( Neaktuální )
Platné 28. 4. 2023 – 1. 1. 2024, Účinné od 1. 5. 2023
Lenka Šablová
KÚJ – asistentka starosty, VRJ a Náčelnictva
lenka.sablova@skaut.cz
Jan Chmelař
KÚJ – asistent organizačního zpravodaje
jan.chmelar@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina (Jerry)

Předpis: Směrnice k dotacím organizačních jednotek pro rok 2023

POZOR: Toto je stará, neaktuální verze

1. Úvodní ustanovení

(1) Směrnice upravuje pravidla pro rozdělování, využívání a vyúčtování dotací určených organizačním jednotkám, které byly získány od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále také MŠMT) v rámci Výzvy Práce s dětmi a mládeží 2023 pro osvědčené organizace (dále také Výzva). Směrnice se týká těch dotačních kapitol, které rozděluje přímo Junák - český skaut (opravy a údržba kluboven a základen, celostátní akce, vzdělávání činovníků, dotace na činnost s neorganizovanou mládeží, dotace na rádcovské akce, podpora nových oddílů). Navazující podrobné informace o dotacích rozdělovaných v rámci dotačních kapitol přerozdělovaných kraji (provozní dotace pro organizační jednotky a dotace na akce v krajích) je třeba hledat ve vyhláškách jednotlivých krajů (mimo jiné jsou umístěny ve Spisovně – www.skaut.cz/​spisovna ).

(2) Není-li uvedeno jinak, pak pro potřeby této směrnice se uvedením pojmu Výkonná rada (dále VRJ) rozumí, že danou věc řeší typicky přímo zpravodajka pro ústředí.

(3) Není-li uvedeno jinak, pak všechny termíny uvedené v této směrnici se vztahují ke kalendářnímu roku 2023.

2. Obecná dotační pravidla

(4) Dotace musí být použita na náklady (výdaje) roku 2023, které jsou ve stejném roce uhrazeny. Dotace musí být do konce roku 2023 převedena konečnému příjemci.

(5) Dotace musí být využita hospodárně, v souladu s jejím účelem a s platnými předpisy.

(6) Při použití dotace nemůže výsledek hospodaření projektu či akce skončit ziskem, tzn. musí skončit nejvýše nulou.

(7) Duplicitní úhrada stejných nákladů z více zdrojů není dovolena.

(8) Příjemce dotace je povinen skutečnost o podpoře své činnosti z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy prezentovat ve vhodných materiálech určených pro veřejnost.

(9) Zprostředkovatel dotace musí písemně stanovit pravidla jejího využití a vyúčtování. Forma takového rozhodnutí záleží na zprostředkovateli, může například využít vzorového rozhodnutí o dotaci.

(10) Kancelář ústředí zasílá rozhodnutí o přidělení dotace a to pouze elektronickou formou na kontaktní adresu OJ. Přijetí rozhodnutí musí být potvrzeno vedoucím OJ či jeho zástupcem. Potvrzení přijetí je podmínkou pro zaslání finančních prostředků z dotace. U vybraných dotací administrovaných prostřednictvím skautISu probíhá vytvoření rozhodnutí a jeho potvrzení v rámci systému.

(11) Jednotky, které nemají vypořádány závazky vůči zprostředkovateli dotace (ústředí, vyšší organizační jednotky) nebo MŠMT, dotaci neobdrží. Záloha na dotaci nebude poskytnuta těm jednotkám, u nichž není záruka včasného a řádného vyúčtování.

(12) Ústředí ani vyšší organizační jednotky (VOJ) nemusí poskytnout dotaci na daný rok té organizační jednotce, která zásadně neplní své organizační, hospodářské či administrativní povinnosti dané vnitřním právem (např. nemá vyplněný hospodářský výkaz ve skautISu, nedodá řádně dokumenty nutné pro zápis do spolkového rejstříku, nemá včas vyúčtované dřívější dotace) nebo tyto povinnosti stále nemá splněné za předchozí roky. Pokud k neposkytnutí dotace organizační jednotce přistoupí VOJ, informuje o tom Kancelář ústředí.

(13) Při zvlášť závažném porušení povinností dané OJ dle č. (12), jeho opakování nebo nedodržení závazných termínů pro vyúčtování dotací daných touto směrnicí, může ústředí přistoupit i ke krácení již poskytnuté dotace, požadovat její vrácení, nebo výjimečně neposkytnout dotaci na následující rok.

(14) Na financování projektu nebo akce lze využít dotaci pouze z jedné dotační kapitoly (např. akce podpořená v rámci vzdělávání činovníků již nesmí být dále dotována z dotací získaných v rámci provozní dotace OJ přerozdělované kraji).

(15) Dotace jsou poskytovány a vyúčtovávány zaokrouhleně dolů na celé koruny.

(16) Výše dotace je zpravidla omezena procentem celkových nákladů, část nákladů tak musí být hrazena z jiných zdrojů jejího příjemce. Tato skutečnost musí být uvedena v rozhodnutí. Dotace se zpravidla poskytuje do 70 % celkových nákladů projektu. Projekt může být spolufinancován z veřejných zdrojů (rozpočty obcí či veřejnoprávních krajů, evropské fondy apod.) příp. z dalších zdrojů (např. vlastní zdroje příjemce, finanční dary od fyzických a právnických osob nebo nadační příspěvky). Duplicitní úhrada stejných nákladů na projekt z různých zdrojů, včetně zdrojů ze státního rozpočtu, není dovolena. Aktivity podpořené v rámci této Výzvy nesmí být financovány z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, aby nedocházelo k dvojímu financování téhož.

(17) Příjemce dotace je povinen označit v účetnictví všechny položky, které byly hrazeny z dotací.

