( Aktuální )
Zveřejněno 4. 3. 2024

Dotace na Dostupný skauting – podpora skautské činnosti (pro rok 2024)

Cílem programu Dostupný skauting je, aby se holky a kluci z rodin v tíživé ekonomické situaci mohli plnohodnotně účastnit skautských aktivit. Organizační jednotky mohou požádat o dotaci na každého takového člena/členku a pomoci jim tak zafinancovat některé náklady se skautingem spojené.

Níže uvedené pokyny jsou aktuální pro výzvu na rok 2024. Hlavní změnou oproti roku 2023 je, že již nepožadujeme 30% spolufinancování nákladů, tedy lze žádat o 100% vyčíslených nákladů na člena/členku (do stanoveného limitu). Věříme, že tato změna vám usnadní přípravu rozpočtu žádosti i její vyúčtování.

V rámci této dotace lze žádat pouze na podporu skautské činnosti (např. nákup batohu, spacáku, ešusu, dále financování výprav a akcí apod.), o podporu účasti na letních táborech bude možné žádat ve zvláštní výzvě od 1. dubna.

Dále nepřehlédněte:  

 • Finanční limity žádosti pro rok 2024 jsou: min. 2 000 Kč a max. 7 000 Kč na dítě, zároveň z procesních důvodů přijímáme pouze žádosti na částku min. 6 000,- Kč (v součtu). 
 • Dotace je určena na podporu konkrétních členů - děti a mládež ve věku dle čl. (19) Směrnice k dotacím, kde se za děti považují osoby narozené v roce 2006 až 2018 a za mládež do 26 let se považují osoby narozené v roce 1998 až 2005.
 • Uzávěrka příjmu žádostí je 15. 3. 2024, o výši přidělené podpory budete vyrozuměni nejpozději do konce března.
 • V roce 2024 otevřeme pouze jedno kolo příjmu žádostí na podporu skautské činnosti (již tedy neplánujeme podzimní).

Metodická doporučení a pravidla pro program Dostupný skauting

 • Cílovou skupinou jsou oddíly a střediska / přístavy, o dotaci žádá vždy středisko / přístav. Dotace je určena na podporu konkrétních členů ve věku 6 let (ročník 2006) až 26 let (ročník 2005) z rodin v tíživé ekonomické situaci, která členům znemožňuje plnohodnotnou účast na skautských aktivitách.
 • Na jednoho člena je možné žádat o dotaci ve výši minimálně 2 000 Kč a maximálně 7 000 Kč.  
 • OJ může v roce 2024 podat jen jednu žádost. V rámci jedné žádosti lze žádat o podporu více členů zároveň, v součtu minimálně o 6 000 Kč. 
 • Žádosti o podporu více než 10 členů z jedné OJ mohou být před finálním přiznáním finanční podpory předmětem individuální konzultace.
 • Dotace může činit až 100 % uhrazených nákladů na podporu dítěte.
 • Žádost se podává skrze skautIS. Uzávěrka příjmu žádosti je 15. března 2024
 • O výši podpory informuje Kancelář ústředí předkladatele žádostí co nejdříve po podání žádosti, nejpozději do konce března.
 • Novinka: Žádosti, které splňují podmínky, budeme průběžně schvalovat až do dosažení limitu 500 000 Kč. Následné schvalování žádostí je podmíněno potvrzením o získání dotace naší organizaci od MŠMT a bude také závislé na množství došlých žádostí od vás. Po rozdělení 500 000 Kč obdrží další žadatelé vyrozumění nejpozději do 31. 3. Doporučujeme proto se zasláním žádostí neotálet.
 • OJ musí mít stanovena pravidla pro poskytnutí podpory včetně seznamu kritérií, která musí být schválená střediskovou radou. Více viz stanovení kritérií níže.
 • Všechny přidělené finanční prostředky musí být vyčerpány v roce 2024. 
 • Vyúčtování dotace se vyplňuje ve skautISu a musí být odevzdáno do 1 měsíce po vyčerpání prostředků finanční podpory, nejpozději však do 6. 12

Je na posouzení OJ, koho a jak má dotace z programu Dostupný skauting podpořit. Oddíloví vedoucí dobře znají kluky a holky, jejich rodinné zázemí a podmínky. Díky tomu jsou výrazně lépe schopní rozhodnout o vhodné a adresné pomoci, než hodnotící komise na ústředí.

