( Aktuální )
Zveřejněno 12. 7. 2023
Jan Chmelař
KÚJ – asistent organizačního zpravodaje
jan.chmelar@skaut.cz
Ondřej Peřina (Jerry)
VRJ – zpravodaj pro ICT a organizaci
ondrej.perina@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina (Jerry)

Členské příspěvky

Zaplacením členského příspěvku osoba každoročně potvrzuje své členství v rámci spolku Junák - český skaut a zároveň tím přispívá k zajištění chodu domovského střediska i celé organizace. Platba členského příspěvku je jednou z povinností každého člena vyplývající přímo ze Stanov.

Členské příspěvky vybírají od svých členů všechny organizační jednotky a také Junák – český skaut jako celek. Vyšší organizační jednotky je dostávají od středisek či jiných podřízených jednotek v rámci registrace během února a března. Střediska mohou členské příspěvky vybírat kdykoliv v průběhu roku podle vlastního uvážení, třeba i ve více splátkách. V rámci fungování organizace je členský příspěvek také důležitým zdrojem financování činnosti.

Každý z nás tedy ve svém členském příspěvku platíme příspěvků několik – středisku, okresu (pokud ho máme), kraji a Junáku – českému skautu. Zároveň součástí členského příspěvku pro ústřední úroveň jsou i doplňkové služby jako jsou například skautské papírové časopisy, členské karty do organizace a nebo příspěvek na skautskou telefonní síť. Každý člen tedy platí jednotnou výši členského příspěvku pro ústřední úroveň, a to bez ohledu na to, které benefity bude využívat. Jednotný členský příspěvek byl náčelnictvem schválen v průběhu roku 2023 a od roku 2024 se tím celá organizace řídí.

Termíny pro uhrazení členského příspěvku, stejně tak výši členského příspěvku na ústřední úrovni upravuje “Směrnice pro registraci” pro daný rok. Ta se aktualizuje každý rok na podzim - zpravidla ke konci října.

Vše o členském příspěvku

Členský příspěvek musí zaplatit každý rok všechny členky i členové organizace a to v rámci střediska, kde mají řádné členství, na celý rok, pro který se registrují. Pokud osoba hostuje i v jiných střediscích či ZvOJ, obvykle zde další poplatek nehradí. Pouze ve výjimečných případech v nich může platit část členského příspěvku určenou jen této jednotce (bez částí určených vyšším organizačním jednotkám a ústředí). 

Uhrazení členského příspěvku, při splnění dalších povinností člena, umožňuje členství ve spolku Junák - český skaut.

Od platby členského příspěvku jsou, jakožto forma vyznamenání, osvobozeni členové Svojsíkova oddílu (tzv. čestní členové).

Vybírání členského příspěvku je termínem obvykle spojeno s obdobím zpracování registrace pro daný rok. Střediska (i skrze své oddíly) však mohou členské příspěvky vybírat kdykoliv v průběhu roku podle vlastního uvážení a s ohledem na místní podmínky třeba i ve více splátkách.

U nováčků se doporučuje vybírat členský příspěvek ihned po jejich příchod do oddílu. Ostatní členové obvykle hradí členské příspěvky před začátkem registrace na další kalendářní rok, typicky tedy na podzim (třeba už v říjnu). Umožňuje-li středisko hradit členský příspěvek po částech, zpravidla je první část vybírána v září/říjnu a další v únoru/​březnu.

Členský příspěvek vybírají od svých členů všechna skautská střediska. Součástí členského příspěvku je: 

 • jak částka určená přímo středisku (za členství osoby v něm, pro provoz střediska i oddílů), 
 • tak i částky určené pro nadřízené jednotky (kraje, příp. i okresy) 
 • a také ústředí (hlavní spolek Junák - český skaut).

V rámci zpracování a odevzdání registrace jednotlivá střediska vyberou v lednu daného roku celý členský příspěvek od svých členů, část si ponechají a následně část určenou vyšším úrovním v únoru uhradí nadřízené organizační jednotce. Ta si opět ponechá svou část členského příspěvku a následně odpovídající část nejpozději v březnu předá výš až na ústředí.