(18) Dotace nelze v žádném případě použít na:

 1. úhradu výdajů na občerstvení (např. při jednáních orgánů nebo návštěvách hostů; za občerstvení se nepovažuje stravování např. účastníků akcí);
 2. dary a ceny (darování majetku třetím osobám, poukázky na nákup služeb a zboží, kytice a smuteční věnce), drobné odměny pro děti v rámci pořádaných akcí dotovat lze - např. za výhru v závodech nebo celoročního bodování;
 3. pokuty a penále;
 4. úhradu pořízení dlouhodobého hmotného majetku, jehož ocenění je vyšší než 40 tis. Kč a pořízení dlouhodobého nehmotného majetku, jehož ocenění je vyšší než 60 tis. Kč;
 5. výrobu, tisk a distribuci časopisů, brožur a tiskovin veřejně distribuovaných za úplatu komerčními prodejci nebo hrazených z dotací státního rozpočtu (v publikacích a brožurách je tato skutečnost uvedena);
 6. nákup předplatných jízdenek městské hromadné dopravy;
 7. nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s vlastním posláním nebo činností organizace;
 8. leasing;
 9. financování podnikatelských aktivit a výdělečnou činnost organizace;
 10. úhradu nákladů zahraničních cest a stáží;
 11. úhradu mzdových prostředků a souvisejícího pojištění (s výjimkou provozní dotace OJ pro kraje stanovené v rozhodnutí);
 12. v případě dotace na vzdělávací akce na náklady nesouvisející s danou vzdělávací akcí;
 13. úhradu vzdělávání, které nesouvisí s činností organizace a jejím organizačním zajištěním.

(19) Pro účely této směrnice se za děti považují osoby narozené v roce 2005 až 2017 a za mládež do 26 let se považují osoby narozené v roce 1997 až 2004.

(20) Pro podporu akcí hledá organizace finanční zdroje jak z prostředků MŠMT, tak i darů jiných fyzických nebo právnických osob. Dále používaný pojem dotace tak může být zaměněn také za dar. Všechny podmínky zůstávají stejné.

3. Dotace na vzdělávací akce

(21) Dotace je určena na podporu vzdělávacích akcí členů Junáka - českého skauta, jak je definuje Řád pro vzdělávání činovnic a činovníků.

(22) Agenda vzdělávacích akcí je vedena prostřednictvím skautISu v rámci modulu Vzdělávací akce.

(23) Hlášení vzdělávací akce včetně žádosti o dotaci mohou podat všechny organizační jednotky prostřednictvím skautISu dle pravidel stanovených ve Směrnici ke vzdělávacím akcím v roce 2023.

(24) Hlášení akce i žádost o dotaci je nutné provést vždy minimálně 4 týdny před zahájením akce.

(25) Veškeré akce konané v roce 2023 musí být nahlášeny (vč. případné žádosti o dotaci) nejpozději do 30. 9. 2023.

(26) Pokud má vzdělávací akce části konané v různých kalendářních letech, zadávají se do skautISu k dané akci najednou všechny termíny a v rámci rozpočtu se odlišují části rozpočtu na jednotlivé roky. V tomto případě je také potřeba podat žádost o dotaci v každém relevantním roce.

(27) Dotaci nelze čerpat na ty části vzdělávací akce, které se konají mimo území České republiky.

(28) Výše dotace je stanovena v různé výši pro jednotlivé typy vzdělávacích akcí a to částkou na jeden pobytový den účastníka.

Typ akce dle hlášenkyTyp akce Dotace v Kč na pobytový den 
1aČekatelský kurz se zkouškou160
1bČekatelský kurz se zkouškou o délce min. 3 víkendy
(tedy 9 pobytových dní)
210
1c**Čekatelská zkouška bez kurzu
(nepodporovaná varianta)
0
2Čekatelský lesní kurz210
3Lesní kurz210
4aZdravotnický kurz170
4bDoškolovací zdravotnický kurz170
5aVůdcovský kurz se zkouškou190
5bVůdcovský kurz se zkouškou o délce min. 4 víkendy
(tedy 12 pobytových dní)
210
5cVůdcovská zkouška bez kurzu100
6Vůdcovský lesní kurz210
7Kurz střediskového minima200
10Seminář pro uchazeče o získání OČK
(seminářem je i Kurz lektorských dovedností k OČK)
160
11Lesní škola210
12Instruktorská lesní škola210
13Instruktorská škola210
14Zkouška vodáckého minima160
15Kapitánská zkouška210
17*Metodický seminář100-130
18Regionální výměna zkušeností100
19VOR (dotace v souladu s Metodickým pokynem ke vzdělávací akci VOR – víkend oddílových rad)160
20Další akce90

(29) Pokud je v čl. (28) typ akce v tabulce označen hvězdičkou (*), standardně je akci přidělena částka odpovídající spodní hodnotě uvedeného rozmezí. O navýšení dotace až na horní uvedenou mez lze požádat v případě, že akce má větší náklady a přitom její konání je zvlášť významné. V tom případě se žádost o navýšení dotace zadá do rozpočtu akce ve skautISu a zdůvodní v přiloženém projektu. O míře navýšení dotace v uvedeném rozpětí rozhodne VRJ na základě projektu akce.

(30) Pokud je v čl. (28) typ akce označen dvěma hvězdičkami (**), jde o nepodporovanou variantu, tedy čekatelská zkouška bez kurzu není podporovaná varianta. Podstatnou součástí čekatelského vzdělávání je inspirace a sdílení ve společenství. Čekatelé se mají nejen setkat, ale také získat zkušenosti s novými lidmi – jinými čekateli a instruktory. Takové setkání nelze nahradit pouhým přezkoušením. Proto je preferováno pořádání čekatelské zkoušky vždy v rámci alespoň krátkého kurzu.

(31) Trvá-li některá akce či její jednodenní část 3 hodiny a méně (a to včetně distanční dle čl. (33)), bude dotace na takový jednotlivý pobytový den účastníka krácena na 50 % dle typu akce. Dotaci upraví VRJ (typicky přímo zpravodaj pro vzdělávání) při schvalování akce.

(32) Nově vznikající čekatelské a vůdcovské kurzy (ČK, VK, ČLK, VLK) mohou pro první a druhý ročník požádat o dotaci navýšenou o 70 Kč na jeden pobytový den účastníka. Žádost se podává v rámci projektu a hlášenky akce ve skautISu.

(33) Možnost dotování distančního vzdělávání bude podmíněna aktuálními pokyny od MŠMT (poskytovatele dotace). Pokud to podmínky umožní, předpokládáme výši dotace sníženou o 50 Kč na pobytový den účastníka oproti tabulce v článku (28). Tuto možnost konzultujte vždy před případným online vzděláváním s Odborem pro vzdělávání na e-mailu vzdelavani@skaut.cz .      

(34) Pokud spadá nějaká vzdělávací akce současně pod dva typy vzdělávacích akcí (např. lesní škola je současně koncipovaná jako kurz střediskového minima, nebo lesní škola je současně koncipovaná jako kapitánská zkouška), pak má nárok na dotaci pouze za jeden typ vzdělávací akce a to ten, kterému je přidělena vyšší částka dotace. V hlášení akce ve skautISu se přitom uvedou oba relevantní typy vzdělávací akce. (Toto ustanovení se netýká souběžně pořádaných vzdělávacích akcí různého typu, např. ILŠ pořádaná souběžně s VLK, kdy každá akce má své různé účastníky.)