Dotace je určena na podporu konkrétních členů – děti a mládež ve věku dle čl. (19) Směrnice k dotacím, kde se za děti považují osoby narozené v roce 2006 až 2018 a za mládež do 26 let se považují osoby narozené v roce 1998 až 2005.

Kritéria by měla být co nejobjektivnější, zároveň si jsme vědomi toho, že i zdánlivě objektivní kritéria mohou mít své slabiny. Například často využívaným indikátorem o finanční situaci rodiny je pobírání přídavků na děti. Nárok na pobírání tohoto přídavku ovšem zohledňuje pouze příjem rodiny, ne její výdaje. Pokud jsou výdaje vysoké (nebo skokově vzrostly), rodina může být v aktuální finanční tísni, přestože podmínky pro pobírání přídavků na dítě nesplňuje.   

Čeho se tedy držet při posuzování, koho by měla dotace z programu Dostupný skauting podpořit? Stanovte si předem kritéria pro výběr a kombinujte je s konkrétními zkušenostmi vedoucích. 

-> Pravidla výběru vč. konkrétních kritérií musí být schválena střediskovou radou a uvedená v zápisu z jednání. Seznam kritérií je povinnou součástí žádosti o dotaci a bez nich bude žádost zamítnuta.

-> Pokud máte pravidla výběru schválená již z předchozího ročníku Dostupného skautingu (podpora skautské činnosti či letní tábory) a stále na nich ve vaší radě panuje shoda, lze je využít i pro toto kolo. I v tomto případě uveďte seznam kritérií do žádosti.

Možný postup pro vytvoření pravidel:

 • Vytvořte si seznam kritérií (viz. příklady níže) a stanovte, jaký počet musí dítě/rodina splňovat, aby mohli být příjemci podpory (doporučujeme, aby to byla 2 - 3 kritéria).
 • Doporučujeme nevyžadovat úřední potvrzení o splnění těchto kritérií, můžete ale rodiny požádat o podepsání čestného prohlášení. Vzor čestného prohlášení je k dispozici zde.
 • Kritéria kombinujte s konkrétními zkušenostmi vedoucích a rádců s rodinným zázemím jednotlivých členů. Možná se k nim/​vám donesly signály o finančních těžkostech rodiny např. neúčast dítěte na víkendové výpravě kvůli vysokému poplatku nebo těžkostem při pořizování potřebného vybavení. Nebojte se brát tyto ukazatele v potaz.  

 Příklad kritérií: 

 • rodina má 3 a více dětí
 • rodina čelí náhlému výpadku v příjmech 
 • rodině výrazně vzrostly náklady (nájemné, energie atp.)
 • rodina se ocitla ve stavu finanční nouze a pobírá dávky hmotné nouze
 • rodina se ocitla ve stavu finanční nouze a pobírá příspěvek na bydlení
 • rodina se ocitla ve stavu finanční nouze a pobírá přídavky na dítě
 • rodina se ocitla ve stavu finanční nouze a pobírá příspěvek na mobilitu
 • rodič je samoživitel/​samoživitelka
 • rodina je v exekuci
 • probíhá oddlužení rodiny formou osobního bankrotu
 • rodina dříve žádala o snížený členský příspěvek (pokud máte tuto kategorii ve vaší OJ zavedenou)
 • rodina uprchlíků (rodina pobývá v ČR na základě „Víza za účelem strpění“ či „Víza za účelem dočasné ochrany“)

Lze financovat neinvestiční náklady na člena/členku, například na:

 • účastnické poplatky na výpravy a akce 
 • materiál na skautské aktivity, který bude podpořený člen užívat - např. uzlovačka, KPZ, šátek, zápisník.
 • vybavení, které členovi/člence půjčíte - například batoh, spacák, karimatka, ešus, kroj.

