( Neaktuální )
Platné 24. 2. 2021 – 31. 1. 2022, Účinné od 23. 2. 2021
Lenka Šablová
KÚJ – asistentka starosty, VRJ a Náčelnictva
lenka.sablova@skaut.cz
Jan Chmelař
KÚJ – asistent organizačního zpravodaje
jan.chmelar@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina (Jerry)

Předpis: Směrnice k dotacím organizačních jednotek pro rok 2021

POZOR: Toto je stará, neaktuální verze

1. Úvodní ustanovení

(1) Směrnice upravuje pravidla pro rozdělování, využívání a vyúčtování dotací určených organizačním jednotkám, které byly získány od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy(dále také MŠMT) v rámci Výzvy Práce s dětmi a mládeží 2021 “NNO uznané MŠMT pro práci s dětmi a mládeží”(dále také Výzva). Směrnice se týká těch dotačních kapitol, které rozděluje přímo Junák - český skaut(opravy a údržba kluboven a základen, celostátní akce, vzdělávání činovníků, dotace na činnost s neorganizovanou mládeží, dotace na rádcovské akce, naplňování strategie, podpora nových oddílů). Informace o dotacích rozdělovaných v rámci dotace pro junácké kraje je třeba hledat ve vyhláškách jednotlivých krajů (mimo jiné jsou také umístěny ve Spisovně –www.skaut.cz/​spisovna ).

(2) Tato směrnice se liší oproti směrnici k dotacím na rok 2020 zejména v těchto bodech

 1. bylo zrušeno nařízení MŠMT o výši limitu u dotovaného majetku (NB, tiskárny…);
 2. dotace určené na  celostátní akce, projekty zaměřené na naplňování Strategie 2022 na lokální úrovni a podpora činnosti nových oddílů budou administrovány prostřednictvím informačního systému skautIS;
 3. došlo ke sjednocení výše dotace u rádcovských akcí na 70 Kč;
 4. dotace na rok 2021 se řídí Pravidly k žádostem.

(3) Není-li uvedeno jinak, pak pro potřeby této směrnice se uvedením pojmu Výkonná rada (dále VRJ) rozumí, že danou věc řeší typicky přímo zpravodajka pro ústředí.

2. Obecná dotační pravidla

(4) Dotace musí být použita na náklady (výdaje) roku 2021, které jsou ve stejném roce uhrazeny. Dotace musí být do konce roku 2021 převedena konečnému příjemci.

(5) Dotace musí být využita hospodárně a v souladu s jejím účelem.

(6) Při použití dotace nemůže výsledek hospodaření projektu či akce skončit ziskem.

(7) Duplicitní úhrada stejných nákladů na projekt z více zdrojů není dovolena.

(8) Příjemce dotace je povinen skutečnost o podpoře své činnosti z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy prezentovat ve vhodných materiálech určených pro veřejnost.

(9) Poskytovatel dotace musí písemně stanovit pravidla jejího využití a vyúčtování. Forma takového rozhodnutí záleží na poskytovateli, může například využít vzorového rozhodnutí o dotaci.

(10) Kancelář ústředí zasílá rozhodnutí o přidělení dotace a to pouze elektronickou formou na kontaktní adresu OJ. Přijetí rozhodnutí musí být potvrzeno vedoucím OJ či jeho zástupcem. Potvrzení přijetí je podmínkou pro zaslání finančních prostředků z dotace. U vybraných dotací administrovaných prostřednictvím informačního systému skautIS probíhá vytvoření rozhodnutí a jeho potvrzení v rámci systému.

(11) Jednotky, které nemají vypořádány závazky vůči poskytovateli (ústředí, vyšší organizační jednotky) a MŠMT, dotaci neobdrží. Záloha na dotaci nebude poskytnuta těm jednotkám, u nichž není záruka včasného a řádného vyúčtování.

(12) Ústředí a ani vyšší organizační jednotky neposkytnou dotaci té organizační jednotce, která nesplní povinnost vyplnit hospodářský výkaz v systému skautIS (Směrnice k registraci pro rok 2021) nebo nemají splněnou tuto povinnost za minulé roky. V případě, že se jedná o nově založenou jednotku, tato povinnost se na ni nevztahuje.

(13) Ústředí nemusí poskytnout dotaci na daný rok, výjimečně ani následující, případně požadovat vrácení již poskytnuté dotace nebo její krácení, té organizační jednotce, která nedodrží závazné termíny dané touto směrnicí pro vyúčtování jednotlivých dotací.

(14) Na financování projektu nebo akce lze využít dotaci pouze z jedné dotační kapitoly (např. akce podpořená v rámci vzdělávání činovníků již nesmí být dále dotována z dotací získaných v rámci dotace junáckých krajů).