(35) Dotace je poskytována maximálně ve výši 70 % celkových nákladů akce. Dotaci lze čerpat pouze na účastníky, kteří jsou zároveň členy Junáka – českého skauta a kteří v daném kalendářním roce dosáhnou min. 15 let. Účastníkem se rozumí pouze osoba, která se na akci přijela vzdělávat, tedy frekventant. Pro účely dotací se za účastníky nepovažují stálí instruktoři, elévové, lektoři, členové organizačního týmu apod. 

(36) Dotaci na vzdělávací akce lze použít pouze na úhradu nákladů, které prokazatelně vznikly v termínech mezi 1. 1. až 15. 12. roku, na který je dotace poskytnuta.

(37) Příjemce dotace může obdržet zálohu ve výši 80 % dotace dva týdny před začátkem akce.

(38) Vyúčtování vzdělávací akce se vyplňuje ve skautISu a musí být odevzdáno:

 1. do 2 měsíců po skončení poslední dotované části akce (poslední den termínu akce uvedený ve skautISu pro daný kalendářní rok);
 2. v případě, že akce probíhá po 15. 10., musí být vyúčtována nejpozději do 15. 12. V termínech mezi 15. 12. a 31. 12. není možné pořádat dotovaná setkání vzdělávacích akcí.

(39) Akce, které probíhají ve více kalendářních letech, musí provést vyúčtování pro každý rok samostatně vždy po poslední části akce v daném roce, a to podle pokynů právě platné směrnice ke vzdělávacím akcím.

(40) V rámci vyúčtování dotace nelze uplatnit účetní doklad či jeho část, který byl již jednou uhrazen prostřednictvím jiné podpory (dotace, grantu, příspěvku apod.).

(41) Vyúčtování dotace zahrnuje

 1. vyplnění skutečnosti v přítomnosti účastníků,
 2. povinně vyplnění seznamu dotovaných dokladů, volitelně (avšak z důvodu možné snazší kontroly doporučeně) nahrání těchto dokladů (foto nebo sken) do skautISu,
 3. vyplnění závěrečného rozpočtu akce včetně uvedení všech zdrojů,
 4. potvrzení vyúčtování vedoucím OJ a jedním členem revizní komise.

(42) Pokud se v průběhu roku ukáže, že hrozí výrazné nedočerpání nebo naopak přečerpání celkového dotačního limitu pro vzdělávání v Junáku – českém skautu, může dojít ke změně dotačních částek pro jednotlivé typy VzA.

4. Dotace na rádcovské akce

(43) Dotace je určena na podporu akcí pro výchovu současných nebo budoucích rádců a rádkyň, které pořádá kraj či podřízené jednotky. Pod tento pojem spadají v rámci této směrnice rádcovské kurzy a rádcovská motivační setkání (do šesti dní vcelku).

(44) Kraje stanoví podle svých potřeb odhad výše dotací na náklady rádcovských akcí a do 30. 4. jej zašlou do Kanceláře ústředí. Tato částka bude uvedená v samostatném rozhodnutí o dotaci.

(45) Pro přiznání dotace musí rádcovská akce splňovat následující podmínky

 1. vedoucí akce má složenou vůdcovskou zkoušku,
 2. akce se koná na území České republiky.

(46) Rádcovská akce obdrží dotaci ve výši 100 Kč na pobytový den účastníka pokud

 1. délka akce je nejméně 3 dny a nejvýše 12 dní (za den akce se považuje i den příjezdu a odjezdu). Jednotlivá část rádcovské akce s nárokem na dotaci nemůže být delší než 6 dnů vcelku,
 2. jedná se o rádcovská setkání Žirafa (celostátně koordinované motivační setkání), kde délka trvání je nejméně 3 dny a ne více jak 6 dnů vcelku.

V případě distančního vzdělávání je dotace stanovena ve výši 100 Kč, pokud to podmínky a aktuální pokyny MŠMT (poskytovatele dotace) umožní.

(47) Účastníkem akce, na kterého je možné čerpat dotace, se rozumí člen Junáka - českého skauta ve věku 12 až 17 let. Seznam účastníků rádcovské akce je uložen u pořádající jednotky.

(48) Dotace může činit nejvýše 70 % celkových nákladů akce.

(49) Na základě rozhodnutí o přidělení dotace zašle Kancelář ústředí do 18. 5. kraji zálohu dotace v plné výši odhadu čerpání dotace.

(50) Do 31. 10. kraj oznámí do Kanceláře ústředí výši čerpané dotace, následně předložené vyúčtování již nesmí překročit oznámenou částku. Kraj předloží vyúčtování dotace za všechny rádcovské akce pořádané jeho podřízenými organizačními jednotkami do 31. 12.

(51) Vyúčtování pořadatele se skládá z formuláře Vyúčtování rádcovské akce (jde o minimální rozsah, kraj může rozsah údajů rozšířit).

(52) Vyúčtování kraje vůči zprostředkovateli dotace se skládá z formulářů Přehled rádcovských akcí (originál s potvrzením vedoucího jednotky a člena revizní komise) a jednotlivých kopií Vyúčtování rádcovských akcí.

5. Dotace na opravu a údržbu kluboven a základen

(53) Dotace je určena na neinvestiční opravy staveb, které jsou v majetku organizace či organizačních jednotek. Ve zvlášť výjimečných případech je možné financovat nejnutnější opravy přímo související s činností pro děti a mládež v objektech v dlouhodobém nájmu (na dobu minimálně 15 let) od veřejnoprávních subjektů (obec, kraje).

(54) Žádost o dotaci (viz kapitola 5.1 Forma žádosti) mohou podávat všechny organizační jednotky v období od 1. 10. 2022 do 15. 2. 2023.

(55) Projekty projednává Komise pro posuzování stavebních projektů. O výsledku informuje Kancelář ústředí předkladatele nejpozději do konce dubna. V případě nutnosti dodání doplňujících dokumentů vyžádaných komisí nejpozději do 2 měsíců od výzvy k doplnění.

(56) Dotace je poskytována maximálně ve výši 70 % celkových nákladů projektu. Příjemce dotace obdrží dotaci do 31. 5. U projektů nad 300 tis. Kč obdrží příjemce zálohu ve výši 50 % dotace do 31. 5. Druhá polovina dotace bude rozeslána do 31. 7. 

