( Aktuální )
Zveřejněno 26. 2. 2023
Jan Chmelař
KÚJ – asistent organizačního zpravodaje
jan.chmelar@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina (Jerry)

Přihlášky a evidenční listy

Získání osobních údajů o členech včetně seznámení s pravidly ochrany osobních údajů a případným získáním doplňkových souhlasů členů či zákonných zástupců mladších členů je prvním a důležitým krokem pro existenci členství v naší organizaci, řádnou evidenci osob i následnou každoroční registraci. Klíčovými tématy jsou přihlášky a také evidenční listy.

Přihlášky a evidenční listy

Přihláška slouží k registraci nového člena do organizace Junák - český skaut. Celá organizace a jeho jednotlivé organizační jednotky zpracovávají osobní údaje členů tak, že člen vyplní a předá vyplněnou přihlášku vč. dalších údajů v rámci evidenčního listu, čímž projeví souhlas se vstupem a se zpracováním svých osobních údajů.

Máme několik typů různých přihlášek odpovídajících typickým situacím v naší činnosti. Každá pak má svůj vlastní účel. Kromě vybírání přihlášek v papírové podobě (a případně jejich skenování) už je možné vše ohledně přihlášek řešit s využitím skautISu i zcela elektronicky.

V rámci skautISu je možné řešit elektronicky:

  • přihlášky nových členek a členů do organizace (oddílu/​střediska),
  • přihlášky účastníků tábora (členů i nečlenů),
  • přihlášky na vzdělávací akce (členů i nečlenů).

Více k poučení ohledně osobních údajů na přihláškách

Součástí přihlášky do organizace (oddílu/​střediska) je také tzv. Evidenční list - formulář pro získání, doplnění či aktualizaci osobních údajů mladšího i dospělého člena. Tento list je doplňkem přihlášky a v žádném případě ji nemůže samostatně nahradit. Evidenční list slouží k aktualizaci osobních údajů o registrovaném členovi.

Máme několik typů různých evidenčních listů. Každý pak má svůj účel.

Pokud se rozhodnete používat elektronickou přihlášku prostřednictvím skautISu, je evidenční list (všechna potřebná pole pro povinné i volitelné osobní údaje) již součástí online formuláře. Po vyplnění se tak všechny údaje rovnou uloží do skautISu ve správné podobě a vám i zákonným zástupcům se tato administrativa zjednoduší.

Ke kontrole a případné aktualizaci údajů o členech lze

  • v průběhu roku využít funkci skautISu zajišťující e-mailovou výzvu zákonným zástupcům (rodičům) mladších členů (viz nápověda skautISu ),
  • přímé přihlášení členů (starších 15 let) do skautISu s náhledem a úpravou jejich vlastních osobních údajů (viz nápovědě skautISu ),
  • před skautským táborem rozeslat rodičům mladších členů či přímo dospělým členům táborové e-přihlášky, obsahující kromě potvrzení přihlášky k účasti na táboře i aktualizaci údajů osoby (viz nápověda skautISu ).

Práce s přihláškami krok za krokem

💡Chcete-li sobě i zákonným zástupcům (rodičům) ulehčit práci, doporučujeme využít možnost zaslání elektronické přihlášky do organizace (oddílu/​střediska) na e-mail přímo ze skautISu. To je možné pro mladší i dospělé osoby, které dosud nebyly členy orgranizace (viz nápověda skautISu ). Pokud již někdo v organizaci byl, může vedoucí/admin jednotky ve skautISu provést sám nebo požádat o obnovení či převod členství (viz nápověda skautISu ).

📑 Elektronická přihláška přes skautIS

Od zákonného zástupce (rodiče) dítěte, případně přímo od dospělého zájemce o členství, během osobního setkání zadáte přímo do skautISu (tlačítko "E-přihlášky" na záložce "Členové" u vaší jednotky) jméno budoucího člena, kontaktní e-mailovou adresu a v případě dětí i jméno rodiče. Pak už jen kliknutím odešlete jedinečný odkaz pro vyplnění online přihlášky.

📝 Papírová přihláška

V případě dětí předpokládáme, že předáte formulář přihlášky přímo rodiči, nikoliv pouze dětem. Možností formátů přihlášek jsou podrobněji vysvětleny a připraveny ke stažení ve formulářích. Nezapomeňte, že součástí papírové přihlášky obsahující poučení k osobním údajům je navíc také tzv. evidenční list.

