( Aktuální )
Zveřejněno 7. 2. 2023
Jan Chmelař
KÚJ – asistent organizačního zpravodaje
jan.chmelar@skaut.cz
Jana Hrnčířová
KÚJ – vedoucí pro administrativu a organizaci
jana.hrncirova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina (Jerry)

CzechPOINT a poplatky

Spolky našeho typu jsou osvobozeny od správních poplatků za některé úkony na kontaktních místech státu CzechPOINT (na úřadech). Ušetříte peníze za ověřování podpisů či autorizované konverze dokumentů do / z elektronické podoby. Služby CzechPOINTu využijete nejen při zajišťování dokumentů pro zápisy do spolkového rejstříku, ale také při různých žádostech dotace apod. Co tedy CzechPOINT nabízí, kde a v jakých situacích jsou poplatky odpuštěny?

CzechPOINT a služby užitečné pro skauty

Kontaktní místa veřejné správy (Czech POINT) tvoří síť míst, na kterých občané mohou požádat o výpis z různých rejstříků a registrů, zajistit ověření podpisu a učinit podání vůči státní správě.

Czech POINT poskytuje veřejnosti celou řadu služeb:

 • konverze dokumentů v listinné podobě do elektronického souboru v autorizované podobě a naopak, 
 • ověřování podpisů a razítek, 
 • výpisy z informačních systémů veřejné správy či základních registrů,
 • založení a správa datové schránky, vč. získání zapomenutých přístupových údajů, 
 • podání vůči státní správě a mnohé další.

Síť CzechPOINT zajišťují notáři, krajské úřady, obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů, ale také zastupitelské úřady (velvyslanectví) v zahraničí. Kontaktní místa provozuje rovněž Česká pošta, Hospodářská komora a také banky, kterým k tomu Ministerstvo vnitra udělilo autorizaci. Taková místa jsou označena modrým logem “Czech POINT”.

Pro potřeby skautských jednotek a členů jsou nejčastěji využívány CzechPOINTy na úřadech (klíčové služby bezplatně) nebo na České poště (všechny služby placené).

Další informace najdete na webu www.czechpoint.cz , je tam také mapu všech míst CzechPOINT včetně otevírací doby.

Činnosti, které veřejná správa prostřednictvím sítě CzechPOINT zajišťuje, jsou standardně zpoplatněny různými částkami (zpravidla v řádu desítek až stovek korun). Konkrétní částky určuje zákon č. 634/​2004 Sb. , o správních poplatcích, kde v příloze najdete rozsáhlý sazebník poplatků . Jednotlivé položky mají i kapitolu “Osvobození”, která vždy přesně definuje, komu je jaký poplatek případně odpuštěn a nebude muset za úkon platit. Některé služby můžeme bezplatně získat i my pro naši skautskou činnost. 

Osvobození od poplatku popsaná níže se vztahují pouze na úřady (tedy pouze na CzechPOINT nacházející se např. na obecním či krajském úřadě), neplatí na pobočkách České pošty ani u notářů (tam budete muset platit vždy).

Jestliže například často podáváte žádosti o granty, které vyžadují různé ověřené dokumenty, nebo potřebujete úředně ověřit podpis na dokumentech pro zápis do rejstříku, můžete díky osvobození ušetřit finanční prostředky vaší jednotky.

Pro osvobození od poplatku je potřeba:

 • navštívit CzechPOINT na úřadě (na poště či u notáře se vždy platí), 
 • řešit úkon, který je pro spolky našeho typu od poplatku osvobozen (viz dále),
 • doložit oprávněnost osvobození, tedy že věc souvisí s činnosti našeho spolku (že jsme spolek a jaké je naše poslání najdete hned na první stránce Stanov Junáka - českého skauta, které si můžete papírově vzít s sebou nebo úředník může nahlédnout do spolkového rejstříku, kde je tato informace také uvedena).

Výčet úkonů a poplatků za ně je opravdu rozsáhlý, zákon o správních poplatcích jich ve své příloze obsahuje stovky a u většiny naleznete i různé možnosti osvobození od platby. 

