( Aktuální )
Zveřejněno 14. 6. 2022
Markéta Musilová (Blecha)
KÚJ – koordinátorka programových projektů
marketa.musilova@skaut.cz
Barbora Tichavová (Rozárka)
VRJ – místostarostka a zpravodajka pro program
barbora.tichavova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina (Jerry)

Téma mVSJ: Změna Stanov - 8. prvek SVM

Světová skautská konference v roce 2017 schválila přidání nového 8. prvku skautské výchovné metody ("community involment"). Od té doby jsme jako členská organizace WOSMu zavázáni přidat v odpovídajícím českém znění ("zapojení do společnosti") tento nový prvek i do našich Stanov.

Po veškerých proběhlých přípravách, konzultacích, diskuzích a seznamování s tématem v naší organizaci, je nyní delegátkám a delegátům mimořádného Valného sněmu 2022 předkládáno finální české znění nového 8. prvku SVM ke schválení a přidání do Stanov Junáka - českého skauta.

Návrh úpravy Stanov - 8. prvek SVM

Vysvětlivka k uvedenému textu:   vyškrtávané části a  nově přidávané části

...

(9) Skautská výchovná metoda závazně charakterizuje skautskou výchovu. Vychází ze zásad stanovených již zakladatelem skautského hnutí, které byly ověřeny více než sto lety praxe i poznatky moderní pedagogiky. Je založena na sedmi osmi základních prvcích, které dohromady tvoří vnitřně provázaný, nedělitelný systém:

 • Slib a zákon – skautská výchova je především sebevýchovou, v níž klíčovou roli hraje upřímný dobrovolný závazek snažit se žít podle skautských principů. Složením slibu se skaut hlásí k hodnotám, stejně jako ke společenství, se kterým tyto hodnoty sdílí. Zákon mu pomáhá tyto hodnoty nacházet v každodenním životě. Slib a zákon je tak základní oporou jeho duchovního života.
 • Učení se zkušeností – skautská výchovná metoda se opírá o vlastní aktivitu a činnost; vychází z přesvědčení, že člověk se nejlépe něco naučí tím, že to dělá; že znalosti, dovednosti i postoje si osvojí nejlépe za pomoci vlastních prožitků a zkušeností. Z této zásady není vyjmuta ani výchova mravní; skauting neusiluje jen o to, aby člověk nebyl špatný; usiluje o to, aby dobro činil. Proto je součástí skautské sebevýchovy i zásada vykonat každý den alespoň jeden dobrý skutek. Rovněž výchova k odpovědnosti vůči druhým vychází z činů: ze skutečné služby společnosti a bližním.
 • Družina – skauting klade důraz nejen na výchovu všestranně rozvinutého člověka; klade důraz i na jeho roli sociální, na schopnost být platným a odpovědným členem společenství. I proto se skautská výchova odehrává především v malé, přirozené skupině vrstevníků, která představuje pro mladého člověka citové zázemí stejně jako výzvu jeho rozvíjejícím se sociálním dovednostem a umožňuje lépe odhalit jeho silné stránky a uplatnit je ve prospěch celku.
 • Symbolický rámec – výchova mladých lidí je účinná, jen zaujme-li je a hovoří-li k nim jazykem, kterému rozumí a který je oslovuje. Skauting proto používá her, příběhů, symbolů a vzorů, které jsou pro mladé lidi přitažlivé, inspirativní a obohacující; tím jim přibližuje i hodnoty, z nichž skauting vychází.
 • Příroda – pro skauting je příroda nejen nejpřirozenějším výchovným prostředím; je i předmětem zájmu, péče a ochrany; stejně, jako je zdrojem citového a duchovního rozvoje. 
 • Program osobního růstu – skauting usiluje nejen o to, nabídnout pestrý a přitažlivý program mladým lidem každé věkové kategorie; podporuje i všestranný individuální rozvoj každého člena založený na jeho vnitřní motivaci a její podpoře. 
 • Dospělí průvodci – dospělí ve skautingu hrají roli průvodců mladého člověka, tedy těch, kteří mu nejen ukazují cestu, ale také mu pomáhají, podporují jej a povzbuzují; to vše s respektem k jedinečné lidské bytosti, která dříve nebo později musí za svou cestu převzít plnou odpovědnost.
 • Zapojení do společnosti - naplňování skautského poslání se neobejde bez spolupráce se společenstvími na všech úrovních, od místních po celosvětové, v rámci skautského hnutí i mimo něj. Skauti a skautky v rámci služby nejčastěji působí v místní komunitě a přispívají při tom k řešení lokálních i globálních výzev. Zkoumají potřeby, na které svou činností chtějí reagovat, a službu provádí v partnerské spolupráci s ostatními aktéry. Tato zkušenost a její reflexe rozvíjí dovednosti a postoje potřebné k přijímání aktivní a odpovědné role ve společnosti. Zapojením do společnosti skauting přispívá k utváření lepšího světa jak skrze činnost samotnou, tak i jejím využitím pro výchovné účely.