(15) Dotace jsou poskytovány a vyúčtovávány zaokrouhleně dolů na celé koruny.

(16) Výše dotace je zpravidla omezena procentem celkových nákladů, část nákladů tak musí být hrazena z jiných zdrojů jejího příjemce. Tato skutečnost musí být uvedena v rozhodnutí. Dotace se zpravidla poskytuje do 70 % celkových nákladů projektu. Projekt může být spolufinancován z veřejných zdrojů (např. obecní a krajské rozpočty, evropské fondy apod.) příp. z dalších zdrojů (např. vlastní zdroje příjemce, finanční dary od fyzických a právnických osob nebo nadační příspěvky). Duplicitní úhrada stejných nákladů na projekt z různých zdrojů, včetně zdrojů ze státního rozpočtu, není dovolena. Aktivity podpořené v rámci této Výzvy nesmí být financovány z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, aby nedocházelo k dvojímu financování téhož.

(17) Příjemce dotace je povinen označit v účetnictví všechny položky, které byly hrazeny z dotací.

(18) Dotace nelze v žádném případě použít na:

 1. úhradu výdajů na občerstvení (např. při jednáních orgánů nebo návštěvách hostů; za občerstvení se nepovažuje stravování např. účastníků akcí);
 2. dary a ceny (darování majetku třetím osobám, poukázky na nákup služeb a zboží, kytice a smuteční věnce), drobné odměny pro děti v rámci pořádaných akcí dotovat lze - např. za výhru v závodech nebo celoročního bodování;
 3. pokuty a penále;
 4. úhradu pořízení investičního majetku (s výjimkou dotace investiční);
 5. výrobu, tisk a distribuci časopisů, brožur a tiskovin veřejně distribuovaných za úplatu komerčními prodejci;
 6. nákup předplatných jízdenek městské hromadné dopravy;
 7. nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s vlastním posláním nebo činností organizace;
 8. leasing;
 9. financování podnikatelských aktivit a výdělečnou činnost organizace;
 10. náklady zahraničních cest a stáží (s výjimkou projektů v oblasti mezinárodní spolupráce);
 11. úhradu mzdových prostředků a souvisejícího pojištění (s výjimkou dotací pro junácké kraje stanovené v rozhodnutí).

(19) Pro účely této směrnice se za děti považujíosoby narozené v roce 2003 a mladší a za mládež do 26 let se považují osoby narozené v roce1995 a mladší.

3. Dotace na vzdělávací akce

(20) Dotace je určena na podporu vzdělávacích akcí členů Junáka - českého skauta, jak je definuje Řád pro vzdělávání činovnic a činovníků ( Neúčinné ).

(21) Veškerá agenda je vedena výhradně prostřednictvím informačního systému skautIS v rámci modulu Vzdělávací akce.

(22) Žádost o dotaci mohou podat všechny organizační jednotky dle pravidel stanovených ve Směrnici ke vzdělávacím akcím v roce 2021.

(23) Hlášení akce i žádost o dotaci je nutné provést vždy minimálně 4 týdny před zahájením akce.

(24) Veškeré akce konané v roce 2021 musí být nahlášeny (vč. případné žádosti o dotaci) nejpozději do 31. 10. 2021.

(25) Pokud má vzdělávací akce části konané v různých kalendářních letech, zadávají se do informačního systému skautIS k dané akci najednou všechny termíny a v rámci rozpočtu se odlišují části rozpočtu na jednotlivé roky.

(26) Dotaci nelze čerpat na ty části vzdělávací akce, které se konají mimo území České republiky.

(27) Výše dotace je stanovena v různé výši pro jednotlivé typy vzdělávacích akcí a to částkou na jeden pobytový den účastníka.

Typ akce dle hlášenkyTyp akce Dotace v Kč na pobytový den 
1aČekatelský kurz se zkouškou130
1bČekatelský kurz se zkouškou o délce min. 3 víkendy (tedy 9 pobytových dní)180
1cČekatelská zkouška bez kurzu90
2Čekatelský lesní kurz210
3Lesní kurz180
4aZdravotnický kurz120
4bDoškolovací zdravotnický kurz120
5aVůdcovský kurz se zkouškou130
5bVůdcovský kurz se zkouškou o délce min. 4 víkendy (tedy 12 pobytových dní)180
5cVůdcovská zkouška bez kurzu100
6Vůdcovský lesní kurz210
7Kurz střediskového minima160
8Manažerský lesní kurz160
9Manažerský kurz a zkouška160
10Seminář pro uchazeče o získání OČK (seminářem je i Kurz lektorských dovedností k OČK)150
11Lesní škola210
12Instruktorská lesní škola210
13Instruktorská škola210
14Zkouška vodáckého minima160
15Kapitánská zkouška160
17*Metodický seminář100-150
18Regionální výměna zkušeností100
19VOR (dotace v souladu s Metodickým pokynem ke vzdělávací akci VOR – víkend oddílových rad)140
20Další akce90

(28) Trvá-li některá akce či její jednodenní část 3 hodiny a méně, bude dotace na takový jednotlivý pobytový den účastníka krácena na 50 % dle typu akce. Dotaci upraví VRJ (typicky přímo zpravodaj pro vzdělávání) při schvalování akce.