Vybavení musí zůstat ve vlastnictví střediska, tzn. je podpořenému členovi dlouhodobě vypůjčeno a evidováno dle pravidel OJ a směrnice o majetku . OJ může dle svých pravidel vybavení po rozumné době a vzhledem k míře jeho opotřebení vyřadit ze svého vlastnictví (např. ve prospěch příslušného uživatele/​uživatelky).

Pro půjčení vybavení je možné využít smlouvu – vzor k dispozici zde.

 • Členský příspěvek,
 • poplatek za letní tábor (k tomu bude sloužit speciální výzva),
 • poplatky na akce dotované z prostředků MŠMT (rádcovské a jiné vzdělávací akce, některé krajské akce apod.), ziskové akce, akce delší než 6 dní a zahraniční akce,
 • výchovné programové materiály (stezky, nováček atp.).

Prosíme o co nepřesnější odhad, kolik peněz na jaké položky žádáte. Zároveň víme, že je to stále jen odhad, který se může v průběhu čerpání měnit. V případě potřeby větších úprav můžete vždy kontaktovat koordinátorku programu nebo ekonomické oddělení.

Dotace je v roce 2023 a 2024 vypsána jako pilotní projekt, který na konci tohoto období vyhodnotíme a zvážíme jeho smysluplnost a životaschopnost do budoucna. Je dobré přemýšlet o tom, zda a jak budete podporovat holky a kluky i nadále, ať po roce 2024 bude či nebude poskytována podpora z ústředí. Pokud byste hledali peníze i jinde, je dobré s tím začít včas, abyste jich měli dostatek, až bude potřeba. K tomu opět doporučujeme tipy v rámci fundraisingu.

Pro finanční podporu svých členek a členů můžete využít také program nabízený Českou radou dětí a mládeže “Darujme kroužky dětem!”, bližší informace o něm naleznete zde.

Od 4. března je k dispozici nová verze formuláře žádosti o dotaci.

Obecná nápověda k vyplňování dotace je k dispozici v nápovědě ke SkautISu.

-> Doporučujeme si nejdřív žádost sepsat do textového formuláře a až poté informace kopírovat do políček ve skautISu. Pokud byste formulář ve skautISu vyplňovali příliš dlouho, může vás systém odhlásit a vy přijdete o neuložená data.

-> Průběžně si formulář ukládejte!

Záložka Základní údaje o projektu (“projektem” se v našem případě myslí žádost o podporu členů a členek):

 • Typ dotace: Dostupný skauting, č. dotace 9571
 • Název projektu: Uveďte název ve tvaru “Dostupný skauting + jméno vašeho střediska”, např. “Dostupný skauting - středisko Sedmikrásky Kocourkov” nebo pouze “Sedmikrásky Kocourkov”
 • Žádost se podává pro rok: 2024
 • Období realizace: Uvádějte předpokládaný termín čerpání dotace. Předpokládané rozmezí čerpání této dotace je leden - prosinec 2024 (náklady lze uznat i zpětně). Dotace musí být celá vyčerpaná a vyúčtovaná v roce 2024, nejpozději 6. 12. 2024.
 • Vedoucí projektu: Zástupce OJ zodpovědný za žádost.
 • Hospodář projektu: Zvolená osoba, příp. ta samá, jako vedoucí projektu

Záložka Detail projektu (v nové verzi formuláře ve skautISu jsou již otázky jasné a návodné):

 • Cíl a kontext žádosti

  • Stručně uveďte cíl žádosti o finanční podporu (cíl není třeba příliš rozepisovat).
  • Podrobněji rozepište informace o vašem oddíle / středisku, které doplní kontext vaší situace a jsou podstatné pro posouzení žádosti o finanční podporu.
 • Kritéria pro výběr osob k podpoře

