Koronavirová opatření pro běžnou činnost (od 31. května)

POZOR: Toto je stará, neaktuální verze
Od 31. května je možné za přísných podmínek pořádat vícedenní akce. U volnočasových aktivit pro děti a mládež se povinnost ochrany dýchacích cest vrací na úroveň, kde byla před opatřením z předcházejícího týdne. Od 31/5 je tedy nutná uvnitř vždy a venku pouze při rozestupech menších než 2 metry (pokud se nejedná o pohybovou aktivitu, tam není ochrana dýchacích cest povinná ani při menších rozestupech)

Za přísných hygienických podmínek jsou nově umožněné výpravy, vzhledem k tomu, že k 31. květnu končí zákaz škol v přírodě

Tyto změny jsou zapracovány do následujících podmínek a omezení. Kdekoli je níže uvedeno nařízení či zákaz, jedná se o opatření státu. Kdekoli je uvedeno doporučení, jedná se obvykle o doporučení Výkonné rady.

Volnočasová činnost nejvýše 10 osob

 1. Bez testů se mohou scházet skupiny nejvýše 10 osob (bez ohledu na věk). Scházet se mohou uvnitř i venku.
 2. Platí ochrana dýchacích cest jako pro běžnou veřejnost, tedy povinnost ochrany uvnitř vždy a venku jen v případě, že jsou si navzájem blíže než 2 metry. V průběhu pohybové aktivity není povinná ochrana dýchacích cest ani při vzdálenosti menší než 2 metry.

Volnočasová činnost skupiny více než 10 osob

 1. Může se setkávat až 50 osob uvnitř nebo až 100 osob venku.
 2. Každá osoba, s výjimkou dětí do 6 let, musí doložit svoji bezinfekčnost, obvykle testem. O testech a alternativách níže. Každá přítomná osoba bez rozdílu věku musí být bez příznaků onemocnění COVID-19. Osobě, která nesplní uvedené podmínky, jednotka neumožní účast na setkání.
 3. Platí ochrana dýchacích cest jako pro běžnou veřejnost, tedy povinnost ochrany uvnitř vždy a venku jen v případě, že jsou si navzájem blíže než 2 metry. V průběhu pohybové aktivity není povinná ochrana dýchacích cest ani při vzdálenosti menší než 2 metry.
 4. Střediska musí vést evidenci účasti na setkáních osob (musíme být schopni uvést kdo a kdy byl přítomen, a jak jej kontaktovat) a uchovávat ji nejméně 30 dnů. Střediska nemusí uchovávat doklady o absolvování testů, ty slouží pouze vedoucímu akce pro umožnění účasti daného účastníka. Povinnost této evidence odpadá, pakliže se jedná o setkání pouze dospělých. (Výkonná rada ji doporučuje i v těchto případech.)

Poznámka k akcím výlučně pro dospělé: Vládní opatření uvedená v této kapitole výše platí pro volnočasovou činnost dětí a mládeže, do níž spadá naprostá většina našich aktivit. Některé aktivity pouze s dospělými ale nejsou volnočasovou činností dětí a mládeže a pro ty pak platí samostatná pravidla pro spolkovou činnost. Ta jsou totožná s pravidly pro volnočasovou činnost mládeže s dvěma citelnými výjimkami: Možná velikost skupiny se mění z 50/100 na 75/150, ale ochrana dýchacích cest je povinná i venku bez výjimky. Výkonná rada doporučuje řídit se pravidly pro volnočasovou činnost, kde je to z povahy věci možné a přiměřeně dodržovat pravidla pro spolkovou činnost u nutných akcí pro pouze dospělé. Typicky: Kdyby jelo 15 výlučně dospělých připravovat tábor, pak se na ně vztahuje omezení pro spolkovou činnost a i pokud by každý kopali jednu latrínu 20 metrů od další osoby, teoreticky by měli mít roušku. Doporučujeme v takovém případě vyhodnotit smysluplnost dodržení nařízení v takto specifických případech. Zároveň, do 10 osob platí minimální omezení (viz výše) a, i s odhlédnutím od koronaviru, brigády čistě dospělých snímají z mladších členek a členů spoluzodpovědnost za tábor a měly by být výjimečné i z výchovného hlediska. Brigády zahrnující mladší členy jsou běžnou skautskou výchovnou aktivitou a jako takové se řídí pravidly pro volnočasovou činnost dětí a mládeže.