(29) Nově vznikající čekatelské a vůdcovské kurzy (ČK, VK, ČLK, VLK) mohou pro první a druhý ročník požádat o dotaci navýšenou o 40,- Kč na jeden pobytový den účastníka. Žádost se podává v rámci projektu a hlášenky akce ve skautISu.

(30) Možnost dotování distančního vzdělávání bude podmíněna aktuálními pokyny od MŠMT (poskytovatele dotace). Pokud to podmínky umožní, předpokládáme výši dotace sníženou o 50,- na pobytový den účastníka oproti tabulce v článku(27). Tuto možnost konzultujte vždy před případným online vzděláváním s Odborem pro vzdělávání činovnic a činovníků na e-mailuvzdelavani@skaut.cz .

(31) Pokud je v článku(27)typ akce v tabulce označen hvězdičkou (*),standardně je akci přidělena částka odpovídající spodní hodnotě uvedeného rozmezí. O navýšení dotace až na horní uvedenou mez lze požádat v případě, že vzdělávací akce svým obsahem přispívá k naplnění strategických témat souvisejících alespoň s některou z těchto skupin činovníků: vedoucí organizačních jednotek a jejich zástupci, výchovní zpravodajové nebo hospodáři a revizoři. V tom případě se žádost o navýšení dotace zadá do rozpočtu akce ve skautISu a zdůvodní v přiloženém projektu. O míře navýšení dotace v uvedeném rozpětí rozhodne VRJ (typicky přímo zpravodaj pro vzdělávání) na základě projektu akce.

(32) Dotace je poskytována maximálně ve výši 70 % celkových nákladů akce.

(33) Příjemce dotace může obdržet zálohu dva týdny před začátkem akce ve výši 80 % dotace.

(34) Vyúčtování vzdělávací akce se vyplňuje v informačním systému skautISa musí být odevzdáno:

 1. do 2 měsíců po skončení poslední dotované části akce (poslední den termínu akce uvedený ve skautISu pro daný kalendářní rok);
 2. v případě, že akce probíhá po 15. 10. 2021., musí být vyúčtována nejpozději do 15. 12. 2021. V termínech mezi 15. 12. 2021 a 31. 12. 2021 není možné pořádat dotovaná setkání vzdělávacích akcí.

(35) Akce, které probíhají ve více kalendářních letech, musí provést vyúčtování pro každý rok samostatněvždy po poslední části akce v daném roce, a to podle pokynů právě platné směrnice ke vzdělávacím akcím.

(36) Vyúčtování dotace zahrnuje

 1. vyplnění skutečnosti v přítomnosti účastníků,
 2. povinně vyplnění seznamu dotovaných dokladů, volitelně (avšak z důvodu možné snazší kontroly doporučeně) nahrání těchto dokladů (foto nebo sken) do skautISu,
 3. vyplnění závěrečného rozpočtu akce včetně uvedení všech zdrojů,
 4. potvrzení vyúčtování vedoucím OJ a jedním členem revizní komise.

4. Podpora rádcovských akcí

(37) Pro podporu rádcovských akcí hledá organizace finanční zdroje jak z prostředků MŠMT, tak i darů jiných organizací. Dále používaný pojem dotace tak může být zaměněn také za dar. Všechny podmínky zůstávají stejné.

(38) Dotace je určena na podporu akcí pro výchovu současných nebo budoucích rádců. Pod tento pojem spadají v rámci této směrnice rádcovské kurzy, rádcovské tábory a rádcovská motivační setkání.

(39) Schválení podpory jednotlivým akcím a vyúčtování dotace probíhá prostřednictvím junáckých krajů. Kraje pro to stanoví vhodným způsobem vlastní pravidla (např. předložení jednoduchého projektu, představení podoby akce, zkušenosti týmu).

(40) Pro přiznání dotace musí rádcovská akce splňovat následující podmínky

 1. vedoucí akce má složenou vůdcovskou zkoušku,
 2. akce se koná na území České republiky.

