( Aktuální )
Zveřejněno 15. 1. 2024
Jana Harušťáková (Žíža)
KÚJ – koordinátorka integračních aktivit
jana.harustakova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Jana Harušťáková (Žíža)

Projekt Darujeme kroužky dětem (Česká rada dětí a mládeže)

Darujeme kroužky dětem je projekt České rady dětí a mládeže (ČRDM), který nabízí úhradu části nákladů na volnočasové aktivity dětí. Junák – český skaut jako členská organizace ČRDM plně podporuje skautská střediska a  rodiče ve využití finanční podpory tohoto projektu. Projekt pomáhá rodinám ve finanční tísni (kritéria viz níže) a dětem cizinců/uprchlíků z Ukrajiny s dočasným pobytem. V principu se jedná o tzv. voucherový systém. Od 15. 1. do 14. 4. 2024 mohou rodiče žádat o příspěvek 2 000 Kč na dítě, ve formě čtyř voucherů v hodnotě 500 kč. Není požadovaná finanční spoluúčast rodičů. Poukázky lze uplatnit na aktivity nabízené organizacemi a spolky, které jsou zaregistrované v systému.

Veškeré informace jsou k dispozici na stránce projektu darujemekrouzky.cz. Pokud potřebujete s registrací asistenci či radu, neváhejte se ozvat správcům projektu z ČRDM na email: info@darujemekrouzky.cz nebo tel. číslo 773 772 202.

Pojmy pro lepší orientaci v dalším textu:

 • systém  platforma Aktivní město, pomocí které je projekt realizován
 • dárce  Česká rada dětí a mládeže (ČRDM)  organizátor projektu
 • příspěvek  dar poskytnutý dárcem (ČRDM) příjemci (dítěti-rodiči)
 • příjemce  dítě (resp. rodič/zákonný zástupce) oprávněné k získání příspěvku
 • pořadatel (poskytovatel)  v našem případě konkrétní skautské středisko
 • pobočka  místo, kde probíhají aktivity pořadatele (klubovny, táborové základny… )
 • aktivita  položka, na kterou může rodič využít poukazy, v našem případě půjde o dlouhodobou soustavnou činnost  oddílovou činnost

Jak využít podporu Darujeme kroužky dětem?

 1. Na stránkách Aktivní město se skautské středisko zaregistruje jako poskytovatel.
 2. Rodič dítěte se zaregistruje jako občan na stejném webu, kde také doloží potřebné dokumenty, které ho opravňují k získání příspěvku.
 3. Středisko zadá do systému své pravidelné aktivity a přiřadí aktivitu k příspěvku Darujeme kroužky dětem (CZ) nebo Darujeme kroužky dětem (UA) podle toho, zda chtějí aktivitu nabídnout pouze českým nebo i ukrajinským dětem. Doporučení k zadání a formulaci aktivit naleznete níže.
 4. Po schválení aktivit dárcem (ČRDM) je může rodič v systému vyhledat a použít své poukazy na tyto aktivity. Poté přijde rodiči i poskytovateli informační e-mail.
 5. Rodič již nemá povinnost spoluúčasti.
 6. Dítě se zapojí do aktivit oddílu a jeho náklady jsou pokryté z příspěvku.
 7. Středisko obdrží na konci každého měsíce uplatněné příspěvky na účet.

O příspěvek mohou zažádat rodiny s dětmi žijící na území ČR ve věku 3-18 let, které se nacházejí v tíživé finanční situaci a pobírají dávku "Přídavek na dítě", příp. "Příspěvek na péči" či "Odměna pěstouna". Dále také rodiny ukrajinských uprchlíků s dětmi ve věku 3-18 let - podmínkou je pobyt v ČR na základě „Víza za účelem strpění“ či „Víza za účelem dočasné ochrany“ a čestné prohlášení, že příjem rodiny nepřevyšuje 3,4násobek životního minima v ČR.

