštou na korespondenční adresu tajemníka akce (je-li zadán - pokud není, tak na korespondenční adresu vedoucího akce). Jiné řešení (například předání v Kanceláři ústředí v Praze na Senovážnén náměstí) je možné domluvit svedoucí pro administrativu a organizaci Janou Hrnčířovou – Jančou (jana.hrncirova@skaut.cz ).

Vystavené kapitánské dekrety jsou spolu s MŠMT akreditovanými „Osvědčeními o absolvování Kurzu vodní turistiky“ zaslány poštou na adresu tajemníka akce (nebo na adresu vůdce akce, pokud tajemník není zadán), který musí zajistit podpisy hlavního kapitána vodních skautů a předsedy zkušební komise. Jsou-li dekrety a osvědčení vystaveny před zkouškou, je na ně nutné ručně doplnit datum vydání (získání KZ). Případné duplikáty obou dokumentů vystavuje po mailové žádosti na kancelar@skaut.cz opět ústředí.

Dekrety a osvědčení úspěšným uchazečům zpravidla předává předseda zkušební komise či vůdce vzdělávací akce. Členovi Junáka – českého skauta se dekret vydává pouze v případě, že má složený skautský slib (ale akreditovaného osvědčení – viz výše – se to netýká). V ostatních případech komise sama vystavuje zvláštní potvrzení o absolvování KZ ve formátu, který uzná za vhodný, ale který nebude s dekretem KZ zaměnitelný.

Nejpozději do 1 měsíce od ukončení zkoušek (ale nejlépe obratem) je také nutné ve skautISové hlášence označit všechny vydané dekrety (a poté to dělat průběžně podle případných opravných zkoušek). Tím je úspěšným uchazečům automaticky zaevidována získaná KZ. Nevydané dekrety akce po uplynutí 18měsíční lhůty skartuje.

Základním zdrojem informací pro pořádání kurzu Střediskového minima (dále SM) je Směrnice ke kurzům střediskového minima (dále směrnice). V tomto dokumentu směrnici pouze doplňujeme a uvádíme do kontextu vzdělavatelské praxe.

Záměr pořádání kurzu SM doporučujeme konzultovat s koordinátorkou projektu vzdělávání HOČ Janou Godarovou – Ellie na emailu jana.godarova@skaut.cz .

 
Obsah SM

Cílem SM je zajistit dostatečnou úroveň kompetencí v oblastech, které absolventovi umožní vést nebo se podílet na vedení organizační jednotky (střediska, okresu, …), jako je oblast práva, bezpečnosti, vedení týmu a práce s dobrovolníky, koordinace výchovné činnosti a finančního řízení. 

Kvalifikace SM navazuje na vůdcovskou zkoušku a získává se absolvencí kurzu Střediskového minima (pro SM jako takové neexistuje kvalifikační zkouška). Kurz je mj. příležitostí ke sdílení praktických rad a zkušeností, i k načerpání motivace k výkonu funkce.

Obsah kurzu SM, jeho rozsah, požadavky na lektorský tým apod. vymezuje směrnice. Ta přitom vychází ze Skautského kompetenčního modelu – úrovně vedoucího OJ, jak je uvedená v příloze Řádu pro vzdělávání činovnic a činovníků ( Neúčinné ).

Do velké míry „zpracovaný obsah (kurzu) SM“ najdete i v dostupné příručce .


Projekt a závěrečná zpráva

Kurz SM je povinen odevzdat ke schválení projekt a také odevzdat závěrečnou zprávu (vyhodnocený projekt) - viz Směrnice ke vzdělávacím akcím.

Projekt se odevzdává v rámci skautISové hlášenky minimálně 1 měsíc před zahájením akce (doporučujeme to udělat dříve), v případě nové akce nejpozději 3 měsíce před zahájením akce.

Obsah projektu má odpovídat doporučené osnově relevantního typu vzdělávací akce. V případě potřeby je možná konzultace na emailu jana.godarova@skaut.cz .

Závěrečná zpráva se odevzdává do skautISové hlášenky nejpozději do 3 měsíců od skončení celé akce – ideálním formátem je graficky jasně oddělené vyhodnocování a komentáře v rámci původního projektu.