(41) Rádcovská akce obdrží dotaci ve výši 70,- Kč na pobytový den účastníka pokud

 1. délka akce je nejméně 3 dny a nejvýše 12 dní (za den akce se považuje i den příjezdu a odjezdu). Jednotlivá část rádcovské akce s nárokem na dotaci nemůže být delší než 6 dnů,
 2. jedná se o rádcovská setkání Žirafa (celostátně koordinované motivační setkání), kde délka trvání je nejméně 3 dny.

V případě distančního vzdělávání je dotace stanovena ve výši 70,-Kč pokud to podmínky a aktuální pokyny MŠMT (poskytovatele dotace) umožní.

(42) Účastníkem akce, na kterého je možné čerpat dotace, se rozumí člen Junáka - českého skauta ve věku 12 až 17 let. Seznam účastníků rádcovské akce je uložen u pořádající jednotky.

(43) Dotace může činit nejvýše 70 % celkových nákladů akce.

(44) Junácký kraj vyčíslí nejpozději do 30. 4. svůj odhad čerpání dotace na rádcovské akce pořádané jeho podřízenými organizačními jednotkami v daném kalendářním roce.

(45) Na žádost kraje zašle Kancelář ústředí do 18. 5. junáckému kraji zálohu dotace v plné výši odhadu čerpání dotace.

(46) Do 15. 12. junácký kraj oznámí do KÚJ skutečnou výši čerpané dotace. Junácký kraj předloží vyúčtování dotace za všechny rádcovské akce pořádané jeho podřízenými organizačními jednotkami do 31. 12.

(47) Vyúčtování pořadatele se skládá z formuláře Vyúčtování rádcovské akce (jde o minimální rozsah, junácký kraj může rozsah údajů rozšířit).

(48) Vyúčtování kraje vůči poskytovateli se skládá z formulářů Přehled rádcovských akcí (originál s potvrzením vedoucího jednotky a člena revizní komise) a jednotlivých kopií Vyúčtování rádcovských akcí.

5. Dotace na opravu a údržbu kluboven a základen

(49) Dotace je určena na neinvestiční opravy staveb, které jsou v majetku organizace či organizačních jednotek. Ve zvlášť výjimečných případech je možné financovat nejnutnější opravy přímo související s činností pro děti a mládež v dlouhodobém nájmu od veřejnoprávních subjektů (obec, kraje, na dobu minimálně 15 let).

(50) Žádost o dotaci mohly podávat všechny organizační jednotky v období od 1. 10. 2020 – 15. 2. 2021 dle Pravidel k žádostem o vybrané dotace na rok 2021.

(51) Projekty projednává Komise pro posuzování stavebních projektů. O výsledku informuje KÚJ předkladatele nejpozději do konce dubna.

(52) Dotace je poskytována maximálně ve výši 70 % celkových nákladů projektu. Příjemce dotace obdrží dotaci do 31. 5. 2021. U větších projektů (nad 100 tis. Kč) obdrží příjemce zálohu ve výši 50 % dotace do 31. 5. 2021. Druhá polovina dotace bude rozeslána do 31. 8. 2021.

(53) Vyúčtování dotace se vyplňuje v informačním systému skautISa musí být odevzdáno do 1 měsíce po skončení projektu, ne však později než 15. 12.

(54) Vyúčtování dotace zahrnuje

 1. vyplnění vyhodnocení projektu včetně fotodokumentace,
 2. vyplnění seznamu dotovaných dokladů,
 3. vyplnění závěrečného rozpočtu akce,
 4. odevzdání vyúčtování, potvrzené vedoucím OJ a jedním členem revizní komise.

6. Dotace na celostátní akce

(55) Dotace je určena na podporu celostátních akcí a projektů schválených Výkonnou radou (typicky přímo starostou nebo příslušným zpravodajem dle zaměření akce) dle materiálů vydaných VRJ. Po schválení výše dotace informuje pořadatele KÚJ.

(56) Pořadatel Výkonnou radou schválené celostátní akce podá žádost o dotaci prostřednictvím informačního systému skautISu nejpozději 2 měsíce před konáním akce.

(57) Dotace je poskytována maximálně ve výši 70 % celkových nákladů akce.

(58) Příjemce dotace může požádat o zálohu ve výši až 100 % dotace.

(59) Podíl účastníků starších 6 let a zároveň mladších 26 let musí být vyšší než 70 %. U akcí delších než 1 den musí být u pořadatele uložen seznam účastníků.

(60) Vyúčtovánídotace se vyplňuje v informačním systému skautIS a musí být odevzdánodo 1 měsíce po skončení akce,ne však později než 15.12.

(61) Vyúčtování dotace zahrnuje:

 1. slovní zhodnocení akce včetně skutečné účasti a fotodokumentaci,
 2. povinně vyplnění seznamu dotovaných dokladů,volitelně (avšak z důvodu možné snazší kontroly doporučeně) nahrání těchto dokladů (foto nebo sken) do skautISu,
 3. vyplnění závěrečného rozpočtu akce,
 4. potvrzení vedoucím OJ a jedním členem revizníkomise.