  • Popište, jakým způsobem jste posuzovali, pro koho budete žádat finanční podporu.
  • Podrobně uveďte seznam kritérií, která schválila středisková rada, a popište, jak jste je kombinovali se zkušeností vedoucích a rádců/rádkyň.
 • Seznam osob a zamýšlené finanční podpory. Uveďte seznam kluků a holek, které chcete finančně podpořit a u každé osoby uveďte:

  • věk;
  • oddíl, ve kterém působí;
  • částku požadovano pro konkrétní osobu (lze žádat různé částky pro různé osoby, dle jejich konkrétních potřeb);
  • předpoklad, na co finanční podporu u dané osoby pravděpodobně využijete (např. spacák, pohorky, 3 výpravy);
  • konkrétní důvod, proč pro danou osobu o podporu žádáte.Povinně uveďte seznam dětí a u každého z nich

   • Proč se na to ptáme? Naším záměrem zde je mít lepší představu o situaci členů a členek, což nám pomůže pro dobré nastavení programu do budoucna.
  • Neuvádějte konkrétní jména dětí, pro účely odlišení dětí v žádosti je označte číslem. 
  • Počítáme s tím, že využití přidělených peněz se může v průběhu roku změnit. Při zachování podmínky, že podpora směřuje pouze schváleným dětem, jsou menší úpravy v pořádku. V případě potřeby větších či jiných úprav, prosím, kontaktujte koordinátorku programu, rádi pomůžeme najít řešení.

  • Vzor

   • Dítě 1: 9 let, Delfíni, 7 000 Kč - spacák, karimatka, poplatky na 4 výpravy, materiál na schůzky. Rodina dítěte je v dlouhodobých finančních těžkostech (matka je samoživitelka se 3 dětmi).
   • Dítě 2: 7 let, Berušky, 6 500 Kč - pohorky, poplatky na 4 výpravy, materiál na schůzky. V rodině dítěte se stala nečekaná událost (úmrtí jednoho z rodičů), která zapříčinila finanční těžkosti.
 • Předpokládaný rozpočet akce:

  • Protože v poli Cílová skupina uvádíte rozpočet na každé dítě, není nutné v části “Náklady” vyplňovat všechna políčka. Doporučené vyplnění:

   • Do řádku “Materiál” uveďte celkové náklady za vybavení a materiál
   • Přidejte nový řádek pomocí tlačítka “+” v pravém horním rohu (viz červená šipka) a vytvořte položku “Výpravy”, kam uvedete celkové náklady za výpravy.
 • V tabulce “Výnosy” stačí vyplnit celkovou požadovanou částku do kolonky “Dotace MŠMT”. V roce 2024 není povinné spolufinancování. Pokud přesto počítáte se spolufinancováním, vyplňte příslušnou částku do kolonky “Vlastní prostředky OJ” nebo “Účastnické poplatky”.
 • Každou z tabulek (Náklady, Výnosy) po vyplnění zvlášť uložte! Jinak přijdete o neuložená data v druhé tabulce.

Vyúčtování dotace je potřeba odevzdat prostřednictvím skautISu do 1 měsíce po vyčerpání prostředků finanční podpory, nejpozději však do 6. prosince. Pokud dotaci nevyužijete v plné výši, nezapomeňte přebytek vrátit. 

Pokud budete nad něčím ve vyúčtování váhat, obraťte se prosím co nejdřív na ekonomicke@skaut.cz.

Vyúčtování dotace musí zahrnovat:

 • vyplnění seznamu dotovaných dokladů,
 • zhodnocení toho, jestli a jakým způsobem finanční podpora pomohla splnit cíl dotace, počet podpořených členů,
 • vyplnění závěrečného rozpočtu využité dotace (tzn. rozpočtu včetně nákladů, které jste financovali z případné spoluúčasti), 
 • potvrzení vedoucím OJ a jedním členem revizní komise.

