( Aktuální )
Zveřejněno 18. 5. 2023
Markéta Musilová (Blecha)
KÚJ – koordinátorka programových projektů
marketa.musilova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Barbora Tichavová (Rozárka)

Vedu rovery a rangers

Klíčovým prvkem roverského věku je převzetí odpovědnosti za svůj další rozvoj a přijetí tří skautských principů. Roveři a rangers potřebují pro takový rozvoj specifický prostor, který mohou najít např. v činnosti roverského společenství.

Vedu rovery a rangers

Roverský věk dělíme na dvě kategorie – mladší (15–19 let) a starší (20–24 let) věk, které odpovídají přechodu na střední a poté vysokou školu nebo do práce. Z pohledu vývojové psychologie se tato období překrývají s věkem adolescence (15–20/​22 let) a mladé dospělosti (20–30 let). Podstatou roveringu je jak individuální rozvoj dle oblastí roverské cesty, tak soužití v roverském společenství. Roverské společenství umožňuje budování silných vazeb, které přetrvávají i do dospělosti. I zde stále platí, že součástí skautské výchovy je zapojení starších. Podpora zkušenějšího průvodce je podstatná zejména v mladším roverském věku. Roveři na cestě k sebevýchově urazili již podstatnou část cesty. Bez impulsů od někoho, kdo dokáže do fungování společenství nahlédnout z jiné perspektivy, však činnosti často schází potřebný impuls. Role skautského vychovatele se samozřejmě mění, končí ale teprve na konci roverského věku v okamžiku, kdy rover přebírá zodpovědnost za svůj další rozvoj plně do vlastních rukou. 

Roveři a rangers 

Označení roveři a rangers, putující skauti a skautky, převzalo české hnutí od anglických skautů. Slovesa to rove a to range mají v angličtině podobný význam – putovat, toulat se, a to nejen fyzicky, ale také v myšlenkách. Roveři a rangers jsou tedy poutníci a poutnice. Nejde však o bezcílné potulování, podstatné jméno range označuje také větší vzdálenost, na které starší členové a členky hnutí „hledají příležitosti, jak konat dobro a sloužit společnosti“. 

Roverské heslo

Roverské heslo „Sloužím“ je stručným vyjádřením roverského programu. 

Obsahuje v sobě tři rozměry: službu sobě, službu druhým a službu vyšším principům. Teprve propojení třech služeb vede rovery a rangers na cestě k naplňování skautského poslání.

  • Služba sobě zavazuje k osobnímu rozvoji, k všestranné přípravě k plnění životních úkolů, aby měl/​a rover/​rangers dostatečně pevnou půdu pod nohama, až to bude zapotřebí. 
  • Služba druhým vyzývá poskytovat, dle svých nejlepších možností, oporu druhým lidem, přírodě, životu jako takovému. 
  • Služba vyšším principům zavazuje k hledání osobní cesty ke skutečnostem, které nás přesahují, přijetí Pravdy a Lásky jako určující skutečnosti, která dává roverské cestě cíl a ke které směřuje životní úsilí rovera/​rangers. 

Více o roverské symbolice se lze dočíst na Roverské wiki.

Metodická podpora pro vedoucí roverů a rangers se skládá ze skautských kompetencí a jejich projevů pro tuto věkovou kategorii, roverských metodik, roverské wiki, roverské porady, setkání roverského odboru a roverských zpravodajů, roverských kurzů zaměřených na vedení roverů a rangers. 

K jakým cílům vést rovery a rangers?

Kde se vzdělat, inspirovat, diskutovat?

Kde si načíst informace?

Kde se inspirovat konkrétními programy

Roverský program podporuje všestranný rozvoj osobnosti. Celá řada prostředků, které k tomu využíváme, je jedinečná a nepřenosná (vlastní příklad, tradice a rituály, jedinečná atmosféra atd.). Těmi základními jsou roverská stezka, výzvy a projekty, odborky, akce, kurzy a časopis Roverský kmen.

Roverská stezka, výzvy a projekty jsou nástroje posilující rovnovážný vývoj ve všech oblastech roverské výchovy. Naproti tomu odborky a další prestižní zkoušky umožňují prozkoumat vybranou oblast do hloubky, stát se v ní odborníkem a průvodcem ostatních.

Roverské akce a kurzy podporují setkávání, sdílení a seberozvoj. Časopis Roverský kmen je místem vzájemné inspirace a podpory.

Právě upgradujeme roverský program!

Více o něm a více k roli průvodce najdeš na následující stránce:

Roverský odbor (RO)

Na ústřední úrovni dělá podporu této věkové kategorii roverský odbor. Věnuje se: 

  • Podpoře roverských kmenů, skupin, jednotlivců a hledání nových forem roveringu.
  • Hledání myšlenkového rámce roveringu a supervize tvorby, údržby a revize roverského programu.
  • Zadávání, realizaci a supervizi celostátních roverských projektů.
  • Komunikace tématu roveringu v ústředních orgánech i dalších organizačních jednotkách Junáka – českého skauta.
  • Snaze o šíření roverské metodiky do skautského vzdělávání.

Máš nápady, připomínky, starosti, nebo dokonce chuť se přidat? Napiš na ro@skaut.cz. 

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.