7. Dotace na projekty zaměřené na práci s neorganizovanou mládeží

(62) Dotace je určena na podporu projektů zaměřených na systematickou práci s neorganizovanou mládeží, tj. dětmi a mladými lidmi mimo skautské oddíly.

(63) Žádost o dotaci mohly podávat všechny organizační jednotky v říjnu dle Pravidel k žádostem o vybrané dotace na rok 2021.

(64) O výši podpory informuje Kancelář ústředí jednotlivé předkladatele nejpozději do konce dubna.

(65) Dotace může činit nejvýše 70 % nákladů akce. Podíl účastníků starších 6 let a zároveň mladších 26 let musí být vyšší než 70 %. U akcí delších než 1 den musí být u pořadatele uložen seznam účastníků.

(66) Dotaci nelze čerpat na mzdové náklady a na ty části akce, které se konají mimo území České republiky.

(67) Příjemce dotace obdrží zálohu ve výši celé dotace po souhlasu s rozhodnutím o dotaci.

(68) Vyúčtování dotace se vyplňuje v informačním systému skautIS a musí být odevzdáno do 1 měsíce po skončení projektu. V případě, že projekt probíhá po 6. 11., musí být vyúčtován nejpozději do 6. 12. nebobýt udělenavýjimka z tohoto ustanovení směrnice.

(69) Vyúčtování dotace zahrnuje

 1. vyplnění vyhodnocení projektu, včetně skutečné účasti a fotodokumentace,
 2. povinně vyplnění seznamu dotovaných dokladů, volitelně (avšak z důvodu možné snazší kontroly doporučeně) nahrání těchto dokladů (foto nebo sken) do skautISu,
 3. vyplnění závěrečného rozpočtu projektu,
 4. potvrzení vedoucím OJ a jedním členem revizní komise.

8. Dotace na projekty zaměřené na naplňování Strategie 2022 na lokální úrovni

(70) Dotace je určena na rozvoj činností vedoucích k naplňování Strategie 2022 na lokální úrovni. Více informací ve výzvě na Křižovatce .

(71) Žádost o dotaci mohou podávat střediska do 15. 2. 2021 prostřednictvím informačního systému skautIS

(72) Je možné žádat o dotaci ve výši od 5 tis. Kč do 30 tis. Kč.

(73) O výši podpory informuje KÚJ předkladatele nejpozději do konce dubna daného roku.

(74) Dotace může činit nejvýše 70 % nákladů projektu.

(75) Dotaci nelze čerpat na ty části akce, které se konají mimo území České republiky.

(76) Příjemce dotace obdrží zálohu ve výši celé dotace po souhlasu s rozhodnutím o dotaci.

(77) Vyúčtování dotace se vyplňuje v informačním systému skautIS a musí být odevzdáno do 1 měsíce po skončení projektu. V případě, že projekt probíhá po 6. 11., musí být vyúčtován nejpozději do 6. 12.

(78) Vyúčtování dotace zahrnuje:

 1. vyplnění vyhodnocení projektu, včetně naplnění cílů projektu a fotodokumentace,
 2. povinně vyplnění seznamu dotovaných dokladů, volitelně (avšak z důvodu možné snazší kontroly doporučeně) nahrání těchto dokladů (foto nebo sken) do skautISu,
 3. vyplnění závěrečného rozpočtu projektu,
 4. potvrzení vedoucím OJ a jedním členem revizní komise.

9. Dotace na podporu činnosti nových oddílů

(79) Dotace je určena na podporu činnostinově založených oddílů.Více informací ve výzvě na Křižovatce.

(80) Žádost o dotaci mohou podávat střediska do 15. 2. 2021 prostřednictvím informačního systému skautIS. 

(81) Je možné žádat o dotaci od 5 tis. Kč do 20 tis. Kč na rok.

(82) O výši podpory informuje KÚJ předkladatele nejpozději do konce dubna daného roku.

(83) Dotace může činit nejvýše 70 % nákladů projektu.

(84) Příjemce dotace obdrží zálohu ve výši celé dotace po souhlasu s rozhodnutím o dotaci.

(85) Vyúčtování dotace se vyplňuje v informačním systému skautIS a musí být odevzdáno do 1 měsíce po skončení projektu. V případě, že projekt probíhá po 6. 11., musí být vyúčtován nejpozději do 6. 12.

