( Aktuální )
Zveřejněno 3. 10. 2023
Olga Dočekalová
KÚJ – ekonomické agendy
olga.docekalova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Olga Dočekalová

Předpisy k hospodaření 

Vnitřní předpisy

Hospodářský řád Junáka Pomineme-li Stanovy Junáka, je hlavním předpisem stanovujícím pravidla k hospodaření v naší organizaci Hospodářský řád Junáka. Z něho vycházejí návazné směrnice v těch oblastech, které potřebují podrobnější úpravu.

Směrnice k majetku  Směrnice upravuje základní pravidla pro nakládání s majetkem organizačních jednotek Junáka. Zvláště řeší případy dispozice s nemovitým majetkem, která podléhá souhlasu Výkonné rady Junáka.

Směrnice k inventarizaci  Směrnice upřesňuje povinnosti organizačních jednotek vyplývající ze zákona o účetnictví týkající se každoroční inventarizace majetku a závazků.

Směrnice k proplácení cestovních náhrad  Směrnice stanoví podmínky, za kterých mohou organizační jednotky proplácet cestovné.

Směrnice k proplácení telekomunikačních poplatků  Směrnice stanoví podmínky, za kterých mohou organizační jednotky proplácet telekomunikační poplatky (náklady na telefonování a internet).

Směrnice k dotacím na aktuální rok  Směrnice vydávaná zpravidla na začátku kalendářního roku stanovuje pravidla pro poskytování dotací organizačním jednotkám (informace jak a kdy žádat, podmínky využití dotace, způsob a termín vyúčtování). Kromě obecně platných pravidel obsahuje podrobnosti pro provozní dotace,  dotace na vzdělávací akce, opravy a údržbu, celostátní akce, neorganizovanou mládež a investiční dotace.

Směrnice k žádostem o vybrané dotace  Směrnice vydávaná zpravidla v průběhu letních měsíců obsahuje náležitosti a termíny žádostí o dotaci na neorganizovanou mládež, rádcovské akce, na opravy základen a na investice na následující rok.

Předpisy k účetnictví

Zákon o účetnictví   Zákon o účetnictví č. 563/​1991 Sb. (ve znění účinnémod 1. ledna 2016).

Vyhláška č. 504/​2002  Vyhláškou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví proúčetní jednotky, u kterých není hlavním předmětem činnosti podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví (ve znění účinném od 1. ledna 2016).

Vyhláška č. 325/​2015   Vyhláškou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které vedou jednoduché účetnictví (ve znění účinném od 1. ledna 2016).

České účetní standardy   Dle zákona o účetnictví vydalo Ministerstvo finanční ČR tzv. České účetní standardy, které mají určitým způsobem doplňovat či zpřesňovat výklad vyhlášky a zákona (mají tedy pouze metodický význam). Původní české účetní standardy pro neziskové organizace mají čísla 401 – 414.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.