( Aktuální )
Platné 1. 8. 2022 – Neomezeno, Účinné od 25. 8. 2022

Strategie 2030

Během letošního roku budou uzavřena zbývající témata Strategie 2022  a proběhne také její vyhodnocení. Už nyní víme, že se díky ní podařilo dosáhnout výrazných posunů v jednotlivých oblastech, a zásadně tak přispět k úspěšnému rozvoji organizace. Náčelnictvo a VRJ již nyní pracují na přípravě Strategie 2030, navazujícího dlouhodobého plánu organizace. Přitom se snaží využít dobré i špatné zkušenosti z minulých let. 

Směřujeme k tomu, aby Strategie 2030 byla

 • jednodušší, přehlednější a štíhlejší, měla pouze 2 - 7 strategických témat, která tak budou jasnými prioritami pro další šestileté období.
 • strategií celé organizace, aby se práce nekonala pouze ústředními silami jako je tomu u strategie stávající. Možnost zapojení jednotlivců, týmů i jednotek do procesu vzniku a naplňování Strategie 2030 popisujeme níže a budeme rádi, když je využijete.
 • tím, co nám bude ukazovat správný směr, nikoliv řídit všechny naše kroky. 

Jak příprava Strategie 2030 probíhá a co se děje právě teď

Od září do prosince 2022 probíhala Analytická fáze přípravy strategie - skrze různé komunikační platformy jsme sbírali podněty skautské veřejnosti. Ty pak Výkonná rada, společně s ostatními vstupy, které vznikly ve spolupráci s odbory, Náčelnictvem a pozvanými odborníky, promítla do dokumentu, který popisuje aktuální stav organizace a možné výzvy do budoucna. Na jeho základě pak PS NJ pro strategii navrhla a Náčelnictvo schválilo širší okruh diskuzních témat, která budou obsahem strategických besed.

Na období prázdnin jsme připravili Táborovou výzvu

Tato táborová aktivita je doplněním besed - ale na rozdíl od nich se více zaměřuje na hodnoty a na rozhodování o věcech, které jednotlivá na besedách diskutovaná témata přesahují. Zároveň je také výrazně kratší. 

Realizace programu na táboře je jednoduchá, nevyžaduje téměř žádnou přípravu, stačí postupovat podle doporučení průvodním dokumentu , zaznamenávat výstupy a ty nám potom zaslat prostřednictvím odkazovaných dotazníků k aktivitě pro děti a/​nebo aktivitě pro dospělé .

Od dubna probíhají strategické besedy se zapojením široké skautské veřejnosti

Diskutovaná témata jsou zároveň jedinými tématy, které Náčelnictvo předkládá do předsněmové diskuze XVII. valného sněmu 2024. Cílem této fáze je umožnit členkám a členům organizace, aby se vyjádřili  k jejímu  budoucímu směřování, a prioritizace přeložených témat. Předpokládáme, že z diskuzí vyplyne množství velmi konkrétních podnětů pro další práci a finální výběr 2 - 7 strategických témat Strategie 2030.

Na mapce je přehled všech besed otevřených široké skautské veřejnosti, které od dubna proběhly.

Besedu můžeš uspořádat i během prázdnin - v oddíle, na středisku, v rámci skautského okresu, regionálního setkání, kurzu či jakékoliv jiné skautské komunitě.

Informace a podklady k pořádání besed i diskuzním tématům najdete na skaut.cz/​strategie2030/​besedy. Pokud byste chtěli diskutovat online, připravili jsme nově jambordy , které vás diskuzí nad jednotlivými tématy provedou (pokud se je rozhodnete využít, vytvořte si prosím vždy svoji kopii, ve které budete pracovat). Výstupy je možné buď standardně vyplnit do dotazníků, nebo nám poslat vyplněný jambord na e-mail strategie@skaut.cz .

Celý proces přípravy Strategie 2030 je rozmyšlený a naplánovaný tak, jak je vidět na obrázku a níže v textu.

Dál v článku také najdeš více o tom, jak se můžeš jako jednotlivec, se svým oddílem, střediskem nebo třeba týmem vzdělávací nebo jiné akce můžeš zapojit a vyjádřit svůj názor na to, jakým směrem by se Junák –⁠ český skaut měl v následujících letech ubírat a rozvíjet.

