( Aktuální )
Platné 1. 8. 2022 – Neomezeno, Účinné od 25. 8. 2022

Strategie 2030

Strategií si Junák – český skaut stanovuje směr dalšího rozvoje a hlavní priority činnosti pro ústředí, kraje, okresy, střediska, ale i další jednotky.

Návrh Strategie 2030 projednal v březnu letošního roku Valný sněm, který svým usnesením pověřil Náčelnictvo jejím dopracováním a následně schválením finálního znění dokumentu.

Náčelnictvo poté na svém červnovém zasedání schválilo finální znění Strategie 2030 a časový harmonogram jejího naplňování, který je součástí dokumentu.

 • připomínky Valného sněmu se promítly do strategického tématu Růst
 • vedle toho budou Náčelnictvo i Výkonná rada průběžně dbát na transparentní a srozumitelnou komunikaci ohledně práci na strategii a možné zapojení různých organizačních jednotek do jejího naplňování 

Co se bude dít dál

V letošním roce se rozběhne práce na strategických tématech

 • Rangers a roveři
 • Bezpečí
 • Environmentální výzvy
 • Klubovny, tábořiště a základny

Do přípavy zadání těchto témat plánujeme během podzimu zapojit vedle odborů, skautských krajů a dalších skupin také širokou skautskou veřejnost.

Výkonná rada zároveň připaví a do konce letošního roku Náčelnictvu předloží ke schválení podrobný plán práce na jednotlivých strategických tématech a výhled na další dva roky.

Jak vznikala Strategie 2030

Na návrhu společně pracovalo Náčelnictvo a Výkonná rada, ve spolupráci s dalšími jednotkami a skautskými dobrovolníky.  Přípravy se rozběhly na podzim roku 2022 a práce na výsledném znění dokončeny v lednu 2024 (viz harmonogram přípravy Strategie 2030 níže).

Od září do prosince 2022 probíhala Analytická fáze přípravy strategie - skrze různé komunikační platformy jsme sbírali podněty skautské veřejnosti.

Ty pak Výkonná rada, společně s ostatními vstupy, které vznikly ve spolupráci s odbory, Náčelnictvem a pozvanými odborníky, promítla do dokumentu, který popisuje aktuální stav organizace a možné výzvy do budoucna. Na jeho základě pak PS NJ pro strategii navrhla a Náčelnictvo schválilo širší okruh diskuzních témat, která budou obsahem strategických besed.

Od dubna do srpna probíhaly na různých úrovních organizace Strategické besedy k širšímu okruhu možných témat Strategie 2030.

6. - 8. 10. 2023 proběhl na Kaprálově mlýně Strategický víkend . Jeho účastníci - členky a členové Náčelnictva, Výkonné rady, pozvaní odborníci, ale i dospívající skauti a skautky zde společně navrhli vizi organizace do roku 2023 a vybrali 7 strategických témat, která dále rozpracovali, shodli se na jejich směřování a cílech.

Poté pracovní skupina NJ ve spolupráci s VRJ a zapojenými dobrovolníky dopracovala návrh znění vize a jednotlivých strategických témat. Takto připraveným návrhem Strategie se na svém zasedání v prosinci 2023 zabývalo Náčelnictvo a z návrhu vyřadilo téma Dospělí.

Výsledný návrh Strategie 2030 předložilo Náčelnictvo k projednání krajským sněmům a XVII. valnému sněmu, který proběhne v polovině března letošního roku v Olomouci.