(57) Vyúčtování dotace se vyplňuje ve skautISu a musí být odevzdáno do 1 měsíce po skončení projektu, ne však později než 15. 12.

(58) Vyúčtování dotace zahrnuje

 1. vyplnění vyhodnocení projektu včetně fotodokumentace,
 2. vyplnění seznamu dotovaných dokladů, volitelně (avšak z důvodu možné snazší kontroly doporučeně) nahrání těchto dokladů (foto nebo sken) do skautISu,
 3. vyplnění závěrečného rozpočtu akce,
 4. odevzdání vyúčtování, potvrzené vedoucím OJ a jedním členem revizní komise.

5.1. Forma žádosti

(59) Žádost musí obsahovat veškeré požadované přílohy, které se vkládají přímo k žádosti ve skautISu (viz nápověda ). V případech bezprostředního navazování na projekty z předchozích let je možné místo vložení skenu vyplnit u přílohy pouze její název a rok uložení v Kanceláři ústředí. V případě, že se neinvestiční stavební úpravy týkají jednoho objektu, podává se pouze jeden souhrnný projekt s popisem jednotlivých částí.

5.1.1. Malý projekt (“zjednodušený” – od 30 tis. Kč  do 120 tis. Kč včetně)

(60) Forma žádosti malého projektu je určena k finanční podpoře jednoduchých stavebních projektů, které nevyžadují složitou dokumentaci. Přesto je určena na takové projekty, které jsou mimo běžné možnosti financování OJ. U zjednodušených projektů nemohou celkové náklady (nikoliv jen dotace) přesáhnout 120 tis. Kč včetně. 

(61) Náležitosti k žádosti malého projektu:

 1. vyplněná žádost včetně rozpočtu o dotaci na opravy staveb v systému skautIS, 
 2. stručný popis prováděné práce, doplněný o výkaz výměr, použité technologie, prováděné stavební práce či druh materiálu, co bude použit a předpokládaný harmonogram prací, 
 3. doklad o vlastnictví:

  1. aktuální výpis z katastru nemovitostí (stačí printscreen z KN), 
  2. v případě nájemního vztahu je třeba doložit nájemní smlouvu a souhlas vlastníka se stavebními úpravami, 
 4. 2 až 5 fotografií charakterizujících objekt jako celek a foto detailů  (co nejvíce aktuální, objektivní a detailní) u potřebnosti stavebních úprav, 
 5. v případě předpokládaného dodavatelského řešení jednu nejvýhodnější cenovou nabídku na zhotovení stavebních prací, 
 6. kopii pojistné smlouvy objektu proti živelným pohromám, pokud je objekt pojištěn centrální smlouvou prostřednictvím ústředí organizace, není třeba dokládat.

5.1.2. Velký projekt (“úplný” – celkové náklady přesahující 120 tis. Kč)

(62) Žádost o dotaci formou velkého projektu je určena na stavební projekty, jejichž celkové náklady jsou vyšší než 120 tis. Kč

(63) Náležitosti k žádosti velkého projektu:

 1. vyplněná žádost o dotaci na opravy staveb v systému skautIS, 
 2. projektová dokumentace v rozsahu dle charakteru stavebních prací (technická zpráva doplněna o výkaz výměr prováděných prací i s harmonogramem postupu prací, situace s vyznačením stavby, včetně vyjádření jaká je možnost přístupu ke stavbě z veřejné komunikace, půdorysy podlaží, řezy, pohledy), 
 3. stavební povolení nebo vyjádření k ohlášení stavebních úprav, pokud je charakter stavebních prací vyžaduje, viz zákon č. 183/​2006 Sb. (stavební zákon), paragraf 103 a násl., 
 4. doklad o vlastnictví: 

  1. aktuální výpis z katastru nemovitostí (stačí printscreen z KN), 
  2. snímek katastrální mapy, 
  3. v případě nájemního vztahu je třeba doložit nájemní smlouvu a souhlas vlastníka se stavebními úpravami, 
 5. 2 až 5 fotografií charakterizujících objekt jako celek a foto detailů potřebnosti stavebních úprav, 
 6. kopii pojistné smlouvy objektu proti živelným pohromám, pokud je objekt pojištěn centrální smlouvou prostřednictvím ústředí organizace, není třeba dokládat, 
 7. tři cenové nabídky firem na zhotovení prací a zprávu o výběrovém řízení (např. zápis ze střediskové rady), 
 8. podrobný rozpočet nákladů včetně jednotkových cen, 
 9. u cenových nabídek firem položkový rozpočet v mírách, vahách, v případě realizace vlastními silami podrobný rozpis potřebného materiálu doplněný o výkaz výměr těchto prací, které se budou provádět, vše musí být uvedeno v mírách a váhách oddělení investičních a neinvestičních nákladů, 
 10. v případě pokračujících (víceletých) projektů je třeba připojit popis jednotlivých etap stavebních prací, a to jak obsahový (jaké práce a kdy), tak finanční (kolik se předpokládá, že budou v rámci let jednotlivé etapy stát), včetně času realizace veškerých stavebních prací. 

6. Dotace na celostátní akce

(64) Dotace je určena na podporu celostátních akcí a projektů schválených VRJ (typicky přímo starostou nebo příslušným zpravodajem dle zaměření akce) dle materiálů vydaných VRJ. Po schválení výše dotace informuje pořadatele Kancelář ústředí.

(65) Pořadatel schválené celostátní akce podá žádost o dotaci prostřednictvím skautISu nejpozději 2 měsíce před konáním akce.

(66) Dotace je poskytována maximálně ve výši 70 % celkových nákladů akce.

(67) Příjemce dotace může požádat o zálohu ve výši až 100 % dotace.

(68) Podíl účastníků starších 6 let a zároveň mladších 26 let musí být vyšší než 70 %. U akcí delších než 1 den musí být u pořadatele uložen seznam účastníků.

(69) Vyúčtování dotace se vyplňuje ve skautISu a musí být odevzdáno do 1 měsíce po skončení akce, ne však později než 15. 12.

(70) Vyúčtování dotace zahrnuje:

 1. slovní zhodnocení akce včetně skutečné účasti a fotodokumentaci,
 2. povinně vyplnění seznamu dotovaných dokladů, volitelně (avšak z důvodu možné snazší kontroly doporučeně) nahrání těchto dokladů (foto nebo sken) do skautISu,    
 3. vyplnění závěrečného rozpočtu akce,    
 4. potvrzení vedoucím OJ a jedním členem revizní komise.

