( Aktuální )
Zveřejněno 21. 4. 2023
Michal Peroutka (Pérák)
KÚJ – koordinátor vzdělávání
michal.peroutka@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Filip Hlavinka (Mukóki)

Změna koncepce skautského vzdělávání

Novou podobu skautského vzdělávání teprve hledáme a toto hledání jistě ještě nějakou dobu potrvá. O schválených změnách budeme všechny informovat s velkým předstihem. Rozhodně má význam se i nyní hlásit na vzdělávací akce a získávat kvalifikace!

Otázky a odpovědi

Máme přibližně 2 200 oddílů. V každém oddíle má mít vedoucí oddílu a alespoň jeden jeho zástupce vůdcovskou zkoušku (dále VZ).

V roce 2022 jsme na vůdcovské kurzy přijali 525 účastníků.

Při zohledňování dat ze skautISu nám chybí stovky proškolených a kvalifikovaných vedoucích ročně.

Mimo jiné  skautIS eviduje řadu výjimek z kvalifikací vyžadovaných pro vedení oddílu. V posledních třech letech je to cca 257 výjimek ročně pro vedoucího oddílu bez VZ, 576 výjimek ročně pro zástupce vedoucího oddílu bez VZ. Chybí nám stovky kvalifikací jen pro obsazení základních funkcí u oddílů. Přitom víme, že u některých oddílů je ve skautISu uveden jiný (kvalifikovaný) vedoucí, než který oddíl ve skutečnosti vede.

Chybí nám kapacity - v podobě příležitostí získat kvalifikaci.

Podrobnější informace o kapacitách kvalifikačního vzdělávání, zejména s ohledem na čekatelskou a vůdcovskou zkoušku, jsou uvedeny v analýzách za roky 2020-2022.

Na základě výše uvedeného vnímáme potřebu systémových změn a opatření, které zajistí, že bude naše vzdělávání dostupnější pro více účastníků, a také že dokážeme podloženě udělovat dostatek kvalifikací pro vedení oddílů.

Jde nám také o zpřístupnění kvalifikací těm, kdo nemohou využívat klasickou “kurzovní cestu”.

Cílem změn ve vzdělávání je zajistit kvalitní a dostupné kvalifikační vzdělání a ověření pro vedení oddílů.

Hledáme takovou změnu, která nebude příliš náročná na naše zdroje – organizátorské, finanční i zázemí (u řady z těchto aspektů jsme již dnes u hranice možností, a tak například pořádání dvojnásobku kurzů není možné)

Změna by měla být dosažitelná v relativně krátké době (malých jednotek let), aby se dále neprohluboval nedostatek kvalifikovaných vedoucích

Změna by měla mířit primárně na formu (způsob) získávání kvalifikace – obsah vzdělávání samotný (čekatelská a vůdcovská zkouška) prošel před nedávnou dobou relativně obsáhlou revizí

Za důležité považujeme, aby byla změna pro organizaci akceptovatelná. Příliš radikální změny by ve mohly narazit na silný odpor (bez ohledu na kvalitu myšlenek)

Stávající vzdělávání v podobě kurzů (lesních i nelesních) považujeme za velmi cenný fenomén, který se podílí na vnitřní kultuře organizace a na kvalitě její činnosti. Stojíme o zachování kurzovní podoby vzdělávání, která by však byla doplněna také nekurzovními formami

Skautské vzdělávání představuje komplexní celek s řadou přesahů do chodu celé organizace. Vzdělávání má vliv na naši vnitřní kulturu, inspiruje pro praxi oddílů, zve k vykročení za hranice vlastní jednotky, funguje i jako informační kanál. Více nebo méně souvisí s oslovováním rangers a roverů, s využitím a kapacitymi skautských základen, s finančními toky v organizaci atd.

Případné změny nepochybně vyžadují velký objem promýšlení, diskutování, hledání možných variant. Tento proces už nějakou dobu trvá - ve fázi hledání a přemýšlení. Časem se bude překlápět do postupného rozhodování o výsledných změnách.

Téma vzdělávání je zahrnuto také do besed směřujících k tvorbě Strategie 2030 . Strategické besedy mohou jistě přinést řadu podnětů pro budoucnost skautského vzdělávání. Výstupy ze strategických besed budou dalším důležitým podkladem pro rozhodování.

V rámci hledání a přemýšlení probíhá celá řada jednání a konzultací. S různými odbornými skupinami v rámci Junáka - českého skauta, se vzdělavateli, kteří se podíleli na nastavování současného systému, i těmi, kteří se zabývají vzděláváním mimo skauting. Prozatím se do konzultací (někdy opakovaně) zapojily mj. tyto skupiny:
Pracovní skupina Náčelnictva pro vzdělávání, Výkonná rada, Hlavní kapitanát vodních skautů, členové Zdravotní rada, zástupci kurzů Střediskového minima, zástupci nekvalifikačních kurzů, zástupkyně programového týmu kanceláře ústředí, představitelé instruktorských škol apod.

