( Aktuální )
Platné 1. 1. 2023 – Neomezeno, Účinné od 1. 1. 2023
Olga Dočekalová
KÚJ – ekonomické agendy
olga.docekalova@skaut.cz
Zuzana Vaidová
KÚJ – koordinátorka dotací
zuzana.vaidova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Olga Dočekalová

Dotace na vzdělávací akce 

Pořádáte-li vzdělávací akci jakéhokoliv typu od akreditovaných kurzů po metodické semináře, můžete získat dotaci až do výše 70 % nákladů na jednoho účastníka. Významně tak můžete snížit účastnický poplatek.

Výše dotace na osoboden se odvíjí od typu vzdělávací akce, který udává Řád pro vzdělávání činovníků a činovnic ( Neúčinné ) (ŘVČČJ ( Neúčinné )). Pro daný kalendářní rok stanovuje výši dotace Směrnice ke vzdělávacím akcím.   Vydává ji zpravodaj pro vzdělávání společně se zpravodajkou pro ústředí zpravidla v průběhu listopadu - prosince předchozího roku.

Jak získat dotaci na vzdělávací akci?

Dotovány jsou pobytové dny (osobodny) účastníka, který je zároveň členem Junáka – českého skauta a který v daném kalendářním roce dosáhne min. 15 let. Účastníkem se rozumí pouze osoba, která se na akci přijela vzdělávat, tedy frekventant. Pro účely dotací se za účastníky nepovažují stálí instruktoři, členové organizačního týmu apod.

Pro udělení dotace je až na výjimky nutné zpracovat projekt akce, který posuzuje Odbor pro vzdělávání činovnic a činovníků. Více též ve Směrnici ke vzdělávacím akcím. 

Veškerá administrativa (žádost, rozhodnutí, vyúčtování, potvrzení) této dotace probíhá ve skautISu, dotace VzA je součástí agendy Vzdělávací akce. (V případě nejasností a tápání najdete návody v Nápovědě  přímo ve SkautISu.)

Poskytnutá dotace může hradit maximálně 70 % nákladů akce, které prokazatelně vznikly v období mezi 1. 1. až 15. 12. daného roku.

Výše dotace je určena částkou na osobu a den (tzv. osoboden)Skutečná výše dotace se stanovuje na základě skutečné účasti přijatých účastníků na jednotlivých částech kurzu. 

Dotace se vždy vztahuje k jednomu kalendářnímu roku, tzn. ve skautISu žádáš o dotaci jen k části v daném roce. Stejně tak zadaný rozpočet i vyúčtování je za každý rok zvlášť (píšete-li ho projekt, doporučujeme nastínit rozpočet celé akce). O dotaci na setkání v následujícím roce je proto potřeba požádat znovu na začátku roku následujícího . 

Pro každý kalendářní rok je vydávána nová Směrnice ke vzdělávacím akcím (i v závislosti na pokynech a informacích od MŠMT), tzn. že pro kurz probíhající ve dvou kalendářních letech bude platit jiná verze směrnice v roce aktuálním a jiná pro rok následující,  tedy se mohou některé parametry lišit, např. výše dotační částky pro daný typ akce.

Hlášení akce a žádost o dotaci:

 • nejpozději 1 měsíc před zahájením akce
 • nejpozději však do 31. 9. v daném roce

Vyúčtování:

 • 2 měsíce po ukončení akce (Termín ukončení akce se rozumí poslední termín akce uvedený ve skautISu pro daný kalendářní rok.)
 • 15. 12. akce končící po 15.10.

Informace o skutečné účasti na akci s přidělenou dotací:

 • po každé části akce je třeba nejpozději do 14 dnů zadat do skautISu přehled skutečné přítomnosti účastníků

Dotaci ve skautISu schvaluje zpravodaj pro vzdělávání.

Dotace je poskytnuta pořádající organizační jednotce na základě rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace, které se vystavuje po schválení žádosti. Toto rozhodnutí musí potvrdit statutární zástupce jednotky. 

Běžně se zasílá záloha ve výši 80 % předpokládané dotace převodem na účet pořádající jednotky 14 dní před začátkem první části akce. O  zálohu si zažádáte při podání žádosti o dotaci ve skautISu.