Harmonogram příprav Strategie 2030

 • Kdo je odpovědný za realizaci: VRJ (ve spolupráci s PS NJ a Náčelnictvem) se zapojením široké skautské veřejnosti
 • Co se bude dít: Výkonná rada ve spolupráci s odbory a PS NJ pro strategii připraví, na základě vhledu zúčastněných, výstupů ze sběru podnětů od skautské veřejnosti a dalších podkladů, popis stavu organizace. Z něj následně spolu s Náčelnictvem a pozvanými odborníky zpracuje finální dokument, který bude sloužit jako podklad pro výběr strategických témat Strategie 2030.
 • Jak se je možné zapojit (více v části Kdy a jak se mohu zapojit): 
 • Během podzimu, od září do listopadu probíhá skrze různé komunikační platformy sběr podkladů ze strany skautské veřejnosti. 
 • Zapojit se můžeš jako jednotlivec, spolu se svojí oddílovou či střediskovou radou, roverským kmenem, týmem vzdělávací nebo jiné akce.
 • Možnost zapojit se budou mít také účastníci podzimních celostátních akcí, kde proběhnou programy k tématu. 
 • Co bude výstupem: Popis stavu organizace, který bude sloužit jako podklad pro výběr širšího okruhu strategických témat.
 • Kdo je odpovědný za realizaci: PS NJ pro strategii a Náčelnictvo
 • Co se bude dít: PS NJ na základě popisu stavu organizace vypracovaného Výkonnou radou navrhne širší okruh 7 až 12 strategických témat a návrh předloží ke schválení Náčelnictvu. 
 • Jak se je možné zapojit: bez zapojení skautské veřejnosti. 
 • Co bude výstupem: Širší okruh 7 až 12 strategických témat, která budou následně předložena k diskuzi do organizace.
 • Kdo je odpovědný za realizaci: PS NJ pro strategii a Náčelnictvo se zapojením široké skautské veřejnosti
 • Co se bude dít: Náčelnictvo předloží širší okruh strategických témat k široké diskuzi do organizace, PS NJ zároveň připraví a zajistí metodickou a další podporu pro to, aby setkání k obsahu Strategie 2030 probíhala v co největším počtu a různých platformách. Cílem této fáze je umožnit členkám a členům organizace, aby se vyjádřili  k jejímu  budoucímu směřování, a získat názory organizace na předvybraná strategická témata. ,  Předpokládáme, že z diskuzí vyplyne množství velmi konkrétních podnětů pro další práci.
 • Jak se je možné zapojit (více v části Kdy a jak se mohu zapojit): Jako organizátor a/​nebo účastník diskuzních setkání v rámci společenství, v nichž budou probíhat (střediska, okresy, kraje, fóra SI, kurzovní společenství, velké akce). 
 • Co bude výstupem: Systematicky zpracované výstupy z těchto setkání, které budou jedním z zásadních podkladů pro finální výběr strategických témat Strategie 2030.

Strategické besedy právě probíhají, všechny související informace jsou k dispozici zde.