Podrobná metodika pro vyúčtování této dotace:

Ve skautISu je třeba vyplnit několik záložek: Vyhodnocení projektu, Vyúčtování dotace, Závěrečný rozpočet a nakonec vše odevzdat v záložce Odevzdání a potvrzení. Podklady pro zápis do skautISu samozřejmě plynou z vašeho účetnictví. Podrobný návod k technické stránce vyúčtování dotace viz nápověda Dotace: Závěrečný rozpočet

Vyhodnocení projektu

Zde zhodnoťte:

 • jestli a jakým způsobem finanční podpora pomohla splnit cíl dotace (váš pohled, zkušenosti vás a oddílových vedoucích),
 • jaký byl počet podpořených členů,
 • pokud máte, přidejte zpětnou vazbu od rodin, které finanční podporu přijaly.

Vyúčtování dotace a závěrečný rozpočet

Vyúčtování dotace slouží jen pro zapsání dokladů, které jste dotovali. Částka z této tabulky se propíše do Vyúčtování dotace, kam pak doplníte i ostatní náklady a výnosy.

Příklad využití dotace na výpravy (v případě spolufinancování z jiných zdrojů)

Jeli jste na výpravu, účastnický poplatek byl 450 Kč. Rozhodli jste se, že z dotace budete platit 200 Kč a z jiných zdrojů půjde 250 Kč (např. je vyberete od rodičů, z vlastních zdrojů střediska, jiného grantu atp.).

Je nutné se rozhodnout, jaké konkrétní doklady byly hrazeny z dotace (200 Kč) i jaké náklady šly z kofinancování 250 Kč, abyste to mohli napsat do přehledů. Pokud z dotace podporujete jen 1 nebo část dětí, není potřeba, abyste z každého dokladu dotovali část pro tyto podpořené děti (tedy z každého dokladu např. 15%). Pokud byste dotaci dali na doklad/​y za potraviny a jiné zdroje na doklad/​y za dopravu, pak to bude v rozpočtu vypadat následovně:

POZOR! Každou tabulku (tj. tabulku nákladů a tabulku výnosů v rozpočtu) je třeba ukládat zvlášť. Vždy vyplňte a uložte nejprve jednu, a až pak druhou.

Evidence v účetnictví

V účetním SW budete mít vyúčtovanou výpravu normálně, jak jste zvyklí (náklady a výnosy / výdaje a příjmy z výpravy označíte příslušným číslem například činnosti/​zakázky/ hospodářského střediska apod.). Zároveň jinou z těchto možností označíte zdroj krytí - tedy dotace DS - ty hrazené z dotace nebo kofinanc DS - ty, s nimiž počítáte jako se spoluúčastí. Účetní softwary tyto třídící znaky nabízí pro podvojné i pro jednoduché účetnictví.

V účetnictví vedeném mimo účetní SW, např. v excelu, si opět označíte náklady a výnosy / výdaje a příjmy z výpravy, jak jste zvyklí, třeba přidáním sloupce v excelu s číslem / kódem akce. Obdobně můžete přidat i sloupec na dotované položky a na položky sloužící jako spoluúčast.

Pokud budete výpravu dotovat, není možné, aby skončila ziskem!

Vidíme dvě možnosti, jak rodiče oslovit a nabídnout jim program finanční podpory Dostupný skauting. Obě s sebou nesou určité výhody a rizika vzhledem k procesu výběru, koho budete chtít podpořit.   

