( Aktuální )
Zveřejněno 23. 10. 2023
Lenka Šablová
KÚJ – asistentka starosty, VRJ a Náčelnictva
lenka.sablova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Lenka Šablová

Pracovní skupiny Náčelnictva

Legislativa a organizace

Vedoucí pracovní skupiny: Vendula Bušková – Véňa

Členové pracovní skupiny: Ondřej Pytela – Ondra, Roman Dvořák – Rejpal, Václav Špaček – Štip, Jan Šimbera – Prófa, Jakub Šebek – Zico, Jakub Dienstbier – Doktor, Ladislav Pelcl – Bilbo, Ondřej Peřina – Jerry

Cíle pracovní skupiny:

 1. připomínkování všech předpisů předkládaných do NJ
 2. novelizace starších statutů některých ZvOJek
 3. novela Řádu RSRJ (soulad se Stanovami 2014 a OZ)
 4. úprava možností dálkového jednání různých jednotek (zkušenosti z koronavirového období)
 5. Stanovy – shromažďování chystaných a potřebných změn (když se budou měnit, tak aby změna obsahovala vše potřebné)

Předpokládané výstupy během funkčního období : schválené novely vnitřního práva (řády, statuty)

Dospělí

Vedoucí skupiny: Ladislav Pelcl – Bilbo

Členové skupiny: Klára Poláková (Čiči), Vendula Bušková (Véňa), Šárka Chocová, Ladislava Marešová (Želva), Anežka Havránková, Johana Volavková (Jóža), Šárka Jechová (Mája), Václav Špaček (Štip), Klára Ondříčková (Káďa), Jana Jirasová (Prcek), Michal Tarant (Majkl), Vladimír Cvrček (Vezír)

Cíle (výstupy práce) skupiny v tomto období:

 1. jasnější představa, co Junák – český skaut s dospělými chce dělat a co ti mají dělat ve skautu
 2. jasnější odpovědnost, kdo se o to má zasadit (variantně kdo pro kterou část dospělých)
 3. změna organizační struktury tak, aby reflektovala výše uvedené zohlednění výše uvedeného zejména v práci NJ a VRJ

Idea vlčat a světlušek

Pracovní skupina pro ideu vlčat a světlušek pracovala v minulém funkčním období na naplnění usnesení XV.VSJ/​9 (Valný sněm ukládá Náčelnictvu, aby se vážně zabývalo zněním slibu, zákona a hesla světlušek a vlčat, případně připravilo jejich vhodnější formulaci a předložilo ji příštímu Valnému sněmu k diskuzi. Připravené materiály nyní čekají na to, až bude možné uspořádat Valný sněm. Následně se pracovní skupina bude zaměřovat na případné zavádění nové idey do hnutí.

vedoucí skupiny: Ondřej Vokál – Vokin

Členové skupiny: Michal Tarant – Majkl, Ladislav Šinágl – Šimi, Jana Vytásková – Ferda (OVAS), David Schovánek, Šárka Jechová – Mája, Tomáš Vodička – Brum, Jan Šimbera – Prófa, Martin Kolovský – Marťan, dále spolupracují: Rozárka, Edy, OVAS

Aktivity skupiny :

 1. řídit proces rozhodnutí o návrhu nové idey,
 2. spolupracovat s VRJ a OVAS na přípavě zavádění a následném zavádění do hnutí

Vzdělávání

Vedoucí skupiny: Klára Ondříčková – Káďa

Členové skupiny:  Kristýna Menclová – Tynus, Roman Dvořák – Rejpal, Martin Kolovský – Marťan, Jan Michna – Gonzáles, Anežka Havránková, Jakub Hájek – Rys, Ondřej Pytela – Ondra, David Svoboda – Cedník, Vít Koutenský – Pudil, Lukáš Šlehofer

Cíle pracovní skupiny:

 1. připomínkování materiálů z oblasti vzdělávání, dávat fundovaný názor, o který se mohou členky a členové NJ opřít
 2. být důstojným oponentem pro inovace ve vzdělávání v souvislosti se snahou o navyšování jeho kapacit
 3. být silným podporovatelem zavádění novinek na poli vzdělávání do hnutí
 4. uvést do života změny, které podpoří kapacity vzdělávacího systému

Strategie

Vedoucí skupiny: Ondřej Vokál – Vokin

členové skupiny:  Kateřina Jonášová – Monťa, Šárka Jechová – Mája, Jakub Hájek – Rys, Martin Křivánek – Set, Roman Dvořák – Rejpal, Vít Rusňák – Virus, Marek Baláš – Čiča, Tomáš Kozel – Tom, Jan Šimbera – Prófa,  Václav Špaček – Štip

Cíle (výstupy) skupiny do konce období:

 1. uzavřít stávající strategii k nejbližšímu řádnému sněmu
 2. připravit budoucí strategii k nejbližšímu řádnému sněmu

Kompletní informace o Strategii 2022.

IT

Vedoucí: Petr Macek – Blizzard

Členové: Ladislav Pelcl – Bilbo, Martin Křivánek – Set, Jan Michna – Gonzáles, František Šereda – Moulin, Michal Kolář – Dat, Vít Rusňák – Virus, Pavel Konečný – Flek, Ondřej Peřina – Jerry (VRJ)

Úkoly pracovní skupiny v tomto období:

Vize a koncepce v ICT ve službách Junáka – českého skauta, především s ohledem na efektivitu a rozpočet aneb skupina, která se dokáže fundovaně vyjadřovat (i pomáhat) ke krokům VRJ (partner i oponent) v této oblasti (než jak to zvládne bez větší přípravy plénum Náčelnictva).

Program

Vedoucí: Johana Volavková – Jóža

Členové: Anežka Havránková, Šárka Jechová (Mája), Klára Ondříčová (Káďa), David Svoboda (Cedník), Martin Kolovský (Marťan), Jiří Zajíc (Edy), Kristýna Menclová (Tynus), Daniel Vychodil (Simba), Petr Klápště (Hříbek), konzultace: Ondřej Kupka – Dick, Tomáš Fogl – Net, Kateřina Parvonič – Káča, Červánek

Cíle pracovní skupiny:

 1. začít v hnutí pracovat s programovými tezemi, které byly vytvořeny v minulém období
 2. být partnerem zpravodaji pro program a jeho týmu, komentovat programové materiály, orientovat se v oblasti skautského programu a přinášet informace na Náčelnictvo

Klima

Vedoucí: Šárka Jechová – Mája

Členky a členové: Jakub Hájek – Rys, Martin Křivánek – Set, Jan Šimbera – Prófa, Ladislava Marešová – Želva, David Svoboda – Cedník, Michal Tarant – Majkl, Dagmar Rychnovská – Nutty, Tomáš Fogl – Net, Jan Smrčka – Čáp, Martin Rexa

Cíle skupiny:

 • strategický – formulace tématu pro novou strategii Junáka – českého skauta (včetně hledání cest pro širší diskusi v hnutí a zapojení členské základny do tohoto procesu)
 • výborový –  partner zpravodaje pro komunikaci a projekty služby společnosti (Permiho), do jehož agendy klima v rámci VRJ spadá, vnášení environmentálního pohledu do rozhodovacího procesu Náčelnictva (komentování jak podkladů věnujících se přímo oblasti klimatické změny a reakce Junáka – českého skauta na ni, tak i dalších, a to z hlediska environmentálního přesahu předkládaných návrhů či možných variant rozhodnutí)

Hospodaření a finanční zdroje

vedoucí: František Šereda – Moulin

členky a členové: Jakub Hájek – Rys, Jan Dočekal – Lupen, Ladislav Šinágl – Šimi, Ondřej Vokál – Vokin, Petr Macek – Blizzard, Roman Dvořák – Rejpal, Šárka Jechová – Mája, Václav Špaček – Štip

Cíle skupiny:

1) Vyhodnocení současné strategie – chceme "přilepit cenovku" na jednotlivé výstupy dosavadní strategie. Následně tyto informace srozumitelně prezentovat, aby byly přínosné jako podklad při odhadování nákladů strategie vznikající.