Možnosti zapojení v dalších fázích vzniku Strategie 2030

Přidej se do pracovní skupiny NJ pro strategii (kdykoliv)

 • Pokud tě zajímá proces vzniku S 2030 a chceš se na něm podílet, ozvi se na strategie@skaut.cz, skupina mezi sebou ráda uvítá nové členky či členy.

Jednotlivé fáze vzniku Strategie 2030

 • Kdo je odpovědný za realizaci: VRJ (ve spolupráci s PS NJ a Náčelnictvem) se zapojením široké skautské veřejnosti
 • Co se bude dít: Výkonná rada ve spolupráci s odbory a PS NJ pro strategii připraví, na základě vhledu zúčastněných, výstupů ze sběru podnětů od skautské veřejnosti a dalších podkladů, popis stavu organizace. Z něj následně spolu s Náčelnictvem a pozvanými odborníky zpracuje finální dokument, který bude sloužit jako podklad pro výběr strategických témat Strategie 2030.
 • Jak se je možné zapojit (více v části Kdy a jak se mohu zapojit): 
 • Během podzimu, od září do listopadu probíhá skrze různé komunikační platformy sběr podkladů ze strany skautské veřejnosti. 
 • Zapojit se můžeš jako jednotlivec, spolu se svojí oddílovou či střediskovou radou, roverským kmenem, týmem vzdělávací nebo jiné akce.
 • Možnost zapojit se budou mít také účastníci podzimních celostátních akcí, kde proběhnou programy k tématu. 
 • Co bude výstupem: Popis stavu organizace, který bude sloužit jako podklad pro výběr širšího okruhu strategických témat.
 • Kdo je odpovědný za realizaci: PS NJ pro strategii a Náčelnictvo
 • Co se bude dít: PS NJ na základě popisu stavu organizace vypracovaného Výkonnou radou navrhne širší okruh 7 až 12 strategických témat a návrh předloží ke schválení Náčelnictvu. 
 • Jak se je možné zapojit: bez zapojení skautské veřejnosti. 
 • Co bude výstupem: Širší okruh 7 až 12 strategických témat, která budou následně předložena k diskuzi do organizace.
 • Kdo je odpovědný za realizaci: PS NJ pro strategii a Náčelnictvo se zapojením široké skautské veřejnosti
 • Co se bude dít: Náčelnictvo předloží širší okruh strategických témat k široké diskuzi do organizace, PS NJ zároveň připraví a zajistí metodickou a další podporu pro to, aby setkání k obsahu Strategie 2030 probíhala v co největším počtu a různých platformách. Cílem této fáze je umožnit členkám a členům organizace, aby se vyjádřili  k jejímu  budoucímu směřování, a získat názory organizace na předvybraná strategická témata. ,  Předpokládáme, že z diskuzí vyplyne množství velmi konkrétních podnětů pro další práci.
 • Jak se je možné zapojit (více v části Kdy a jak se mohu zapojit): Jako organizátor a/​nebo účastník diskuzních setkání v rámci společenství, v nichž budou probíhat (střediska, okresy, kraje, fóra SI, kurzovní společenství, velké akce). 
 • Co bude výstupem: Systematicky zpracované výstupy z těchto setkání, které budou jedním z zásadních podkladů pro finální výběr strategických témat Strategie 2030.

Strategické besedy právě probíhají, všechny související informace jsou k dispozici zde.

