( Neaktuální )
Platné 15. 12. 2021 – Neomezeno, Účinné od 18. 12. 2021
Lenka Šablová
KÚJ – asistentka starosty, VRJ a Náčelnictva
lenka.sablova@skaut.cz
Jan Chmelař
KÚJ – asistent organizačního zpravodaje
jan.chmelar@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina (Jerry)

Předpis: Směrnice ke vzdělávacím akcím v roce 2022 

POZOR: Toto je stará, neaktuální verze

1. Úvodní ustanovení

(1) Směrnice upravuje v návaznosti na Řád pro vzdělávání činovnic a činovníků pravidla pro hlášení, žádosti o dotaci, podávání projektů a odevzdávání závěrečných zpráv vzdělávacích akcí.

(2) Mezi související předpisy patří zejména:

(3) Není-li uvedeno jinak, pak pro potřeby této směrnice se uvedením pojmu Výkonná rada (dále VRJ) rozumí, že danou věc řeší typicky přímo zpravodaj pro vzdělávání.

2. Definice pojmů

(4) Následující pojmy se zejména pro účely této směrnice upřesňují takto:

 1. Dotací se rozumí účelové přidělení prostředků z rozpočtu ústředních orgánů Junáka – českého skauta pořadateli. Poskytovatelem dotace je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
 2. Pobytovým dnem se rozumí i den příjezdu a odjezdu (typická víkendová akce představuje tedy 3 pobytové dny na každého účastníka).
 3. Metodický seminář je vzdělávací akce, jejímž cílem je nabídnout činovníkům pracujícím v oddílech, popř. jiným, nové podněty, umožnit jim získání nových a prohloubení stávajících znalostí a dovedností. Nezbytnou součástí metodického semináře je praktická výuka, procvičování předávaného obsahu, trénování, případně formát workshopu.
 4. Regionální výměna zkušeností je vzdělávací akce, jejímž cílem je umožnit setkání a výměnu zkušeností a osvědčených programů mezi činovníky. Nezbytnou součástí regionální výměny zkušeností jsou vzdělávací a rozvojové programy.
 5. Víkend pro oddílové rady (VOR) je vzdělávací akce, která podporuje dopad vzdělávání činovníků do reality skautských oddílů. Jde o akci zaměřenou na podporu oddílových rad a družinového systému. Účastnit se jí mohou i rádkyně a rádcové mladší 15 let. Podrobnosti k pořádání VORu stanovuje Metodický pokyn vydaný VRJ.
 6. Pojmem další akce se rozumí další akce výchovy a vzdělávání činovníků popsané v ŘVČČJ v kapitole 4.
 7. Stálá vzdělávací akce je takový kurz (LK, ČLK, VLK, ČK, VK,) či škola (LŠ, ILŠ, IŠ), které se pravidelně opakují a splňují zvláštní podmínky stanovené v kapitole 6 této směrnice. Stálá vzdělávací akce může podávat podrobný projekt pouze jednou za tři roky.
 8. skautIS je informační systém, ve kterém je mimo jiné vedena i agenda vzdělávacích akcí, jejich hlášení, projektů a dotací. Dostupný je na adrese is.skaut.cz .

(5) Ostatní pojmy a zkratky jsou ve směrnici použity ve významu, v jakém je uvádí Stanovy, Řád pro vzdělávání činovnic a činovníků, Organizační řád a další vnitřní předpisy, popř. ve významu obvyklém.

3. Agenda a databáze vzdělávacích akcí

(6) Agenda vzdělávacích akcí je vedena zejména prostřednictvím skautISu v rámci modulu Vzdělávací akce. Nápověda k administraci se nachází přímo ve skautISu, případně na odkazu napoveda.skaut.cz/​skautis/​akce/​vzdelavaci .