7. Dotace na projekty zaměřené na práci s neorganizovanou mládeží

(71) Dotace je určena na podporu projektů zaměřených na systematickou práci s neorganizovanou mládeží, tj. dětmi a mladými lidmi mimo skautské oddíly.

(72) Žádost o dotaci mohou podávat všechny organizační jednotky do 15. 2. prostřednictvím skautISu.

(73) O výši podpory informuje Kancelář ústředí jednotlivé předkladatele nejpozději do konce dubna.

(74) Dotace může činit nejvýše 70 % celkových nákladů akce.

(75) Podíl účastníků starších 6 let a zároveň mladších 26 let musí být vyšší než 70 %. U akcí delších než 1 den musí být u pořadatele uložen seznam účastníků.

(76) Nejnižší možná poskytnutá dotace je ve výši 10 tis. Kč celkových nákladů.

(77) Dotace je určena na aktivity pro nečleny organizace (účast členů není vyloučena). Aktivity mohou být jednorázové, tematicky zaměřené akce, pravidelné či jejich kombinace. Projekt je možné uskutečnit ve spolupráci s dalšími jednotkami nebo s obcí.

(78) Dotaci nelze čerpat na mzdové náklady a na ty části akce, které se konají mimo území České republiky.

(79) Náležitosti podané žádosti:

 1. stručný popis akce (cíl, průběh, cílová skupina, prostředky, spolupracující subjekty, …),
 2. rozpočet,

OJ může podat v rámci jedné žádosti více projektů.

(80) Příjemce dotace obdrží zálohu ve výši celé dotace po souhlasu s rozhodnutím o dotaci.

(81) Vyúčtování dotace se vyplňuje ve skautISu a musí být odevzdáno do 1 měsíce po skončení projektu. V případě, že projekt probíhá po 6. 11., musí být vyúčtován nejpozději do 6. 12. nebo být udělena  výjimka z tohoto ustanovení směrnice.

(82) Vyúčtování dotace zahrnuje

 1. vyplnění vyhodnocení projektu, včetně skutečné účasti a fotodokumentace,
 2. povinně vyplnění seznamu dotovaných dokladů, volitelně (avšak z důvodu možné snazší kontroly doporučeně) nahrání těchto dokladů (foto nebo sken) do skautISu,
 3. vyplnění závěrečného rozpočtu projektu,
 4. potvrzení vedoucím OJ a jedním členem revizní komise.

8. Dotace v programu Dostupný skauting

(83) Dotace je určena na podporu konkrétních členů ve věku 6 až 26 let z rodin v tíživé ekonomické situaci, která členům znemožňuje plnohodnotnou účast na skautských aktivitách. 

(84) OJ stanoví pravidla, koho a jak bude podporovat. Metodická doporučení a další informace najdete na Skautské křižovatce.

(85) Žádost o dotaci mohou podávat OJ prostřednictvím skautISu jednou ročně. Uzávěrka příjmu žádostí prvního kola výzvy pro rok 2023 je 15. 2., žádné další kolo se nekoná.

(86) Na jednoho člena je možné žádat o dotaci ve výši od 4 tis. Kč do 7 tis. Kč. Člen může být podpořen maximálně jednou v kalendářním roce.

(87) OJ může v jednom kole výzvy podat jen jednu žádost. V rámci jedné žádosti lze žádat o dotaci na více členů zároveň.

(88) O dotaci lze žádat pro člena na neinvestiční náklady, například na:

 1. účastnické poplatky na výpravy a akce (vč. akce Národní skautské jamboree),
 2. materiál a vybavení potřebné pro účast na skautských aktivitách.

(89) Dotaci nelze čerpat na účastnické poplatky (náklady) akcí, které jsou již podpořeny z jiné dotační kapitoly nebo související s částmi akcí, které se konají mimo území České republiky. Stejně tak nelze dotaci čerpat v případě, že jednotlivá část akce je delší než 6 dní vcelku.

(90) O výši podpory informuje Kancelář ústředí předkladatele žádostí v prvním kole nejpozději do konce dubna a v druhém kole nejpozději do konce října. Žádosti o podporu více než 10 členů z jedné OJ mohou být před přiznáním finanční podpory předmětem individuální konzultace.

(91) Dotace může činit nejvýše 70 % objemu finanční podpory.

(92) Příjemce dotace může požádat o zálohu ve výši až 100 % dotace.

(93) Náležitosti podané žádosti:

 1. počet osob, o jejichž finanční podporu OJ žádá,
 2. požadovaná částka na osobu,
 3. stručný popis, na co budou finanční prostředky využity,
 4. stručný popis procesu rozhodování o podpořených členech (kritéria, způsob spolupráce s rodiči apod.).

(94) Vyúčtování dotace se vyplňuje ve skautISu a musí být odevzdáno do 1 měsíce po vyčerpání prostředků finanční podpory, nejpozději však do 6. 12. (platí pro obě kola výzvy).

(95) Vyúčtování dotace zahrnuje:

 1. zhodnocení jestli a jakým způsobem finanční podpora pomohla splnit cíl dotace, počet podpořených členů,
 2. povinně vyplnění seznamu dotovaných dokladů,
 3. vyplnění závěrečného rozpočtu využité dotace,
 4. potvrzení vedoucím OJ a jedním členem revizní komise.

9. Dotace na podporu činnosti nových oddílů

(96) Dotace je určena na rozjezd a podporu činnosti nově založených oddílů. Žádat lze až tři roky po sobě od vzniku nového oddílu. Dotační program svou podporu cílí především na nové oddíly, které vznikly či vznikají na novém místě bez návaznosti na předešlou činnost nebo z důvodu rozšíření kapacity střediska.

(97) Hlavní cílovou skupinou dotačního programu jsou nové oddíly pro mladší členy – světlušky, vlčata, skautky a skauty (v roce žádosti o dotaci se připravuje založení, činnost se aktuálně rozbíhá, nebo již bylo nedávno založeno). Podpora není určena pro roverské kmeny, kluby Kmene dospělých ani kluby rodinného skautingu. Oddíly benjamínků budou podporovány, pouze pokud oddíl vznikne na novém místě jako jediný činný (s výhledem na budoucí rozvoj i ve starších výchovných kategoriích, které jsou pro skauting klíčové).

(98) Žádost o dotaci mohou podávat střediska do 15. 2. prostřednictvím skautISu.

(99) Je možné žádat o dotaci od 8 tis. Kč do 20 tis. Kč na rok.

