( Aktuální )
Zveřejněno 29. 8. 2023
Jana Harušťáková (Žíža)
KÚJ – koordinátorka integračních aktivit
jana.harustakova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Jana Harušťáková (Žíža)

Příspěvek "Dostupný skauting - letní tábory"

Víme, že letní tábory jsou nezanedbatelnou položkou v rodinném rozpočtu. Nechceme, aby se finance staly překážkou účasti na nejdůležitější akci skautského roku, proto vyhlašujeme pokračování programu Dostupný skauting, tentokrát v podobě příspěvku na letní tábory.

Aktuálně: Finanční podpora účasti na letních táborech 2023 je uzavřená.

Finanční prostředky pro podporu holek a kluků na letní tábory byly získány od soukromých dárců v úspěšné fundraisingové kampani  . 

Podrobné informace

 • Příspěvek je určený pouze na pokrytí části účastnického poplatku na tábor pro vybrané holky a kluky z rodin v tíživé ekonomické situaci ve věku 6 - 26 let na skautském letním táboře. 
 • O příspěvek mohou žádat pouze organizační jednotky organizace Junák - český skaut (dále OJ). Schválený příspěvek obdrží OJ na svůj účet ve formě daru.
 • Přijímání žádostí o příspěvek je otevřeno do 30. 6., nebo do vyčerpání finančních prostředků v programu. 
 • Do 21. 5. lze žádat o podporu pouze pro děti, které nebyly podpořeny v předchozí dotační výzvě Dostupný skauting - podpora skautské činnosti (sběr žádostí skrze skautIS do 15. 2.), od 22. 5. bude výzva otevřena všem, pokud nedojde k vyčerpání prostředků. 
 • V rámci jedné žádosti lze žádat o podporu minimálně 3 dětí, horní limit není stanovený. Žádosti o příspěvek pro více než 10 dětí mohou být před finálním přiznáním finanční podpory předmětem individuální konzultace. Tip: Pokud byste rádi ve vašem středisku podpořili jedno či dvě děti, sestavili jsme pro vás několik možností, jak jinak získat finance zde
 • Výše příspěvku je stanovena následovně: týdenní tábor - 1000 Kč, dvoutýdenní tábor 2000 Kč, třítýdenní tábor - 2500 Kč, čtyřtýdenní tábor - 3000 Kč. Za týden tábora se počítá minimálně 5 dní ve smyslu: týdenní tábor = min. 5 dní, dvoutýdenní tábor = min. 7+5 dní, třítýdenní tábor = min. 7+7+5 dní. 
 • Příspěvek je účelovým darem určeným na pokrytí části poplatku za letní tábor. Příspěvek není určený na vybavení dítěte (spacák apod.)  - k tomu sloužila dotační výzva Dostupný skauting - podpora skautské činnosti.
 • Stejně jako v dotační výzvě Dostupný skauting - podpora skautské činnosti je povinné do žádosti uvést způsob výběru dětí a vložit kritéria výběru, která byla schválena střediskovou radou (více informací níže).
 • Žádosti, které splňují podmínky udělení finanční podpory, budou až do vyčerpání financí v pořadí, ve kterém přišly, průběžně schvalovány.
 • Finanční podpora je určena i pro ukrajinské holky a kluky - program Laskavo integrujeme do programu Dostupný skauting.

Organizační jednotka sama rozhodne, pro jaké děti bude žádat o příspěvek na tábor. Oddíloví vedoucí dobře znají kluky a holky a jejich rodinné zázemí, jsou tak lépe schopni rozhodnout o nároku na příspěvek na tábor, než hodnotící komise na ústředí. Středisko ovšem musí mít dopředu stanovená střediskovou radou odsouhlasená kritéria, podle kterých bude postupovat a děti do žádosti vybírat. TIP: Schází se vaše středisková rada až za dlouhou dobu? Svolejte schůzi střediskové rady online. Doporučený postup včetně sady vzorových kritérií a přihlášky rodičů do programu naleznete níže (záložka Jak vybírat děti do střediskové žádosti o příspěvky na letní tábor?). Pokud jste již kritéria odsouhlasili střediskovou radou pro dotační výzvu Dostupný skauting administrovaný skrze skautIS, můžete ta samá kritéria využít i zde bez nutnosti dalšího schvalování střediskovou radou.

Pravidla by měla být co nejobjektivnější, zároveň si jsme vědomi toho, že i zdánlivě objektivní kritéria mohou mít své slabiny. Například často využívaným indikátorem o finanční situaci rodiny je pobírání přídavků na děti. Nárok na pobírání tohoto přídavku ovšem zohledňuje pouze příjem rodiny, ne její výdaje. Pokud jsou výdaje vysoké (nebo skokově vzrostly), rodina může být v aktuální finanční tísni, přestože podmínky pro pobírání přídavků na dítě nesplňuje.   