(7) Doporučuje se, aby prostřednictvím skautISu probíhalo také přihlašování na vzdělávací akci (zajistí snadnou práci s uchazeči, zahrnutí do statistik kapacit vzdělávání, elektronické získání potřebných souhlasů a vyjádření k přihlášce; v rámci přihlášky může vzdělávací akce požadovat i vyplnění vlastních doplňujících otázek).

(8) Pořadatel zveřejní svou akci, jakmile to bude možné a vhodné, v databázi vzdělávacích akcí (kurzy.skaut.cz ), aby potenciální účastníci i skautská veřejnost měla možnost se o akci dozvědět. Zveřejnění se provádí kliknutím na tlačítko “Zveřejnit do databáze VzA” u dané akce ve skautISu. Pokud tak pořadatel dříve neučiní, akce je zveřejněna automaticky v momentě nahlášení akce na ústředí. Pořadatelé jsou povinni vyplnit o akci co nejvíce informací a umožnit tak uchazečům o vzdělávání kvalitní informovaný výběr.

4. Hlášení akce a žádost o dotaci

(9) Pořadatelé vzdělávacích akcí mají povinnost nahlásit akci vždy, bez ohledu na to, zda žádají či nežádají o dotaci.

(10) Hlášení akce se provádí prostřednictvím skautISu v rámci modulu Vzdělávací akce.

(11) Žádost o dotaci se realizuje prostřednictvím skautISu na záložce “Dotace” u vzdělávací akce.

(12) Hlášení i žádost o dotaci je nutné provést vždy minimálně 4 týdny před zahájením akce.

(13) U kvalifikačních akcí (ČZ, VZ apod.) je nutné vyplnit a nahlásit také složení zkušební komise a to nejpozději 4 týdny před konáním zkoušky.

(14) Veškeré akce konané v roce 2022 musí být nahlášeny (vč. případné žádosti o dotaci) nejpozději do 31. 10. 2022.

(15) Pokud má vzdělávací akce části konané v různých kalendářních letech, zadávají se do skautISu k dané akci najednou všechny termíny a v rámci rozpočtu se odlišují části na jednotlivé roky. V tomto případě je také potřeba podat žádost o dotaci v každém roce.

(16) Akce, skládající se ze dvou nebo i více vzdělávacích akcí různého typu (např. ČLK a ILŠ), které mají společné hospodaření, se hlásí najednou.

5. Projekt vzdělávací akce

(17) Projekt se nahrává do skautISu před odevzdáním hlášení akce v termínech uvedených dále v této směrnici. Následně je posouzen Odborem pro vzdělávání. (U akcí, které se konají opakovaně, je podmínkou schválení projektu mj. odevzdání závěrečné zprávy za předchozí ročník.)

(18) Lesní školy, lesní kurzy a instruktorské školy projekt nahrávají do skautISu minimálně 3 měsíce před zahájením první části akce. Doporučení pro nové lesní školy, lesní kurzy a instruktorské školy je podat projekt 5 měsíců před zahájením.

(19) ČK a ČZ, VK a VZ, ZVM, KZ, MZ a SM projekt nahrávají do skautISu nejpozději 1 měsíc před zahájením akce. Nově pořádané akce podávají projekt nejpozději 3 měsíce před zahájením.

(20) Stálé vzdělávací akce podávají projekt podle kapitoly 6.

(21) Zdravotnický kurz, doškolovací zdravotnický kurz a semináře k získání OČK projekt nepodávají. Akce se pouze ohlašují nahlášením ve skautISu. Jejich obsah se řídí Směrnicí ke zdravotnickému zabezpečení zotavovacích akcí, Směrnicí k oprávněním vzdělavatelů ke zkoušení a metodickým doporučením VRJ.

(22) Metodický seminář, regionální výměna zkušeností a další nekvalifikační akce nahrávají projekt do skautISu nejméně 1 měsíc před zahájením akce. Projekt je nutnou podmínkou získání dotace, na jeho základě bude rozhodnuto o výši dotace. Projekt není nutné předkládat pouze v případě, že akce nechce žádat o dotaci.