...

Přidání nového 8. prvku SVM "zapojení do společnosti" je v našich Stanovách součástí hlavy 2 obsahují mimo jiné principy a metodu skautské výchovy. Tato část Stanov podléhá schválení WOSM. Proto v rámci příprav bylo přesné navržené znění (v češtině i anglickém překladu) postoupeno komisi WOSMu, která po několika měsících uvedené znění v únoru 2022 schválila. Nyní je tedy možné, aby ho delegátky a delegáti na mVSJ 2022 schválili a bylo do Stanov přidáno.

Na mVSJ 2022 je spolu s výše uvedenou změnou k 8. prvku SVM "zapojení do společnosti" také předložena změna Stanov v oblasti revizních komisí. Na jednání mVSJ tak delegátky a delegáti budou schvalovat dvě změny v našich Stanovách.

Po jejich schválení bude mít následně automaticky starosty (Výkonná rada) za povinnost zajistit všechny navazující nutné kroky související s dokončením a zajištěním vydání úplných Stanov obsahující schválené úpravy (např. kontrola číslování článku Stanov, vysázení finální grafické podoby, aktualizace data vydání a účinnosti aktualizovaných Stanov, jejich podepsání a následné publikování). Jde o automatickou zákonnou povinnost statutárního orgánu organizace, kterou už delegáti mVSJ nemusí žádným samostatným usnesením ani úkolem potvrzovat.

Další informace a odkazy k návrhu

Návrhy usnesení a vyjádření pro VSJ

Světová skautská konference v roce 2017 schválila přidání nového 8. prvku skautské výchovné metody ("community involment"). Od té doby jsme jako členská organizace WOSMu zavázáni přidat v odpovídajícím českém znění ("zapojení do společnosti") tento nový prvek i do našich Stanov. Po veškerých proběhlých přípravách, konzultacích, diskuzích a seznamování s tématem v naší organizaci, je nyní delegátkám a delegátům mimořádného Valného sněmu 2022 předkládáno finální české znění nového 8. prvku SVM ke schválení a přidání do Stanov Junáka - českého skauta.

Poslední zhruba dva roky se prostřednictvím odboru Skauti na Zemi a programového týmu Výkonná rada průběžně věnovala přípravě zavedení nového prvku do českého prostředí. Proběhla širší schůzka k diskusi o tématu a o jeho uchopení v Junáku - českém skautu, proběhla diskuze na Skautfóru o vhodném názvu nového prvku metody, který následně VRJ projednala. Byl zpracován návrh textace do Stanov (viz návrh usnesení a celkový náhled níže) a Skauti na Zemi zpracovali také obšírnější metodický popis nového prvku na Křižovatce. Nový prvek metody se také již průběžně propisoval do chystaných metodických nebo vzdělávacích materiálů (vůdcovský handbook, metodika pro výchovné zpravodaje, příručka pro vedoucí střediska aj.). Proběhly dva workshopy v rámci projektu Krajina v našich rukou, na kterých byl použit metodický výklad aplikovaný na tvorbu projektů účastníků. V březnu 2022 proběhl živý stream , který nový 8. prvek skautské výchovné metody podrobně představil a přinesl v rozhovorech s vedoucími ukázky z oddílové praxe. I nadále budou vycházet články k tématu ve skautských časopisech (např. casopis.skauting.cz ) a v následujícím období počítáme s další podporou v seznámení, porozumění a zavedení prvku do praxe (např. “metodika” pro posílení práce s prvkem Zapojení do společnosti v praxi oddílů, další články ve skautských časopisech či sběr příkladů dobré praxe).

Nový 8. prvek "zapojení do společnosti" je součástí skautské výchovné metody, která je v našich Stanovách součástí hlavy 2 (obsahuje principy a metodu skautské výchovy). Tato část Stanov podléhá schválení WOSM. Proto v rámci příprav bylo přesné navržené znění (v češtině i anglickém překladu) postoupeno komisi WOSMu, která po několika měsících uvedené znění v únoru 2022 schválila. Nyní je tedy možné, aby ho delegátky a delegáti na mVSJ 2022 schválili a bylo do Stanov přidáno.