Pravidelně se změnám ve vzdělávání věnuje Odbor pro vzdělávání.

Dílčích jednání probíhá celá řada. Sám proces hledání nejlepší varianty změny průběžně ukazuje, jaké další souvislosti je potřeba řešit. Níže je uveden souhrn nejdůležitějších kroků, které už v procesu proběhly, ale také kroků, které dále předpokládáme. Kroky, které předpokládáme, jsou zde uvedeny jako orientační. Jejich načasování, ale i jejich výčet se může měnit v závislosti na průběžných posunech.

Náčelnictvo (NJ)

 • NJ bude přijímat podstatná rozhodnutí o podobě změn. Předpokládáme, že v první fázi bude rozhodovat o tezích změn, které by měly pojmenovat obecné směřování, což umožní rozpracování do větších podrobností. Později bude rozhodovat (v několika kolech jednání) o nové podobě řádu pro vzdělávání
 • Pracovní skupina náčelnictva pro vzdělávání je průběžně informována o práci, kterou na koncepci vzdělávání odvádí Odbor pro vzdělávání

Výkonná rada (VRJ)

 • Prostřednictvím zpravodaje VRJ pro vzdělávání pověřuje Odbor pro vzdělávání a koordinátora koncepce vzdělávání k přípravám podkladů pro diskusi o změně a pro pozdější schvalování změny skautského vzdělávání
 • VRJ připomínkuje a schvaluje návrhy, které budou předloženy k projednání Náčelnictvu

Odbor pro vzdělávání (ve spolupráci se zpravodajem VRJ pro vzdělávání a koordinátorem koncepce vzdělávání)

 • Aktivně hledá a promýšlí možné varianty řešení
 • Svolává tematická setkání, konzultuje návrhy se skautskými vzdělavatelkami a vzdělavateli, i s osobami, kteří se zabývají vzděláváním mimo Junáka - českého skauta
 • Svolává pracovní skupiny pro promyšlení dílčích témat a konkretizaci možných řešení
 • Vyhodnocuje podněty a připomínky
 • Připravuje podklady a návrhy pro jednání VRJ, případně pro NJ
 • Informuje skautskou veřejnost o postupu projektu
 • Nepřijímá zásadní rozhodnutí o změnách

Pracovní skupiny

 • Zabývají se konkrétními možnými řešeními 
 • Mohou navrhovat doporučení
 • Nepřijímají žádná rozhodnutí
 • Odbor pro vzdělávání má v plánu přibližně jednou za čtvrt roku uspořádat online setkání, kterého se mohou zúčastnit všichni zájemci. Tato setkání budou probíhat, pokud dojde k vývoji, o kterém bude možné informovat a diskutovat. Informace o setkání budou zveřejňovány s předstihem ve standardních informačních kanálech (Zpravodajství , FB SkautInfo , FB Skautské vzdělávání , emailový Občasník vzdělavatelům - o jeho zasílání, pokud vám už nechodí, stačí zažádat na emailu vzdelavani@skaut.cz ).

 • Během celého procesu mohou být otevřeny dokumenty určené ke sbírání připomínek (Tak tomu bylo v březnu 2023.)

 • Jakékoliv připomínky a podněty je možné kdykoliv směřovat přímo na koordinátora koncepce vzdělávání Radka Procyka - Mavericka (maverick@skaut.cz )
 • Byly zveřejněny datové analýzy kvalifikačního vzdělávání za roky 2020-2022, které podloženě potvrdily nedostatečné kurzovní kapacity (vytvoření analýz bylo možné díky startu a rozšíření přihlašování na kurzy přes skautIS)

 • V lednu 2022 odstartovala podpora vzniku nových kurzů, která přinesla výsledky v podobě výrazného navýšení kapacit na úrovni čekatelských kurzů. Tato podpora nadále trvá. Nicméně se ukázalo, že nárůst, zejména na úrovni vůdcovského vzdělávání, není dostatečný.


2022

 • Odbor pro vzdělávání začal připravovat první návrhy pro možnou změnu koncepce vzdělávání a proběhlo úvodní konzultační setkání s vybranými zkušenými vzdělavateli v Praze a v Brně (září 2022)

 • Ústřední lesní škola 2022 se jako hlavním tématem zabývala potřebou změn ve vzdělávání (listopad 2022)


2023

 • Otevřené konzultační setkání se vzdělavateli k připravované koncepci změn ve vzdělávání v Praze a v Brně (březen 2023)

 • Otevřené online setkání v březnu 2023 s představením zvažovaných variant změny koncepce vzdělávání - celkem se připojilo na 157 účastnic a účastníků (videozáznam ). Zároveň s březnovým online setkáním byl zveřejněn otevřený dokument  s popisem variant změny skautského vzdělávání k připomínkování. Připomínkování (přímo v dokumentu) běželo do konce měsíce. Shrnutí připomínek (cca 500 připomínek od 80 komentujících) bylo využito jako jeden z podkladů ke konzultačnímu setkání v dubnu 2023.

