( Aktuální )
Zveřejněno 10. 11. 2022
Lenka Šablová
KÚJ – asistentka starosty, VRJ a Náčelnictva
lenka.sablova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Lenka Šablová

Zvláštní organizační jednotky (ZvOJ)

Určité úkoly související s posláním naší organizace zajišťují zvláštní organizační jednotky. Zřizuje je Náčelnictvo Junáka - českého skauta, mají právní osobnost a jejich fungování upravují statuty.

Tiskové a distribuční centrum – TDC

Posláním Tiskového a distribuční centrum je vydávání, distribuce a prodeje knih, časopisů, propagačních materiálů a jiných publikací a dále zajištění aktivit souvisejících s propagací naší organizace. Metodiky, knížky i  skautské dárečky můžete koupit v e-obchodě .

ředitel Tomáš Slavík – Fred, kontakt: tdc@skaut.cz

více o TDC

www.skaut.cz/​tdc

Kapitanát vodních skautů a skautek – KVS

Vodní skauting je odvětví skautské výchovy, jehož cíle účely jsou totožné se skautským zákonem a slibem. Od běžného skautingu se liší pouze vodáckým výcvikem. Vodní skauti jsou sdruženi v síti vodních skautů (VS) a její vedení nazýváme Hlavním kapitanátem.

hlavní kapitán David Svoboda - Cedník (cednik@email.cz )

www.hkvs.cz

Skautský institut A. B. Svojsíka – SI ABS

Posláním Skautských institutů je nejen pečovat o paměť skautingu, popularizovat ji a zpřístupňovat k bádání, ale také hledat odpověď na otázku, jakou stopu nechává skauting ve světě. Vytvářejí prostor pro setkávání, debaty, hledání nových impulsů, organizaci akcí a aktivit které pomohou svět měnit k lepšímu.

ředitel Miloš Říha - Šípek (info@skautskyinstitut.cz )

https://www.skautskyinstitut.cz

Klub skautských sběratelů Junáka – KSSJ

Posláním Kluvu skautských sběratelů je rozvíjet a organizovat skautské sběratelství jako specifickou součást výchovného a dokumentaního systému naší organizace.

předseda Michael Kučera - Bobr (bobr.tabor@post.cz )

http://kssj.skauting.cz

Skautská ochranná služba – SOS

Skautská ochranná sluba dbá na zabezpečení areálů velkých akcí a to nejen v České republice. Starají se o to, aby každá velká akce proběhla bez problémů a účastníci si ji mohli užít.

vedoucí Marek Kraus (rada@soska.org )

h ttps://soska.org

Skautské záchranářské středisko – SZS

Skautské záchranařské středisko je tým profesionálních a laických zdravotníků, kteří se věnují organizaci a zabezpečení zdravotní a záchranářské činnosti na skautských i neskautských akcích. Dále se věnuje zdravotnímu vzdělávání našich činovníků a vydávání metodik.

vedoucí Buba (info@scoutrescue.cz )

https://szt.skauting.cz

Hospodářská správa kmene dospělých – HSKD

Kmen dospělých v rámci Junáka - českého skauta organizuje dospělé členy a "Hospodářská správa Kmene dospělých“ je zřízena pro podporu a plnění organizačněprávních a hospodářských činností kmene dospělých.

předseda Jiří Wolf - Pando (oldskauting@email.cz )

https://kmendospelych.skauting.cz

Vzdělávací středisko Gemini – VSG

Vzdělávací středisko Gemini je zřízeno za účelem poskytování vzdělání členům i nečlenům naší organizace. Pořádá vzdělávací akce, kvalifikační zkoušky, vydává metodické materiály apod.

předseda Radek Procyk – Maverick (gemini@skaut.cz )

https://verejnost.gewiki.cz

Centrum vzdělávání Parvula – CVP

Vzdělávací centrum Parvula je zřízeno za účelem poskytování vzdělání členům i nečlenům naší organizace. Pořádá vzdělávací akce, kvalifikační zkoušky, vydává metodické materiály apod.

vedoucí Vítek Procházka (parvula@parvula.cz )

http://www.parvula.cz

Středisko ekologické výchovy Kaprálův mlýn

Kaprálův mlýn je ekodům pro vzdělávací akce v Moravském krasu. Připravují přírodovědné a ekologické programy pro školy a sloužíme jako skautská základna poskytující zázemí nejenom pro členy naší organizace. Setkáte se zde s řadou ekotechnologií ve skutečném provozu.

ředitel Tomáš Kozel (info@kapraluvmlyn.cz )

http://www.kapraluvmlyn.cz

Krajinská České Budějovice – KRB

Krajinská je skautská základna, která se zabývá pořádáním akcí a volnočasových aktivit pro děti a mládež. Má skvělé zázemí v centru města a zaměření zejména na výtvarné, rukodělné a pohybové aktivity (lezení na umělé stěně) pro veřejnost i skauty.

ředitel Zdeněk Šmajcl – Čipera (spravce@krajinska.cz )

https://krajinska.cz

Skautské základny VAVÉHA

Skauti z Vavéhy spravují několik skautských základen v Jižních Čechách, které můžete využít se svým oddílem, střediskem či na vzdělávací akci apod.

ředitel Luděk Prášil - Baron

https://vaveha.cz/​zakladny

Středisko správy majetku

Středisko správy majetku je zřízeno pro zajišťování činnosti některých skautských základen a kluboven organizace. Má na starosti Skautský dům Rozšířená v Praze, kam můžete přijet se svou družinou či oddílem.

kontakt: kancelar@skaut.cz

http://www.rozsirena.cz

Junácká rezervace Červený Hrádek – JRČH

Junácká rezervace Červený Hrádek měla na starosti skautskou základu nedaleko Sedlčan, kterou nabízela členům naší organizace i mimo ni. Dlouhodobé spory s vlastníkem pozemků pod objekty a okolních pozemků, vyvrcholily v srpnu 2022  nelegální demolici základny (viz info na Skautfóru ze srpna 2022).

předseda Petr Brabec, kontakt: petrbec@volny.cz

http://www.jrch.cz/​hradek

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.