(23) Aby akce dle čl. (22) byla uznána jako akce vzdělávací a bylo na ni možné čerpat dotace dle této směrnice, musí z celkového programu akce tvořit minimálně 70 % vzdělávání přímo se vztahující k cílové skupině účastníků. Formy realizace vzdělávání mohou být různé. Pro tyto potřeby musí být součástí projektu vzdělávací akce její program, ze kterého bude patrný vzdělávací rozměr akce.

(24) Části již přímo zadané v údajích vzdělávací akce uvedené ve skautISu není nutné do nahrávaného souboru projektu znovu opakovat. Obsah projektu má odpovídat doporučené osnově relevantního typu vzdělávací akce dostupné ve spisovně. Předkladatel projektu může zvolit vlastní formu odpovídající požadovanému obsahu. Předkladatel může využít pro inspiraci vzorový projekt. V případě potřeby je možné projekt předem konzultovat s Odborem pro vzdělávání (vzdelavani@skaut.cz ).

6. Stálá vzdělávací akce

(25) Akce, které je přiznán status „stálé vzdělávací akce“, podává projekt na nejbližší tři kalendářní roky, během kterých může uskutečnit až tři ročníky dané akce. Stálá vzdělávací akce tedy nemusí připravovat projekt na každý jednotlivý ročník během tří let. Další ročník pouze standardně nahlásí ve skautISu a do hlášenky vloží schválený tříletý projekt. Po každém uzavřeném ročníku podává prostřednictvím skautISové hlášenky stálá vzdělávací akce stručnou závěrečnou zprávu, v rámci níž zhodnotí odchylky od podaného tříletého projektu.

(26) Status stálé vzdělávací akce může být přiznán takovému kurzu (LK, ČLK, VLK, ČK, VK)         či škole (LŠ, ILŠ, IŠ), které splňují následující podmínky:

 1. Vzdělávací akce se pravidelně opakuje každý rok, nebo alespoň v cyklu jednou za dva roky.
 2. Vzdělávací akce uskutečnila za posledních 6 let alespoň 3 ročníky (totožného typu vzdělávací akce – například ČLK) pod stejným názvem, z toho poslední ročník proběhl nejdéle před 2 lety.
 3. Vůdce akce vedl tuto akci už nejméně ve dvou ročnících.
 4. Počet stálých instruktorů (u nelesních akcí instruktorů s IK) je nejméně o jednoho vyšší, než je minimální počet požadovaný pro daný typ akce ŘVČČJ.
 5. Nadpoloviční většina lektorského týmu (v případě lesních akcí pak stálých instruktorů) byla členy lektorského týmu (stálými instruktory) v některém z posledních dvou ročníků dané akce.

(27) V případě, že akce přestane splňovat některou z podmínek stanovenou čl. (26), nebo se významně změní její podoba od té předkládané v tříletém projektu, akce pozbývá status stálé vzdělávací akce. O této skutečnosti vůdce akce informuje Odbor pro vzdělávání (vzdelavani@skaut.cz ) bez zbytečného odkladu. Po pozbytí statusu stálé vzdělávací akce postupuje akce standardním způsobem, tedy jako kdyby jí nebyl status stálé akce přiznán.

(28) O přiznání statusu stálé vzdělávací akce rozhoduje VRJ. O přiznání statusu je možné žádat opakovaně.

7. Výše přidělovaných dotací

(29) Výše dotací vychází z celkové dotace přidělené na vzdělávací akce. Částky v tabulce stanovují výši dotace na jeden pobytový den účastníka. 