Po schválení změny Stanov je automaticky starosta, jakožto statutární orgán Junáka - českého skauta, povinen zajistit provedení odpovídající změny Stanov, jejich vydání i zveřejnění ve spolkovém rejstříku v úplném znění s potřebnou platností a účinností. Není tedy nutné přijímat další usnesení, které by ho úkolovalo zajištěním provedení schválených změn Stanov.

Úplné znění nově navrhované změny Stanov s vyznačením měněných částí:

Vysvětlivka k uvedenému textu: vyškrtávané části nově přidávané části

...

(9) Skautská výchovná metoda závazně charakterizuje skautskou výchovu. Vychází ze zásad stanovených již zakladatelem skautského hnutí, které byly ověřeny více než sto lety praxe i poznatky moderní pedagogiky. Je založena na sedmi osmi základních prvcích, které dohromady tvoří vnitřně provázaný, nedělitelný systém:

 • Slib a zákon – skautská výchova je především sebevýchovou, v níž klíčovou roli hraje upřímný dobrovolný závazek snažit se žít podle skautských principů. Složením slibu se skaut hlásí k hodnotám, stejně jako ke společenství, se kterým tyto hodnoty sdílí. Zákon mu pomáhá tyto hodnoty nacházet v každodenním životě. Slib a zákon je tak základní oporou jeho duchovního života.
 • Učení se zkušeností – skautská výchovná metoda se opírá o vlastní aktivitu a činnost; vychází z přesvědčení, že člověk se nejlépe něco naučí tím, že to dělá; že znalosti, dovednosti i postoje si osvojí nejlépe za pomoci vlastních prožitků a zkušeností. Z této zásady není vyjmuta ani výchova mravní; skauting neusiluje jen o to, aby člověk nebyl špatný; usiluje o to, aby dobro činil. Proto je součástí skautské sebevýchovy i zásada vykonat každý den alespoň jeden dobrý skutek. Rovněž výchova k odpovědnosti vůči druhým vychází z činů: ze skutečné služby společnosti a bližním.
 • Družina – skauting klade důraz nejen na výchovu všestranně rozvinutého člověka; klade důraz i na jeho roli sociální, na schopnost být platným a odpovědným členem společenství. I proto se skautská výchova odehrává především v malé, přirozené skupině vrstevníků, která představuje pro mladého člověka citové zázemí stejně jako výzvu jeho rozvíjejícím se sociálním dovednostem a umožňuje lépe odhalit jeho silné stránky a uplatnit je ve prospěch celku.
 • Symbolický rámec – výchova mladých lidí je účinná, jen zaujme-li je a hovoří-li k nim jazykem, kterému rozumí a který je oslovuje. Skauting proto používá her, příběhů, symbolů a vzorů, které jsou pro mladé lidi přitažlivé, inspirativní a obohacující; tím jim přibližuje i hodnoty, z nichž skauting vychází.
 • Příroda – pro skauting je příroda nejen nejpřirozenějším výchovným prostředím; je i předmětem zájmu, péče a ochrany; stejně, jako je zdrojem citového a duchovního rozvoje.
 • Program osobního růstu – skauting usiluje nejen o to, nabídnout pestrý a přitažlivý program mladým lidem každé věkové kategorie; podporuje i všestranný individuální rozvoj každého člena založený na jeho vnitřní motivaci a její podpoře.
 • Dospělí průvodci – dospělí ve skautingu hrají roli průvodců mladého člověka, tedy těch, kteří mu nejen ukazují cestu, ale také mu pomáhají, podporují jej a povzbuzují; to vše s respektem k jedinečné lidské bytosti, která dříve nebo později musí za svou cestu převzít plnou odpovědnost.
 • Zapojení do společnosti - naplňování skautského poslání se neobejde bez spolupráce se společenstvími na všech úrovních, od místních po celosvětové, v rámci skautského hnutí i mimo něj. Skauti a skautky v rámci služby nejčastěji působí v místní komunitě a přispívají při tom k řešení lokálních i globálních výzev. Zkoumají potřeby, na které svou činností chtějí reagovat, a službu provádí v partnerské spolupráci s ostatními aktéry. Tato zkušenost a její reflexe rozvíjí dovednosti a postoje potřebné k přijímání aktivní a odpovědné role ve společnosti. Zapojením do společnosti skauting přispívá k utváření lepšího světa jak skrze činnost samotnou, tak i jejím využitím pro výchovné účely.

...

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.