( Aktuální )
Zveřejněno 18. 6. 2021
Olga Dočekalová
KÚJ - ekonomické agendy
olga.docekalova@skaut.cz
Zuzana Vaidová
KÚJ - koordinátorka dotací
zuzana.vaidova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Markéta Olišarová - Jóňa

Dotace na opravu a údržbu kluboven a základen

Dotace na opravy a údržbu kluboven a základen je určena pouze na opravy neinvestičního charakteru. Tedy práce, při kterých dochází pouze k opravě nebo výměně již existující části stavby. Jedná se především o výměnu oken, opravu střechy, výměnu podlah nebo instalací, opravy zdí a podobně.

Dotace je určena na neinvestiční opravy staveb, které jsou v majetku organizace či organizačních jednotek. Ve zvlášť výjimečných případech je možné financovat nejnutnější opravy přímo související s činností pro děti a mládež v dlouhodobém nájmu od veřejnoprávních subjektů (obec, kraje, pronájem na dobu minimálně 15 let). 

S růstem členské základny se objevuje problém dostatečných kapacit pro činnost oddílů. Projekty, které umožní navýšení kapacit ve stávajících objektech, budou v rámci možností upřednostněny.

Pro přestavby, modernizace a nové stavby jsou určeny investiční dotace.

Dotace na opravu a údržbu kluboven a základen

 • Dotaci lze žádat nejvýše na 70 % celkových nákladů projektu. Vlastní zdroje může jednotka využít z prostředků OJ, darů, příspěvku obcí či nadací nebo si může požádat o podporu z Fondu nemovitostí.
 • Nejnižší možná poskytnutá dotace je ve výši 20 000 Kč celkových nákladů.
 • Dotací nelze hradit investiční náklady (budování něčeho nového).
 • Žádost se podává prostřednictvím skautISu.

Dle finanční náročnosti projektu se žádosti dělí na malé ("zjednodušené") a velké ("úplné"). S tím také souvisí požadované přílohy k posouzení žádosti. Toto dělení vychází z Pravidel pro dotace pro rok 2021.

Založit novou žádost může pouze vedoucí/admin jednotky (střediska) nebo správce dotací (roli může přidělit admin jednotky například hospodáři nebo vedoucímu projektu).

Žádost musí obsahovat veškeré požadované přílohy, které se vkládají přímo k žádosti v systému skautIS. V případech bezprostředního navazování na projekty z předchozích let je možné místo vložení skenu vyplnit u přílohy pouze její název a rok uložení v KÚJ. Pokud není možné přílohu naskenovat (například je většího formátu, nebo by bylo skenování příliš náročné), lze ji odeslat v papírové podobě na adresu Kanceláře ústředí. V tomto případě bude u přílohy v systému skautIS místo vloženého scanu v poznámce informace, že je příloha zaslána v papírové podobě. Návod jak podávat žádost najdete ve skautISu.

Pokud se neinvestiční stavební úpravy týkají jednoho objektu, podává se pouze jeden souhrnný projekt s popisem jednotlivých částí.

Tato forma žádosti je určena k finanční podpoře jednoduchých stavebních projektů, které nevyžadují složitou dokumentaci. Přesto je určena na takové projekty, které jsou mimo běžné možnosti financování OJ. U zjednodušených projektů nemohou celkové náklady (nikoliv jen dotace) přesáhnout 100 000 Kč.

Náležitosti k žádosti malého projektu:

 • Vyplněná žádost o dotaci na opravy staveb v systému skautIS.
 • Stručný popis prováděné práce, doplněný o výkaz výměr, použité technologie, prováděné stavební práce či druh materiálu, co bude použit a předpokládaný harmonogram prací.
 • Doklad o vlastnictví:

  • V případě nájemního vztahu je třeba doložit nájemní smlouvu a souhlas vlastníka se stavebními úpravami.
 • Dvě až pět fotografií charakterizujících objekt jako celek a foto detailů u potřebnosti stavebních úprav.
 • V případě předpokládaného dodavatelského řešení jednu nejvýhodnější cenovou nabídku na zhotovení stavebních prací.
 • Kopii pojistné smlouvy objektu proti živelným pohromám

  • pokud je objekt pojištěn centrální smlouvou prostřednictvím ústředí organizace, není třeba dokládat.

Náležitosti k žádosti velkého projektu:

 • Vyplněná žádost o dotaci na opravy staveb v systému skautIS.
 • Projektová dokumentace v rozsahu dle charakteru stavebních prací (technická zpráva doplněna o výkaz výměr prováděných prací i s harmonogramem postupu prací, nákres situace s vyznačením stavby, včetně vyjádření, jaká je možnost přístupu ke stavbě z veřejné komunikace, půdorysy podlaží, řezy, pohledy).
 • Doklad o vlastnictví – aktuální výpis z katastru nemovitostí (stačí printscreen z KN) a:

  • stavební povolení nebo vyjádření k ohlášení stavebních úprav pokud je charakter stavebních prací vyžaduje viz zákon č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), paragraf 103 a násl.; 
  • snímek katastrální mapy.
 • V případě nájemního vztahu je třeba doložit nájemní smlouvu a souhlas vlastníka se stavebními úpravami.
 • Dvě až pět  fotografií charakterizujících objekt jako celek a foto detailů potřebnosti stavebních úprav.
 • Kopii pojistné smlouvy objektu proti živelným pohromám:

  • pokud je objekt pojištěn centrální smlouvou prostřednictvím ústředí organizace, není třeba dokládat.
 • Tři cenové nabídky firem na zhotovení prací a zprávu o výběrovém řízení (např. zápis ze střediskové rady):

  • podrobný rozpočet nákladů cenových nabídek firem, položkový rozpočet v mírách, vahách;
  • v případě realizace vlastními silami podrobný rozpis potřebného materiálu doplněný o výkaz výměr těchto prací, které se budou provádět, včetně jednotkových cen, vše musí být uvedeno v mírách a váhách.
  • oddělení investičních a neinvestičních nákladů.
 • V případě pokračujících (víceletých) projektů je třeba připojit popis jednotlivých etap stavebních prací a to jak obsahový (jaké práce a kdy), tak finanční (kolik se předpokládá, že budou v rámci let jednotlivé etapy stát), včetně času realizace veškerých stavebních prací.

Zaslané žádosti projednává komise pro posuzování stavebních projektů, která ke každé žádosti vydá své doporučení. Projekt je buď podpořen, nepodpořen či je žadatel vyzván, o doplnění chybějících podkladů.

Dotace je jednotce poskytnuta na základě rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace, vystaveného po schválení žádosti. Toto rozhodnutí musí schválit statutár jednotky. Dotace se vyplácí ve dvou zálohách, 50 % po schválení a 50 % v průběhu srpna. Prostředky jsou zaslány na účet jednotky uvedený ve skautISu.

Vyúčtování dotace probíhá prostřednictvím SkautISu, a to do měsíce po skončení projektu. Nejpozději pak ale do 15. prosince.

Pravidla a informace pro využití dotací a vyúčtování jsou popsány ve Směrnici k dotacím pro daný rok. Tato vychází zpravidla začátkem kalendářního roku na základě zveřejněné výzvy MŠMT.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.