(86) Vyúčtování dotace zahrnuje:

 1. vyplnění vyhodnocení projektu, včetně fotodokumentace,
 2. povinně vyplnění seznamu dotovaných dokladů, volitelně (avšak z důvodu možné snazší kontroly doporučeně) nahrání těchto dokladů (foto nebo sken) do skautISu,
 3. vyplnění závěrečného rozpočtu projektu, potvrzení vedoucím OJ a jedním členem revizní komise.

10. Dotace pro junácké kraje

(87) Dotace je určena na podporu činnosti junáckých krajů a jim podřízených jednotek. Junácký kraj o dotaci nežádá, je mu přidělena na základě níže stanovených pravidel.

(88) Výše dotace bude stanovena následovně

 1. základ dotace

  1. v částce 240,- Kč na člena do 26 let;
  2. v částce 125,- Kč na člena nad 26 let.
 1. nadstavba dotace vypočítaná na základě hodnotících kritérií (viz čl.(89))

(89) Hodnotící kritéria pro výpočet nadstavby dotace pro rok 2021 jsou:

 1. změna počtu mladších členů v běžném roce proti roku minulému, význam 30 %;
 2. průměrná délka členství odcházejících mladších členů, význam 30 %;
 3. podíl počtu vůdců oddílů mladších členů a alespoň jednoho jeho zástupce, kteří oba mají vůdcovskou zkoušku k celkovému počtu oddílů mladších členů, význam 20 %;
 4. počet dětodnů na letních táborech připadajících na jednoho mladšího člena, význam 10 %;
 5. poměr bodového ohodnocení k celkovému počtu oddílů mladších členů, přičemž jeden bod obdrží oddíl mladších členů s počtem nejméně 13 mladších členů, dva body oddíl s nejméně 19 mladšími členy a tři body oddíl s nejméně 25 mladšími členy, význam 10 %.

(90) Výpočet nadstavby dotace je založen na lineárním porovnání hodnot jednotlivých kritérií, kterých dosáhly junácké kraje s tím, že u některých kritérií bude stanovena maximální a minimální hranice. Při výpočtu bude zohledněn význam jednotlivých kritérií a počet registrovaných členů junáckých krajů.

(91) Konkrétnízpůsob výpočtu stanoví VRJ a bude o něm informovat junácké kraje.

(92) Rozhodujícím datem pro posouzení překročení věkových hranic stanovených touto směrnicí je stav registrace k 31. 1. 2021.

(93) Organizační jednotky mohou dotace využítna:

 1. provozní náklady,
 2. náklady akcí v trvání 1 – 6 dnů, které se konají v České republice, 
 3. mzdové náklady (v souladu s čl.(103)).

(94) Junácké kraje stanoví podle svých potřeb odhad výše dotací na náklady akcí a do 30. 4. jej zašlou do Kanceláře ústředí. Tato částka bude uvedená v rozhodnutí o dotaci a kraje z ní musí vyčerpat nejméně 90 %. Zbytek dotace vyúčtují na provozní náklady.

(95) Aktualizaci výše dotace na náklady akcí musí junácké kraje nahlásit do Kanceláře ústředí nejpozději do 31. 10.

(96) Dotace na provozní náklady může činit nejvýše 70 % provozních nákladů u každé organizační jednotky.

(97) Za provozní náklady, které lze dotovat, se považují zejména

 1. spotřeba el. energie, vytápění,vodné a stočné (doporučujeme časově rozlišit);
 2. nájemné;
 3. materiál (např. kancelářský materiál, čisticí prostředky, materiál k provozu kluboven, materiál pro činnost dětí);
 4. neinvestiční vybavení (např. vybavení kluboven, základen, táborové, sportovní vybavení);
 5. cestovné, služby související s provozem organizační jednotky (např. kopírování, poštovné, komunikační poplatky, doprava, úklid, odvoz odpadu, informační, technické, účetní, daňové, právní, poradenské, překladatelské, archivářské služby, inzerce, revize);
 6. předplatné skautského periodického tisku; nedotované materiály, brožury a publikace (v dotovaných publikacích je tato skutečnost zmíněna);
 7. drobné opravy a údržba majetku (zpravidla do hodnoty 40 tis. Kč).

(98) V rámci provozních nákladů nelze dotovat

 1. občerstvení, potraviny a stravování.

(99) Za provozní náklady se nepovažují

 1. náklady táborů (např. cestovné účastníků na tábor, pronájem tábořiště, potraviny a stravování na táboře, doprava materiálu na tábor, ostatní náklady, které jsou zahrnuty do vyúčtování tábora),
 2. náklady akcí (např. cestovné účastníků akce, pronájem základny, aktivity na akci, potraviny a stravování na akci, ostatní náklady, které jsou zahrnuty do vyúčtování akce),
 3. účastnické poplatky na akce, které jsou již jednou dotovány v rámci Junáka - českého skauta (zejména celostátní akce, krajské akce, vzdělávací akce).