Pro skautskou činnost je osvobození možné u některých činností, které se nám často mohou hodit. Jde především o následující úkony:

 • ověření podpisu nebo otisku razítka na listině (osvobozeno, jinak 30 Kč za podpis)
 • autorizovaná konverze listiny do elektronické podoby (osvobozeno, jinak 30 Kč za stránku)
 • autorizovaná konverze z elektronického dokumentu do papírové podoby (osvobozeno, jinak 30 Kč za stránku)
 • ověřená kopie dokumentu, tedy ověření stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z různých listin, dokumentů, evidencí atd. (osvobozeno, jinak 30 Kč za stránku) 
 • běžná kopie dokumentu, tedy vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z různých listin, dokumentů, evidencí atd. (osvobozeno, jinak 5 až 50 Kč za stránku)
 • pro použití v zahraničí ověření úředního podpisu či úředního razítka na listině (osvobozeno, jinak 100 Kč za podpis či razítko)

Pro zájemce v další kapitole uvádíme i podrobné citace ze zákona a přesné označení jednotlivých osvobozených položek.

Osvobození od poplatku je možné jen na CzechPOINTech na úřadech. Na poště i u notářů budete za službu platit vždy.

Výjimečně se může stát, že na některém místě se ještě úředník s uplatněním osvobození od poplatku nesetkal. Proto si o osvobození řekněte a případně upozorněte, že je uvedeno v sazebníku položek v příloze zákona o správních poplatcích.

Některé úkony, které by se sice při naší činnosti hodit mohly, osvobozeny nejsou a budete za ně muset platit vždy, například: 

 • Položka 3, písm. d) Vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy
 • Položka 10, písm. a) Přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů
 • Položka 1, číslo 2, písm. a) Vydání potvrzení o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu

Přestože některé úkony jsou zpoplatněny vždy, dají se někdy “získat oklikou” bezplatně, např. ověřený výpis z informačního systému veřejné správy (pokud byste potřebovali papírově ověřený výpis ze spolkového rejstříku či evidence skutečných majitelů, nebo vytisknout ověřené stanovy). Stačí si totiž daný dokument (s elektronickým podpisem) stáhnout na příslušné webové stránce, a pak soubor nahrát do Úschovny CzechPOINTu , ze které si již na úřadě finálně dokument necháte autorizovaně zkonvertovat do listinné (papírové) podoby zcela bezplatně.

Podrobnosti ze zákona o správních poplatcích

Všechny dotčené poplatky upravuje

Přehled všech konkrétních služeb a poplatků za uvádí přímo 

 • sazebník poplatků , který najdete v příloze zákona a obsahuje i všechny výjimky a konkrétní případy osvobození od poplatku (podrobněji dále)

Přesné názvy konkrétních úkonů a podrobnosti k osvobození jednotlivých položek od poplatku najdete v zákoně č. 634/​2004 Sb. , o správních poplatcích, konkrétně v sazebník poplatků .

Níže uvádíme ze zákona přesné znění pro položky, které se nám v běžné činnosti mohou hodit.

Položka 3

a) Vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů, ze soukromých spisů v úřední úschově, z rejstříků, z registrů, z knih, ze záznamů, z evidencí, z listin nebo z dalšího písemného a obrazového materiálu, popřípadě sdělení o negativním nálezu

Osvobození: Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny nadace a nadační fondy, spolky a pobočné spolky, odborové organizace a obecně prospěšné společnosti, založené k poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí, ochrany mládeže, ochrany zvířat, sociálních služeb, sociální péče a pomoci v hmotné nouzi, zdravotnictví, ochrany života a zdraví osob, kultury, tělovýchovy a sportu, vědy a výzkumu, vzdělávání a výchovy, požární ochrany a ochrany památek, souvisí-li prováděný úkon s činností, pro níž byly tyto subjekty založeny.

Položka 4

a) Ověření stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů, ze soukromých spisů v úřední úschově, z rejstříků, z registrů, z knih, ze záznamů, z evidencí, z listin nebo z dalšího písemného a obrazového materiálu

b) Provedení autorizované konverze dokumentů do elektronické podoby za každou i započatou stránku konvertované listiny 

c) Provedení autorizované konverze dokumentů do listinné podoby za každou i započatou stránku konvertované listiny 

d) Opětovné vydání přístupových údajů k datové schránce

Osvobození: Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny nadace a nadační fondy, spolky a pobočné spolky, odborové organizace, účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností, obecně prospěšné společnosti a ústavy, pokud jsou tyto subjekty založené k poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí, ochrany mládeže, ochrany zvířat, sociálních služeb, sociální péče a pomoci v hmotné nouzi, zdravotnictví, ochrany života a zdraví osob, kultury, tělovýchovy a sportu, vědy a výzkumu, vzdělávání a výchovy, požární ochrany a ochrany kulturního dědictví a souvisí-li prováděný úkon s činností, pro níž byly tyto subjekty založeny.

