( Aktuální )
Zveřejněno 3. 10. 2023
Jan Mesl (Mýval)
KUJ – manažer pro oblast nemovitostí
jan.mesl@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Jan Mesl (Mýval)

Vlastníme nemovitost, pozemek, základnu

O majetek se musíme dobře starat. Zajistit řádnou údržbu a myslet na pravidelné revize. Vědět, kde vzít prostředky na nutné opravy i rekonstrukci. Prostě zajistit pro holky a kluky hezké a bezpečné klubovny a základny.

Ke sdílení či předávání zkušeností, pro inspiraci při plánování, zařizování a provozování kluboven a táborových staveb slouží skupina Skautské klubovny a táborové stavby.  

Na co vlastník nemovitosti nemá zapomenout?

Dokumentace k nemovitostem patří mezi nejdůležitější dokumenty střediska. Originály dokumentů vždy ukládejte na bezpečném místě, běžně pracujte pouze s kopiemi (scany). Vytvořte si záložní složku ověřených kopií dokumentů a uložte ji na jiném místě, než jsou uložené originály. Nafoťte si podrobně nemovitosti a tyto fotografie si zazálohujte. Jedná se především o tyto dokumenty: 

  • Nabývací titul (kupní smlouva, darovací smlouva)
  • List vlastnictví (LV) = doklad potvrzující vlastnictví nemovitosti.
Jak získat list vlastnictví z katastru?

Jde například o dokumenty o dodávkách služeb a energií, břemena, protokoly z revizí (rozvodů, komínů, hasicích přístrojů apod.), doklad o pojištění atd.

Od začátku roku 2022 mají střediska a OJ provozující základny, povinnost mít uzavřenou smlouvu o likvidaci tříděného odpadu - většinou s městem, příp. přímo s firmou vyvážející odpad – více v článku na Zpravodajství.

Dále je vhodné mít zákres nebo stavební dokumentaci současného stavu. Zákres je zaměření budovy a následné zhotovení výkresů. Stavební dokumentace vychází z prováděcí dokumentace pro stavbu, do které se zanesou případné stavební odchylky. V případě, že budete na svých nemovitostech plánovat nějaké úpravy, budete tyto dokumenty potřebovat. Velmi užitečná může být podrobná fotodokumentace stavu nemovitosti a v případě rekonstrukcí i fotodokumentace postupu prací a uložení vedení (odpady, voda, dráty).

Každá nemovitost by měla mít svého správce, u něhož bude jasně vymezená odpovědnost, povinnosti a práva ve vztahu ke svěřené nemovitosti (nejlépe písemně a s podpisem). Pokud se jedná o dobrovolníka, lze k uzavření vztahu využít dobrovolnickou dohodu. Správa nemovitostí rozhodně nepatří mezi činnosti, které by měli vedoucí středisek dělat osobně. Zvláště u velkých základen totiž bývá správcování časově náročné. Inspiraci pro správce základen najdete v absolventské práci Příručka pro správce základen nebo v Metodickém listu k základnám.

Některé části budovy mají specifické nároky na údržbu a kontrolu – revize komínů (spalinových cest), hasicích přístrojů, označení a průchodnosti únikových cest, plynu a plynových spotřebičů, elektroinstalace a elektrospotřebičů, tlakových kotlů atd.

Revize musí provádět oprávněná osoba – revizní technik. Revizní technik vydává revizní zprávu, která rovněž patří mezi základní dokumenty k nemovitostem střediska. Tyto zprávy jsou nezbytné zejména při pojistném plnění (v případě nehody, požáru atp.), kdy je nutné pojišťovně doložit, že bylo vše v pořádku. Plnění všech revizních povinností představuje nemalé finanční náklady, protože k nim potřebujete specializovanou firmu. Snažte se najít dodavatele, který revizi provede za výhodnou cenu (z řad rodičů, příznivců apod.) a který vám bude hlídat potřebné termíny. Revize jsou provozní náklad, který je uznatelný vůči většině dotací.

  • komíny (spalinové cesty) – 1x ročně,
  • hasicí přístroje – 1x ročně, tlaková zkouška každých 3 až 5 let dle typu přístroje,
  • elektroinstalace – počáteční revize před kolaudací a následně každých 5 let (dřevostavby každé 3 roky),
  • hromosvody – po 5 letech a po zásahu bleskem,
  • otopné systémy s tlakovým kotlem – před zahájením topné sezóny,
  • plyn – výchozí revize, roční kontrola a provozní revize každé 3 roky.

Pořízený nemovitý majetek doporučujeme dobře pojistit. Nabízíme možnost přihlásit se k pojištění majetku, které zprostředkovává ústředí Junáka - českého skauta.

Větší rekonstrukce jsou finančně náročné, proto je dobré mít dlouhodobou představu, jaké opravy budou zapotřebí, vytvářet si finanční rezervy a sledovat vhodné finanční zdroje. Příprava projektu na větší rekonstrukci není záležitostí týdnů, ale spíše měsíců (let) a na to je třeba brát zřetel, pokud chceme čerpat dotace a granty.

Běžné opravy nemovitostí je možné financovat z provozní dotace, kterou automaticky rozděluje ústředí Junáka – českého skauta. Na rekonstrukci lze žádat dotace na základě konkrétního projektu, podívej se na Neinvestiční dotace.

Dalšími častými finančními zdroji (kromě zdrojů vlastních) jsou dotace od obcí, měst, krajů, případně půjčka (dar) z výše zmíněného Fondu nemovitostí. 

Další tipy:

  • Zajistěte, aby se na údržbě klubovny podílely v rámci svých možností všechny věkové kategorie. Je to žádoucí i z výchovného hlediska.
  • Do údržby i oprav střediskových nemovitostí zapojte také rodiče. Takovou „rodičovskou brigádu“ nejlépe spojte s následným posezením s činovníky střediska a občerstvením nebo můžete vybudovat Společenství přátel skautingu.         

Při plánování střediskových i oddílových akcí nezapomínejte ani na společné brigády, které vytvářejí pozitivní vztah ke střediskovému

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.