Akce s přespáváním (nově)

24. května byly umožněny ubytovací služby a od 31. května je zrušen zákaz škol v přírodě. Z tohoto kontextu vyplývá možnost akcí i pro naše potřeby. Podmínky pro velikost skupiny i testování jsou totožné s jinými akcemi. Přes noc je třeba sejmout ochranu dýchacích cest. Pro nocování nadále doporučujeme nocování po jednom vždy, kdy je to možné (pod širákem, pod vlastní plachtou, ve stanu či v místnosti). Kde to možné není je na vedoucích hledat dobrou míru bezpečného nocování.

K bezpečnosti přispívají co nejmenší skupiny (tedy například stany po dvou), v případě budov pak rozestupy mezi nocujícími (i za cenu přemisťování nábytku, dodatečných matrací či karimatek na zemi) a pečlivé a neustálé větrání (to je skutečně zásadní!). Vládní nařízení nedávají jasné parametry takového nocování (mj. ani pro školy v přírodě), je na zodpovědné úvaze vedoucích najít co nejlepší řešení nebo se rozhodnout akci s přenocováním nepořádat.

Ještě pořád nejsme v situaci bez rizika a laxnost při zohlednění epidemických rizik při předtáborové výpravě může v případě výskytu nákazy a jejího přenosu snadno vést ke zrušení samotného tábora. Buďme opatrní.

Povolené testy (a alternativy)

Každá osoba účastnící se setkání více než 10 osob musí, s výjimkou dětí do 6 let, doložit svoji bezinfekčnost, obvykle testem. Tato podmínka se vztahuje na děti, mládež i dospělé, účastníky i vedoucí. Možnosti prokázání jsou následující:

 1. předložení potvrzení ze školy nebo od zaměstnavatele o absolvovaném antigenním testu s negativním výsledkem, nejdéle před 72 hodinami
 2. předložení potvrzení z veřejného testovacího místa o absolvovaném antigenním testu s negativním výsledkem, nejdéle před 72 hodinami
 3. čestné prohlášení od zákonného zástupce (nebo vlastní u osoby starší 18 let) o absolvovaném antigenním testu ve škole nebo školském zařízení s negativním výsledkem, nejdéle před 72 hodinami (možný vzor čestného prohlášení ) - toto se obdobně vztahuje i na ve škole či školském zařízení prováděné PCR testy, jen se 72 hodin mění na 7 dnů
 4. absolvuje na začátku setkání před kontaktem s ostatními účastníky antigenní test zakoupený v lékárně (viz pozn. níže), s negativním výsledkem
 5. předložení potvrzení o absolvování RT-PCR testu s negativním výsledkem, nejdéle před 7 dny
 6. předložení potvrzení o dokončeném očkování, od kterého uplynulo nejméně 14 dnů, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní (ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka) nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní
 7. předložení potvrzení o prodělaném laboratorně potvrzeném onemocnění COVID-19, přičemž u osoby uplynula doba izolace a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dnů.

Test z lékárny (podle bodu 4), resp. test, který je „určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou,“ musí proběhnout před zraky vedoucích daného setkání.

(Pouze pro zájemce: Výše uvedené podmínky vyplývají z následujících mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb  (především body 4.h, 15. a 18), ochrana dýchacích cest  a konání škol v přírodě ).

Doporučení Výkonné rady

Výkonná rada doporučuje oddílům a střediskům soustředit se jednoznačně na běžnou oddílovou a střediskovou činnost a aktivity směřující k přípravě na tábory. Po mnoha měsících bez setkávání je srozumitelná chuť dohnat spousty promarněných příležitostí i v jiných oblastech skautské činnosti, ale Výkonná rada doporučuje do léta udržet soustředění výlučně na oddíly a střediska všude, kde je to možné. Hned za běžnou oddílovou činností a přípravou na tábory z našeho pohledu stojí vzdělávací akce.

Výkonná rada si je vědoma toho, že jsou oddíly, které prozatím kontaktní činnost neobnovily v naději na další změny vládních opatření. Jsme si vědomi toho, že některá opatření je náročné dodržovat, například v místech se složitě dostupnými veřejnými testovacími zařízeními. Jsme si vědomi i toho, že mnozí rodiče nemají vůli dodržovat žádná omezení a různé situace nejsou a ještě chvíli nebudou ani příjemné, ani standardní. I s přihlédnutím k výše uvedenému vyzýváme všechny skautské oddíly a střediska, které zatím neobnovily svoji činnost: Nečekejte už, vaši skauti a skautky vás potřebují.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.