 
Absolvence kurzu SM

Splnění všech podmínek pro získání kvalifikace SM (dle ustanovení ve směrnici) potvrzuje vedoucí kurzu SM.

Podmínky musí být splněny do 18 měsíců od začátku kurzu. Lektorský tým je povinen umožnit každému uchazeči vykonat alespoň jeden opravný pokus v každé části SM, ve které neuspěl.

Výjimečně může být celkové hodnocení „Neprospěl“ i v případě, že účastník splní všechny podmínky. Takové hodnocení může vedoucí kurzu udělit, pokud účastník i přes splnění dílčích požadavků není v danou chvíli způsobilý vykonávat funkci, ke které ho daná kvalifikace opravňuje. Na hodnocení se musí shodnout většina členů lektorského týmu, který své rozhodnutí uchazeči zdůvodní. Za této situace není nárok na opravný pokus. Doporučujeme celý proces popsat (bez uvedení jména účastníka) i do závěrečné zprávy.


Účastník kurzu SM bez vůdcovské zkoušky

Na kurz SM se lze přihlásit i bez vůdcovské zkoušky (dále VZ), ale nejpozději do 18 měsíců od začátku kurzu je nutné VZ složit (preferovaná a pro účastníka přínosnější varianta) nebo do téže doby složit „zvláštní zkoušku“ k ověření 18 vybraných kritérií VZ (viz směrnice), která jsou důležitá pro koordinaci činností v organizační jednotce.

Zvláštní zkouška může proběhnout u jakéhokoliv schválené zkušební komise pro vůdcovskou zkoušku, která bude ochotna ji realizovat. Zvláštní zkoušku 1x ročně (obvykle na začátku kalendářního roku) pořádá také ústředí. Máte-li na kurzu SM zájemce o tuto zkoušku, dejte o tom vědět na email jana.godarova@skaut.cz .

 
Dekrety a kvalifikace SM

Dekrety pro uchazeče vystavuje ústředí, podepisuje je náčelník s náčelní, zpravodaj VRJ pro vzdělávání a vedoucí kurzu SM (kterému jsou – ostatními podepsané – zaslány poštou na korespondenční adresu). Dekrety úspěšným uchazečům zpravidla předává vedoucí kurzu. Členovi Junáka – českého skauta se dekret vydává pouze v případě, že má složený skautský slib. V ostatních případech akce sama vystavuje zvláštní potvrzení o absolvování kurzu SM ve formátu, který uzná za vhodný, ale který nebude s dekretem SM zaměnitelný.

Žádost o vystavení dekretů SM se podává prostřednictvím skautISové hlášenky (preferujeme jednu žádost o všechny dekrety). To je možné udělat před kurzem (faktickým získáním kvalifikace účastníka) i po něm, akce však musí vzít na vědomí lhůtu nutnou k vyřízení žádosti (1-2 měsíce). Pokud je o dekrety zažádáno dopředu, je na ně nutné ručně doplnit datum vydání (získání SM). Dekrety jsou standardně zasílány poštou na korespondenční adresu tajemníka akce (je-li zadán - pokud není, tak na korespondenční adresu vedoucího akce). Jiné řešení (například předání v Kanceláři ústředí v Praze na Senovážnén náměstí) je možné domluvit svedoucí pro administrativu a organizaci Janou Hrnčířovou – Jančou (jana.hrncirova@skaut.cz ).

Nejpozději do 1 měsíce od ukončení kurzu SM (ale nejlépe obratem) je také nutné ve skautISové hlášence označit všechny vydané dekrety (a poté to dělat průběžně podle případných dodatečných absolvencí). Tím je úspěšným uchazečům automaticky zaevidováno získané SM. Nevydané dekrety akce po uplynutí 18měsíční lhůty skartuje.

Pokud pořádáte instruktorskou lesní školu (dále ILŠ) – tedy nikoliv instruktorskou školu (dále IŠ) – je pro vás relevantní bod "Lesní akce".

Záměr pořádat IŠ doporučujeme dopředu konzultovat na emailu vzdelavani@skaut.cz .