(100) Za náklady akcí se považují zejména

 1. cestovné účastníků a doprava materiálu,
 2. ubytování,
 3. potraviny a stravování účastníků akce,
 4. materiál potřebný na akci,
 5. služby potřebné na akci (např. kopírování, odvoz odpadů, vyčištění výbavy).

(101) Dotace na akce může činit nejvýše 70 % nákladů akce. Za akce se považují pravidelné či jednorázové aktivity dětí, podíl účastníků starších 6 let a zároveň mladších 26 let musí být vyšší než 70 %. U akcí delších než 1 den musí být u pořadatele uložen seznam účastníků.

(102) VRJ může rozhodnout o poskytnutí dotace na řešení mimořádné situace organizační jednotky. Ty mohou o její přidělení požádat (spolu se zdůvodněním) nejpozději do 31. 10.

(103) (103)Junácké kraje mohou do 30. 4. požádat VRJ o možnost financování části mzdových nákladů z přidělené dotace. Takto využitá částka může činit až 20,- Kč na registrovaného člena v daném kraji.

(104) Junácký kraj obdrží finanční prostředky následovně:

 1. do 30. 4. zálohu ve výši základu dotace (za podmínky splnění registračních povinností);
 2. do 31. 7. doplatek ve výši nadstavby dotace.

(105) Vyúčtování dotace zašle junácký kraj nejpozději do 31. 12. 

(106) Vyúčtování vůči poskytovateli se skládá z formulářů Sumář vyúčtování dotace pro kraj (for_krajske vyuctovani_sumar),Přehled dotací pro kraj na provozní náklady (for_krajske vyuctovani_prehled provoz), Přehled dotací pro kraj na akce (for_krajske vyuctovani_prehled akce) – všechny od krajů povinně elektronicky) a dále Přehled o úhradách plateb (for_dot_v2) – pouze dotované výdaje a za každou OJ samostatně), Vyúčtování dotace na akci (for_vyuctovani_dotace_na_akci za každou akci samostatně).

(107) Není-li uvedeno jinak, je vyúčtování nutné zaslat do KÚJ v listinné podobě s podpisy osob. Listinnou podobu vyúčtování lze nahradit elektronickou v PDF opatřeném kvalifikovaným elektronickým podpisem či zasláním PDF prostřednictvím datové schránky junáckého kraje.

(108) Junácký kraj využije dotaci v souladu se svou dotační vyhláškou. Vyhláška kraje je vnitřním předpisem vydaným KRJ podle článku (300) Organizačního řádu. Je závazná pro všechny nižší organizační jednotky registrované v rámci daného kraje a pro kraj jako takový. Zároveň slouží jako základní informační zdroj pro činovníky o dotacích, které bude příslušný kraj poskytovat.

(109) Krajská dotační vyhláška podléhá schválení VRJ. Kraj zašle návrh vyhlášky nejpozději do 1. 4. Po jejím schválení ji junácký kraj zveřejní na svých webových stránkách a zároveň ve Spisovně Junáka - českého skauta. Ke zveřejnění dojde nejpozději 15. 4.

(110) Krajská dotační vyhláška obsahuje v přehledné formě zejména:

 1. popis dotačních programů poskytovaných junáckým krajem,
 2. způsob využití dotací,
 3. způsob a termíny podávání žádostí o dotaci,
 4. způsob a termíny vyúčtování dotace,
 5. obecná dotační pravidla využívání jednotlivých dotací,
 6. způsob určení výše dotací na jednotlivé dotační programy,
 7. způsob rozhodování o výši podpory na jednotlivé žádosti.

11. Vyúčtování dotací

(111) Formuláře zmíněné v této směrnici je možné nalézt ve Spisovně (www.skaut.cz/​spisovna ). Dotační formuláře je možné vyhledat zadáním názvu nebo zaškrtnutím kombinace DOTACE a FORMULÁŘE. Junácké kraje mohou ze zvláštních důvodů dané formuláře vlastním způsobem upravit. Tyto formuláře pak vhodně distribuují svým podřízeným OJ.

(112) Ke korespondenci využívejte oficiální e-mailovou adresu kancelar@skaut.cz ,poštovní adresu Junák – český skaut, z. s., Senovážné nám. 24, 110 00 Praha 1 nebo datovou schránku: 5bhq6tb.

(113) Hlášení a podkladové dokumenty mohou být zasílány elektronicky. Vyúčtování dotací (s výjimkou těch, které se vyplňují přímo ve skautISu) musí být zasláno písemně v originále (for_dot_v1) s podpisy statutárního orgánu a podpisem a vyjádřením revizní komise. Přehled o úhradách plateb (for dot v2) stačí pouze kopie formuláře se scanem podpisu. Přivítáme však jejich zaslání i v elektronické podobě.

