( Aktuální )
Zveřejněno 10. 11. 2023
Michal Peroutka (Pérák)
KÚJ – koordinátor vzdělávání
michal.peroutka@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Filip Hlavinka (Mukóki)

Zdravotnický kurz akreditovaný Junákem – českým skautem

Vstupní podmínky pro účastníky

ZZA se mohou zúčastnit uchazeči, kteří dovrší 16 let před zahájením kurzu (funkci zdravotníka zotavovacích akcí ale může držitel kvalifikace ZZA vykonávat až od 18 let).

Akce si může stanovit i další či náročnější vstupní podmínky nad rámec té výše uvedené.

 Obsah, rozsah, časové dotace a formy ověřování ZZA

Přesný obsah, rozsah, časové dotace a formy ověřování ZZA stanovuje směrnice, která je v souladu se zákonem č. 258/​2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou Ministerstva zdravotnictví 106/​2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů.

 Garant ZZA

Tento typ ZZA musí mít odborného garanta ZZA, jenž se zadává do skautISové hlášenky akce na záložce „Instruktoři a tým“.

Garant ZZA musí být držitelem oborné činovnické kvalifikace zdravověda, nikoliv v nižším stupni! (dále OČK ZDR), získané nejdéle před 4 lety od konce aktuálně pořádaného ZZA nebo „prodloužené“ v té době platným (lze požádat o výjimku, tedy prodloužení platnosti – viz směrnice) osvědčením o doškolení garanta zdravotnických kurzů. Toto doškolení – s platností 4 let – pořádají garanti OČK ZDR každoročně, obvykle v lednu či únoru a držitele OČK ZDR na něj automaticky zvou.

Kromě toho musí být držitelem platné kvalifikace Garant akreditovaného ZZA, kteroužto obdrží, pakliže bude schválen MŠMT jako akreditovaný lektor ZZA při podávání akreditační žádosti Junáka – českého skauta (obvykle 1x za 2-3 roky). O možnosti být na seznamu akreditovaných lektorů jsou všichni aktivní a kvalifikovaní (viz odstavec výše) garanti ZZA před podáním žádosti včas informováni emailem. MŠMT téměř výhradně schvaluje jako akreditované lektory pouze profesionální zdravotníky. Kvalifikace je platná po dobu platnosti celé akreditace ZZA Junáka – českého skauta (obvykle 3 roky).

Garant zodpovídá za průběh a obsah kurzu, rovněž zodpovídá za ověření znalostí a dovedností uchazečů.

 Osvědčení a kvalifikace absolventů

MŠMT akreditovaná osvědčení pro absolventy ZZA vystavuje ústředí (stejně jako případné duplikáty), podepisuje je zpravodaj VRJ pro vzdělávání a garant ZZA (kterému jsou – zpravodajem podepsané – zaslány poštou na korespondenční adresu). Osvědčení nejsou časově omezená (třebaže oprávnění k výkonu funkce zdravotníka – v rámci Junáka – českého skauta – ano, viz dále).

Osvědčení úspěšným uchazečům zpravidla předává garant ZZA či vedoucí akce. Nevydaná osvědčení se po úplném ukončení zkoušek skartují.

Žádost o vystavení osvědčení se podává prostřednictvím skautISové hlášenky (preferujeme jednu žádost o všechna osvědčení). To je možné udělat před zkouškami (faktickým získáním kvalifikace účastníka) i po nich, akce však musí vzít na vědomí lhůtu nutnou k vyřízení žádosti (1-2 měsíce). Osvědčení jsou standardně zasílána poštou na korespondenční adresu tajemníka akce (je-li zadán - pokud není, tak na korespondenční adresu vedoucího akce). Jiné řešení (například předání v Kanceláři ústředí v Praze na Senovážnén náměstí) je možné domluvit svedoucí pro administrativu a organizaci Janou Hrnčířovou – Jančou (jana.hrncirova@skaut.cz ).

Nejpozději do 1 měsíce od ukončení zkoušek (ale nejlépe obratem) je také nutné ve skautISové hlášence označit všechna vydaná osvědčení (zadat ve skautISové hlášence „datum vydání dekretu“), čímž dojde k zápisu oprávnění k výkonu funkce zdravotníka (dále oprávnění) do kvalifikací ve skautISovém profilu absolventa. 

Tento záznam o kvalifikaci je platný 4 roky, v nichž může absolvent (ale až od 18 let) vykonávat funkci zdravotníka zotavovacích akcí v rámci Junáka – českého skauta (lze ho prodloužit absolvováním junáckého DZK – viz dále).

Ze svého skautISového profilu si pak může absolvent časově omezené oprávnění s unikátním kódem (ve formátu PDF) kdykoliv vygenerovat a sám vytisknout (třeba na tábor pro účely skautské kontroly – vzhledem k časovému omezení platnosti oprávnění, což je interní rozhodnutí Junáka – českého skauta, není vhodné tento dokument proaktivně poskytovat žádnému kontrolnímu orgánu mimo organizaci – k tomuto účele se použije časově neomezené akreditované osvědčení).

Možnost vykonávat funkci zdravotníka zotavovacích akcí v jiných organizacích je na rozhodnutí daných organizací (ale absolventi se mohou prokázat akreditovaným osvědčením o absolvenci ZZA, což jistě může být výhodou).

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.