 
Obsah IŠ

Posláním IŠ je připravit instruktory pro další výchovu a vzdělávání činovníků. Instruktorská lesní škola je tedy vhodnou formou přípravy (a příležitostí) k získání instruktorské kvalifikace (dále IK).

IK je určeno činovníkům, kteří zajišťují skautské vzdělávání – instruktorům, členům a předsedům zkušebních komisí. Držitel IK je považován za vzdělavatele, který je způsobilý pro nastavování celkového rámce a dramaturgie vzdělávací akce, včetně ovlivňování atmosféry akce a celkové podpory výchovného a vzdělávacího rozměru akce i zkoušky samotné. IK má prokázat, že uchazeč je na tyto role připraven jak po stránce pedagogické, tak i po stránce osobnostní.

Obsah IK (a tedy do velké míry i obsah I(L)Š) tvoří kritéria, jež odpovídají úrovni instruktora uvedené ve Skautském kompetenčním modelu (viz příloha Řádu pro vzdělávání činovnic a činovníků ( Neúčinné )).

 
Minimální délka akce

IŠ trvá nejméně 15 dnů, rozdělených maximálně na 3 části

 
Vstupní podmínky pro uchazeče

 • věk minimálně 21 let,
 • absolvování vůdcovské zkoušky a alespoň 1 rok aktivní činovnické praxe po jejím složení,
 • vyjádření střediska,
 • praxe v roli eléva (s vůdcovskou zkouškou nebo střediskovým minimem) na vzdělávací akci v minimálním rozsahu 9 dní (pokud není praxe z lesní akce, tak také absolvence lesního kurzu nebo lesní školy),
 • další podmínky dle rozhodnutí vůdce IŠ.

 
Akce si může stanovit i další vstupní podmínky nad rámec těch výše uvedených.

Z výše uvedených vstupních podmínek může udělit výjimku (není-li napsáno jinak) pouze zpravodaj VRJ pro vzdělávání po odůvodněné žádosti na emailu vzdelavani@skaut.cz .

 
Absolventské podmínky pro uchazeče

 • aktivní účast na všech částech IŠ (výjimky může povolit vůdce IŠ),
 • samostatný úkol po dohodě s vůdcem IŠ (např. realizace projektu, písemná práce, publikační činnost atd.),
 • prokázání znalostí, dovedností a postojů, které jsou součástí IK (tedy získání IK),
 • další podmínky dle rozhodnutí vůdce IŠ.

 
Projekt a závěrečná zpráva

IŠ je povinna odevzdat ke schválení projekt - nejde-li o „stálou vzdělávací akci“ (viz Směrnice ke vzdělávacím akcím).

Projekt se odevzdává v rámci skautISové hlášenky minimálně 3 měsíce před zahájením akce (doporučujeme to udělat dříve), v případě nové akce doporučujeme podat projekt už 4 měsíce před zahájením akce.

Obsah projektu má odpovídat doporučené osnově relevantního typu vzdělávací akce. V případě potřeby je možná konzultace na emailu vzdelavani@skaut.cz .

Závěrečná zpráva se odevzdává do skautISové hlášenky nejpozději do 3 měsíců od skončení celé akce – ideálním formátem je graficky jasně oddělené vyhodnocování a komentáře v rámci původního projektu. Stálá vzdělávací akce podává prostřednictvím skautISové hlášenky stručnou závěrečnou zprávu, v rámci níž zhodnotí odchylky od podaného tříletého projektu.


Instruktorský sbor

Instruktorský sbor IŠ tvoří:

 • vůdce akce (s IK a praxí stálého instruktora – tedy už s IK – na IŠ nebo ILŠ),
 • stálí instruktoři (s IK), kteří se účastní celé akce a společně s vůdcem odpovídají za její průběh a výsledky, z nichž alespoň jednoho musí vůdce jmenovat svým zástupcem,
 • instruktoři – elévové (s vůdcovskou zkouškou nebo střediskovým minimem), kteří se rovněž účastní celé akce, podílejí se na přípravě a zajištění programu pod vedením vůdce a stálých instruktorů a připravují se na roli stálého instruktora,
 • další činovníci s instruktorskou kvalifikací, kteří se zúčastní celé akce.


