( Aktuální )
Zveřejněno 10. 6. 2024
Jana Harušťáková (Žíža)
KÚJ – koordinátorka integračních aktivit
jana.harustakova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Jana Harušťáková (Žíža)

Příspěvek "Dostupný skauting - letní tábory"

Víme, že letní tábory jsou nezanedbatelnou položkou v rodinném rozpočtu. Nechceme, aby se finance staly překážkou účasti na nejdůležitější akci skautského roku, proto vyhlašujeme další kolo příjmu žádostí o finanční příspěvek na účast na letních táborech.

Pozor! Prodloužili jsme uzávěrku příjmu žádostí do 15. 6. 2024.

Finanční prostředky pro podporu holek a kluků na letní tábory byly získány od soukromých dárců v úspěšné fundraisingové kampani 

Níže uvedená pravidla jsou na základě zkušeností z roku 2023 a zpětných vazeb aktualizována pro rok 2024. Sběr žádostí o příspěvek bude otevřen 1. dubna a potrvá do 10. června 2024.

Podrobné informace

 • Příspěvek je určený pro vámi vybrané holky a kluky z rodin v tíživé ekonomické situaci ve věku 6 - 26 let (konkrétně narozené v roce 1998 až 2018) na skautském letním táboře. Pro každé dítě můžete letos žádat o příspěvek až do výše 60% ceny táborového poplatku.
 • O příspěvek mohou žádat pouze organizační jednotky organizace Junák - český skaut (dále OJ). Schválený příspěvek obdrží OJ na svůj účet ve formě daru.
 • Přijímání žádostí o příspěvek je otevřeno od 1.4. do 15. 6. nebo do vyčerpání finančních prostředků v programu. 
 • Sběr žádostí nově probíhá ve skautISu (sekce Dotace).
 • Příspěvek na letní tábory je určen i pro holky a kluky, kteří jsou podpoření z dotace na celoroční podporu skautské činnosti (skautské vybavení, výpravy apod.). Jen prosíme, postupujte uvážlivě a příspěvek nabízejte těm, co jej opravdu potřebují.
 • OJ může v roce 2024 podat jen jednu žádost. V rámci žádosti lze žádat o podporu minimálně 2 dětí, horní limit není stanovený. Žádosti o příspěvek pro více než 10 dětí mohou být před finálním přiznáním finanční podpory předmětem individuální konzultace. Tip: Pokud byste rádi ve vašem středisku podpořili jedno či dvě děti, sestavili jsme pro vás několik možností, jak jinak získat finance zde
 • Příspěvek je účelovým darem určeným na pokrytí části poplatku za letní tábor. Příspěvek není určený na vybavení dítěte nebo účast na výpravých - k tomu sloužila dotační výzva "Dostupný skauting - podpora skautské činnosti".
 • Stejně jako v dotační výzvě "Dostupný skauting - podpora skautské činnosti" je povinné do žádosti uvést způsob výběru dětí a vložit kritéria výběru, která byla schválena střediskovou radou (více informací viz níže).
 • Žádosti, které splňují podmínky udělení finanční podpory, budou až do vyčerpání financí průběžně schvalovány.

Organizační jednotka sama rozhodne, pro jaké děti bude žádat o příspěvek na tábor. Oddíloví vedoucí dobře znají kluky a holky a jejich rodinné zázemí, jsou tak lépe schopni rozhodnout o nároku na příspěvek na tábor, než hodnotící komise na ústředí. Středisko ovšem musí mít dopředu stanovená střediskovou radou odsouhlasená kritéria, podle kterých bude postupovat a děti do žádosti vybírat. 

TIP: Schází se vaše středisková rada až za dlouhou dobu? Svolejte schůzi střediskové rady online. 

Doporučený postup včetně sady vzorových kritérií a přihlášky rodičů do programu naleznete níže (záložka Jak vybírat děti do střediskové žádosti o příspěvky na letní tábor?).

Pravidla by měla být co nejobjektivnější, zároveň si jsme vědomi toho, že i zdánlivě objektivní kritéria mohou mít své slabiny. Například často využívaným indikátorem o finanční situaci rodiny je pobírání přídavků na děti. Nárok na pobírání tohoto přídavku ovšem zohledňuje pouze příjem rodiny, ne její výdaje. Pokud jsou výdaje vysoké (nebo skokově vzrostly), rodina může být v aktuální finanční tísni, přestože podmínky pro pobírání přídavků na dítě nesplňuje.   

Čeho se tedy držet při posuzování, koho by měl příspěvek na letní tábory podpořit? Stanovte si předem kritéria pro výběr a kombinujte je s konkrétními zkušenostmi vedoucích. 

-> Pravidla výběru vč. konkrétních kritérií musí být schválena střediskovou radou a uvedená v zápisu z jednání. Seznam kritérií je povinnou součástí žádosti o dotaci a bez nich bude žádost zamítnuta.

-> Pokud máte pravidla výběru schválená již z předchozího ročníku Dostupného skautingu (podpora skautské činnosti či letní tábory) a stále na nich ve vaší radě panuje shoda, lze je využít i pro toto kolo. I v tomto případě uveďte seznam kritérií do žádosti.