Čeho se tedy držet při posuzování, koho by měl příspěvek na letní tábory podpořit? Stanovte si předem kritéria pro výběr a kombinujte je s konkrétními zkušenostmi vedoucích. 

Možný postup pro vytvoření pravidel:

 • Vytvořte si seznam kritérií (viz. příklady níže) jako pomocný check-list. Stanovte si, jaký počet musí dítě/rodina splňovat, aby mohli být příjemci podpory (doporučujeme, aby to byla min. 2 kritéria).
 • Doporučujeme nevyžadovat úřední potvrzení o splnění těchto kritérií, můžete ale rodiny, které mají zájem o tento příspěvek, požádat o podepsání čestného prohlášení. Vzor čestného prohlášení je k dispozici zde  .
 • Zvažte konkrétní zkušenost vedoucích a rádců s rodinným zázemím jednotlivých členů. Možná se k nim/​vám donesly signály o finančních těžkostech rodiny - např. neúčast dítěte na víkendové výpravě kvůli vysokému poplatku nebo těžkostem při pořizování potřebného vybavení. Nebojte se brát tyto ukazatele v potaz. 

 Příklad kritérií: 

 • rodina má 3 a více dětí
 • rodina čelí náhlému výpadku v příjmech 
 • rodině výrazně vzrostly náklady (nájemné, energie atp.)
 • rodina se ocitla ve stavu finanční nouze a pobírá dávky hmotné nouze
 • rodina se ocitla ve stavu finanční nouze a pobírá příspěvek na bydlení
 • rodina se ocitla ve stavu finanční nouze a pobírá přídavky na dítě
 • rodina se ocitla ve stavu finanční nouze a pobírá příspěvek na mobilitu
 • rodič je samoživitel/​samoživitelka
 • rodina je v exekuci
 • probíhá oddlužení rodiny formou osobního bankrotu
 • rodina dříve žádala o snížený členský příspěvek (pokud máte tuto kategorii ve vaší OJ zavedenou)

Pravidla a kritéria pro podporu dětí uveďte v zápisu ze střediskové rady a následně do formuláře žádosti. 

Vyplňte a odešlete tento jednoduchý formulář  . 

Budete dotázáni na:

 • název a evidenční číslo jednotky, kontaktní osobu žádosti
 • stručný seznam dětí (neuvádějte jméno, pouze věk a skautskou věkovou kategorii) + dobu, kterou stráví na táboře + částku, o kterou na toto dítě žádáte (musí odpovídat pravidlům výše. Tedy například:
 • Světluška, 7 let, 1 týden (7 dní), 1000 Kč
 • Skaut, 13 let, 2 týdny (14 dní), 2000 Kč
 • Skautka, 14 let, 3 týdny (21 dní), 3000 Kč
 • Rover, 18 let, 10 dnů, 1000 Kč
 • Rover, 19 let, 12 dnů, 2000 Kč
 • Ranger, 21 let, 25 dnů, 3000 Kč 
 • Všechny žádosti, které splňují podmínky udělení finanční podpory, budou až do vyčerpání financí v pořadí, ve kterém přišly, průběžně schvalovány. 
 • Žadatel obdrží vyrozumění do 14 pracovních dnů od zaslání žádosti na jím uvedený kontaktní email.
 • S úspěšným žadatelem bude podepsána darovací smlouva a nejpozději do 14 dnů od podpisu mu budou zaslány peníze ve formě daru na účet uvedený v žádosti.  
 • Organizační jednotka, které bude poskytnut dar, se zavazuje: 

  • využít finanční prostředky hospodárně a pouze k aktivitám naplňujícím cíl daru,
  • do konce září poskytnout stručné zhodnocení (zpětnou vazbu) čerpání podpory, tj. vyplnit formulář, který vám zašleme,
 • Organizační jednotka nemá povinnost zaslat poskytovateli finanční vyúčtování daru. Evidence a vyúčtování daru není náročné, v případě potřeby naleznete metodickou podporu zde. 

Je možné oslovit všechny rodiče ve vašem středisku hromadně, například e-mailem, a informovat je o nabídce příspěvku na tábor. Zároveň můžete sami vytipovat konkrétní rodiny a oslovit přímo je. Oba dva přístupy mají své výhody a nevýhody a je dobré je dopředu zvážit. Podrobně jsme téma rozepsali v metodické podpoře  k programu Dostupný skauting (záložka Jak program komunikovat rodičům). Pod tímto odkazem pak naleznete vzorový dopis, který můžete upravit podle svých podmínek a využít k oslovení rodičů.

Pro konzultace i doplňující informace je k dispozici koordinátorka programu Dostupný skauting Jana Harušťáková – Žíža (jana.harustakova@skaut.cz). Garantkou programu Dostupný skauting je Barbora Tichavová - Rozárka, místostarostka a zpravodajka pro program.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.