(100) O výši podpory informuje Kancelář ústředí předkladatele nejpozději do konce dubna.

(101) Dotace může činit nejvýše 70 % nákladů projektu.

(102) Příjemce dotace obdrží zálohu ve výši celé dotace po souhlasu s rozhodnutím o dotaci.

(103) Finanční prostředky lze žádat pro nový oddíl na neinvestiční náklady, například na:

 1. nájem klubovny a podporu nutného provozu oddílu,
 2. náklady na vzdělávání vedoucích (nesmí však dojít k souběhu financování vzdělávací akce z jiných dotačních prostředků dle této směrnice),
 3. nutné vybavení pro nový oddíl či jeho klubovny (kancelářské potřeby, sportovní a turistické vybavení, základní metodické materiály pro činnost oddílu, pořízení nástěnek, uzamykatelných skříní pro uskladnění materiálu atd.),
 4. úprava klubovny nového oddílu (výmalba, osvětlení, stůl, koberec, skříň na věci, věšáky pro děti, botník, koše apod.), nemělo by však jít o opravu a rekonstrukci klubovny, na kterou je určen jiný dotační titul,
 5. cestovné na rok pro dojíždějícího vedoucího.

(104) Vyúčtování dotace se vyplňuje ve skautISu a musí být odevzdáno do 1 měsíce po skončení projektu. V případě, že projekt probíhá po 6. 11., musí být vyúčtován nejpozději do 6. 12.

(105) Vyúčtování dotace zahrnuje:

 1. vyplnění vyhodnocení projektu, včetně fotodokumentace,
 2. povinně vyplnění seznamu dotovaných dokladů, volitelně (avšak z důvodu možné snazší kontroly doporučeně) nahrání těchto dokladů (foto nebo sken) do skautISu,
 3. vyplnění závěrečného rozpočtu projektu,
 4. potvrzení vedoucím OJ a jedním členem revizní komise.

10. Provozní dotace organizačních jednotek

(106) Dotace je určena na podporu činnosti krajů a jim podřízených jednotek. Kraj o dotaci nežádá, je mu přidělena na základě níže stanovených pravidel.

(107) Výše dotace pro jednotlivé kraje bude stanovena dle registrace 2023 následovně

 1. základ dotace

  1. v částce 240 Kč na člena do 26 let;
  2. v částce 125 Kč na člena nad 26 let.
 2. nadstavba dotace vypočítaná na základě hodnotících kritérií (viz čl. (108));

(108) Hodnotící kritéria pro výpočet nadstavby dotace dle registrace 2023 jsou:

 1. změna počtu mladších členů v běžném roce proti roku minulému, váha 30 %;
 2. průměrná délka členství odcházejících mladších členů, váha 30 %;
 3. podíl počtu vedoucích oddílů mladších členů a alespoň jednoho jeho zástupce, kteří oba mají vůdcovskou zkoušku, k celkovému počtu oddílů mladších členů, váha 20 %;
 4. počet dětodnů na letních táborech připadajících na jednoho mladšího člena, váha 10 %;
 5. poměr bodového ohodnocení k celkovému počtu oddílů mladších členů, přičemž jeden bod obdrží oddíl mladších členů s počtem nejméně 13 mladších členů, dva body oddíl s nejméně 19 mladšími členy a tři body oddíl s nejméně 25 mladšími členy, váha 10 %.

(109) Výpočet nadstavby dotace je založen na lineárním porovnání hodnot jednotlivých kritérií, kterých dosáhly kraje s tím, že u některých kritérií bude stanovena maximální a minimální hranice. Při výpočtu bude zohledněna váha jednotlivých kritérií a počet registrovaných členů krajů.

(110) Konkrétní způsob výpočtu stanoví VRJ a bude o něm informovat kraje.

(111) Rozhodujícím datem pro posouzení překročení věkových hranic stanovených touto směrnicí je stav registrace k 31. 1. 2023.

(112) Organizační jednotky mohou dotace využít na:

 1. provozní náklady,
 2. mzdové náklady (pouze kraje, v souladu s čl. (118)).

(113) Dotace na provozní náklady může činit nejvýše 70 % provozních nákladů u každé organizační jednotky.

(114) Za provozní náklady, které lze dotovat, se považují zejména

 1. spotřeba el. energie, vytápění, vodné a stočné (doporučujeme časově rozlišit);
 2. nájemné;
 3. materiál (např. kancelářský materiál, čisticí prostředky, materiál k provozu kluboven, materiál pro činnost dětí);
 4. neinvestiční vybavení (např. vybavení kluboven, základen, táborové, sportovní vybavení);
 5. cestovné, služby související s provozem organizační jednotky (např. kopírování, poštovné, komunikační poplatky, doprava, úklid, odvoz odpadu, informační, technické, účetní, daňové, právní, poradenské, překladatelské, archivářské služby, inzerce, revize);
 6. předplatné skautského periodického tisku; nedotované materiály, brožury a publikace (v dotovaných publikacích je tato skutečnost zmíněna);
 7. drobné opravy a údržba majetku (zpravidla do hodnoty 40 tis. Kč).

(115) V rámci provozních nákladů nelze dotovat

 1. občerstvení, potraviny a stravování.

(116) Za provozní náklady se nepovažují

 1. náklady táborů (např. cestovné účastníků na tábor, pronájem tábořiště, potraviny a stravování na táboře, doprava materiálu na tábor, ostatní náklady, které jsou zahrnuty do vyúčtování tábora),
 2. náklady akcí (např. cestovné účastníků akce, pronájem základny, aktivity na akci, potraviny a stravování na akci, ostatní náklady, které jsou zahrnuty do vyúčtování akce),
 3. účastnické poplatky na akce, které jsou již jednou dotovány v rámci Junáka - českého skauta (zejména celostátní akce, krajské akce, vzdělávací akce).

(117) VRJ může rozhodnout o poskytnutí dotace na řešení mimořádné situace organizační jednotky. Ty mohou o její přidělení požádat (spolu se zdůvodněním) nejpozději do 31. 10.

(118) Kraje mohou do 30. 9. 2023 předem požádat VRJ o možnost financování části mzdových nákladů roku 2024 z v budoucnu přidělené dotace. Takto využitá částka může činit až 20 Kč na registrovaného člena v daném kraji.

(119) Kraj obdrží finanční prostředky následovně:

 1. do 31. 5. zálohu ve výši základu dotace (za podmínky splnění registračních povinností),
 2. do 31. 7. doplatek ve výši nadstavby dotace.

(120) Vyúčtování dotace zašle kraj nejpozději do 31. 12.