 1. Rodiče oslovit hromadně pomocí e-mailu / letáku. Mezi výhody patří, že spravedlivě oslovíte všechny, a tak nikoho omylem neopomenete (např. kvůli nedokonalé znalosti situace ve středisku/​oddílu). Rizikem může být větší množství různě oprávněných žádostí, mezi kterými budete muset vybírat. 
 2. Oslovit konkrétní rodiče s adresnou nabídkou podpory jejich dítěte. Zde hrozí riziko opomenutí potřebných rodin a riziko ve vztahu k ostatním, neosloveným rodičům, kteří tento postup mohou vnímat jako netransparentní. Zároveň může být takové oslovení pro vybrané rodiny nepříjemné - dáváte jim najevo, že je vnímáte jako potřebné. Toto riziko se dá zmírnit citlivou formou oslovení a komunikace.   
 • Program Dostupný skauting je veřejně komunikován skrze skautské mediální kanály, je proto možné, že se na vás v tomto kontextu někteří rodiče obrátí sami.
 • Ať už zvolíte jakýkoliv přístup, je třeba mít citlivost tématu na paměti a podle toho volit formu komunikace.  
 • Ze zpětných vazeb vyplynulo, že se některé rodiny ostýchaly o finanční podporu požádat či ji přijmout, přestože z pohledu vedoucích by jim takový příspěvek velmi pomohl. Pokud se setkáte s podobnou situací, určitě není dobré na takové rodiny tlačit, nicméně v diskuzi vám mohou pomoci argumenty:

  • Finanční podpora není určena pouze rodinám v existenční finanční krizi, ale všem, pro které je vlivem událostí posledních měsíců či let náročné platit svému dítěti náklady ve skautu, protože těch výdajů je prostě moc. Ve finanční tísni se dnes může lehce ocitnout téměř každý a je nejenom v pořádku, ale i správné si říci o podporu, když je dostupná. 
  • Věříme, že skautská výchova má na děti zásadní pozitivní vliv. Pokud s námi souhlasíte, pojďme spojit síly a podpořit vaše dítě, aby mohlo ve skautování plnohodnotně pokračovat. Přesně k tomu je finanční příspěvek určený.  
  • V roce 2023 naše organizace rozdělila mezi rodiny více než milion a půl korun a podpořila ve skautování téměř pětistovku dětí. 
 • Součástí komunikace rodičům může být i výzva pro ty z nich, kteří mohou naopak poslat (např. při placení registrace) peníze navíc, aby takto podpořili vaši OJ a vy tím můžete získat další zdroj spolufinancování.

  Vzorový text e-mailu k oslovení rodičů najdete zde  – pečlivě si ho projděte a doplňte informace dle Vaší konkrétní situace. E-mail nabízí také návrh postupu, který ve spolupráci s rodiči můžete zvolit.

 • Otevřete téma na střediskové radě, aby o programu Dostupný skauting věděli oddíloví vedoucí. Pokud se rozhodnete žádat o dotaci, sestavte společně kritéria výběru (viz výše). Následná komunikace dovnitř oddílů bude záviset mj. na tom, jestli se rozhodnete oslovovat rodiče hromadně, nebo konkrétně. 

 • Je třeba mít na paměti, že téma finanční situace rodin je citlivé a se získanými údaji musí všechny zapojené osoby (oddíloví vedoucí, příp. rádci/​rádkyně, pokud budou procesu výběru zahrnuti) nakládat diskrétně. V souvislosti s tím doporučujeme v každém oddíle jmenovat jednu kontaktní osobu, která bude jako jediná informace shromažďovat, stejně jako na úrovni OJ by pouze jedna osoba tyto údaje shromažďovala a využila k sestavení a podání žádosti o dotaci.  

Ano, jako jedna z členských organizací České rady dětí a mládeže plně podporujeme střediska a rodiny v tom, aby žádali i o další finance na podporu skautování holek a kluků z projektu Darujme kroužky dětem. S organizátory z ČRDM spolupracujeme a jejich aktivitu vítáme. Více k jejich projektu naleznete přímo na darujemekrouzky.cz .

Pro obsahové konzultace i doplňující informace je k dispozici koordinátorka programu Dostupný skauting Jana Harušťáková – Žíža, jana.harustakova@skaut.cz . Pro finanční otázky k programu je k dispozici také Hana Pechoušková- Karamela, karamela@skaut.cz .

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.