( Aktuální )
Zveřejněno 3. 10. 2023
Olga Dočekalová
KÚJ – ekonomické agendy
olga.docekalova@skaut.cz
Zuzana Vaidová
KÚJ – koordinátorka dotací
zuzana.vaidova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Olga Dočekalová

Dotace na opravu a údržbu kluboven a základen

Dotace na opravy a údržbu kluboven a základen je určena pouze na opravy neinvestičního charakteru. Tedy práce, při kterých dochází pouze k opravě nebo výměně již existující části stavby. Jedná se především o výměnu oken, opravu střechy, výměnu podlah nebo instalací, opravy zdí a podobně.

Dotace je určena na neinvestiční opravy staveb, které jsou v majetku organizace či organizačních jednotek. Ve zvlášť výjimečných případech je možné financovat nejnutnější opravy přímo související s činností pro děti a mládež v dlouhodobém nájmu od veřejnoprávních subjektů (obec, kraje, pronájem na dobu minimálně 15 let). 

S růstem členské základny se objevuje problém dostatečných kapacit pro činnost oddílů. Projekty, které umožní navýšení kapacit ve stávajících objektech, budou v rámci možností upřednostněny.

Pro přestavby, modernizace a nové stavby jsou určeny investiční dotace.

Více o tématu investic a neinvestic naleznete níže.

Dotace na opravu a údržbu kluboven a základen

Posouzení, zda se jedná o investici, či nikoli:

 • má vliv na zaúčtování a daň z příjmu PO,
 • je rozhodující pro výběr správného dotačního titulu.

Oprava (neinvestice)

 • uvedení do původního nebo provozuschopného stavu, v důsledku opotřebení nebo škody,
 • nevzniká nová funkčnost, nové využití,
 • platí i v případě, kdy jsou použity nové (lepší) materiály.

Investice = technické zhodnocení

 • rekonstrukce (nástavba, přístavba) nebo modernizace,
 • naopak dochází ke změně (nové) funkčnosti, využití.

Prokázání

 • stavebně-technická dokumentace, projekt (!pozor, i zde používat správně termíny),
 • fotografie (před, při, po ukončení).

Účetnictví a daně

 • oprava - ihned do nákladů
 • investice - zvyšuje hodnotu majetku a odepisuje se do nákladů postupně po dobu životnosti.

= technické zhodnocení

 • zvýšení užitné plochy - nástavba (do výšky), přístavba (změna půdorysu)
 • zateplení budovy
 • nové vnitřní rozvody studené a teplé vody, vnitřní rozvody kanalizace, vnitřní odpadové šachty, rozvody elektroinstalace
 • výměna oken a dveří
 • oprava střechy, elektroinstalace, či podlahy
 • výměna potrubí kanalizace
 • Dotaci lze žádat nejvýše na 70 % celkových nákladů projektu. Vlastní zdroje může jednotka využít z prostředků OJ, darů, příspěvku obcí či nadací nebo si může požádat o podporu z Fondu nemovitostí.
 • Nejnižší možná poskytnutá dotace je ve výši 30 000 Kč celkových nákladů.
 • Žádost se podává prostřednictvím skautISu.

Dle finanční náročnosti projektu se žádosti dělí na malé ("zjednodušené") a velké ("úplné"). S tím také souvisí požadované přílohy k posouzení žádosti.

Založit novou žádost může pouze vedoucí/admin jednotky (střediska) nebo správce dotací (roli může přidělit admin jednotky například hospodáři nebo vedoucímu projektu).

Žádost musí obsahovat veškeré požadované přílohy, které se vkládají přímo k žádosti v systému skautIS. V případech bezprostředního navazování na projekty z předchozích let je možné místo vložení skenu vyplnit u přílohy pouze její název a rok uložení v KÚJ. Pokud není možné přílohu naskenovat (například je většího formátu, nebo by bylo skenování příliš náročné), lze ji odeslat v papírové podobě na adresu Kanceláře ústředí. V tomto případě bude u přílohy v systému skautIS místo vloženého scanu v poznámce informace, že je příloha zaslána v papírové podobě. Návod jak podávat žádost najdete ve skautISu.

Pokud se neinvestiční stavební úpravy týkají jednoho objektu, podává se pouze jeden souhrnný projekt s popisem jednotlivých částí.

Forma žádosti malého projektu je určena k finanční podpoře jednoduchých stavebních projektů, které nevyžadují složitou dokumentaci. Přesto je určena na takové projekty, které jsou mimo běžné možnosti financování OJ. U zjednodušených projektů nemohou celkové náklady (nikoliv jen dotace) přesáhnout 120 tis. Kč včetně. 