📑 Elektronická přihláška přes skautIS

Rodič dítěte (či přímo dospělý zájemce) ve svém e-mailu najde zprávu s jedinečným odkazem a časově omezenou platností, na který klikne a pohodlně vyplní kompletní online přihlášku. Součástí jsou pole pro vyplnění všech povinných i případných volitelných osobních údajů, informace o organizaci a také podrobné informace a poučení k nakládání s osobními údaji. Online přihláška navíc provádí kontroly vyplněných údajů a nehrozí, že by nějaký povinný údaj byl opomenut.

Pouhým kliknutím nakonec dojde k závaznému odevzdání elektronické přihlášky člena.

📝 Papírová přihláška

Předpokládáme, že většina rodičů doma přihlášku vyplní a následně vedení předá v listinné podobě třeba na další schůzce. Případně lze papírovou přihlášku získat i jako naskenovaný soubor a ten v PDF následně uložit do skautISu. Je však nutné zajistit dostatečnou průkaznost a při případném skenování nezapomenout na část s podpisem.

📑 Elektronická přihláška přes skautIS

Jakmile rodič dítěte (či dospělý zájemce) závazně e-přihlášku v online formuláři uloží, ihned se vedoucímu jednotky ve skautISu v agendě e-přihlášek zobrazí i se všemi vyplněnými údaji člena. Vedoucí pak už jen jednoduše potvrdí přijetí osoby za člena Junáka - českého skauta.

Údaje jsou ihned správně uloženy do skautISu a navíc se vše zaznamená i jako PDF dokument uložený k dané osobě. Nic dalšího již není potřeba s elektronickou přihláškou dělat. Člen je přijat a vše je řádně vypořádáno.

📝 Papírová přihláška

Nezapomeňte při přebírání papírově vyplněné přihlášky vše pečlivě zkontrolovat. Je nutné aby byly vyplněny všechny povinné údaje o členovi a přihláška byla řádně podepsána vlastnoručním podpisem člena, resp. zákonného zástupce. Je také podstatné, aby byly vyplněné údaje čitelné.

Nyní je nutné, aby vedoucí/admin jednotky údaje o osobě z papírové přihlášky přepsal a uložil do skautISu. Do něj musíte nového člena zapsat se všemi povinnými údaji a pokud byly vyplněny i nepovinné, tak i ty. Systém skautIS je oficiálně seznamem členů a teprve zapsáním a uložením údajů člena do systému osobě vzniká oficiální členství v organizaci (dokud tedy osobu nezadáte podle přihlášky do skautISu, není oficiálně členem organizace; nečekejte až na registraci, ale zadávejte členy do skautISu průběžně co nejdříve po přijetí přihlášky průběžně během celého roku).

📑 Elektronická přihláška přes skautIS

Přihláška kompletně proběhla elektronicky a není třeba si dělat starosti s žádným papírovým dokumentem.

📝 Papírová přihláška

Pokud jste řádně provedli předchozí kroky, je nyní třeba ještě správně naložit se samotnou papírovou přihláškou. Pro mnoho jednotek je běžné, že přihlášku budou dále uchovávat přímo v papírové podobě tak, jak ji obdrželi od člena (zákonného zástupce). Takovou přihlášku v listinné podobě je tedy nutné uchovávat na zabezpečeném místě a nesmí k ní mít přístup žádné neoprávněné osoby.

Alternativní variantou může být, po řádném vyznačení přijetí přihlášky jednotkou přímo na papírovou přihlášku, následné naskenování přihlášky včetně podpisů, poučení k osobním údajům a údajů na evidenčním listu. Takový sken v PDF je možné uložit k osobě do skautISu a tím zajistit bezpečné uchování ve zdigitalizované podobě. Papírový originál však doporučujeme minimálně do první registrace člena také uchovávat (viz předchozí odstavec), ale pak je možné jej už skartovat a dále pracovat jen s naskenovanou verzí.

💡Junák - český skaut má Směrnici pro nakládání s osobními údaji, která popisuje jednotlivé mechanismy, jak nakládáme s osobními údaji našich členů nebo účastníků akcí. Vždy je nutné dbát na bezpečí i rádné zpracovávání všech údajů osob, které máme k dispozici pro naši činnost.

Typy přihlášek a evidenčních listů

Přihláška mladšího člena
Přihláška dospělého člena
Přihláška na akci pro účastníka – nečlena
Přihláška na tábor (vč. elektronické)
Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.