Tip: Podívejte se na instruktážní video:

Jak mají rodiče požádat o příspěvek:

 1. Zaregistrujte se jako žadatel do systému Aktivní město.
 2. Po přihlášení si vyberte aktivitu z nabídky ve vašem okolí, ideálně tedy příslušné skautské středisko a aktivitu oddílu, do kterého vaše dítě chodí.
 3. Ověřte si (telefonicky, emailem, osobně), zda má středisko/​oddíl volnou kapacitu a domluvte se na přijetí vašeho dítěte. Toto platí pouze v případě, že dítě doposud do oddílu nechodí.
 4. V systému Aktivní město požádejte o příspěvek, doložte potřebné dokumenty a potvrďte výběr aktivity.

Jak se zaregistrovat jako poskytovatel

Tip: Podívejte se na instruktážní video:

 1. Zaregistrujte svoje středisko na webu: https://moje.aktivnimesto.cz/​registrace/​poskytovatel Při registraci můžete rovnou přidat tzv. pobočky - v našem případě např. klubovny, nebo další místa, kde se konají aktivity. Po úspěšné registraci obdržíte heslo na uvedenou e-mailovou adresu.
 2. Přihlaste se jako poskytovatel v administraci: https://admin.aktivnimesto.cz V administraci můžete doplnit některé chybějící údaje.
 3. Přejděte do části “Pobočky” a přidejte/​aktualizujte údaje o místech, kde vaše středisko pořádá aktivity pro děti.
 4. V části “Aktivity” přidejte aktivity. Informace k formulaci aktivit viz. níže.
 5. Po uložení aktivity budete vyzváni k přiřazení aktivity k příspěvku. Vyberte příspěvek “Darujeme kroužky dětem (CZ)”, případně také “Darujeme kroužky dětem (UA)” v případě, že jsou vaše aktivity určeny i ukrajinským uprchlickým dětem.
 6. Od 15.8.2023 mohou poskytovatelé přistupovat do nové výzvy. Mohou tak nahrávat, aktualizovat a přidávat aktivity k výzvám „Darujeme kroužky dětem (CZ) – 1. pololetí školního roku 2023/​24“ a „Darujeme kroužky dětem (UA) – 1. pololetí školního roku 2023/​24“.

Co a jak můžeme zařadit mezi aktivity

Přednostně jsou schvalovány dlouhodobé aktivity, v našem případě jde tedy účast dítěte na činností oddílů.

Neomezujte popis aktivity na příliš specifické činnosti, omezíte tak i vázanost příspěvku (daru). Obecnější popis aktivity zaručí, že můžete pro konkrétní dítě za příspěvek zaplatit ledacos, tedy materiál na oddílové schůzky, poplatky za víkendové výpravy, případně třeba také zpětně podzimní nebo vánoční tábory, dále vybavení, které dítě obecně potřebuje pro návštěvu oddílu (např. oblečení, spacák nebo batoh - i to můžete z příspěvku uhradit). Stejně tak můžete uhradit společný materiál, který v běžném případě platíte třeba z členských příspěvků.

Další informace jsou neaktuální - čekáme na aktualizaci ze strany ČRDM (viz stránka https://www.darujemekrouzky.cz/​pro-poskytovatele/ ).

Celkovou cenu aktivity nastavte tak, aby bylo možné jednoduše uplatnit celý jeden nebo celé dva tisícikorunové poukazy.

Jsou tedy dvě základní možnosti:

 • 1 250 Kč - rodič použije jeden tisícikorunový poukaz a doplatí 20 %, tedy 250 Kč;
 • 2 500 Kč - rodič použije oba tisícikorunové poukazy a doplatí 20 %, tedy 500 Kč.

Cena může být vyšší, než 2 500 Kč, (např. v případě zařazení dražší akce do aktivity viz výše), způsob/​termín úhrady a výši zbylé částky si středisko může s rodiči nastavit individuálně. Jedná se zejména o případy, kdy se dítě nebude účastnit všech akcí v rámci poskytované aktivity a tak se podíl rodičů na ceně může lišit v konkrétních případech. Tak či tak je ale splnění podmínky zaplacení minimálně 20 % ceny aktivity povinné.