(114) Pro dotace na vzdělávací akce a případně další dotace, jejichž agenda je převedená do informačního systému skautIS, již neexistují samostatné formuláře k hlášení a vyúčtování. Proces zpracování je plně elektronický, včetně všech potvrzení a souhlasů a probíhá v rámci skautISu.

Dotace

(číslo dotace)

FormulářTermín
Vzdělávací akce (9200)

Vyúčtování probíhá prostřednictvím skautISu. Vyplňuje se

skutečnost v přítomnosti účastníků,seznam dotovaných dokladů,závěrečný rozpočet akce, včetně uvedených zdrojů.

účast na akci do 14 dnů po každé části;

vyúčtování do 2 měsíců po skončení akce; ne později než do 15. 12.*

Opravy a údržba staveb (9300)Vyúčtování probíhá prostřednictvím skautISu. Součástí je vyplnění vyhodnocení projektu, včetně fotodokumentace; vyplnění seznamu dotovaných dokladů, vyplnění závěrečného rozpočtu akce.do měsíce po skončení projektu; ne později než do 15. 12.*
Neorganizovaná mládež (9800)Vyúčtování probíhá prostřednictvím skautISu. Součástí je vyplnění vyhodnocení projektu, včetně skutečné účasti a fotodokumentaci, vyplnění seznamu dotovaných dokladů, vyplnění závěrečného rozpočtu akce.do 1 měsíce po skončení projektu, ne později než 6. 12.*
Celostátní akce (9750)Vyúčtováníprobíhá prostřednictvím skautISu. Součástí je vyplnění vyhodnocení projektu, včetně skutečné účasti a fotodokumentaci, vyplnění seznamu dotovaných dokladů, vyplnění závěrečného rozpočtu akce.do 2 měsíců po skončení akce, ne později než 15. 12.*
Strategie 2022 na lokální úrovni (9720)Vyúčtování probíhá prostřednictvím skautISu. Součástí je vyplnění vyhodnocení projektu, včetně naplnění cílů projektu a  fotodokumentace, vyplnění seznamu dotovaných dokladů, vyplnění závěrečného rozpočtu akce.do 1 měsíce po skončení projektu, ne později než 6. 12.*
Podpora činnosti nových oddílů (9730)Vyúčtování probíhá prostřednictvím skautISu. Součástí je vyplnění vyhodnocení projektu včetně naplnění cílů projektu a fotodokumentace, vyplnění seznamu dotovaných dokladů, vyplnění závěrečného rozpočtu akce.do 1 měsíce po skončení projektu, ne později než 6. 12.*
Rádcovské akce (9400)

Přehled rádcovských akcí (for_prehled_radcovskych_akci)

Vyúčtování rádcovských akcí (for_vyuctovani_radcovske_akce) - stačí kopie dokladu

31. 12.
Dotace pro junácké kraje (9100)

Sumář vyúčtování dotace pro kraj (for_krajske vyuctovani_sumar)

Přehled dotací pro kraj na provozní náklady(for_krajske vyuctovani_prehled provoz)

Přehled dotací pro kraj na akce(for_krajske vyuctovani_prehled akce)

Přehled o úhradách plateb(for_dot_v2) – pouze dotované výdaje (za každou OJ samostatně), stačí kopie dokladu

Vyúčtování dotace na akci(for_vyuctovani_dotace_na_akci), za každou akci samostatně

31. 12.

(kraj zašle vyúčtování nejpozději v daném termínu, kromě listinné také v el. podobě – sumář ve formátu xls; přehledy o úhradách plateb a vyúčtování akcí stačí ve formátu PDF)

*Vyúčtování akce/​projektu musí pořadatel podat do 1 měsíce po skončení. Pokud je termín vyúčtování bližší než 1 měsíc, musí pořadatel dodržet tento nejzazší termín nebo si domluvit individuální datum pro vyúčtování.

12. Závěrečná ustanovení

(115) Termíny pro zasílání záloh uvedené v textu směrnice jsou podmíněny včasným zasláním dotačních prostředků od MŠMT. V případě potřeby mohou OJ požádat o odlišný termín či výši zálohy.

(116) Výjimku z ustanovení této směrnice může povolit VRJ.

(117) Ke dni účinnosti této směrnice se zrušuje Směrnice k dotacím organizačních jednotek pro rok 2021 ze dne 11. 2. 2021.

(118) Směrnice byla vydána dne 24. 2. 2021 a nabývá účinnosti dne 24. 2. 2021

Markéta Olišarová

zpravodajka pro ústředí

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.