Možný postup pro vytvoření pravidel:

 • Vytvořte si seznam kritérií (viz. příklady níže) jako pomocný check-list. Stanovte si, jaký počet musí dítě/rodina splňovat, aby mohli být příjemci podpory (doporučujeme, aby to byla min. 2 kritéria).
 • Doporučujeme nevyžadovat úřední potvrzení o splnění těchto kritérií, můžete ale rodiny, které mají zájem o tento příspěvek, požádat o podepsání čestného prohlášení. Vzor čestného prohlášení je k dispozici zde  .
 • Zvažte konkrétní zkušenost vedoucích a rádců s rodinným zázemím jednotlivých členů. Možná se k nim/​vám donesly signály o finančních těžkostech rodiny - např. neúčast dítěte na víkendové výpravě kvůli vysokému poplatku nebo těžkostem při pořizování potřebného vybavení. Nebojte se brát tyto ukazatele v potaz. 

 Příklad kritérií: 

 • rodina má 3 a více dětí
 • rodina čelí náhlému výpadku v příjmech 
 • rodině výrazně vzrostly náklady (nájemné, energie atp.)
 • rodina se ocitla ve stavu finanční nouze a pobírá dávky hmotné nouze
 • rodina se ocitla ve stavu finanční nouze a pobírá příspěvek na bydlení
 • rodina se ocitla ve stavu finanční nouze a pobírá přídavky na dítě
 • rodina se ocitla ve stavu finanční nouze a pobírá příspěvek na mobilitu
 • rodič je samoživitel/​samoživitelka
 • rodina je v exekuci
 • probíhá oddlužení rodiny formou osobního bankrotu
 • rodina dříve žádala o snížený členský příspěvek (pokud máte tuto kategorii ve vaší OJ zavedenou)
 • rodina uprchlíků (rodina pobývá v ČR na základě „Víza za účelem strpění“ či „Víza za účelem dočasné ochrany“)

Sběr žádostí nově probíhá stejně jako u dotace "Dostupný skauting - podpora skautské činnosti" ve skautISu (sekce Dotace). Důvodem je procesní zjednodušení a sjednocení obou částí programu Dostupný skauting. Pro žádosti o příspěvek na tábory jsme vytvořili nový formulář se jménem “Dostupný skauting - tábory (9573)”. Jeho forma vychází z formuláře “Dostupný skauting - podpora skautské činnosti" (ve skautISu pojmenovaný jako "Dostupný skauting (9571)".

Vyplnit žádost není náročné a otázky ve formuláři jsou návodné. Ptáme se především na způsob výběru holek a kluků do žádosti, kritéria výběru a seznam kluků a holek, které chcete podpořit. U každé osoby uveďte:

 • a) věk;
 • b) oddíl, ve kterém působí;
 • c) částku požadovano pro konkrétní osobu (můžete žádat až o 60% výše táborového poplatku pro danou osobu) a údaj, kolik je to % z poplatku za tábor;
 • d) konkrétní důvod, proč pro danou osobu o podporu žádáte.

Např. "1. osoba: 7 let, Sedmikrásky, 1250 Kč (60% poplatku), důvod - v rodině dítěte se stala nečekaná událost (úmrtí jednoho z rodičů), která zapříčinila finanční těžkosti."

Seznam ponechte anonymní.

Do rozpočtové tabulky uveďte:

 • V části Náklady uveďte do řádku " Tábory - celkové náklady (100%)" součet všech plných táborových poplatků za všechny osoby v žádosti. Jiné položky nevyplňujte.
 • V části Výnosy:

  • řádek "Tábory - požadovaný dar" - součet požadovaných příspěvků (za každé dítě max. do 60% jeho táborového poplatku)
  • řádky "Účastnické poplatky" a "Tábory - vlastní zdroje"  - částka, kterou doplácí rodiče nebo vy z jiných zdrojů. Lze ovšem vyplnit jen jeden z těchto řádků souhrnou sumou a druhý nechat prázdný.
 • Všechny žádosti, které splňují podmínky udělení finanční podpory, budou až do vyčerpání financí v pořadí, ve kterém přišly, schvalovány. Nejpozději budou schváleny do 14 dnů po uzávěrce příjmu žádostí.

Je možné oslovit všechny rodiče ve vašem středisku hromadně, například e-mailem, a informovat je o nabídce příspěvku na tábor. Zároveň můžete sami vytipovat konkrétní rodiny a oslovit přímo je. Oba dva přístupy mají své výhody a nevýhody a je dobré je dopředu zvážit. Podrobně jsme téma rozepsali v metodické podpoře k programu Dostupný skauting (záložka Jak program komunikovat rodičům). Pod tímto odkazem pak naleznete vzorový dopis, který můžete upravit podle svých podmínek a využít k oslovení rodičů.

Pro konzultace i doplňující informace je k dispozici koordinátorka programu Dostupný skauting Jana Harušťáková – Žíža (jana.harustakova@skaut.cz, +420 731 622 849, obsahová podpora) a Hana Pechoušková - Karamela (karamela@skaut.cz, finance a vyúčtování). Garantkou programu Dostupný skauting je Barbora Tichavová - Rozárka, místostarostka a zpravodajka pro program.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.