( Aktuální )
Zveřejněno 9. 11. 2022
Markéta Musilová (Blecha)
KÚJ – koordinátorka programových projektů
marketa.musilova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Barbora Tichavová (Rozárka)

Příroda

Stanovy o tomto prvku říkají: pro skauting je příroda nejen nejpřirozenějším výchovným prostředím; je i předmětem zájmu, péče a ochrany; stejně, jako je zdrojem citového a duchovního rozvoje.

Co to znamená:

Příroda jako…

...výchovné prostředí: Učí kluky a holky samostatnosti, postarat se o sebe ve ztížených podmínkách. Dává příležitosti k sebepřekonání. Je také přirozenou tělocvičnou, laboratoří, tvůrčí dílnou, chrámem. Učí vnímat krásu, detail i velký celek. 

...předmět zájmu: Skautský program zahrnuje poznávání přírody. Nejen jednotlivých přírodnin, ale také poznávání vztahů v přírodě nebo vlivu člověka na přírodu. 

...předmětem péče a ochrany: Ve skautských oddílech učíme kluky a holky jak přírodu chránit a pečovat o ni. Ať už přímo jak pobytem přírodu nepoškodit, ale i jak jí naopak pomoci. Součástí života oddílu je tak šetrné chování, přemýšlení o souvislostech a dopadech na přírodu, ohleduplnost při programu nebo někdy dokonce aktivní ochrana ve spolupráci s odborníky.

… zdrojem citového a duchovního rozvoje: Příroda vybízí k rozvoji duchovního života. Svou jedinečností, neopakovatelností a krásou nám pomáhá objevovat hodnoty obsažené ve slibu a zákonu.

Co mi pomůže při práci v oddíle?

...benjamínky

Benjamínkům přinášíme příležitosti k pobytu v přírodě. Snažíme se, aby jim v ní bylo dobře. Jde především o prostředí ke hrám a zkoumání světa.

...vlčata, světlušky, žabičky

Vlčata, světlušky a žabičky pravidělně pobývají v přírodě a učí se základním dovednostem pobytu v přírodě - jak se obléct, na co si dát pozor.  Poznávají přírodniny, zkoumají, jak příroda funguje. Učí se pojmenovat, co se jim v přírodě líbí. Osvojují si ohleduplné chování v přírodě a zjišťují, jak přírodě mohou pomáhat a neubližovat jí.

...skauty a skautky

Skauti a skautky se už umí v přírodě o sebe postarat, pravidelně v přírodě přespávají. Rozšiřují své znalosti o přírodě, a to nejen o přírodniny, ale také o souvislosti a vztahy v přírodě. Umí najít v přírodě to krásné, vnímají ji jako důležitou hodnotu. Učí se pojmenovat “duchovní působení” přírody. Učí se o svém vlivu na životní prostředí a o způsobech, jak tento vliv co nejvíc zmenšit.

... rovery a rangers

Mladší roveři a rangers pobývají v přírodě i v náročnějších podmínkách. Jsou si vědomi toho, že pobyt venku  má pozitivní vliv na jejich zdraví. Znalosti o přírodě si prohlubují, ale hlavně dávají do souvislostí se snahou o šetrné chování a ochranu přírody.

Starší roveři a rangers si uvědomují, jaká pozitiva  příroda poskytuje. Aktivně vyhledávají pobyt v přírodě a umí ji využívat jako  prostor pro zamyšlení, překonání výzvy, udržení kondice … Mají povědomí o globálních problémech týkajících se životního prostředí. Snaží se aktivně snižovat negativní dopady svého jednání na přírodu a v tomto chování podporovat ostatní.

Všichni

  • Jaké aktivity jste v oddíle naposled absolvovali venku?
  • Kdy a jakými konkrétními způsoby využíváte přírodu jako výchovné prostředí? Například kdy je příroda tělocvičnou, kdy je tvůrčí dílnou, …
  • Jak se vypořádáváte s výzvami, které pobyt v přírodě přináší? A jak jsou do těchto řešení zapojeni kluci a holky? Například špatné počasí, chybějící zdroj pitné vody, tepelná nepohoda, vaření jídla, …
  • Jaký vztah mají kluci a holky k přírodě? Jak se konkrétně tento vztah projevuje?
  • Mají kluci a holky v rámci programu objevovat a sdílet v přírodě: oblíbená místa, přírodniny, které se jim líbí, jev, který je zaujal? 

Benjamínci, vlčata, světlušky, žabičky

  • Umí si kluci a holky v přírodě hrát? Jakými konkrétními způsoby si hrají?
  • Jak se kluci a holky k přírodě chovají? Vědí jaká pravidla dodržovat a proč?

Skauti a skautky, roveři a rangers

  • Jak zajistíte, aby kluci a holky chápali náš dopad na přírodu? Jaké věci můžete udělat, abyste omezili dopad svých aktivit na životní prostředí?
  • Učíte kluky a holky, jak využít možnosti duchovního rozvoje v přírodě? Například jak v přírodě meditovat, rituály s přírodní symbolikou, čtení knih E. Setona, Karpatských her ...

Vymyslete si vlastní otázky týkající se vašeho programu.

Metodika Příroda kolem nás  - popisy jednotlivých oblastí výchovného programu, Konkrétní tipy na programy, konkrétní tipy jak na jednotlivé výchovné kategorie.

Oblast Příroda kolem nás - jistota, že zahrnete to nejdůležitější z tohoto prvku.

Chystám program: oblast Příroda kolem nás

Vlčci a světýlka (světlušky, vlčata a žabičky)

Odborky (skauti a skautky, roveři a rangers)

Články na téma Příroda v časopisu Skauting

Články s tagem příroda v časopise BenJáMína

Články s tagem příroda v časopise Světýlko

Články s tagem příroda v časopise Skaut

Články s tagem příroda v časopise Roverský kmen

Projekty, akce, programy na klíč

Výpravy za dobrodružstvím Miloše Zapletala - Zeta

Materiály, kde se víc dozvím o přírodě: Rozcestník pro přírodovědné vzdělání skautských vůdců 

Metodika k přípavě programů zaměřených na přírodu (pro začínající rádce, rádkyně a vedoucí)


Text vznikl s využitím Stanov Junáka-českého skauta Programových tezí náčelnictva . Dále za pomoci metodiky Příroda kolem nás , příručky Základní charakteristiky skautingu a příručky O skautské metodě od WOSM (2019) a “The adventure begins” pomůcek od skautů z Austrálie.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.