( Aktuální )
Zveřejněno 3. 10. 2023
Olga Dočekalová
KÚJ – ekonomické agendy
olga.docekalova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Olga Dočekalová

Přebírám hospodaření jednotky

Text je psán pro hospodáře středisek, ale myslíme tím v širším slova smyslu i hospodáře skautských okresů, krajů i zvláštních OJ, protože všichni řeší obdobné problémy. 

Při převzetí funkce je dobré se nejprve seznámit s finančním stavem střediska.

 • Tedy kolik má peněz v hotovosti a na účtu (případně jaké jsou jeho pohledávky a závazky), tedy provést mimořádnou inventarizaci.
 • Je vhodné při převzetí funkce sepsat předávací protokol, zejména pokud přebíráš hotovost, ale hodí se i sepsat předávané účetní doklady, razítko apod.
 • Důležité je seznámit se se schváleným rozpočtem střediska, a případnými dalšími vnitřními předpisy (pravidly) OJ. Rozpočet se skládá jednak z příjmové stránky (příspěvky členů, dotace, dary, granty, aj.) a také z očekávaných výdajů (pronájmy kluboven, poplatky za elektřinu, vodu, náklady akcí, aj.). V dalším roce bude pravděpodobně sestavení rozpočtu na Tobě, takže je důležité přesně vědět, jaké položky musí právě váš rozpočet obsahovat. V případě, že by byl rozpočet střediska ztrátový, je potřeba najít finanční prostředky na pokrytí ztráty.
 • Další oblastí je majetek střediska - ať movitý či nemovitý. Je třeba vést přehlednou evidenci a na konci roku provést inventarizaci. Na veškerý majetek doporučujeme uzavřít pojištění. 
 • Zpracování přehledu smluvních vztahů a to především těch s finančním dopadem, jako jsou nájemní smlouvy. Tento přehled je třeba průběžně doplňovat.

Klíčové povinnosti hospodáře

Dle organizačního řádu, příloha č. 1

 • Pomoci zajistit dlouhodobou finanční stabilitu střediska a pokrytí jeho finančních potřeb, zejména tedy

  • Řídit finanční plánování střediska sestavením, dodržováním a následným vyhodnocením rozpočtu;
  • Pomoci se zajišťování dostupných finančních zdrojů a dohlížet na efektivní využívání finančních a materiálních prostředků střediska, zejména zajistit řádné a efektivní využití dotací.
 • Pomoci zajistit plnění povinností OJ v oblasti hospodaření, zejména tedy:

  • Zajištění včasné úhrady závazků střediska a sledování zaplacení pohledávek třetích stran; 
  • Zajištění řádného vedení účetnictví střediska, zpracování účetní závěrky a výkazů, včetně uchování účetních dokladů a evidencí dle zákona a vnitřních předpisů Junáka - českého skauta;
  • Zajištění splnění daňových povinností střediska, včas a řádně odevzdaných daňových výkazů a případnou úhradu daní;
  • Zajištění evidence majetku a příprava podkladů pro pravidelnou inventarizaci.
 • Poskytnout součinnost revizním orgánům při jejich činnosti, respektovat jejich závěry a případně podnikat opatření k nápravě nedostatků.
 • Zajišťovat metodickou podporu v oblasti hospodaření oddílům (podřízeným jednotkám).

Důležité dokumenty vymezující činnost hospodáře jsou uvedeny v článku předpisy k hospodaření na skautské Křižovatce.

Další zdroje

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.