2) Tvorba nové strategie – při vzniku nové strategie chceme dodávat finanční kontext. Co to konkrétně bude znamenat se určí na základě průběhu prací na nové strategii (takže to teď nevíme)

3) Finanční zdroje a fundraising

 • chceme citlivě a nedestruktivně sledovat jak se daří vznikající skupině pro fundraising (viz plány VRJ).
 • Chceme rozvíjet kompetence členů skupiny (a přeneseně NJ) v této oblasti, aby bylo možné z pozice NJ nabídnout kvalifikovanou oponenturu, strategické zadání atd. To může zahrnovat také získání externího odborníka za člena skupiny.
 • Chceme zpřehlednit a ztransparentnit vazbu mezi ústředím a TDC. Hlavně u projektů, které tvoří finanční zdroje pro další použití v organizaci. Cílovou skupinou tohoto "ztrasparetnění" jsou členové NJ. Někdo jiný jen v případě, že to bude specificky třeba.
 • Chceme prozkoumat oblast nemovitostí jako možného dalšího finančního zdroje
 • Chceme prozkoumat možnosti vzájemné finanční podpory organizačních jednotek mezi sebou (vymyslet zda a jak vhodně použít volné peníze jednotek na spotřebu jednotek, které jich mají naopak nedostatek).

4) Ostatní – chceme hledat náměty na úspory a nabízet je VRJ (nebo organizačním jednotkám) jako inspiraci. – Chceme být příjemci (a podle potřeby oponenty) informací z oblasti finančního řízení a plánování (rozpočet, další procesy) a tyto informace dále srozumitelně předávat do NJ.

Komunikace a služba

Vedoucí: Martin Kolovský – Marťan

Členky a členové: Šárka Jechová – Mája, Vítek Koutenský – Pu

Cíle skupiny: jedná se o výborovou PS NJ, hlavní náplní její práce je připomínkování/poskytování oponentury a zpětné vazby k práci zpravodaje pro komunikaci a projekty služby veřejnosti

Byznys aktivity

Vedoucí: Vítek Koutenský – Pu

Členky a členové: Ladislav Pelcl – Bilbo, František Šereda – Moulin, Jakub Hájek – Rys

Cíle skupiny: výborová skupina ke konzultaci obchodních aktivit Junáka – českého skauta konání VRJ v této oblasti

Růst

Vedoucí: Ondřej Vokál – Vokin

Členky a členové: Ladislav Pelcl – Bilbo, Šárka Jechová – Mája, Kateřina Jonášová – Monťa, Jan Šimbera – Prófa, Martin Křivánek – Set, Petr Vaněk – Permi, Ondřej Peřina

Cíle skupiny: Růst je ryze rozvojová skupina, jejíž úkolem je zmapovat, jak (1) Junák – český skaut pracuje s tématem růstu a (2) jaké má v této oblasti možnosti, jak (3) velikost členské základny vnímá samo hnutí, (4) připravit shrnutí pro PS pro Strategii, (5) o výstupech a tématu komunikovat s hnutím a s novou Strategií předat agendu VRJ.

Valný sněm

Vedoucí: Vendula Bušková – Véňa

Členky a členové: Anežka Havránková – Aneža, Šárka Jechová – Mája, František Šereda – Moulin, Jan Horel – Jeník

Cíle skupiny: skupina je partnerem Výkonné radě při přípravě mimořádného Valného sněmu

Velké akce

Vedoucí: Vít Rusňák – Virus

Členky a členové: Kristýna Menclová – Tynus, Tomáš Fogl – Net, Vít Koutenský – Pudil, Vojtěch Olbrecht – Fišer, Martin Křivánek – Set

Cíle skupiny: skupina je partnerem zpravodaji pro velké akce a odboru pro velké akce, systemizace procesů a koncepce (smysl, cíle) velkých akcí

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.