....

Chyba na stránce: Kodex jednání dospělých - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/oddil/vzdelavani/bezpecnost-deti/4312-kodex-jednani-dospelych?autologin=1"

Ochrana a bezpečí dětí

 

Kodex jednání dospělých

Kodex jednání dospělých - návrh

Junák - český skaut

 

Preambule

"Posláním a účelem Junáka - českého skauta je – v souladu s principy a metodami stanovenými zakladatelem skautského hnutí Robertem Baden-Powellem a zakladatelem českého skautingu A. B. Svojsíkem – podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí; jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností tak, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k nejvyšší Pravdě a Lásce; sobě samým; bližním, vlasti, celému lidskému společenství a přírodě."
(Stanovy Junáka - českého skauta)

Dospělí jsou mladým lidem na této cestě průvodci, ať jde o činovníky/činovnice či další dospělé, kteří se do skautské činnosti zapojují.

Kodex jednání dospělých doplňuje hodnoty definované posláním, skautskými principy a skautskou výchovnou metodou o hranice, ve kterých bychom se jako dospělí průvodci měli pohybovat. Je vodítkem pro zajištění bezpečného prostředí v oddílech. Chceme, aby si mladí lidé neodnášeli z oddílů negativní zkušenosti týkající se nevhodného chování vůči nim. Taková zkušenost může být způsobena nevhodně nastavenými mantinely chování ze strany dospělých, nevhodně připravenými programy, šikanou, zneužíváním.

Každý dospělý, který se podílí na skautské výchově, by měl tento kodex znát, aktivně se k němu přihlásit a jednat podle něj.

Pokud se v kodexu mluví o skautech a skautkách, jde o obecné pojmenování kterékoliv věkové kategorie mladých lidí.

Vůči skautkám a skautům

Dospělý průvodce

 • se ke skautům a skautkám chová přátelsky, navazuje s nimi jen přiměřené vztahy a ke všem má rovný přístup.
 • si je vědom/a významu své autority při výchově a nezneužívá ji.
 • nezraňuje skauty a skautky slovy ani činy a nedovolí to ani jiným.
 • fyzický kontakt ke skautům a skautkám udržuje přiměřený, všímá si jejich reakce na kontakt a reflektuje jejich potřeby.
 • chrání a respektuje soukromí skautů a skautek, jejich osobními věcmi nakládá s náležitou péčí.
 • programy pro skauty a skautky připravuje i realizuje s ohledem na psychickou i fyzickou bezpečnost účastníků.
 • vytváří důvěryhodnou a bezpečnou atmosféru, jejíž součástí jsou dobré vztahy a vzájemný respekt všech členů a členek oddílu.
 • vede skauty a skautky k tomu, aby sami dokázali nastavovat hranice vlastního pocitu bezpečí.
 • je připraven skautům a skautkám poskytnout pomoc a podporu v nesnázích.

Vůči organizaci

Dospělý průvodce

 • vychovává skauty a skautky pomocí skautské výchovné metody a ztotožňuje se s posláním a principy Junáka - českého skauta.
 • si uvědomuje, že svým chováním ke skautům a skautkám reprezentuje celou organizaci, a snaží se zachovávat její dobré jméno.

Vůči jiným dospělým v organizaci

Dospělý průvodce

 • sdílí s ostatními členy a členkami vedení ty informace o skautkách a skautech, které napomáhají bezpečnému chodu oddílu a usnadňují individuální přístup. Přitom dbá na korektnost podaných informací a chrání soukromí skautů a skautek a dbá na dodržování platné legislativy České republiky.
 • respektuje odlišné pohledy ostatních dospělých na výchovu, ale snaží se zachovávat v zásadních momentech výchovy jednotný přístup. Při volbě přístupu ke skautům a skautkám a hledání forem výchovného působení, považuje bezpečí skautů a skautek za významnou a neopominutelnou hodnotu. 
 • je pozorný/á vůči rizikovému chování jiných dospělých v jednotce ke skautům a skautkám. Je aktivní v podávání otevřené, konstruktivní a zároveň nenásilné zpětné vazby k chování ostatních dospělých. Stejně tak je otevřený/á zpětné vazbě od ostatních na své vlastní chování.
 • v případě zjištění, že jiný z dospělých průvodců v organizaci jedná nezákonným či pro skauty a skautky škodlivým způsobem, je připraven/a jednat.

Vůči rodičům

Dospělý průvodce

 • respektuje rozhodující úlohu rodičů při výchově skautů a skautek,při tom však zároveň respektuje a vůči rodičům vhodně komunikuje nároky a požadavky, které vyplývají z výchovného poslání Junáka a poviností organizace, pokud jde o zajištění bezpečnosti skautů a skautek
 • respektuje odlišné výchovné nastavení rodiny a rodinného prostředí skautů a skautek, dokáže je využít k pochopení odlišnosti dětí.
 • sděluje rodičům důležité informace z oddílové činnosti týkající se jejich dětí.

Vůči sobě

Dospělý průvodce

 • si je vědom/a takových osobních limitů, vlastností a projevů, které mohou ovlivnit jeho/její výchovné působení.
 • si na sebe bere jen to, co zvládne, aby zachoval bezpečnost svou i skautů a skautek. Vnímá odpočinek jako relevantní nástroj proti osobnímu vyhoření a umí odpočívat.
 • si v případě potřeby umí říct o pomoc, aby zachoval/a bezpečí skautů a skautek i své vlastní. Uvědomuje si, že na řešení náročných situací nemusí být sám/sama.
 • se vzdělává v oblasti výchovy a psychického bezpečí dětí, je ochotný měnit svoje názory.
logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1184x

Práce s článkem

5
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

2 Názory
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace: