( Aktuální )
Zveřejněno 13. 11. 2023
Michal Peroutka (Pérák)
KÚJ – koordinátor vzdělávání
michal.peroutka@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Filip Hlavinka (Mukóki)

Vůdcovská zkouška (VZ)

Vůdcovská zkouška plynule navazuje na čekatelskou zkoušku a je určena pro všechny budoucí vedoucí oddílů.

K čemu je VZ potřeba

Vůdcovská zkouška dává oprávnění k samostatnému vedení oddílu (jakéhokoliv typu) a také vedení tábora. Někdy je zároveň vstupní podmínkou pro účast na některých vzdělávacích akcích či pro získání dalších kvalifikačních stupňů. Po jejím absolvování získáš vůdcovský dekret a právo nosit vůdcovský odznak na kroji.

Z čeho se VZ skládá

VZ tvoří vybraná kritéria, která odpovídají tzv. kompetenčnímu profilu vedoucího oddílu a jsou předpokladem pro  samostatné a úspěšné vedení  oddílu a pro výchovu mládeže v duchu skautských ideálů. Jde i o ověření osobnostních předpokladů potřebných k vedení mládeže a znalostí a dovedností v řadě skautských oborů, jako je pedagogika, psychologie, organizace, hospodaření, právo aj. Přesný obsah VZ najdeš v příloze č. 2 Směrnice k obsahu vybraných činovnických kvalifikací. Do velké míry „zpracovaný obsah VZ“ najdeš i v relevantních příručkách .

Pro získání vůdcovské zkoušky je také nutné absolvovat 40 hodinový kurz zdravotníka zotavovacích akcí (ZZA) - výjimku mají osoby, které jsou dle zákona zdravotnickým pracovníkem (mají získanou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře, všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotnického záchranáře nebo zdravotnického asistenta), případně jsou studentem oboru všeobecného lékařství nebo zubního lékařství po úspěšném ukončení třetího ročníku. Tuto skutečnost je nutné zkušební komisi přiměřeným způsobem doložit. 

Vstupní podmínky:

  • Věk alespoň 18 let (před dnem zakončení zkoušky),
  • Souhlas vedoucího střediska a vyjádření vůdce výchovné jednotky (oddílu), kde je uchazeč registrován,
  • Vyjádření lékaře o zdravotní způsobilosti pro práci s dětmi (ne starší než 24 měsíců),
  • Čestné prohlášení o bezúhonnosti (čistý trestní rejstřík),
  • Absolvování čekatelské zkoušky (ale viz níže),
  • praxe 1 rok ve vedení oddílu nebo střediska po jejím složení (potvrzuje vedoucí střediska, v ojedinělých případech může být udělena výjimka).

U kterékoliv zkušební komise VZ mohou (v souladu s čl. 83 ŘVČČJ) skládat VZ i uchazeči bez předtím získané ČZ, pokud dovršili nejméně 21 let věku a  lze u nich - na základě dosavadního výchovného působení v organizaci - předpokládat úspěšné naplnění cílů a požadavků vůdcovské zkoušky (viz čl. 79 ŘVČČJ) i úspěšné samostatné působení ve funkci vedoucího oddílu. V takovém případě se na uchazeče o VZ neuplatní požadavky související s čekatelskou zkouškou (čl. 82 písm. e) a f) ŘVČČJ) a zkušební komise ověřuje pouze kritéria vůdcovské zkoušky (VRJ určila, že pro získání VZ není nutné navíc ověřovat žádná další vybraná kritéria z čekatelské zkoušky).

Kde mohu VZ složit

VZ je možné získat  na vůdcovském lesním kurzu (zpravidla 10 dnů na táborové části v létě a k tomu několik víkendů), vůdcovském kurzu (několik víkendů) nebo výjimečně v rámci zkoušky bez přípravného kurzu po přípravě v oddíle, kmeni nebo středisku pod vedením zkušeného vedoucího. Sledujte Databázi vzdělávacích akcí .

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.