Typ akce dle hlášenky Typ akce Dotace v Kč na pobytový den
1aČekatelský kurz se zkouškou 160
1bČekatelský kurz se zkouškou o délce min. 3 víkendy
tedy 9 pobytových dní)
180
1c** Čekatelská zkouška bez kurzu
(nepodporovaná varianta)
0
2Čekatelský lesní kurz210
3Lesní kurz180
4aZdravotnický kurz140
4bDoškolovací zdravotnický kurz140
5aVůdcovský kurz se zkouškou160
5bVůdcovský kurz se zkouškou o délce min. 4 víkendy
(tedy 12 pobytových dní)
180
5cVůdcovská zkouška bez kurzu100
6Vůdcovský lesní kurz210
7Kurz střediskového minima160
10Seminář pro uchazeče o získání OČK
(seminářem je i Kurz lektorských dovedností k OČK)
160
11Lesní škola210
12Instruktorská lesní škola210
13Instruktorská škola210
14Zkouška vodáckého minima160
15Kapitánská zkouška160
17*Metodický seminář 100-160
18Regionální výměna zkušeností 100
19VOR (dotace v souladu s Metodickým pokynem ke vzdělávací akci VOR – víkend oddílových rad)160
20Další akce90

(30) Pokud je v čl. (29) typ akce v tabulce označen hvězdičkou (*), standardně je akci přidělena částka odpovídající spodní hodnotě uvedeného rozmezí. O navýšení dotace až na horní uvedenou mez lze požádat v případě, že vzdělávací akce svým obsahem přispívá k naplnění strategických témat, nebo že konání akce je z jiného důvodu zvlášť významné. V tom případě se žádost o navýšení dotace zadá do rozpočtu akce ve skautISu a zdůvodní v přiloženém projektu. O míře navýšení dotace v uvedeném rozpětí rozhodne VRJ na základě projektu akce.

(31) Pokud je v čl. (29) typ akce označen dvěma hvězdičkami (**), jde o nepodporovanou variantu, tedy čekatelská zkouška bez kurzu není podporovaná varianta. Podstatnou součástí čekatelského vzdělávání je inspirace a sdílení ve společenství. Čekatelé se mají nejen setkat, ale také získat zkušenosti s novými lidmi – jinými čekateli a instruktory. Takové setkání nelze nahradit pouhým přezkoušením. Proto je preferováno pořádání čekatelské zkoušky vždy v rámci alespoň krátkého kurzu.

(32) Trvá-li některá akce či její jednodenní část (i distanční) 3 hodiny a méně, bude dotace na takový pobytový den účastníka krácena na 50 % dle typu akce. Dotaci upraví VRJ při schvalování akce.

(33) Nově vznikající čekatelské a vůdcovské kurzy (ČK, VK, ČLK, VLK) mohou pro první a druhý ročník požádat o dotaci navýšenou o 40,- Kč na jeden pobytový den účastníka. Žádost se podává v rámci projektu a hlášenky akce ve skautISu.

(34) Možnost dotování distančního vzdělávání bude podmíněna aktuálními pokyny od MŠMT (poskytovatele dotace). Pokud to podmínky umožní, předpokládáme výši dotace sníženou o 50,- na pobytový den účastníka oproti tabulce v článku (29). Tuto možnost konzultujte vždy před případným online vzděláváním s Odborem pro vzdělávání na e-mailu vzdelavani@skaut.cz .

(35) Pokud spadá nějaká vzdělávací akce současně pod dva typy vzdělávacích akcí (např. lesní škola je současně koncipovaná jako kurz střediskového minima, nebo lesní škola je současně koncipovaná jako kapitánská zkouška), pak má nárok na dotaci pouze za jeden typ vzdělávací akce a to ten, kterému je přidělena vyšší částka dotace. V hlášení se přitom uvedou oba relevantní typy vzdělávací akce. (Toto ustanovení se netýká souběžně pořádaných vzdělávacích akcí různého typu, např. ILŠ pořádaná souběžně s VLK, kdy každá akce má své různé účastníky.)

(36) Skutečná účast na akci s přidělenou dotací (konkrétní účastníci i počet pobytových dnů) se zadává ve skautISu po každé části akce, nejpozději do 14 dnů po jejím skončení. Stejná osoba může být v jednom termínu vykazována jako účastník nejvýše jednoho kurzu dané akce, i kdyby akce obsahovala více kurzů.

(37) Rádcovské kurzy nejsou akcí vzdělávání činovníků, dotační podporu na ně je možné získat prostřednictvím skautských krajů.

8. Rozhodnutí o dotaci

(38) Po schválení dotace je prostřednictvím skautISu vystaveno rozhodnutí o dotaci, které obsahuje informaci o její výši a pravidla jejího použití a vyúčtování. Vedoucí organizační jednotky, která akci pořádá, musí ve skautISu potvrdit, že s rozhodnutím souhlasí, do té doby nemůže být dotace vyplacena.

9. Použití dotace

(39) Pořadatel vzdělávací akce je povinen zajistit, že dotace bude použita hospodárně, v souladu s platnými předpisy a za účelem, ke kterému byla dotace poskytnuta.

(40) Dotace mohou být přidělovány maximálně do výše 70 % celkových nákladů. Dotaci lze čerpat pouze na účastníky, kteří jsou zároveň členy Junáka – českého skauta a kteří v daném kalendářním roce dosáhnou min. 15 let. Účastníkem se rozumí pouze osoba, která se na akci přijela vzdělávat, tedy frekventant. Pro účely dotací se za účastníky nepovažují stálí instruktoři, elévové, lektoři, členové organizačního týmu apod.

(41) Dotaci lze použít na úhradu nákladů, které prokazatelně vznikly v termínech mezi 1. 1. 2022 až 15. 12. 2022.

(42) Dotace nelze čerpat na ty části vzdělávacích akcí, které se konají mimo území České republiky.

(43) Dotace nesmí být použita mimo jiné na:

 1. úhradu výdajů na občerstvení (za občerstvení se považuje občerstvení např. při jednáních orgánů nebo návštěvách hostů; za občerstvení se nepovažuje společné stravování poskytované účastníkům akcí);
 2. dary a ceny (darování majetku třetím osobám, poukázky na nákup služeb a zboží; za dary a ceny v tomto smyslu se nepovažují drobné odměny v rámci pořádání akcí, např. medaile, diplomy, knihy a studijní materiály;
 3. pokuty a penále;
 4. úhradu pořízení dlouhodobého hmotného majetku, jehož ocenění je vyšší než 40 tis. Kč a pořízení dlouhodobého nehmotného majetku, jehož ocenění je vyšší než 60 tis. Kč;
 5. výrobu, tisk a distribuci časopisů, brožur a tiskovin veřejně distribuovaných za úplatu komerčními prodejci;
 6. nákup předplatných jízdenek městské hromadné dopravy;
 7. nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s vlastním posláním nebo činností organizace;
 8. leasing;
 9. financování podnikatelských aktivit a výdělečnou činnost organizace;
 10. náklady zahraničních cest a stáží;
 11. úhradu mzdových prostředků a souvisejícího pojištění;
 12. náklady nesouvisející se vzdělávací akcí.

(44) Hospodaření dotované akce nesmí být v žádném případě ziskové, tzn., že musí skončit nejvýše nulou.

10. Hospodaření vzdělávací akce a vyúčtování dotace

(45) Hospodaření vzdělávací akce je vedeno odděleně  v rámci účetnictví pořádající organizační jednotky. Po ukončení akce je provedeno vyhodnocení, ze kterého vyplyne výsledek hospodaření, zbylé závazky, pohledávky a pořízený inventář.

(46) Vyúčtování vzdělávací akce se vyplňuje ve skautISu a musí být odevzdáno:

 1. do 2 měsíců po skončení poslední dotované části akce v daném roce (poslední den termínu akce uvedený ve skautISu pro daný kalendářní rok);
 2. v případě, že akce probíhá po 15. 10. 2022, musí být vyúčtována nejpozději do 15. 12. 2022. V termínech mezi 15. 12. 2022 a 31. 12. 2022 není možné pořádat dotovaná setkání vzdělávacích akcí.

