( Aktuální )
Zveřejněno 16. 1. 2023
Markéta Musilová (Blecha)
KÚJ – koordinátorka programových projektů
marketa.musilova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Barbora Tichavová (Rozárka)

Slib a zákon

Stanovy o tomto prvku říkají: “skautská výchova je především sebevýchovou, v níž klíčovou roli hraje upřímný dobrovolný závazek snažit se žít podle skautských principů. Složením slibu se skaut hlásí k hodnotám, stejně jako ke společenství, se kterým tyto hodnoty sdílí. Zákon mu pomáhá tyto hodnoty nacházet v každodenním životě. Slib a zákon je tak základní oporou jeho duchovního života.”

Skautským slibem a zákonem se řídí celé skautské hnutí, inspiruje rozhodování a utváření ideálního chování a jednání pro všechny naše aktivity a interakce.

Během skautského života se vyvíjí pochopení slibu a zákona, jejich význam se postupně prohlubuje a jsou čím dál víc důležitější. Tato vzdělávací cesta je ústřední částí intelektuálního, emocionálního, sociálního a duchovního rozvoje prožívaného skrze skauting, přičemž zdůrazňuje klíčové principy skautingu.

Skautský slib

Skautský slib zní:

"Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe:
sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době,
plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské,
duší i tělem být připraven(a) pomáhat vlasti i bližním.“

Slib lze doplnit dobrovolným dodatkem: „K tomu mi pomáhej Bůh.”

Skautský slib je osobní dobrovolný závazek k dodržování skautského zákona, souboru sdílených hodnot, které jsou základem všeho, co skaut dělá, čím je a čím chce být. Složením skautského slibu se skaut hlásí k hodnotám, stejně jako ke společenství, se kterým tyto hodnoty sdílí. Činí tím vědomé a dobrovolné rozhodnutí přijmout skautský zákon a zavazuje se, že bude konat “jak dovede nejlépe”, a že tak přijímá zodpovědnost za svůj vlastní osobní rozvoj. Složení skautského slibu je prvním symbolickým krokem v procesu sebevzdělávání. 

Slib vlčat a světlušek je na rozdíl od skautského slibu příslibem jejich snahy. Vedoucí musí vlčatům a světluškám pomáhat pochopit jejich slib a po složení slibu je vést k jeho dodržování. Děti ve věku vlčat a světlušek nejsou schopné porozumět abstraktním pojmům jako je Pravda a Láska. 

Skautský zákon

Skautský zákon zní:

1. Skaut je pravdomluvný.
2. Skaut je věrný a oddaný.
3. Skaut je prospěšný a pomáhá jiným.
4. Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta.
5. Skaut je zdvořilý.
6. Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských.
7. Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců.
8. Skaut je veselé mysli.
9. Skaut je hospodárný.
10. Skaut je čistý v myšlení, slovech i skutcích.

Dívky a ženy používají znění v ženském rodě.

Skautský zákon je pozitivním životním kodexem, pomocí kterého skauting představuje své univerzální hodnoty mladým lidem konkrétním a praktickým způsobem v každodenním životě. Jasně definuje to, jakým by měl skaut být, jaké má mít vlastnosti. Hodnoty, které jsou obsaženy ve skautském zákoně a které člověk přijímá složením skautského slibu, pomáhají formovat mladé lidi, jejich chování a jejich život ve společnosti.

Co mi pomůže při práci v oddíle?

… benjamínky

Benjamínci mají porozumět třem klíčovým heslům obsaženým ve skautském zákoně a slibu. Slib a zákon by se měly pravidelně objevovat v programu, díky čemuž jim benjamínci lépe rozumějí.

… vlčata a světlušky

S pomocí dospělých jsou vlčata a světlušky schopny vyjádřit své vlastní chápání skautského slibu a zákonu. Pro zdůraznění jejich důležitosti jsou ve vhodných chvílích slib a zákon zmiňován během programu.

… skauty a skautky 

Skauti a skautky dokáží nezávisle vyjádřit své vlastní chápání slibu a zákona a dokáží je aplikovat na svůj běžný život mimo skautské prostředí.

… rovery a rangers

Mladší RaR dokáží vyjádřit své chápání skautského slibu a zákona a jeho aplikaci do svého každodenního života. Starší RaR navíc berou na zřetel závazek, který slib a zákon představují, a který podporují a svým styl života hlásají. Také chápou svou vlastní víru, respektují víry ostatních a jak tyto víry ovlivňují život, který žijí.

Starší roveři a rangers používají slib a zákon jako nástroj k podpoře a rozvoji sebe sama a pomoci ostatním. Mají hluboké pochopení etiky a používají ho k řešení etických problémů.

U oddílu mladších členů (benjamínci, vlčata a světlušky):

 • Co pro vás znamená slib?
 • Proč je náš slib důležitý?
 • Jaké dobré skutky vykonáváš? 
 • Dařilo se vám tento týden dodržovat světluškovský/vlčácký slib, zákon?
 • Jak bychom mohli do našeho programu zahrnout aktivity týkající se našeho slibu a zákona? 

  … Vymyslete si vlastní otázky týkající se vašeho programu.

U oddílu starších členů (skaut a skautky, roveři a rangers):

 • Kolikrát váš oddíl poskytl příležitosti k tomu,  aby členové a členky mohli zkoumat své vlastní já a rozvíjet se duchovně? Jak lze v těchto úvahách použít skautský slib a zákon?
 • Probíráte ve svém oddíle pravidelně skautský slib a zákon? Jak můžete zajistit, aby všichni členové a členky dobře rozuměli slibu a zákonu?
 • Jsou členky, členové a dospělí ve vašem oddíle dobrými vzory pro mladší členy? Jste věrní slibu a zákonu? Jakými způsoby to můžete zlepšit?

  … Vymyslete si vlastní otázky týkající se vašeho programu.

Velká část materiálů vznikla za přispění Odboru duchovní výchovy. Neváhej se proto na ně obracet s dotazy k tématu.


Text vznikl s využitím Stanov Junáka-českého skauta Programových tezí náčelnictva . Dále za pomoci příručky Základní charakteristiky skautingu a příručky O skautské metodě od WOSM (2019) a “The adventure begins ” pomůcek od skautů z Austrálie.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.