( Aktuální )
Zveřejněno 23. 5. 2022
Barbora Tichavová (Rozárka)
VRJ – místostarostka a zpravodajka pro program
barbora.tichavova@skaut.cz
Ondřej Peřina (Jerry)
VRJ – zpravodaj pro ICT a organizaci
ondrej.perina@skaut.cz
Jana Jirasová (Prcek)
VRJ – zpravodajka pro dospělé
jana.jirasova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina (Jerry)

Téma mVSJ: Usnesení k oblasti programu

Na řádný Valný sněm 2020 bylo předloženo několik návrhů usnesení týkajících se oblasti programu. Kraj Praha těmito návrhy cílí na problematiku délky letních táborů, zapojování mladších členů i do provozních příprav táborů a akcí a také na problematiku alkoholu na akcích.

Ústřední orgány už ve svých vyjádřeních pro zrušený VSJ 2020 vyjádřila tématům podporu a za uplynulou dobu (i bez přijetí usnesení VSJ) došlo k různých posunům v daných tématech. Proto kromě samotných návrhů usnesení a vyjádření k nim níže najdete i odkazy na další související materiály a informace za poslední období předcházející aktuálnímu mimořádnému Valnému sněmu 2022.

Návrh usnesení a vyjádření (1. téma: "délka letních táborů")

V Junáku – českém skautu se objevuje podle našeho názoru nebezpečný trend zkracování táborů, které je často spojeno s redukcí programu tábora. Z táborů se ztrácí stavba tábora, kterou nahrazují hotové základny, účastníci táborů ale díky tomu nezískávají jak manuální zručnost, tak zážitek vybudování si vlastního příbytku. Zkrácení táborů zkracuje čas odpoutání se od civilizace a od rodiny, který je velmi důležitý pro podporu vlastní samostatnosti a identity. Zkrácení pobytu v táboře zkracuje příležitost pro utváření a prožívání hlubokých vztahů. Zkracuje se doba bezprostředního kontaktu s přírodou a jeho formativního vlivu. Je problematické stihnout v dostatečné míře klasické dny v táboře, družinový program, výpravy mimo tábor a dostatek volného času. Za optimální dobu tábora považujeme 3–4 týdny. Náčelnictvo a Výkonná rada by dle našeho názoru měly pracovat na obrácení trendu zkracování táborů tak, aby většina táborů trvala 3 a více týdnů.

Možné oblasti podpory vidíme:

  1. Metodická oblast – metodické písemné materiály, zadání vůdcovským kurzům, aby v tom smyslu vyučovaly.
  2. Propagační, osvětová rovina – články v časopisech, na webu apod. tak, aby lidé znali smysl a výhody.
  3. Finanční motivace – délka táborů by měla být jedním z kritérií pro rozdělování dotací.
  4. Legislativní oblast – šířit v rámci kurzů informaci o § 203 odst. 2 písm. h) Zákoníku práce, který člověku pracujícímu dlouhodobě s mládeží dává právo na 3 týdny pracovního volna; nastavit metodiku k používání tohoto paragrafu pro pracující vůdce.

Jsme rádi, že sněmy a jednotky přemýšlí o kvalitě skautské činnosti. Náčelnictvo se shoduje s vyjádřením Výkonné rady.

Výkonná rada vítá vyjádření krajů k oblasti výchovy a souhlasí s tím, že je žádoucí podporovat delší tábory pro skauty a skautky. Předpokládáme, že podporu delším táborům budeme i nadále dávat v metodických materiálech popř. článcích, které budeme připravovat např. v rámci podpory družinového systému. Zároveň si uvědomujeme, že délka táborů úzce souvisí s nedostatkem činovníků a společenskou situací, kdy čas dětí i dospělých je stále cennější. Věříme, že ke zlepšení situace může pomoci i týden placeného pracovního volna na tábory pro zaměstnance v pracovním poměru, který se v roce 2020 podařilo prosadit do novely zákoníku práce.

Výkonná rada pokládá za nutné, aby se na posilování významu delších táborů podílely i samotné nižší jednotky.

