( Aktuální )
Zveřejněno 29. 12. 2022
Michal Peroutka (Pérák)
KÚJ – koordinátor vzdělávání
michal.peroutka@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Filip Hlavinka (Mukóki)

Neakreditovaný zdravotnický kurz


Vstupní podmínky pro účastníky

Kurzu Zdravotník zotavovacích akcí (ZZA) se mohou zúčastnit uchazeči, kteří dovrší 16 let před zahájením kurzu (funkci zdravotníka zotavovacích akcí ale může držitel kvalifikace ZZA vykonávat až od 18 let).

Akce si může stanovit i další či náročnější vstupní podmínky nad rámec té výše uvedené.

I tohoto typu ZZA se mohou účastnit nečlenové a obdržet příslušné oprávnění k výkonu funkce zdravotníka (viz dále), ale nepředpokládáme to, protože bez akreditace pravděpodobně nebude ZZA nikde kromě naší organizace uznáván.

Obsah, rozsah, časové dotace a formy ověřování ZZA

Přesný obsah, rozsah, časové dotace a formy ověřování ZZA stanovuje směrnice, která je v souladu se zákonem č. 258/​2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou Ministerstva zdravotnictví 106/​2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů.
 

Garant ZZA

Tento typ ZZA musí mít odborného garanta kurzu, jenž se zadává do skautISové hlášenky akce na záložce „Instruktoři a tým“.

Garant ZZA musí být držitelem oborné činovnické kvalifikace zdravověda , nikoliv v nižším stupni! (dále OČK ZDR), získané nejdéle před 4 lety od konce aktuálně pořádaného ZZA nebo „prodloužené“ v té době platným (lze požádat o výjimku, tedy prodloužení platnosti – viz směrnice) osvědčením o doškolení garanta zdravotnických kurzů. Toto doškolení – s platností 4 let – pořádají garanti OČK ZDR každoročně, obvykle v lednu či únoru a držitele OČK ZDR na něj automaticky zvou.

Garant zodpovídá za průběh a obsah kurzu, rovněž zodpovídá za ověření znalostí a dovedností uchazečů. Jednotlivé aktivity na kurzu může vést odborník k tomu pověřený garantem kurzu. Pověřený odborník nemusí být členem Junáka – českého skauta.

 
Oprávnění a kvalifikace absolventů

Oprávnění k výkonu funkce zdravotníka (dále „zdravotnické dekrety“) pro uchazeče si akce sama generuje ze skautISové hlášenky a tiskne je na blankety zakoupené přes TDC . "Zdravotnické dekrety" podepisuje statutární orgán pořadatele a garant ZZA. Jsou-li vystaveny před zkouškou, je na ně nutné ručně doplnit datum vydání (absolvování ZZA). Na "zdravotnických dekretech" (na rozdíl od ze skautISu vygenerovaných Oprávnění k výkonu funkce zdravotníka - viz dále) není uvedena doba jejich platnosti. Evidenci udělených oprávnění musí udržovat pořádající jednotka (je dostupná ve skautISu), která je v případě žádosti povinna vystavit i duplikát konkrétního oprávnění.

Oprávnění úspěšným uchazečům zpravidla předává garant ZZA či vedoucí akce. Nevydaná oprávnění se po úplném ukončení zkoušek (vč. případných opravných pokusů) skartují.

Nejpozději do 1 měsíce od ukončení zkoušek (ale nejlépe obratem) je také nutné ve skautISové hlášence označit všechna vydaná oprávnění (zadat ve skautISové hlášence „datum vydání dekretu“), čímž dojde k zápisu oprávnění do kvalifikací ve skautISovém profilu absolventa.  

Tento záznam o kvalifikaci je platný 4 roky, v nichž může absolvent (ale až od 18 let) vykonávat funkci zdravotníka zotavovacích akcí v rámci Junáka – českého skauta (lze ho prodloužit absolvováním junáckého DZK – viz dále).

Ze svého skautISového profilu si pak může absolvent časově omezené Oprávnění k výkonu funkce zdravotníka s unikátním kódem (ve formátu PDF) kdykoliv vygenerovat a sám vytisknout (třeba na tábor pro účely skautské kontroly – vzhledem k časovému omezení platnosti, což je interní rozhodnutí Junáka – českého skauta, není vhodné tento dokument proaktivně poskytovat žádnému kontrolnímu orgánu mimo organizaci – k tomuto účelu se použije "zdravotnický dekret" vydaný kurzem, na kterém cíleně není uvedeno časové omezení platnosti).

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.