V případě zasílání zálohy dotace, je částka standardně počítána podle předpokládaných osobodnů (80 % x předpokládaný počet dní kurzu x počet předpokládaných účastníků).

Pokud o zálohu nepožádáte, dotaci zašleme po vyúčtování a uzavření dotace ve skautISu, tedy stejně jako se posílá případný doplatek k záloze. V případě, že nevyčerpáte celou zálohu, přeplatek vracíte též po uzavření dotace. 

Vyúčtování dotace se zadává do skautISu do 2 měsíců po skončení projektu, nejpozději ale do 15. 12. (v případě, že akce skončí po termínu 15. 10.). Součástí vyúčtování je závěrečný rozpočet. Vyúčtování akce nemá vykazovat zisk ani ztrátu. V případě ztráty z akce doplňte do příjmové strany “vlastní zdroje OJ”. Povinně vyplníte seznam dotovaných dokladů s dostatečným popisem, ale doporučujeme i nahrát sken/​fotku dokladu pro možnost snazší kontroly. Na závěr po odevzdání vyúčtování jej zkontroluje revizní komise jednotky a potvrdí i její statutární zástupce (i to musí proběhnout ve lhůtě 2 měsíců na vyúčtování). 

Dotace nesmí být použita mimo jiné na: 

 • úhradu výdajů na občerstvení (např. při jednáních orgánů nebo návštěvách hostů; za občerstvení se nepovažuje stravování např. účastníků akcí);
 • dary a ceny (darování majetku třetím osobám, poukázky na nákup služeb a zboží, kytice a smuteční věnce), drobné odměny pro děti v rámci pořádaných akcí dotovat lze - např. za výhru v závodech nebo celoročního bodování;
 • úroky, sankce, pokuty, penále a další finanční postihy;
 • pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (s výjimkou drobného majetku);
 • výrobu, tisk a distribuci časopisů, brožur a tiskovin veřejně distribuovaných za úplatu komerčními prodejci;
 • nákup publikací hrazených z dotací státního rozpočtu (v publikacích a brožurách je tato skutečnost uvedena);
 • nákup předplatných jízdenek městské hromadné dopravy;
 • nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s vlastním posláním nebo činností organizace;
 • finanční leasing;
 • bankovní poplatky;
 • financování podnikatelských aktivit a výdělečnou činnost organizace;
 • úhradu nákladů zahraničních cest a stáží;
 • úhradu mzdových prostředků a souvisejícího pojištění (s výjimkou provozní dotace OJ na mzdy pro kraje stanovené v rozhodnutí);
 • náklady nesouvisející s danou akcí, v případě dotace poskytnuté na zajištění akce;
 • úhradu vzdělávání, které nesouvisí s činností organizace a jejím organizačním zajištěním.

Nikoliv, dotace nelze čerpat na ty části vzdělávacích akcí, které se konají mimo území České republiky.

Odevzdat vyúčtování dotace můžete až po poradě, ale musíte to stihnout do 2 měsíců od poslední části s účastníky, tedy od posledního termínu akce uvedeného ve skautISu v daném roce. Tzn. že i dotovatelné náklady porady lze vyúčtovat v dotaci. Např. občerstvení instruktorů na poradě není dotovatelné, neboť se nejedná o stravování účastníků. Lze dotovat cestovné na porady. Na poradách týmu již po kurzu lze dotovat i materiál, kterým se například doplňují spotřebované zásoby.

Zkontroluj svoji skautISovou roli, v které právě pracuješ. Založit novou žádost může pouze

 • vedoucí/admin jednotky,
 • vedoucí/admin akce, 
 • správce dotací jednotky,
 • správce akcí jednotky,
 • hospodář jednotky,
 • hospodář akce. 

Roli ti může přidělit vedoucí/admin jednotky. Případně zkontroluj, zda máš vyplněné všechny nutné informace, které jsou požadovány. Dále můžeš kontaktovat skautISovou podporu podpora@skaut.cz.

Nápověda SkautISu

Rádcovské kurzy nejsou akcí vzdělávání činovníků, dotační podporu na ně je možné získat prostřednictvím skautských krajů.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.