Náležitosti k žádosti malého projektu:

 • vyplněná žádost včetně rozpočtu o dotaci na opravy staveb v systému skautIS
 • stručný popis prováděné práce, doplněný o výkaz výměr, použité technologie, prováděné stavební práce či druh materiálu, co bude použit a předpokládaný harmonogram prací 
 • doklad o vlastnictví:

  - aktuální výpis z katastru nemovitostí (stačí printscreen z KN);

  - v případě nájemního vztahu je třeba doložit nájemní smlouvu a souhlas vlastníka se stavebními úpravami 

 • 2 až 5 fotografií charakterizujících objekt jako celek a foto detailů  (co nejvíce aktuální, objektivní a detailní) u potřebnosti stavebních úprav
 • v případě předpokládaného dodavatelského řešení jednu nejvýhodnější cenovou nabídku na zhotovení stavebních prací
 • kopii pojistné smlouvy objektu proti živelným pohromám 
 • pokud je objekt pojištěn centrální smlouvou prostřednictvím ústředí organizace, není třeba dokládat

Náležitosti k žádosti velkého projektu:

 • vyplněná žádost o dotaci na opravy staveb v systému skautIS
 • projektová dokumentace v rozsahu dle charakteru stavebních prací (technická zpráva doplněna o výkaz výměr prováděných prací i s harmonogram postupu prací, situace s vyznačením stavby, včetně vyjádření jaká je možnost přístupu ke stavbě z veřejné komunikace, půdorysy podlaží, řezy, pohledy)
 • stavební povolení nebo vyjádření k ohlášení stavebních úprav pokud je charakter stavebních prací vyžaduje viz zákon č. 183/​2006 Sb. (stavební zákon), paragraf 103 a násl.;
 • doklad o vlastnictví:

   - aktuální výpis z katastru nemovitostí (stačí printscreen z KN);

  - snímek katastrální mapy;

  - v případě nájemního vztahu je třeba doložit nájemní smlouvu a souhlas vlastníka se stavebními úpravami 

 • 2 až 5 fotografií charakterizujících objekt jako celek a foto detailů potřebnosti stavebních úprav
 • kopii pojistné smlouvy objektu proti živelným pohromám 
 • pokud je objekt pojištěn centrální smlouvou prostřednictvím ústředí organizace, není třeba dokládat
 • tři cenové nabídky firem na zhotovení prací a zprávu o výběrovém řízení (např. zápis ze střediskové rady)
 • podrobný rozpočet nákladů včetně jednotkových cen
 • u cenových nabídek firem položkový rozpočet v mírách, vahách; v případě realizace vlastními silami podrobný rozpis potřebného materiálu doplněný o výkaz výměr těchto prací, které se budou provádět, vše musí být uvedeno v mírách a váhách oddělení investičních a neinvestičních nákladů
 • v případě pokračujících (víceletých) projektů je třeba připojit popis jednotlivých etap stavebních prací a to jak obsahový (jaké práce a kdy), tak finanční (kolik se předpokládá, že budou v rámci let jednotlivé etapy stát), včetně času realizace veškerých stavebních prací

Projekty projednává Komise pro posuzování stavebních projektů. O výsledku informuje Kancelář ústředí předkladatele nejpozději do konce dubna. V případě nutnosti dodání doplňujících dokumentů vyžádaných komisí nejpozději do 2 měsíců od výzvy k doplnění.

Příjemce dotace obdrží dotaci do 31. 5. U projektů nad 300 tis. Kč obdrží příjemce zálohu ve výši 50 % dotace do 31. 5. Druhá polovina dotace bude rozeslána do 31. 7. 

Vyúčtování dotace probíhá prostřednictvím SkautISu, a to do měsíce po skončení projektu. Nejpozději pak ale do 15. prosince.

Vyúčtování dotace zahrnuje:

 • vyplnění vyhodnocení projektu včetně fotodokumentace,
 • vyplnění seznamu dotovaných dokladů, volitelně (avšak z důvodu možné snazší kontroly doporučeně) nahrání těchto dokladů (foto nebo sken) do skautISu,
 • vyplnění závěrečného rozpočtu akce,
 • odevzdání vyúčtování, potvrzené vedoucím OJ a jedním členem revizní komise.

Zde najdete přehled poskytnutých finančních prostředků za rok 2021.

Pravidla a informace pro využití dotací a vyúčtování jsou popsány ve Směrnici k dotacím pro daný rok. Tato vychází zpravidla začátkem kalendářního roku na základě zveřejněné výzvy MŠMT.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.