Další informace a odkazy k návrhu

Návrh usnesení a vyjádření (2. téma: "zapojení mladších členů")

V organizaci se objevuje trend přibývání akcí, kde je o děti postaráno, na úkor akcí, kde se na celkové organizaci podílí všichni členové oddílu. Běžné činnosti, jako je příprava jídla na táboře, stavba veškerého zařízení, sběr klestí a dřeva (...) považujeme za zásadní součást skautské výchovy. Pořadatelem tábora nejsou dospělí vedoucí, ale všichni členové oddílu dohromady. Pokud dochází k zajištění těchto činností dospělými, je výchovné působení ochuzováno o mnohdy potřebnější rozměr. Přestože tento přístup přináší obtíže – např. v podobě nestíhání časového plánu, opožděných či spálených jídel – jeho přínos je přímý rozvoj praktických dovedností a schopnosti překonávání se.

Možné oblasti podpory vidíme:

  1. Metodická oblast – metodické písemné materiály, zadání vůdcovským kurzům, aby v tom smyslu vyučovaly.
  2. Propagační, osvětová rovina – články v časopisech, na webu apod. tak, aby lidé znali smysl a výhody.
  3. Legislativní oblast – pracovat v oblasti legislativy na redukci překážek pro zapojení členů do péče o chod tábora (např. kuchyň).

Jsme rádi, že sněmy a jednotky přemýšlí o kvalitě skautské činnosti. Náčelnictvo se shoduje s vyjádřením Výkonné rady.

Výkonná rada vítá vyjádření kraje k oblasti výchovy a se stanoviskem se ztotožňuje. V oblasti výchovy se zapojení kluků a holek snažíme podporovat např. v rámci revidované skautské stezky, kde jsou zařazeny úkoly z běžného táborového života, upravena byla také kritéria pro hodnocení kvality oddílu. Téma chceme dále podporovat v rámci posílení družinového systému, v revizi stezek pro vlčata a světlušky a dalšími cestami.

Další informace a odkazy k návrhu

Návrh usnesení a vyjádření (3. téma: "alkohol na akcích")

Domníváme se, že konzumace alkoholu na skautských akcích je tabuizované téma a současně velký problém mnoha oddílů v přímém rozporu se smyslem výchovy. V problematice pití alkoholu na skautských akcích vidíme dvě roviny: jednak případy, kdy spolu sedí nezletilí členové a dospělí a posílají si lahev, jednak situace, kdy (byť jen dospělí) vedoucí konzumují alkohol např. večer po skončení programu na táboře/​akcích, což pochopitelně neujde pozornosti členů. Navrhujeme, aby Náčelnictvo a Výkonná rada přijaly opatření k boji proti této závažné odchylce od skautingu; některé oddíly jsou „vnitřně rozpolcené“ a bez vnější podpory nejsou schopny situaci změnit.

Náčelnictvo podporuje návrh usnesení kraje Praha a ztotožňuje se s vyjádřením Výkonné rady. Souhlasíme s tím, že alkohol na akce určené pro děti a mládež nepatří a nemají jej na nich konzumovat ani dospělí, minimálně z bezpečnostního hlediska. Bylo by záhodno, abychom v naší organizaci nemuseli řešit konzumaci alkoholu u nezletilých. Nejen proto budeme podporovat osvětu v rámci této problematiky.

Výkonná rada považuje téma požívání alkoholu na skautských akcích (od oddílových až po celostátní) za podstatné téma, kterému se již začala věnovat a otevřela k němu diskuzi. V tuto chvíli proběhlo mapování situace napříč republikou (orientační anketa) a započala práce v podpoře dostatečné znalosti vedoucích ohledně právních, pedagogických, zdravotních, psychologických a dalších souvislostí tématu alkoholu na skautských akcích. Práci vnímáme jako dlouhodobější, s cílem snížit v organizaci toleranci vůči konzumaci alkoholu na skautských akcích, s důrazem na akce s přítomností dětí a mládeže.

Další informace a odkazy k návrhu

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.