( Aktuální )
Zveřejněno 23. 5. 2022
Barbora Bartošová (Georgie)
KÚJ – asistentka Kanceláře ústředí
barbora.bartosova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina (Jerry)

Téma mVSJ: Usnesení k oblasti změny klimatu

Na řádný Valný sněm 2020 byl předložen návrh usnesení týkající se problematiky změny klimatu a souvisejících environmentálních výzev. I přes zrušení původního VSJ 2020 se Náčelnictvo začalo tématu věnovat a toto velmi důležité téma bude organizaci provázet nejen formou níže navrhovaného usnesení na mVSJ 2022, ale praktickými kroky a činnostmi i v dalších letech.

Změna klimatu je velmi důležitým tématem, které se dotýká nejen nás skautek a skautů, ale celé společnosti a planety. První kroky v tomto tématu se již začaly v rámci Náčelnictva, pracovních skupin i odborů dít. Tématem se organizace již začala zabývat, bude důležitým tématem pro organizaci i v dalších letech a postupně bude vhodně naplňováno.

Návrh usnesení a vyjádření

Krajský sněm tímto vyjadřuje své stanovisko k otevřenému dopisu Náčelnictvu a ústředí.

Náčelnictvo si je vědomo stále větší naléhavosti tématu klimatické změny a potřeby větší metodické podpory pro oddíly. V návaznosti na podněty z hnutí byla vytvořena pracovní skupina Náčelnictva, která ve spolupráci s Výkonnou radou podporuje vznik vzdělávacích a metodických materiálů. V květnu 2021 bylo VRJ usnesením Náčelnictva uloženo pro školní rok 2021/​2022 celkem 11 úkolů, které vycházejí z výstupů klimatického semináře (např. vytvořit programový list nebo nabídku programů na klíč pro vůdcovské vzdělávání, vytvořit rozcestník nabídky projektů pro oddíly k zapojení a inspiraci, přidat do zadání celostátních akcí cíle týkající se udržitelnosti, aktivně usilovat o rozšíření klimatických dotačních titulů na klubovny a základny atd.). Náčelnictvo podporuje aktivitu členek a členů Junáka - českého skauta, kteří téma klimatické změny v souladu se skautskými hodnotami do skautské činnosti vnáší, a zároveň bude nadále s tématem klimatické změny pracovat a zohledňovat jej v další činnosti.

Výkonná rada je toho názoru, že je potřebné tématu změny klimatu věnovat zvýšenou pozornost, a souzní tak s předkladateli. Některé aktivity již proběhly či běží. Podnětem k posílení činnosti v této oblasti byl i otevřený dopis ve věci klimatické krize. Proběhl celostátní seminář ke klimatické změně připravený ekologickým odborem, ze kterého vzešla série návrhů opatření, kterým by se Junák - český skaut mohl do budoucna věnovat. Z těchto návrhů byly pro skautský rok 2021/​22 vybrány některé dílčí k realizaci a o dalších bude Výkonná rada ve spolupráci s Náčelnictvem jednat a rozhodovat pro následující období.

Dále vyšlo tématické číslo časopisu Skauting, odbor Skauti na Zemi vydal příručku k udržitelným skautským akcím PUSA . Na tématu úzce spolupracujeme také se Skautským institutem, který nabízí dva projekty pro oddíly - Patronáty Krajina v našich rukou a pro skauty i širokou veřejnost pak průběžně organizuje přednášky, natáčí videa aj. V blízké době bude spuštěn rozcestník aktivit pro oddíly a další kroky se chystají.

V souladu s již deklarovanou vůlí Náčelnictva se Výkonná rada bude tématu nadále věnovat a využívat znalostí nejen skautských dobrovolníků ke znatelnému rozvoji v této oblasti, především v otázkách metodiky pro oddílovou činnost a snižování přímého dopadu naší činnosti na životní prostředí. 

Další informace a odkazy k návrhu

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.