 • Kdo je odpovědný za realizaci: PS NJ pro strategii, jako účastníci Náčelnictvo, VRJ a pozvaní zástupci skautské veřejnosti (celkem cca 70 osob)
 • Co se bude dít: Účastníci víkendu projdou několika formami diskuzí, v různých skupinách tak, aby výstupem byla prefinální vize (směřování) organizace a vybrali témata Strategie 2030, stanovili jejich priority a záměry (kam chcem v rámci tématu směřovat, na jaký posun cílíme).
 • Jak se je možné zapojit: bez zapojení široké skautské veřejnosti. 
 • Co bude výstupem: Vize organizace, tj. popis toho, kam jako organizace směřujeme. Návrh 2 –⁠ 7 strategických témat Strategie 2030 včetně priorit a záměrů, skrze které chceme tuto vizi v následujících letech naplňovat. 
 • Kdo je odpovědný za realizaci: PS NJ pro strategii ve spolupráci s VRJ 
 • Co se bude dít: 
 • Dokončíme formulaci vize a záměrů (žádoucího posunu) v jednotlivých strategických tématech a názvy jednotlivých témat.
 • Připravíme analýzu rizik, tj. jejich pojmenování, prioritizaci, k největším rizikům také prevence a návrh řešení pro případ, že by riziková situace skutečně nastala.
 • Jak se je možné zapojit: bez zapojení široké skautské veřejnosti.
 • Co bude výstupem: Návrh finální podoby Strategie 2030 a zpracovaná analýza rizik. 
 • Kdo je odpovědný za realizaci: PS NJ pro strategii ve spolupráci s VRJ a NJ, se zapojením skautské veřejnosti
 • Co se bude dít: Náčelnictvo zveřejní návrh finální podoby Strategie 2030, v rámci předsněmové diskuze představí dokument na všech krajských sněmech předcházejících Valnému sněmu 2024. Strategie 2030 bude součástí materiálů pro delegáty VSJ 2024 a její projednání bude jedním z bodů programu Valného sněmu. 
 • Jak se je možné zapojit: diskuze na krajských sněmech, diskuze na Valném sněmu.
 • Co bude výstupem: Připomínky k záměrům témat, tipy na konkrétní projekty či opatření vedoucí na naplňování strategických témat, opatření, připomínky k řazení témat v čase.
 • Kdo je odpovědný za realizaci: Náčelnictvo a VRJ
 • Co se bude dít: 
 • Po projednání Strategie Valným sněmem zpracuje PS NJ ve spolupráci s VRJ Strategický plán organizace, tj.rozložení naplňování jednotlivých strategických témat v čase, včetně žádoucího posunu a  jejich základního rozpadu na případná dílčí témata a žádoucí posuny v rámci témat. 
 • V návaznosti na Strategický plán organizace VRJ zpracuje výrazně podrobnější plán naplňování strategických témat ze strany ústředí (VRJ, NJ) na nejbližší tři roky.
 • Jak se je možné zapojit: bez zapojení široké skautské veřejnosti. 
 • Co bude výstupem: 
 • Strategický plán organizace, který shrnuje řešení Strategie 2030 z pohledu organizace a dává tak všem organizačním úrovním návod a vodítko, jak se mohou do naplňování  jednotlivých strategických témat (či jejich dílčích částí) zapojit a kdy mohou čekat podporu ze strany ústředí.
 • Dlouhodobý plán naplňování Strategie 2030 bude vycházet ze Strategického plánu organizace a VRJ v něm (každoročně) podrobně rozpracuje nejbližší 3 roky jejího naplňování ve formátu 1 + 2, tj. jeden rok detailně (konkrétní projekty v rámci daných strategických témat, cíle a indikátory jejich naplňování) a další 2 roky rámcově v menším detailu.
 • Kdo je odpovědný za realizaci: VRJ a Náčelnictvo (na úrovni ústřední), jednotky na všech úrovních organizace 
 • Co se bude dít: 
 • Na úrovni ústředí se bude VRJ a Náčelnictvo řídit Dlouhodobým plánem naplňování Strategie 2030 a zahájí práci na projektech jednotlivých strategických témat.
 • Zároveň budeme usilovat a nabízet inspiraci k tomu, aby se naplňování strategických témat chopily také další úrovně organizace - témat, která budou korespondovat s jejich aktuálními potřebami, v nichž budou mít svému okolí/organizaci co nabídnout, která považují za zásadní pro své středisko, okres či kraj. Pokud svoji práci na konkrétním tématu sladí s jeho načasováním v rámci Strategického plánu organizace, mohou počítat s podporou ze strany ústřední, které bude téma naplňovat ve stejném časovém období.
 • Jak se je možné zapojit (více v části Kdy a jak se mohu zapojit): Spolu se svým oddílem či střediskem, v rámci okresu, kraje či týmu zvážit, která strategická témata korespondují s našimi plány, cíli či potřebami a zapojit se do jejich naplňování na lokální či celostátní úrovni. 
 • Co bude výstupem: Postupná realizace projektů a posun v daném strategickém tématu jak na ústřední úrovni, tak (dle míry zapojení dalších organizačních úrovní) také v jednotlivých organizačních jednotkách, v rámci krajů či oblastech činnosti organizace.
Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.