( Aktuální )
Zveřejněno 23. 5. 2022
Ondřej Peřina (Jerry)
VRJ – zpravodaj pro ICT a organizaci
ondrej.perina@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina (Jerry)

Téma mVSJ: Změna Stanov - revizní komise

Na původní zrušený Valný sněm 2020 několik krajů předložilo návrh na změnu Stanov v oblasti revizních komisí. Ústřední orgány se k původní podobě stavěly negativně - změna s původně ne zcela jasnými právními dopady (problematika zapisování do spolkového rejstříku apod.), kdy nebyl prostor věc dostatečně posoudit a se všemi prodiskutovat. Následné zrušení VSJ a jeho nahrazení letošním mimořádným VSJ 2022 však dalo dostatek času na podrobné analýzy, diskuzi a přípravu upraveného návrhu na změnu Stanov.

Nyní je delegátům předkládaná nová - finální - podoba úpravy Stanov v oblasti revizních komisí, která problematiku řeší vhodněji, ve shodě s klíčovými právními názory a má podporu nejen krajů navrhující původní změnu, ale je přímo předkládána Náčelnictvem ve shodě a s podporou krajů i dalších ústředních orgánů.

Návrh úpravy Stanov - revizní komise

Vysvětlivka k uvedenému textu: vyškrtávané částinově přidávané části

...

(38) Organizační jednotky jsou spravovány svými orgány. Jsou to:

  1. Sněm, který je nejvyšším orgánem organizační jednotky; sněm může rozhodovat ve všech věcech organizační jednotky, které nejsou upraveny předpisy přijatými ústředními orgány nebo orgány nadřízené organizační jednotky.
  2. Rada, která je vrcholným řídícím orgánem organizační jednotky v době mezi sněmy a může rozhodovat ve všech věcech organizační jednotky, které nejsou upraveny předpisy přijatými ústředními orgány nebo orgány nadřízené organizační jednotky nebo usnesením sněmu organizační jednotky. Rada svým usnesením také stanoví v mezích stanovených vnitřním právem výši a splatnost členských příspěvků pro členy organizační jednotky.
  3. Revizní komise, která je kontrolní komisí ve smyslu občanského zákoníku.
  4. Vedoucí střediska (případně kapitán přístavu) či předseda rady vyšší organizační jednotky (dále jen vedoucí organizační jednotky) a jeho zástupce. Vedoucí organizační jednotky je statutárním orgánem a řídícím orgánem organizační jednotky, do jehož působnosti spadá vše, co není vyhrazeno jinému orgánu. Zastupuje jej v plném rozsahu zástupce vedoucího organizační jednotky.
  5. Další orgány, které stanoví řád.

Nestanoví-li řád jinak, jsou orgány organizační jednotky voleny jejím sněmem. Způsob ustavení, působnost a pravomoc orgánů organizačních jednotek dále stanoví vnitřní právo. 

(46) Junák i organizační jednotky nakládají se svým jměním s péčí řádného hospodáře ve prospěch poslání Junáka. Pozbytí nebo změna věcného práva ke stavbám a nemovitostem, jakož i podstatné omezení práva na jejich užívání podléhá souhlasu Výkonné rady. 

(nový 47) Junák i jeho organizační jednotky ustavují vnitřní kontrolní systém, který je součástí jejich řízení. Podrobnosti stanoví vnitřní právo.

Na mVSJ 2022 je spolu s výše uvedenou změnou k revizním komisím také předložena změna Stanov v oblasti skautské výchovné metody (přidání 8. prvku "zapojení do společnosti"), ke kterému jsme vázáni již několik let rozhodnutím Světové konference WOSM. Na jednání mVSJ tak delegátky a delegáti budou schvalovat dvě změny v našich Stanovách.

Po jejich schválení bude mít následně automaticky starosty (Výkonná rada) za povinnost zajistit všechny navazující nutné kroky související s dokončením a zajištěním vydání úplných Stanov obsahující schválené úpravy (např. kontrola číslování článku Stanov, vysázení finální grafické podoby, aktualizace data vydání a účinnosti aktualizovaných Stanov, jejich podepsání a následné publikování). Jde o automatickou zákonnou povinnost statutárního orgánu organizace, kterou už delegáti mVSJ nemusí žádným samostatným usnesením ani úkolem potvrzovat.

Další informace a odkazy k návrhu

  • Živé vysílání proběhne na SkautInfo (na YouTube Facebooku ) jako součást úvodního vysílání k mVSJ v úterý 26. dubna 2022 od 19.00.
  • Článek vysvětlující prováděné změny Stanov ohledně revizních komisí (plánováno na duben 2022)
  • Teze možných budoucích úprav fungování revizní činnosti v organizačních jednotkách v návaznosti na změnu Stanov (plánováno na květen 2022)

Návrhy usnesení a vyjádření pro VSJ

K původnímu návrhu některých krajů VSJ 2020 na změnu Stanov v otázce revizních komisí se Výkonná rada i Náčelnictvo stavěli negativně (především z důvodu nejasného dopadu změny a nevyjasněných právních otázek navrhované změny v kombinaci s nedostatkem času na provedení analýzy a související odborné diskuze). Odložením/​zrušením původního Valného sněmu se však podařilo získat dostatek času na vedení odborné diskuze s předkladateli původního návrhu a také dalšími kraji, právníky, skautskými odborníky i ústředními orgány a společně dojít k právně možnému a věcně dobře funkčnímu novému návrhu na změnu Stanov v otázce revizních komisí. 