(47) Akce, které probíhají ve více kalendářních letech, musí provést vyúčtování pro každý rok samostatně vždy po poslední části akce v daném roce, a to podle pokynů právě platné směrnice ke vzdělávacím akcím.

(48) V rámci vyúčtování dotace nelze uplatnit účetní doklad či jeho část, který byl již jednou financován prostřednictvím jiné podpory (dotace, grantu, příspěvku apod.).

(49) Dotace musí být v účetnictví evidována odděleně a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 563/​1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

(50) Vyúčtování dotace zahrnuje

 1. vyplnění skutečnosti v přítomnosti účastníků,
 2. povinně vyplnění seznamu dotovaných dokladů, volitelně (avšak z důvodu možné snazší kontroly doporučeně) nahrání těchto dokladů (foto nebo sken) do skautISu,
 3. vyplnění závěrečného rozpočtu akce,
 4. potvrzení vyúčtování vedoucím OJ a jedním členem revizní komise.

11. Závěrečná zpráva ze vzdělávací akce

(51) Závěrečná zpráva ze vzdělávací akce se nahrává ve skautISu k dané akci.

(52) Závěrečná zpráva se vyhotovuje ve formě vyhodnoceného projektu vzdělávací akce. Hlavní kapitoly původního projektu odevzdaného ke schválení akce se tak doplní o stručná zhodnocení, nakolik se podařilo naplnit plánované záměry a jak byla akce realizována. V případě potřeby je možné formu vyhodnoceného projektu předem konzultovat s Odborem pro vzdělávání (vzdelavani@skaut.cz ). Pro inspiraci je možné využít vzorovou závěrečnou zprávu ve formě vyhodnoceného projektu.

(53) Lesní školy a kurzy, IŠ, ČK a ČZ, VK a VZ, ZVM, KZ, MZ a SM závěrečnou zprávu uloží do skautISu nejpozději do 3 měsíců po jejím skončení. Současně při dodržení uvedeného termínu je potřeba závěrečnou zprávu odevzdat před případným podáním projektu na další ročník akce.

(54) Metodický seminář, regionální výměna zkušeností a další vzdělávací akce závěrečnou zprávu uloží do skautISu, pouze pokud obdržela dotaci, a to nejpozději do 3 měsíců po skončení akce. Současně při dodržení uvedeného termínu je potřeba závěrečnou zprávu odevzdat před případným podáním projektu na další ročník akce.

(55) Stálé vzdělávací akce podávají závěrečnou zprávu podle kapitoly 6.

(56) Zdravotnický kurz, doškolovací zdravotnický kurz a seminář k získání OČK závěrečnou zprávu (mimo zprávy o výsledcích zkoušky – viz níže) nepodává.

(57) Do nahrávané závěrečné zprávy z akce se znovu neuvádí osobní údaje uvedené v záznamech vzdělávací akce ve skautISu, aby bylo možné případně závěrečnou zprávu bez dalších úprav zveřejnit.

(58) Kvalifikační akce (ČZ, VZ, MZ, SM, ZVM, KZ, ZVKD, IK a kurz ZZA) podávají zprávu o výsledcích zkoušky. Ta spočívá v zanesení informace o úspěšných absolventech a vydaných dekretech v rámci agendy vzdělávacích akcí ve skautISu, nejpozději do 1 měsíce po konání zkoušek. V případě, že uchazeči skládají části zkoušky později (a to nejdéle 18 měsíců od jejího zahájení), je třeba ve skautISu v části „Zkoušky a dekrety“ co nejdříve dodatečně doplnit úspěšné absolventy, vydané dekrety a tedy i zaznamenat definitivně neudělené dekrety. Dříve vystavené, ale neudělené dekrety pořadatel skartuje.