Aktivity by tedy měly v principu vypadat takto:

 • Název aktivity: Činnost oddílu [název oddílu] v roce 2022/​2023
 • Popis: Aktivity oddílu ve školním roce 2022/​2023 [+ základní informace o činnosti oddílu – co děláte, na co se zaměřujete… ]
 • Součástí této aktivity je / není: (podzimní tábor... )
 • Cena: 1 250 Kč nebo 2 500 Kč.

Ano, pokud náklad vznikl na činnost v daném pololetí.

Rodič jako zákonný zástupce žádá o příspěvek od ČRDM pro své dítě. Když splní podmínky a příspěvek získá, je také příjemcem daru. Rodič se rozhoduje, na které kroužky získaný příspěvek využije - na skautské aktivity jej může využít celý, nebo jen část. 

Středisko v cca polovině následujícího měsíce od využití příspěvku rodičem nalezne v portálu “aktivní město” vyúčtování za uplynulý měsíc, kde bude uveden souhrnný přehled a také tabulka s rozpisem jednotlivých dětí a jejich příspěvků (vybraných aktivit, na které je příspěvek určen). Toto vyúčtování je obdoba faktury, či poukázky na peníze - informuje středisko, že obdrží peníze, které by jinak hradili rodiče. Elektronické peníze se zde nazývají vouchery, ceninou. Vyúčtování nalezne středisko na portálu v profilu organizace v záložce “vyúčtování”. ČRDM uhradí středisku příspěvek.

Středisko dostane příspěvek před využitím peněz (na 2. pololetí), nebo až po realizaci aktivity (za 1. pololetí). Podle toho se také liší postup, jak s penězi naložit, tedy i způsob zaúčtování.

Aktivity, které se teprve uskuteční - peníze dostane středisko dopředu: Středisko účtuje o pohledávce za ČRDM a zároveň o závazku vůči dítěti (rodiči). Pohledávka bude uhrazena přijatou platbou od ČRDM, a závazek se bude postupně snižovat při každém využití peněz pro dítě.

Aktivity, které již proběhly a již byly uhrazeny rodičem: Zde musí středisko vytvořit evidenci aktivit, kterých se dítě zúčastnilo. Jelikož již platby byly rodičem uhrazeny, může mu buď peníze vyplatit (vrátit poplatky za uplynulé aktivity), nebo je využít v dalším období k úhradě skautských aktivit tohoto dítěte. Záleží na dohodě střediska s rodičem.

Příspěvek můžete využít na úhradu těchto plateb:

 • členský příspěvek (registrace)
 • výprava
 • tábor
 • materiál na skautské aktivity (např. uzlovačka, KPZ, šátek, zápisník)
 • vybavení, které středisko z příspěvku koupí a členovi/člence půjčí (batoh, spacák, karimatka, ešus, kroj)

Vybavení musí zůstat ve vlastnictví střediska, tzn. je podpořenému členovi dlouhodobě zapůjčeno a evidováno dle pravidel OJ a směrnice o majetku . Stejně tak vyřazení tohoto vybavení z vlastnictví střediska musí probíhat dle pravidel OJ. 

Pokud jsou náklady na vybavení nebo výpravu vyšší, lze k financování využít také dotaci MŠMT na Dostupný skauting.

Dále je nutné evidovat i přijatou spoluúčast od rodiče. Ta může být uhrazena v plné výši v rámci jakékoli z uvedených aktivit, 250 / 500 Kč z např. členského příspěvku, poplatek za jednu výpravu apod. Není potřeba, aby rodič uhradil 20% z každé dílčí aktivity.

V případě, že dítě přestane chodit do oddílu předtím, než bude vyčerpána celá částka příspěvku, lze příspěvek využít pro jiné dítě v obdobné situaci. O tom, které dítě příspěvek dočerpá, rozhoduje středisko a tuto informaci má pouze ve své evidenci, do systému ji nezadává.

V přiložených souborech naleznete podrobný postup zaúčtování pro podvojné i jednoduché účetnictví.

V případě dotazů se obraťte na Olgu Dočekalovou, email: olga.docekalova@skaut.cz.

Postup účtování - podvojné účetnictví [12.52 kB] Postup účtování - jednoduché účetnictví [14.86 kB]
Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.