 • Kdo je odpovědný za realizaci: PS NJ pro strategii, jako účastníci Náčelnictvo, VRJ a pozvaní zástupci skautské veřejnosti (celkem cca 70 osob)
 • Co se bude dít: Účastníci víkendu projdou několika formami diskuzí, v různých skupinách tak, aby výstupem byla prefinální vize (směřování) organizace a vybrali témata Strategie 2030, stanovili jejich priority a záměry (kam chcem v rámci tématu směřovat, na jaký posun cílíme).
 • Jak se je možné zapojit: bez zapojení široké skautské veřejnosti. 
 • Co bude výstupem: Vize organizace, tj. popis toho, kam jako organizace směřujeme. Návrh 2 –⁠ 7 strategických témat Strategie 2030 včetně priorit a záměrů, skrze které chceme tuto vizi v následujících letech naplňovat. 
 • Kdo je odpovědný za realizaci: PS NJ pro strategii ve spolupráci s VRJ 
 • Co se bude dít: 
 • Dokončíme formulaci vize a záměrů (žádoucího posunu) v jednotlivých strategických tématech a názvy jednotlivých témat.
 • Připravíme analýzu rizik, tj. jejich pojmenování, prioritizaci, k největším rizikům také prevence a návrh řešení pro případ, že by riziková situace skutečně nastala.
 • Jak se je možné zapojit: bez zapojení široké skautské veřejnosti.
 • Co bude výstupem: Návrh finální podoby Strategie 2030 a zpracovaná analýza rizik. 
 • Kdo je odpovědný za realizaci: PS NJ pro strategii ve spolupráci s VRJ a NJ, se zapojením skautské veřejnosti
 • Co se bude dít: Náčelnictvo zveřejní návrh finální podoby Strategie 2030, v rámci předsněmové diskuze představí dokument na všech krajských sněmech předcházejících Valnému sněmu 2024. Strategie 2030 bude součástí materiálů pro delegáty VSJ 2024 a její projednání bude jedním z bodů programu Valného sněmu. 
 • Jak se je možné zapojit: diskuze na krajských sněmech, diskuze na Valném sněmu.
 • Co bude výstupem: Připomínky k záměrům témat, tipy na konkrétní projekty či opatření vedoucí na naplňování strategických témat, opatření, připomínky k řazení témat v čase.
 • Kdo je odpovědný za realizaci: Náčelnictvo a VRJ
 • Co se bude dít: 
 • Po projednání Strategie Valným sněmem zpracuje PS NJ ve spolupráci s VRJ Strategický plán organizace, tj.rozložení naplňování jednotlivých strategických témat v čase, včetně žádoucího posunu a  jejich základního rozpadu na případná dílčí témata a žádoucí posuny v rámci témat. 
 • V návaznosti na Strategický plán organizace VRJ zpracuje výrazně podrobnější plán naplňování strategických témat ze strany ústředí (VRJ, NJ) na nejbližší tři roky.
 • Jak se je možné zapojit: bez zapojení široké skautské veřejnosti. 
 • Co bude výstupem: 
 • Strategický plán organizace, který shrnuje řešení Strategie 2030 z pohledu organizace a dává tak všem organizačním úrovním návod a vodítko, jak se mohou do naplňování  jednotlivých strategických témat (či jejich dílčích částí) zapojit a kdy mohou čekat podporu ze strany ústředí.
 • Dlouhodobý plán naplňování Strategie 2030 bude vycházet ze Strategického plánu organizace a VRJ v něm (každoročně) podrobně rozpracuje nejbližší 3 roky jejího naplňování ve formátu 1 + 2, tj. jeden rok detailně (konkrétní projekty v rámci daných strategických témat, cíle a indikátory jejich naplňování) a další 2 roky rámcově v menším detailu.
 • Kdo je odpovědný za realizaci: VRJ a Náčelnictvo (na úrovni ústřední), jednotky na všech úrovních organizace 
 • Co se bude dít: 
 • Na úrovni ústředí se bude VRJ a Náčelnictvo řídit Dlouhodobým plánem naplňování Strategie 2030 a zahájí práci na projektech jednotlivých strategických témat.
 • Zároveň budeme usilovat a nabízet inspiraci k tomu, aby se naplňování strategických témat chopily také další úrovně organizace - témat, která budou korespondovat s jejich aktuálními potřebami, v nichž budou mít svému okolí/organizaci co nabídnout, která považují za zásadní pro své středisko, okres či kraj. Pokud svoji práci na konkrétním tématu sladí s jeho načasováním v rámci Strategického plánu organizace, mohou počítat s podporou ze strany ústřední, které bude téma naplňovat ve stejném časovém období.
 • Jak se je možné zapojit (více v části Kdy a jak se mohu zapojit): Spolu se svým oddílem či střediskem, v rámci okresu, kraje či týmu zvážit, která strategická témata korespondují s našimi plány, cíli či potřebami a zapojit se do jejich naplňování na lokální či celostátní úrovni. 
 • Co bude výstupem: Postupná realizace projektů a posun v daném strategickém tématu jak na ústřední úrovni, tak (dle míry zapojení dalších organizačních úrovní) také v jednotlivých organizačních jednotkách, v rámci krajů či oblastech činnosti organizace.
Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.