Položka 5

a) Ověření podpisu nebo otisku razítka na listině nebo na jejím stejnopisu

d) Ověření úředního podpisu nebo úředního otisku razítka na listině nebo na jejím stejnopisu za účelem jejího použití v zahraničí

Osvobození: Od poplatku podle písmene a) a d) této položky jsou osvobozeny nadace a nadační fondy, spolky a pobočné spolky, odborové organizace, účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností, obecně prospěšné společnosti a ústavy, pokud jsou tyto subjekty založené k poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí, ochrany mládeže, ochrany zvířat, sociálních služeb, sociální péče a pomoci v hmotné nouzi, zdravotnictví, ochrany života a zdraví osob, kultury, tělovýchovy a sportu, vědy a výzkumu, vzdělávání a výchovy, požární ochrany a ochrany kulturního dědictví a souvisí-li prováděný úkon s činností, pro níž byly tyto subjekty založeny.

Online Úschovna CzechPOINTu

Jestliže potřebujete papírový dokument autorizovaně zkonvertovat do elektronické podoby, aby měl platnost úředně ověřeného originálu, nebo naopak z elektronicky podepsaného dokumentu chcete získat papírový ověřený originál, pomůže vám online Úschovna CzechPOINTu .

Využijete ji například při konverzi úředně podepsaných dokumentů pro zápis do spolkového rejstříku. Nebo v situaci, kdy máte PDF smlouvu či jiný elektronický dokument s elektronickými podpisy a potřebujete ji někomu předat v papírové verzi s platností originálu.

Službu najdete na webu www.czechpoint.cz/​uschovna  

Na libovolné pobočce CzechPOINT můžete listinný (papírový) dokument nechat autorizovaně zkonvertovat do elektronické podoby a uložit do online Úschovny CzechPOINTu. Úředník vám po uložení dá papír, na kterém bude uvedeno pořadové číslo dokumentu a číslo provedené konverze - tedy dva číselné kódy s jejichž pomocí si budete moci z webu stáhnout finální PDF již opatřené potřebnými doložkami a elektronickým podpisem.

Postup stažení dokumentu: 

 • jděte na web www.czechpoint.cz/​uschovna a klikněte na “Vyzvednout dokument”, 
 • z papíru opište oba kódy a klikněte na “Vyzvednout”,
 • začne se stahovat zkonvertovaný PDF soubor, který je už opatřen kvalifikovaným elektronickým podpisem.

⚠️Upozornění: Na stažení dokumentu máte maximálně 30 dní od nahrání úředníkem na pobočce CzechPOINTu. Později již soubor z webové úschovny stáhnout nepůjde.

Někdy se může hodit možnost do Úschovny CzechPOINTu nahrát vlastní elektronický dokument, který již máte ve svém počítači a potřebujete z něj udělat papírovou verzi s platností ověřeného originálu. To lze využít například ke konverzi výpisu ze spolkového rejstříku, který si stáhnete na webu, nebo pro převod elektronicky podepsaných Stanov do papírové ověřené podoby apod.

Postup je následující:

 • jděte na web www.czechpoint.cz/​uschovna a klikněte na “Přidat dokument”, 
 • zvolte ve svém počítači PDF dokument, který potřebujete konvertovat do papírové podoby, a kliknutím na tlačítko ho uložte,
 • web vám zobrazí informační text s kódem zásilky, ten si vytisknete či uložce,
 • dojděte na pobočku CzechPOINTu a tam předložce číslo zásilky, na jehož základě úředník dokument zkonvertuje a předá vám ho v papírové podobě s úředním ověřením.

⚠️Upozornění: Vytisknutí (provedení konverze) je standardně placená služba se zpoplatněnou každou stránkou. Pokud jde o dokument pro skautskou činnost, můžete využít možnost osvobození od poplatku na CzechPOINTech na úřadech (viz výše).

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.