(59) Lesní kurzy a lesní školy zaznamenají do skautISu také absolventské listy vydané úspěšným absolventům, a to do 1 měsíce po úspěšném absolvování.

12. Přehled termínů

(60) Z předchozích článků směrnice vyplývá povinnost dodržení následujících termínů (není-li uvedeno jinak, realizuje se prostřednictvím skautISu):

 1. projekt akce – lesní akce a instruktorské školy podávají minimálně 3 měsíce před zahájením první části akce. Doporučení pro nové lesní školy, lesní kurzy a instruktorské školy je podat projekt 5 měsíců před zahájením, ostatní akce viz termíny v kapitole 5. Projekt vzdělávací akce;
 2. hlášení akce – nejpozději 4 týdny před konáním akce bez ohledu na to, zda akce žádá či nežádá o dotaci. Všechny akce konané v roce 2022 je nutné nahlásit nejpozději 31. 10. 2022 při dodržení min. lhůty hlášení 4 týdnů před začátkem akce;
 3. žádost o dotaci - nejpozději 4 týdny před začátkem akce. O dotace na všechny akce konané v roce 2022 je nutné zažádat nejpozději 31. 10. 2022 při dodržení min. lhůty hlášení 4 týdnů před začátkem akce;
 4. hlášení zkušební komise - nejpozději 4 týdny před konáním zkoušky;
 5. informace o skutečné účasti na akci s přidělenou dotací - po každé části akce je třeba nejpozději do 14 dnů zadat do skautISu přehled skutečné přítomnosti účastníků;
 6. vyúčtování dotace – odevzdává se nejpozději do 2 měsíců po skončení celé akce. U akcí přesahujících svými částmi kalendářní rok se vyúčtování odevzdává do 2 měsíců po skončení poslední části akce konané v daném roce. Akce, které probíhají po 15. 10. 2022, musí být vyúčtovány nejpozději do 15. 12. 2022;
 7. zpráva o výsledcích zkoušky – do 1 měsíce po konání zkoušky zadat do skautISu úspěšné absolventy a vydané dekrety (záznam se osobám automaticky přenese do jejich kvalifikací ve skautISu);
 8. závěrečná zpráva akce – pokud má akce povinnost odevzdat závěrečnou zprávu akce, pak je ji třeba odevzdat do 3 měsíců po skončení akce, ne však později než s podáním projektu dalšího ročníku akce. Závěrečná zpráva se podává ve formě vyhodnoceného projektu vzdělávací akce – viz kapitola 11. Závěrečná zpráva ze vzdělávací akce.

13. Další ustanovení

(61) V případě nedodržení včasnosti a způsobu podání projektu, ohlášení akce, žádosti o dotaci, informace o skutečné účasti vyúčtování dotace či závěrečné zprávy, může být dotace nepřiznána, krácena, v krajním případě i zpětně odebrána.

(62) Pokud se v průběhu roku 2022 ukáže, že hrozí výrazné nedočerpání nebo naopak přečerpání celkového dotačního limitu pro vzdělávání v Junáku – českém skautu, může dojít ke změně výše uvedených limitů.

(63) Výjimku  z ustanovení této směrnice může povolit VRJ (typicky přímo zpravodaj pro vzdělávání nebo zpravodajka pro ústředí).

(64) Předpisy týkající se vzdělávacích akcí je možné najít na Skautské křižovatce v rámci spisovny (www.skaut.cz/​spisovna).

14. Závěrečná a přechodná ustanovení

(65) Ke dni účinnosti směrnice se zrušuje Směrnice ke vzdělávacím akcím v roce 2021 ze dne 14. 12. 2020.

(66) Směrnice byla vydána dne 15. 12. 2021 a nabývá účinnosti dne 18. 12. 2021.

  

Filip Hlavinka
zpravodaj pro vzdělávání

Markéta Olišarová
zpravodajka pro ústředí

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.