(121) Vyúčtování vůči zprostředkovateli dotace se skládá z formulářů Sumář vyúčtování dotace pro kraj (for_krajske vyuctovani_sumar), Přehled dotací pro kraj na provozní náklady včetně mimořádné dotace (for_krajske vyuctovani_prehled provoz), a dále Přehled o úhradách plateb (for_dot_v2) – pouze dotované výdaje a za každou OJ samostatně.

(122) Není-li uvedeno jinak, je vyúčtování nutné zaslat do Kanceláře ústředí v listinné podobě s podpisy osob. Listinnou podobu vyúčtování lze nahradit elektronickou v PDF opatřeném kvalifikovaným elektronickým podpisem či zasláním PDF prostřednictvím datové schránky kraje.

(123) Kraj využije dotaci v souladu se svou dotační vyhláškou. Vyhláška kraje je vnitřním předpisem vydaným krajskou radou v souladu s Organizačním řádem. Je závazná pro všechny nižší organizační jednotky registrované v rámci daného kraje a pro kraj jako takový. Zároveň slouží jako základní informační zdroj pro činovníky o dotacích, které bude příslušný kraj poskytovat.

(124) Krajská dotační vyhláška podléhá schválení VRJ. Kraj zašle návrh vyhlášky nejpozději do 1. 4. Po jejím schválení ji kraj zveřejní na svých webových stránkách a zároveň Kancelář ústředí ve Spisovně Junáka - českého skauta. Ke zveřejnění dojde nejpozději 15. 4.

(125) Krajská dotační vyhláška obsahuje v přehledné formě zejména:

 1. popis dotačních programů poskytovaných krajem,
 2. způsob využití dotací (lze i odkazem na tuto směrnici),
 3. způsob a termíny podávání žádostí o dotaci,
 4. způsob a termíny vyúčtování dotace (částečně lze i odkazem na tuto směrnici),
 5. obecná dotační pravidla využívání jednotlivých dotací (lze i odkazem na tuto směrnice),
 6. způsob určení výše dotací na jednotlivé dotační programy,
 7. způsob rozhodování o výši podpory na jednotlivé žádosti.

11. Dotace na podporu akcí v krajích

(126) Dotace je určena na náklady akcí v trvání 1 až 6 dnů s podstatným regionálním významem (např. krajská či základní kola závodů, krajská jamboree) konané v České republice, které pořádá kraj či podřízené jednotky (pokud už nejsou podpořeny z jiné dotační kapitoly dle této směrnice). O rozdělení dotace na jednotlivé akce, pořádané přímo krajem či jeho podřízenými OJ, rozhodne kraj dle svých potřeb, priorit a určených pravidel. Kraj o dotaci nežádá, je mu přidělena na základě níže stanovených pravidel.

(127) Výše dotace bude stanovena již z dat registrace 2022 a to jako podíl z celkové rozdělované částky dotace mezi všechny kraje na základě počtu oddílů mladších členů.

(128) Konkrétní způsob výpočtu stanoví VRJ a včetně výše dotace o něm bude informovat kraje nejpozději do 30. 11. 2022, aby kraje mohly s konkrétní dotací do následujícího roku plánovat.

(129) Za náklady akcí se považují zejména

 1. cestovné účastníků a doprava materiálu,
 2. ubytování,
 3. potraviny a stravování účastníků akce,
 4. materiál potřebný na akci,
 5. služby potřebné na akci (např. kopírování, odvoz odpadů, vyčištění výbavy).

(130) Dotace na akce může činit nejvýše 70 % nákladů akce. Za akce se považují pravidelné či jednorázové aktivity dětí, podíl účastníků starších 6 let a zároveň mladších 26 let musí být vyšší než 70 %. U akcí delších než 1 den musí být u pořadatele uložen seznam účastníků.

(131) Na základě rozhodnutí o přidělení dotace zašle Kancelář ústředí do 30. 4. (typicky ve stejném termínu jako základ provozní dotace OJ) kraji zálohu dotace v plné výši vypočtené dotace.

(132) Vyúčtování dotace zašle kraj nejpozději do 31. 12.

(133) Vyúčtování vůči zprostředkovateli dotace se skládá z formulářů Přehled dotací pro kraj na akce (for_krajske vyuctovani_prehled akce) – všechny od krajů povinně elektronicky, Vyúčtování dotace na akci (for_vyuctovani_dotace_na_akci) – za každou akci samostatně.

(134) Není-li uvedeno jinak, je vyúčtování nutné zaslat do Kanceláře ústředí v listinné podobě s podpisy osob. Listinnou podobu vyúčtování lze nahradit elektronickou v PDF opatřeném kvalifikovaným elektronickým podpisem či zasláním PDF prostřednictvím datové schránky kraje.

(135) Kraj využije dotaci v souladu se svou dotační vyhláškou (viz čl. (123) až (125) této směrnice).

12. Vyúčtování dotací

(136) Dotace musí být v účetnictví evidována odděleně a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 563/​1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

(137) Formuláře zmíněné v této směrnici je možné nalézt na Křižovatce v sekci Dotace. Kraje mohou ze zvláštních důvodů dané formuláře vlastním způsobem upravit. Tyto formuláře pak vhodně distribuují svým podřízeným OJ.

(138) Ke korespondenci využívejte oficiální e-mailovou adresu kancelar@skaut.cz , poštovní adresu Junák – český skaut, z. s., Senovážné nám. 24, 110 00 Praha 1 nebo datovou schránku: 5bhq6tb.

(139) Hlášení a podkladové dokumenty mohou být zasílány elektronicky. Vyúčtování dotací (s výjimkou těch, které se vyplňují přímo ve skautISu) musí být zasláno v listinné podobě v originále (for_dot_v1) s podpisy statutárního orgánu a podpisem a vyjádřením revizní komise. Přehled o úhradách plateb (for_dot_v2) stačí pouze kopie formuláře se skenem podpisu. Přivítáme však jejich zaslání předem k předběžné kontrole v elektronické podobě. Kancelář ústředí si v případě potřeby může od organizační jednotky vyžádat předložení jednotlivých dokladů k náhledu a kontrole.

(140) Pro dotace na vzdělávací akce a případně další dotace, jejichž agenda je převedená do skautISu, již neexistují samostatné formuláře k hlášení a vyúčtování. Proces zpracování je plně elektronický, včetně všech potvrzení a souhlasů a probíhá v rámci skautISu.