 • Informování skautských krajů o procesu přípravy změny, o variantách změny a o pravděpodobné roli krajů v nové koncepci vzdělávání (duben 2023)

 • Konzultační setkání s cílem kriticky posoudit silné a slabé stránky možných variant a vybrat nejvhodnější k dalšímu rozpracování - setkání se zúčastnili činovnice a činovníci, kteří se v budoucnu budou podílet na rozhodování o finální podobě změny koncepce (náčelník, Pracovní skupina Náčelnictva pro vzdělávání, část VRJ) a dále činovníci a vzdělavatelé, kteří se v minulosti podíleli na nastavování vzdělávacího systému (duben 2023)

 • Odbor pro vzdělávání průběžně inicioval sestavení několika pracovních skupin, které mají za úkol předběžně zpracovat základní aspekty možných variant změny koncepce skautského vzdělávání (nastavení modularizace, ustavení zkušebních komisí). Tato činnost neznamená, že by bylo rozhodnuto o preferovaných variantách, pouze má připravit podklady pro podložené rozhodování.

 • Tématem se opakovaně zabývala i VRJ

Jde o orientační přehled, který se může proměňovat. Náročnost příprav podkladů, pilotáže a projednávání se obtížně odhaduje, vzhledem k tomu, že si nejsme předem jistí, jak budou změny vypadat.

Je zřejmé, že na případné změny budou vzdělavatelské týmy potřebovat dostatek času, aby vše mohly zohlednit ve svých dlouhodobých plánech. O postupných posunech v procesu změny budeme informovat průběžně. O výsledné podobě vzdělávání pak budeme informovat s velkým předstihem, aby změny byly proveditelné - pokud možno - bez časového tlaku.


2023

 • Hledáme řešení, promýšlíme varianty změny, zpřesňujeme podklady pro rozhodování
 • Probíhají strategické besedy
 • Náčelnictvo rozhoduje o základním směru změn ve skautském vzdělávání


2024

 • Zpracováváme detaily konkrétní změny skautského vzdělávání
 • Vyhodnocení strategických besed. Přijatá Strategie 2030.
 • Pilotujeme některé nové prvky skautského vzdělávání
 • VRJ navrhuje řád pro vzdělávání zohledňující přijaté změny
 • Náčelnictvo začíná rozhodovat o tezích nového řádu pro vzdělávání, později rozhoduje o řádu samotném
 • Je stanoveno, od kdy budou změny platné a jak se na ně bude přecházet


2025

 • Platnost změn ve skautském vzdělávání
 • Proces uznávání dosud získaných kvalifikací v případě, že by výsledkem změny koncepce bylo i vytvoření nových kvalifikací

Podrobnější průběžný harmonogram


2023

 • Projednávání variant změny skautského vzdělávání na výjezdní VRJ (květen 2023)
 • Předložení alternativních tezí změny (nikoliv tezí řádu) na jednání Náčelnictva (červen 2023)
 • Veřejné informování o dosavadním postupu a aktuálním stavu - mj. na základě jednání Náčelnictva. Zúčastněte se Online meetu (termín: 15. června 2023 19:00-20:30). 
 • Využití návštěv kurzů ke komunikaci o předpokládané změně (léto 2023)
 • Diskuse s výchovnými zpravodaji středisek na Setkání výchovných zpravodajů (září 2023)
 • Projednávání na Ústřední lesní škole 2023 (listopad 2023)


2024

 • Příprava a postupné kroky pro změnu řádu pro vzdělávání (v průběhu roku 2024)
 • Pilotáž případných novinek (druhá polovina roku 2024)
 • Stanovení termínu přechodu na nový systém - tak, abychom o přechodu mohli informovat s velkým předstihem.
 • Případné úpravy skautISu
 • Posílení administrativní podpory vzdělávání v KUJ


2025

 • Přechod na nový systém (odhadem 2025)

V různých fázích procesu příprav změny vzdělávání pracujeme s různými dokumenty. Zde je uvádíme. Přitom je nutné poznamenat, že některé dokumenty přirozeně zastarávají. Někdy kvůli tomu, že časem získáváme aktuálnější data. Někdy kvůli tomu, že některé možnosti se po bližším prozkoumání jeví jako neproveditelné, nebo neefektivní.

V případě dotazů či připomínek se můžete obracete na koordinátora koncepce vzdělávání Radka Procyka - Mavericka .

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.