( Aktuální )
Zveřejněno 16. 1. 2023
Markéta Musilová (Blecha)
KÚJ – koordinátorka programových projektů
marketa.musilova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Barbora Tichavová (Rozárka)

Slib a zákon

Stanovy o tomto prvku říkají: “skautská výchova je především sebevýchovou, v níž klíčovou roli hraje upřímný dobrovolný závazek snažit se žít podle skautských principů. Složením slibu se skaut hlásí k hodnotám, stejně jako ke společenství, se kterým tyto hodnoty sdílí. Zákon mu pomáhá tyto hodnoty nacházet v každodenním životě. Slib a zákon je tak základní oporou jeho duchovního života.”

Skautským slibem a zákonem se řídí celé skautské hnutí, inspiruje rozhodování a utváření ideálního chování a jednání pro všechny naše aktivity a interakce.

Během skautského života se vyvíjí pochopení slibu a zákona, jejich význam se postupně prohlubuje a jsou čím dál víc důležitější. Tato vzdělávací cesta je ústřední částí intelektuálního, emocionálního, sociálního a duchovního rozvoje prožívaného skrze skauting, přičemž zdůrazňuje klíčové principy skautingu.

Skautský slib

Skautský slib zní:

"Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe:
sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době,
plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské,
duší i tělem být připraven(a) pomáhat vlasti i bližním.“

Slib lze doplnit dobrovolným dodatkem: „K tomu mi pomáhej Bůh.”

Skautský slib je osobní dobrovolný závazek k dodržování skautského zákona, souboru sdílených hodnot, které jsou základem všeho, co skaut dělá, čím je a čím chce být. Složením skautského slibu se skaut hlásí k hodnotám, stejně jako ke společenství, se kterým tyto hodnoty sdílí. Činí tím vědomé a dobrovolné rozhodnutí přijmout skautský zákon a zavazuje se, že bude konat “jak dovede nejlépe”, a že tak přijímá zodpovědnost za svůj vlastní osobní rozvoj. Složení skautského slibu je prvním symbolickým krokem v procesu sebevzdělávání. 

Slib vlčat a světlušek je na rozdíl od skautského slibu příslibem jejich snahy. Vedoucí musí vlčatům a světluškám pomáhat pochopit jejich slib a po složení slibu je vést k jeho dodržování. Děti ve věku vlčat a světlušek nejsou schopné porozumět abstraktním pojmům jako je Pravda a Láska. 

Skautský zákon

Skautský zákon zní:

1. Skaut je pravdomluvný.
2. Skaut je věrný a oddaný.
3. Skaut je prospěšný a pomáhá jiným.
4. Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta.
5. Skaut je zdvořilý.
6. Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských.
7. Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců.
8. Skaut je veselé mysli.
9. Skaut je hospodárný.
10. Skaut je čistý v myšlení, slovech i skutcích.

Dívky a ženy používají znění v ženském rodě.

Skautský zákon je pozitivním životním kodexem, pomocí kterého skauting představuje své univerzální hodnoty mladým lidem konkrétním a praktickým způsobem v každodenním životě. Jasně definuje to, jakým by měl skaut být, jaké má mít vlastnosti. Hodnoty, které jsou obsaženy ve skautském zákoně a které člověk přijímá složením skautského slibu, pomáhají formovat mladé lidi, jejich chování a jejich život ve společnosti.

Co mi pomůže při práci v oddíle?

… benjamínky

Benjamínci mají porozumět třem klíčovým heslům obsaženým ve skautském zákoně a slibu. Slib a zákon by se měly pravidelně objevovat v programu, díky čemuž jim benjamínci lépe rozumějí.

… vlčata a světlušky

S pomocí dospělých jsou vlčata a světlušky schopny vyjádřit své vlastní chápání skautského slibu a zákonu. Pro zdůraznění jejich důležitosti jsou ve vhodných chvílích slib a zákon zmiňován během programu.

… skauty a skautky 

Skauti a skautky dokáží nezávisle vyjádřit své vlastní chápání slibu a zákona a dokáží je aplikovat na svůj běžný život mimo skautské prostředí.

… rovery a rangers

Mladší RaR dokáží vyjádřit své chápání skautského slibu a zákona a jeho aplikaci do svého každodenního života. Starší RaR navíc berou na zřetel závazek, který slib a zákon představují, a který podporují a svým styl života hlásají. Také chápou svou vlastní víru, respektují víry ostatních a jak tyto víry ovlivňují život, který žijí.

Starší roveři a rangers používají slib a zákon jako nástroj k podpoře a rozvoji sebe sama a pomoci ostatním. Mají hluboké pochopení etiky a používají ho k řešení etických problémů.

U oddílu mladších členů (benjamínci, vlčata a světlušky):

 • Co pro vás znamená slib?
 • Proč je náš slib důležitý?
 • Jaké dobré skutky vykonáváš? 
 • Dařilo se vám tento týden dodržovat světluškovský/vlčácký slib, zákon?
 • Jak bychom mohli do našeho programu zahrnout aktivity týkající se našeho slibu a zákona? 

  … Vymyslete si vlastní otázky týkající se vašeho programu.

U oddílu starších členů (skaut a skautky, roveři a rangers):

 • Kolikrát váš oddíl poskytl příležitosti k tomu,  aby členové a členky mohli zkoumat své vlastní já a rozvíjet se duchovně? Jak lze v těchto úvahách použít skautský slib a zákon?
 • Probíráte ve svém oddíle pravidelně skautský slib a zákon? Jak můžete zajistit, aby všichni členové a členky dobře rozuměli slibu a zákonu?
 • Jsou členky, členové a dospělí ve vašem oddíle dobrými vzory pro mladší členy? Jste věrní slibu a zákonu? Jakými způsoby to můžete zlepšit?

  … Vymyslete si vlastní otázky týkající se vašeho programu.

Velká část materiálů vznikla za přispění Odboru duchovní výchovy. Neváhej se proto na ně obracet s dotazy k tématu.


Text vznikl s využitím Stanov Junáka-českého skauta Programových tezí náčelnictva . Dále za pomoci příručky Základní charakteristiky skautingu a příručky O skautské metodě od WOSM (2019) a “The adventure begins ” pomůcek od skautů z Austrálie.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.