(141) U některých dotací, jejichž vyúčtování se odevzdává prostřednictvím skautISu, se doporučuje navíc přiložit soubor s účetní sestavou („výsledovka“) projektu či akce (viz seznam v čl. (142)).

(142) Souhrnný přehled formulářů a termínů pro jednotlivé typy dotací:

DotaceFormulářTermín
Vzdělávací akce (9200)

Vyúčtování probíhá prostřednictvím skautISu. Vyplňuje se

 • skutečnost v přítomnosti účastníků,
 • seznam dotovaných dokladů,
 • závěrečný rozpočet akce, včetně uvedených zdrojů,
 • doporučení: přiložit účetní sestavu („výsledovka“) akce.

účast na akci do 14 dnů po každé části;

vyúčtování do 2 měsíců po skončení akce; ne později než do 15. 12.*

Opravy a údržba staveb (9300)

Vyúčtování probíhá prostřednictvím skautISu. Součástí je

 • vyplnění vyhodnocení projektu, včetně fotodokumentace

 • vyplnění seznamu dotovaných dokladů,

 • vyplnění závěrečného rozpočtu projektu,
 • doporučení: přiložit účetní sestavu („výsledovka“) projektu.
do 1 měsíce po skončení projektu; ne později než do 15. 12.*
Neorganizovaná mládež (9800)

Vyúčtování probíhá prostřednictvím skautISu. Součástí je

 • vyplnění vyhodnocení projektu, včetně skutečné účasti a fotodokumentaci,

 • vyplnění seznamu dotovaných dokladů,

 • vyplnění závěrečného rozpočtu akce,
 • doporučení: přiložit účetní sestavu („výsledovka“) akce.
do 1 měsíce po skončení projektu, ne později než 6. 12.*
Celostátní akce (9750)

Vyúčtování probíhá prostřednictvím skautISu. Součástí je

 • vyplnění vyhodnocení projektu, včetně skutečné účasti a fotodokumentaci,

 • vyplnění seznamu dotovaných dokladů,

 • vyplnění závěrečného rozpočtu akce,
 • doporučení: přiložit účetní sestavu („výsledovka“) akce.
do 1 měsíce po skončení akce, ne později než 15. 12.*
Program Dostupný skauting (9751)

Vyúčtování probíhá prostřednictvím skautISu. Součástí je

 • zhodnocení jestli a jakým způsobem finanční podpora pomohla splnit cíl dotace, počet podpořených členů,
 • vyplnění seznamu dotovaných dokladů,
 • vyplnění závěrečného rozpočtu akce,
 • doporučení: přiložit účetní sestavu („výsledovka“) akce.
do 1 měsíce po vyčerpání prostředků finanční podpory, ne později než 6. 12.*
Podpora činnosti nových oddílů (9730)

Vyúčtování probíhá prostřednictvím skautISu. Součástí je

 • vyplnění vyhodnocení projektu včetně naplnění cílů projektu a fotodokumentace,

 • vyplnění seznamu dotovaných dokladů,

 • vyplnění závěrečného rozpočtu projektu,
 • doporučení: přiložit účetní sestavu („výsledovka“) projektu.
do 1 měsíce po skončení projektu, ne později než 6. 12.*
Rádcovské akce (9400)

Přehled rádcovských akcí (for_prehled_radcovskych_akci)

Vyúčtování rádcovských akcí (for_vyuctovani_radcovske_akce) - stačí kopie dokladu

31. 12.
Provozní dotace OJ (9100)

Sumář vyúčtování dotace pro kraj (for_krajske vyuctovani_sumar)

Přehled dotací pro kraj na provozní náklady(for_krajske vyuctovani_prehled provoz)

Přehled o úhradách plateb(for_dot_v2) – pouze dotované výdaje (za každou OJ samostatně), stačí kopie dokladu

31. 12. **

Akce v krajích (9110)Přehled dotací pro kraj na akce (for_krajske vyuctovani_prehled akce)
Vyúčtování dotace na akci (for_vyuctovani_dotace_na_akci), za každou akci samostatně
31. 12. **

* Vyúčtování akce/​projektu musí pořadatel podat do 1 měsíce po skončení. Pokud je termín vyúčtování bližší než 1 měsíc, musí pořadatel dodržet tento nejzazší termín nebo si domluvit individuální datum pro vyúčtování.

** Kraj zašle vyúčtování dotace nejpozději v daném termínu, kromě listinné také v el. podobě – sumář ve formátu XLSX; přehledy o úhradách plateb a vyúčtování akcí stačí ve formátu PDF.

13. Závěrečná a přechodná ustanovení

(143) Vzdělávací akce, které všemi svými částmi zcela proběhly před účinností této směrnice, mají nárok a vyúčtovávají dotaci v maximální výši na osoboden účastníků dle původní směrnice (již v minulosti přidělená dotace se nijak nemění). Vzdělávací akce, jejichž nějaká část teprve proběhne v období účinnosti této směrnice, mají nově nárok na dotaci v maximální výši na osoboden účastníků dle kapitoly 3 této směrnice (čl. (28) a následující) a to na všechny části vzdělávací akce, které probíhají v roce 2023 (všechny části vzdělávací akce konané v letošním roce tak mohou využít stejnou výši dotace).

(144) S ohledem na legislativní požadavky a blížící se účinnost novely zákona o veřejných zakázkách bude organizačním jednotkám (zpravidla krajům), jejichž nárok na dotace dle této směrnice přesahuje 2 miliony Kč, vyplacena příslušná částka dotace později než v termínech dle čl. (119) (předpokládáme přibližně v červenci 2023, až po účinnosti novelizovaného zákona). OJ, která by pro zajištění průběžného financování potřebovala finanční prostředky dříve, může požádat ústředí o zaslání bezúročné půjčky.

(145) Termíny pro zasílání záloh uvedené v textu směrnice jsou podmíněny včasným zasláním dotačních prostředků od MŠMT. V případě potřeby mohou OJ požádat o odlišný termín či výši zálohy.

(146) Jednotlivá dotační pravidla a kapitoly se mohou měnit na základě Rozhodnutí o přidělené dotaci od MŠMT.

(147) Výjimku z ustanovení této směrnice může povolit VRJ.

(148) Ke dni účinnosti této směrnice se zrušuje Směrnice k dotacím organizačních jednotek pro rok 2023 ze dne 13. 12. 2022.

(149) Směrnice byla vydána dne 28. 4. 2023 a nabývá účinnosti dne 1. 5. 2023.

Markéta Olišarová
zpravodajka pro ústředí

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.