Instruktorský sbor IŠ musí mít kromě vůdce alespoň 3 další (doporučuje se však větší počet) stálé instruktory (s IK), z nichž jeden (či více z nich) je jmenován zástupcem vůdce.

Samozřejmě se na IŠ mohou podílet i další (i „nekvalifikovaní“) lektoři, členové servis týmu, kuchaři, externisté a hosté, ale ti se nepočítají do instruktorského sboru.

 
Zkušební komise IK

Zkušební komisí IK je instruktorský sbor IŠ, předsedou zkušební komise IK je vůdce IŠ.

Zkušební komise se nahlašuje prostřednictvím skautISové hlášenky min. 1 měsíc před zahájením poslední části IŠ (doporučujeme to ale udělat zároveň s hlášením akce).

Způsoby ověření jednotlivých požadavků jsou plně v pravomoci zkušební komise. Svým rozhodnutím o udělení IK zkušební komise potvrzuje, že absolvent splňuje všechny předepsané požadavky.

Pokud uchazeč jakoukoliv část IK nesloží, může ji opakovat do 18 měsíců od zahájení ověřování k IK. Komise je povinna umožnit každému uchazeči vykonat alespoň jeden opravný pokus v každé části IK, ve které neprospěl.

Výjimečně může být celkové hodnocení „Neprospěl“ i v případě, že účastník splní všechny požadavky IK. Takové hodnocení může zkušební komise udělit, pokud účastník i přes splnění dílčích požadavků není v danou chvíli způsobilý vykonávat funkci, ke které ho daná kvalifikace opravňuje. Na hodnocení se musí shodnout většina členů komise, která své rozhodnutí uchazeči zdůvodní. Za této situace komise opakování opravný pokus zajišťovat nemusí a je to čistě na jejím uvážení, respektive na rozhodnutí předsedy zkušební komise. Doporučujeme celý proces popsat (bez uvedení jména účastníka) i do závěrečné zprávy.

 
Instruktorské dekrety, odznaky a kvalifikace

Instruktorské dekrety pro uchazeče vystavuje ústředí, podepisuje je náčelník s náčelní, zpravodaj VRJ pro vzdělávání a předseda dané zkušební komise, tedy vůdce IŠ (kterému jsou – ostatními podepsané – zaslány poštou na korespondenční adresu). Dekrety úspěšným uchazečům zpravidla předává také on. Členovi Junáka – českého skauta se dekret vydává pouze v případě, že má složený skautský slib. V ostatních případech komise sama vystavuje zvláštní potvrzení o absolvování instruktorské školy ve formátu, který uzná za vhodný, ale který nebude s instruktorským dekretem (nebo absolventským listem instruktorské lesní školy) zaměnitelný. Úspěšný uchazeč má také právo na instruktorský odznak.

Žádost o vystavení instruktorských dekretů se podává prostřednictvím skautISové hlášenky (preferujeme jednu žádost o všechny dekrety). To je možné udělat dopředu (před faktickým získáním kvalifikace účastníka) i zpětně, akce však musí vzít na vědomí lhůtu nutnou k vyřízení žádosti (1-2 měsíce). Pokud je o dekrety zažádáno dopředu, je na ně nutné ručně doplnit datum vydání (získání IK). Dekrety jsou standardně zasílány poštou na korespondenční adresu tajemníka akce (je-li zadán - pokud není, tak na korespondenční adresu vedoucího akce). Jiné řešení (například předání v Kanceláři ústředí v Praze na Senovážnén náměstí) je možné domluvit svedoucí pro administrativu a organizaci Janou Hrnčířovou – Jančou (jana.hrncirova@skaut.cz ).

Nejpozději do 1 měsíce od ukončení zkoušek (ale nejlépe obratem) je také nutné ve skautISové hlášence označit všechny vydané dekrety (a poté to dělat průběžně podle případných opravných zkoušek). Tím je úspěšným uchazečům automaticky zaevidována získaná IK. Nevydané dekrety akce po uplynutí 18měsíční lhůty skartuje.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.