Cestovní náhrady

Každá jednotka se během své činnosti setkává s potřebou někam cestovat. Ať už oddíl na výpravě, či táboře, nebo činovníci a spolupracovníci při vykonávání své funkce. Směrnice k proplácení cestovních náhrad stanovuje podmínky pro úhradu těchto nákladů.

Aktuální Směrnice je platná od 28. 4. 2021 (s možností aplikace již od 1. 1. 2021) a oproti předchozí verzi nepřináší zásadní obsahové změny. Při aktualizaci došlo především ke zjednodušení a lepšímu propojení s vyhláškou MPSV. Dále byly zahrnuty některé informace z metodického listu k cestovnému tak, aby veškeré potřebné informace poskytovala již Směrnice.

Naše organizační jednotky mohou využít tento formulář cestovního příkazu k proplacení cestovních náhrad.

Změny ve Směrnici a sazby pro výpočet cestovného v r. 2024 a 2023

Změna sazby tak do budoucna nevyžaduje aktualizaci směrnice Junáka – českého skauta, a od 1. 1. nového roku je možné ji ihned použít.

Pro r. 2024 se sazba opotřebení zvyšuje na:

 • 5,60 Kč pro osobní automobily,
 • 1,50 Kč pro jednostopá vozidla.

V r. 2023 platila sazba opotřebení ve výši:

 • 5,20 Kč pro osobní automobily,
 • 1,40 Kč pro jednostopá vozidla.

Pozor! Zatímco vyhláška hovoří o nejnižší sazbě, v Junáku tuto sazbu používáme jako maximální (naše směrnice není podřízena zákoníku práce, jen je jím inspirována). OJ si tak může ponechat sazbu opotřebení z předchozího roku, nebo stanovit jakoukoli nižší sazbu ve svém rozhodnutí / vnitřním předpisu. Náhrada za opotřebení vozidla může, ale nemusí, být přiznána.

Průměrná cena PHM je v roce 2024 stanovena:

 • Natural 95 / Super 95 ve výši 38,20 Kč
 • Natural 98 / Super 98 ve výši 42,60 Kč
 • Nafta ve výši 38,70 Kč
 • Elektřina (za 1 kWh) ve výši 7,70 Kč

Vzhledem k výraznému kolísání cen pohonných hmot v průběhu roku může dojít k aktualizaci vyhlášky (a úpravě cen) i několikrát. V roce 2023 došlo nejprve ke zvýšení ceny elektřiny (od 1. 4.) a následně ke snížení ceny za naftu (od 1. 7.). Pro výpočet cestovného použijte vždy tu průměrnou cenu PHM, která platila v době, kdy byla cesta uskutečněna (nikoli v době odevzdání vyúčtování).

Průměrná cena PHM, která platila v roce 2023:

 • Natural 95 / Super 95 ve výši 41,20 Kč
 • Natural 98 / Super 98 ve výši 45,20 Kč
 • Nafta: od 1. 7. 2023 ve výši ve výši 34,40 Kč, od 1. 1. do 30. 6. 2023 vč. ve výši 44,10 Kč
 • Elektřina (za 1 kWh): od 1. 4. 2023 ve výši 8,20 Kč, od 1. 1. do 31. 3. 2023 vč. ve výši 6,00 Kč

Cestovné je také možné vyúčtovat s doložením skutečné ceny PHM z doby konání cesty (k vyúčtování jen přiložíte doklad o koupi PHM, kde je uvedena aktuální cena). Vzhledem k častým změnám cen PHM doporučujeme této možnosti využít, pokud se skutečná cena výrazně odchýlí od ceny stanovené ve vyhlášce, protože k aktualizaci vyhlášky (vyhláškou dané ceny) dochází vždy se zpožděním.

Dochází ke zjednodušení pravidel, jak určit správně výši spotřeby vozidla:

 • pro vozidla vyrobená v r. 1999 a později (tedy mladší) je to 3. údaj o spotřebě ve velkém technickém průkazu,
 • pro vozidla starší, tj. vyrobená před r. 1999, použijte průměrnou spotřebu (aritmetický průměr z údajů uvedených v technickém průkazu).

Tato úprava ve Směrnici nemá přímý dopad na používaný údaj pro výši spotřeby, protože jej nemění (takže pro vozidla, na která jste cestovné již vypláceli, není třeba nic ověřovat a měnit). Zjednodušená pravidla využijete pro vozidla, kterým bude cestovné propláceno poprvé.

Směrnice doporučuje písemné schválení, a to např. e-mailem, přijatou schůzkou v kalendáři, ve sdíleném dokumentu.

Předem schválená cesta vč. podmínek (dopravní prostředek, výše opotřebení v případě cesty autem) dává oběma stranám jistotu o proplacení cestovného i výši.

Může být využito pro doložení oprávněnosti cesty při pojistné události.

Pokud ještě nemáte svůj vnitřní předpis, doporučujeme vám jej vytvořit. Pravidla musí být v souladu s touto směrnicí, a mohou blíže stanovovat:

Kdo a v jakém případě může povolovat a schvalovat cesty (kromě vedoucího střediska a vedoucího akce) - např. zpravodaj pro danou oblast (výchovný, vzdělávací, pro fundraising,...), zástupce vedoucího střediska či akce, apod.

Výši sazby za opotřebení vozidla (směrnice stanovuje maximální hranici), např.:

 • Podle vytíženosti vozidla (různé sazby pro: 2 a více spolujezdců, 1 spolujezdce, žádného spolujezdce),
 • Podle toho, zda jde o cestu na akci, nebo pro jinou činnost OJ,
 • Pro jednotlivé typy akcí se může lišit i výše opotřebení (tábory, výpravy, střediskové, vzdělávací, apod.)
Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.