( Aktuální )
Zveřejněno 27. 5. 2021
Markéta Musilová – Blecha
KÚJ – koordinátorka programových projektů
marketa.musilova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Barbora Tichavová - Rozárka

Příroda

Stanovy o tomto prvku říkají: pro skauting je příroda nejen nejpřirozenějším výchovným prostředím; je i předmětem zájmu, péče a ochrany; stejně, jako je zdrojem citového a duchovního rozvoje.

Co to znamená:

Příroda jako…

...výchovné prostředí: Učí kluky a holky samostatnosti, postarat se o sebe ve ztížených podmínkách. Dává příležitosti k sebepřekonání. Je také přirozenou tělocvičnou, laboratoří, tvůrčí dílnou, chrámem. Učí vnímat krásu, detail i velký celek. 

...předmět zájmu: Skautský program zahrnuje poznávání přírody. Nejen jednotlivých přírodnin, ale také poznávání vztahů v přírodě nebo vlivu člověka na přírodu. 

...předmětem péče a ochrany: Ve skautských oddílech učíme kluky a holky jak přírodu chránit a pečovat o ni. Ať už přímo jak pobytem přírodu nepoškodit, ale i jak jí naopak pomoci. Součástí života oddílu je tak šetrné chování, přemýšlení o souvislostech a dopadech na přírodu, ohleduplnost při programu nebo někdy dokonce aktivní ochrana ve spolupráci s odborníky.

… zdrojem citového a duchovního rozvoje: Příroda vybízí k rozvoji duchovního života. Svou jedinečností, neopakovatelností a krásou nám pomáhá objevovat hodnoty obsažené ve slibu a zákonu.

Co mi pomůže při práci v oddíle?

...benjamínky

Benjamínkům přinášíme příležitosti k pobytu v přírodě. Snažíme se, aby jim v ní bylo dobře. Jde především o prostředí ke hrám a zkoumání světa.

...vlčata, světlušky, žabičky

Vlčata, světlušky a žabičky pravidělně pobývají v přírodě a učí se základním dovednostem pobytu v přírodě - jak se obléct, na co si dát pozor.  Poznávají přírodniny, zkoumají, jak příroda funguje. Učí se pojmenovat, co se jim v přírodě líbí. Osvojují si ohleduplné chování v přírodě a zjišťují, jak přírodě mohou pomáhat a neubližovat jí.

...skauty a skautky

Skauti a skautky se už umí v přírodě o sebe postarat, pravidelně v přírodě přespávají. Rozšiřují své znalosti o přírodě, a to nejen o přírodniny, ale také o souvislosti a vztahy v přírodě. Umí najít v přírodě to krásné, vnímají ji jako důležitou hodnotu. Učí se pojmenovat “duchovní působení” přírody. Učí se o svém vlivu na životní prostředí a o způsobech, jak tento vliv co nejvíc zmenšit.

... rovery a rangers

Mladší roveři a rangers pobývají v přírodě i v náročnějších podmínkách. Jsou si vědomi toho, že pobyt venku  má pozitivní vliv na jejich zdraví. Znalosti o přírodě si prohlubují, ale hlavně dávají do souvislostí se snahou o šetrné chování a ochranu přírody.

Starší roveři a rangers si uvědomují, jaká pozitiva  příroda poskytuje. Aktivně vyhledávají pobyt v přírodě a umí ji využívat jako  prostor pro zamyšlení, překonání výzvy, udržení kondice … Mají povědomí o globálních problémech týkajících se životního prostředí. Snaží se aktivně snižovat negativní dopady svého jednání na přírodu a v tomto chování podporovat ostatní.

Všichni

  • Jaké aktivity jste v oddíle naposled absolvovali venku?
  • Kdy a jakými konkrétními způsoby využíváte přírodu jako výchovné prostředí? Například kdy je příroda tělocvičnou, kdy je tvůrčí dílnou, …
  • Jak se vypořádáváte s výzvami, které pobyt v přírodě přináší? A jak jsou do těchto řešení zapojeni kluci a holky? Například špatné počasí, chybějící zdroj pitné vody, tepelná nepohoda, vaření jídla, …
  • Jaký vztah mají kluci a holky k přírodě? Jak se konkrétně tento vztah projevuje?
  • Mají kluci a holky v rámci programu objevovat a sdílet v přírodě: oblíbená místa, přírodniny, které se jim líbí, jev, který je zaujal? 

Benjamínci, vlčata, světlušky, žabičky

  • Umí si kluci a holky v přírodě hrát? Jakými konkrétními způsoby si hrají?
  • Jak se kluci a holky k přírodě chovají? Vědí jaká pravidla dodržovat a proč?

Skauti a skautky, roveři a rangers

  • Jak zajistíte, aby kluci a holky chápali náš dopad na přírodu? Jaké věci můžete udělat, abyste omezili dopad svých aktivit na životní prostředí?
  • Učíte kluky a holky, jak využít možnosti duchovního rozvoje v přírodě? Například jak v přírodě meditovat, rituály s přírodní symbolikou, čtení knih E. Setona, Karpatských her ...

Vymyslete si vlastní otázky týkající se vašeho programu.


S využitím Stanov Junáka - českého skauta, Programových tezí náčelnictva, metodika Příroda kolem nás , The adventure begins , scouts of Australia, The essential characteristics,   Wosm příručka k SVM .

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.