( Aktuální )
Zveřejněno 18. 5. 2023
Markéta Musilová (Blecha)
KÚJ – koordinátorka programových projektů
marketa.musilova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Barbora Tichavová (Rozárka)

Vedu rovery a rangers

Klíčovým prvkem roverského věku je převzetí odpovědnosti za svůj další rozvoj a přijetí tří skautských principů. Roveři a rangers potřebují pro takový rozvoj specifický prostor, který mohou najít např. v činnosti roverského společenství.

Vedu rovery a rangers

Roverský věk dělíme na dvě kategorie – mladší (15–19 let) a starší (20–24 let) věk, které odpovídají přechodu na střední a poté vysokou školu nebo do práce. Z pohledu vývojové psychologie se tato období překrývají s věkem adolescence (15–20/​22 let) a mladé dospělosti (20–30 let). Podstatou roveringu je jak individuální rozvoj dle oblastí roverské cesty, tak soužití v roverském společenství. Roverské společenství umožňuje budování silných vazeb, které přetrvávají i do dospělosti. I zde stále platí, že součástí skautské výchovy je zapojení starších. Podpora zkušenějšího průvodce je podstatná zejména v mladším roverském věku. Roveři na cestě k sebevýchově urazili již podstatnou část cesty. Bez impulsů od někoho, kdo dokáže do fungování společenství nahlédnout z jiné perspektivy, však činnosti často schází potřebný impuls. Role skautského vychovatele se samozřejmě mění, končí ale teprve na konci roverského věku v okamžiku, kdy rover přebírá zodpovědnost za svůj další rozvoj plně do vlastních rukou. 

Roveři a rangers 

Označení roveři a rangers, putující skauti a skautky, převzalo české hnutí od anglických skautů. Slovesa to rove a to range mají v angličtině podobný význam – putovat, toulat se, a to nejen fyzicky, ale také v myšlenkách. Roveři a rangers jsou tedy poutníci a poutnice. Nejde však o bezcílné potulování, podstatné jméno range označuje také větší vzdálenost, na které starší členové a členky hnutí „hledají příležitosti, jak konat dobro a sloužit společnosti“. 

Roverské heslo

Roverské heslo „Sloužím“ je stručným vyjádřením roverského programu. 

Obsahuje v sobě tři rozměry: službu sobě, službu druhým a službu vyšším principům. Teprve propojení třech služeb vede rovery a rangers na cestě k naplňování skautského poslání.

  • Služba sobě zavazuje k osobnímu rozvoji, k všestranné přípravě k plnění životních úkolů, aby měl/​a rover/​rangers dostatečně pevnou půdu pod nohama, až to bude zapotřebí. 
  • Služba druhým vyzývá poskytovat, dle svých nejlepších možností, oporu druhým lidem, přírodě, životu jako takovému. 
  • Služba vyšším principům zavazuje k hledání osobní cesty ke skutečnostem, které nás přesahují, přijetí Pravdy a Lásky jako určující skutečnosti, která dává roverské cestě cíl a ke které směřuje životní úsilí rovera/​rangers. 

Více o roverské symbolice se lze dočíst na Roverské wiki.

Metodická podpora pro vedoucí roverů a rangers se skládá ze skautských kompetencí a jejich projevů pro tuto věkovou kategorii, roverských metodik, roverské wiki, roverské porady, setkání roverského odboru a roverských zpravodajů, roverských kurzů zaměřených na vedení roverů a rangers. 

K jakým cílům vést rovery a rangers?

Kde se vzdělat, inspirovat, diskutovat?

Kde si načíst informace?

Kde se inspirovat konkrétními programy

Roverský program podporuje všestranný rozvoj osobnosti. Celá řada prostředků, které k tomu využíváme, je jedinečná a nepřenosná (vlastní příklad, tradice a rituály, jedinečná atmosféra atd.). Těmi základními jsou roverská stezka, výzvy a projekty, odborky, akce, kurzy a časopis Roverský kmen.

Roverská stezka, výzvy a projekty jsou nástroje posilující rovnovážný vývoj ve všech oblastech roverské výchovy. Naproti tomu odborky a další prestižní zkoušky umožňují prozkoumat vybranou oblast do hloubky, stát se v ní odborníkem a průvodcem ostatních.

Roverské akce a kurzy podporují setkávání, sdílení a seberozvoj. Časopis Roverský kmen je místem vzájemné inspirace a podpory.

Právě upgradujeme roverský program!

Více o něm a více k roli průvodce najdeš na následující stránce:

Roverský odbor (RO)

Na ústřední úrovni dělá podporu této věkové kategorii roverský odbor. Věnuje se: 

  • Podpoře roverských kmenů, skupin, jednotlivců a hledání nových forem roveringu.
  • Hledání myšlenkového rámce roveringu a supervize tvorby, údržby a revize roverského programu.
  • Zadávání, realizaci a supervizi celostátních roverských projektů.
  • Komunikace tématu roveringu v ústředních orgánech i dalších organizačních jednotkách Junáka – českého skauta.
  • Snaze o šíření roverské metodiky do skautského vzdělávání.

Máš nápady, připomínky, starosti, nebo dokonce chuť se přidat? Napiš na ro@skaut.cz. 

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.