Tento nový návrh byl připraven v pracovní skupině výše uvedených skupin a ve spolupráci s právníky tak, aby byly správně vyřešeny související právní otázky ohledně zrušení vazby na kontrolní komise dle občanského zákoníku i detailní formulace úprav Stanov a jejich budoucí možnosti a dopady do fungování revizní činnosti organizace. Do diskuzí a příprav se zapojila také Rozhodčí a smírčí rada a předložená podoba je v souladu s jejím stanoviskem. Výše předkládaný nový návrh změny Stanov vychází z původních záměrů předkladatelů, ale je vhodněji formulován a je jasné, že v tomto znění je právně i věcně bezproblémový.

Podstatou navrhované změny je skutečnost, že nová úprava otevře možnost budoucích navazujících změn a zjednodušení fungování revizní činnosti v organizaci, stejně tak dílčím způsobem sníží administrativní zátěž. Ihned po změně Stanov odpadne povinnost zapisování členů revizních komisí do spolkového rejstříku, neboť revizní komise přestanou být kontrolními komisemi ve smyslu zákona a odpadne tak část administrativní zátěže činovníků v jednotkách i na ústředí. Zároveň se provedením změny otevře prostor pro budoucí vhodnější úpravu podoby revizní činnosti v organizaci. Ústřední orgány se již několik měsíců zabývají myšlenkami navazujících úprav vnitřního práva, které by přinesly organizačním jednotkám další možnosti a ulehčení v zajištění revizní činnosti. Přestože přesné úpravy bude možné finálně připravit a v Náčelnictvu definitivně projednat až po změně Stanov, zamýšlené navazující změny by měly umožnit snížit minimální počet členů revizní komise na dvě osoby (z dnešních tří), usnadnit sdílení jedné revizní komise mezi více organizačními jednotkami (a tím pomoci jednotkám, které samotné nemají dostatek dobrovolníků na zajištění revizí), pokračovat ve vzdělávání a zajištění další metodické podpory dobrovolníkům v revizních komisích (probíhá v posledních letech i v rámci Strategie), případně přinést i další úpravy, které jednotkám usnadní zajištění revizní činnosti a přitom nesníží její kvalitu. Tématu se i nadále bude věnovat pracovní skupina, Výkonná rada a Náčelnictvo, s cílem brzké úpravy vnitřního práva přinášející potřebné změny.

Jsme přesvědčeni, že přijetí výše navrhované úpravy Stanov zásadním způsobem sníží administrativní zátěž s dnes prováděním zapisování členů RK do spolkového rejstříku (to zcela odpadne), právně je bezproblémové a dobře funkční. Právě tato změna následně umožní zavedení vhodných úprav revizní činnosti čistě v rámci vnitřního práva (především Organizační řád a Revizní řád). Přitom až do přijetí navazujících změn budou moci stále fungovat revizní komise organizačních jednotek tak, jak je známe nyní a nedojde tedy k žádnému rozpadu revizní činnosti.

Výše uvedený nový návrh změny Stanov k revizním komisím má podporu Pardubického i Jihomoravského kraje, jejichž vedení potvrdilo, že tato nová podoba vypracovaná společnou pracovní skupinou a schválená ústředními orgány je v souladu s původními záměry těchto předkladatelů. A je tedy vhodné na mimořádném Valném sněmu přijmout právě tuto novou navrhovanou úpravu.

Po schválení změny Stanov je automaticky starosta, jakožto statutární orgán Junáka - českého skauta, povinen zajistit provedení odpovídající změny Stanov, jejich vydání i zveřejnění ve spolkovém rejstříku v úplném znění s potřebnou platností a účinností. Není tedy nutné přijímat další usnesení, které by ho úkolovalo zajištěním provedení schválených změn Stanov.

Úplné znění nově navrhované změny Stanov s vyznačením měněných částí:

Vysvětlivka k uvedenému textu: vyškrtávané částinově přidávané části

...

(38) Organizační jednotky jsou spravovány svými orgány. Jsou to:

a) Sněm, který je nejvyšším orgánem organizační jednotky; sněm může rozhodovat ve všech věcech organizační jednotky, které nejsou upraveny předpisy přijatými ústředními orgány nebo orgány nadřízené organizační jednotky.

b) Rada, která je vrcholným řídícím orgánem organizační jednotky v době mezi sněmy a může rozhodovat ve všech věcech organizační jednotky, které nejsou upraveny předpisy přijatými ústředními orgány nebo orgány nadřízené organizační jednotky nebo usnesením sněmu organizační jednotky. Rada svým usnesením také stanoví v mezích stanovených vnitřním právem výši a splatnost členských příspěvků pro členy organizační jednotky.

c) Revizní komise, která je kontrolní komisí ve smyslu občanského zákoníku.

c) Vedoucí střediska (případně kapitán přístavu) či předseda rady vyšší organizační jednotky (dále jen vedoucí organizační jednotky) a jeho zástupce. Vedoucí organizační jednotky je statutárním orgánem a řídícím orgánem organizační jednotky, do jehož působnosti spadá vše, co není vyhrazeno jinému orgánu. Zastupuje jej v plném rozsahu zástupce vedoucího organizační jednotky.

d) Další orgány, které stanoví řád.

Nestanoví-li řád jinak, jsou orgány organizační jednotky voleny jejím sněmem. Způsob ustavení, působnost a pravomoc orgánů organizačních jednotek dále stanoví vnitřní právo. 

(46) Junák i organizační jednotky nakládají se svým jměním s péčí řádného hospodáře ve prospěch poslání Junáka. Pozbytí nebo změna věcného práva ke stavbám a nemovitostem, jakož i podstatné omezení práva na jejich užívání podléhá souhlasu Výkonné rady. 

(nový 47) Junák i jeho organizační jednotky ustavují vnitřní kontrolní systém, který je součástí jejich řízení. Podrobnosti stanoví vnitřní právo.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.