Členský příspěvek pro každého člena na republikové úrovni zahrnuje:

 • základní poplatek každého člena
 • příspěvek na papírový skautský časopis
 • poplatek za členskou kartu
 • poplatek související se Skautskou telefonní sítí a dalšími IT službami využívanými členem

Členský příspěvek je od roku 2024 pro všechny stejný bez ohledu na to, které benefity člen používá. Jednotný členský příspěvek byl náčelnictvem schválen v průběhu roku 2023 a od roku 2024 se tím celá organizace řídí.

Z členského příspěvku je pak část peněz za každého člena odkládána do skautského Fondu nemovitostí.

Termíny pro uhrazení členského příspěvku, stejně tak výši členského příspěvku na ústřední úrovni upravuje “Směrnice pro registraci” pro daný rok. Ta se aktualizuje každý rok na podzim - zpravidla ke konci října.

Přestože často členský příspěvek člen platí přímo ve svém oddílu, oficiálně je poplatek vybírán skautským střediskem (třeba na střediskový účet), a právě proto o výši členského příspěvku na příslušný rok rozhoduje středisková rada (pro členy ve všech svých oddílech).

Stejně tak výši členského příspěvku na vyšších organizačních úrovních schvaluje vždy příslušná rada OJ. Na celostátní úrovni pak každý podzim přímo Náčelnictvo. To se děje zpravidla na přelomu září a října. Na konci října pak vychází "Směrnice k registraci", která se objeví ve spisovně.

Rozhodnutí o výši členského příspěvku na daný rok musí být zaznamenáno v zápise z jednání příslušené rady organizační jednotky. 

Usnesení o schválení členského příspěvku střediskem může vypadat například takto: “Středisková rada stanovuje pro rok 2022 výši členského příspěvku, který zahrnuje i členské příspěvky celého Junáka - českého skauta a nadřízených OJ, na 800 Kč.” pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0

Při stanovení výše členského příspěvku pro členy vaší jednotky musíte brát v potaz několik různých kritérií:

 • rozpočet a plán činnosti jednotky (kolik budete potřebovat peněz v rámci střediska a jeho oddílů na následující skautský rok), 
 • příspěvek vyšším organizačním jednotkám (skautskému kraji, příp. i okresu) 
 • i členský příspěvek na ústřední úrovni, 
 • ale také situaci vašich oddílů a jejich členů (např. sociální situace členů, více sourozenců, různost oddílů).

Je zcela běžné, že jednotlivá skautská střediska mají několik různých kategorií členských příspěvků. Třeba různé kategorie dle oddílů (jinou částku pro členy roverského kmene či klubu Kmene dospělých), nebo zohlednění více sourozenců nižším členským příspěvkem. Případně existenci členské kategorie pro sociálně znevýhodněné členy.

Stanovení vhodné výše členského příspěvku  ( Neaktuální )

Členské příspěvky jsou klíčovým vlastním zdrojem organizace a používáme je k úhradě nákladů, které není možné pokrýt z dotací a obtížně se na ně hledají jiné externí zdroje. 

Na úrovni středisek a vyšších organizačních jednotek tak mohou členské příspěvky sloužit na spolufinancování provozu kluboven, vzdělávání činovníků či tvoření rezervy na budoucí větší investice jednotek. 

V rámci ústřední úrovně jsou členské příspěvky využívány např. na:

 • mzdové a administrativní náklady související s provozem Kanceláře ústředí (a tím i podporu jednotek a členů napříč organizací), 
 • spolufinancování vydávání spolkového časopisu, 
 • kofinancování různých projektů nebo 
 • úhradu členských příspěvků v mezinárodních skautských organizacích a také ČRDM.

Kromě toho vlastní členské příspěvky umožňují vytvářet finanční rezervy do budoucna. Část členského příspěvku je využívána jako příspěvek do Fondu nemovitostí. Fond pak umožňuje formou dlouhodobých bezúročných zápůjček a darů podporovat úsilí jednotek o obnovu a získávání kluboven, základen či tábořišť do jejich vlastnictví.

Související předpisy

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.